Flexi-jobs en overuren in de horeca

Wet m.b.t. Flexi-jobs en overuren in de horeca is vandaag verschenen in Belgisch Staatsblad. De volgende stap van deze regering in de sociale afbraak van de rechten van de werknemers !!! De vakbonden bekijken op korte termijn pistes om deze wet die op zeer wankele voeten staat juridisch onderuit te halen!!

 

“Wit lintje” als teken tegen geweld

Op 25 november vindt naar jaarlijkse gewoonte de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen plaats.

Het begin: White Ribbon Campaign Canada

Op 6 december 1989 stapte een man op de universiteit van Montréal (Canada) een klas binnen en vroeg de mannelijke studenten de klas te verlaten. Toen vermoordde hij 14 studentes. Dit gebeuren was voor enkele Canadese mannen de aanzet om in 1991 hun verantwoordelijkheid op te nemen tegen het geweld op vrouwen en de White Ribbon Campaign op te starten.

Internationaal symbool

Het dragen van een wit lintje in de week voor de datum van de moord is het internationaal symbool van verzet tegen geweld tegenover vrouwen.

Het witte lintje staat symbool voor een persoonlijke belofte om geen geweld te gebruiken en om gewelddaden van anderen nooit te dulden of stilzwijgend te laten gebeuren.

Wist je dat? Handel in Voedingswaren – jaarlijkse koopkrachtpremies

Kerstpremie

De kerstpremie bedraagt

€ 112,20 voor de voltijdse arbeiders die werden tewerkgesteld gedurende het hele kalenderjaar. De premie wordt uitbetaald in de tweede helft van de maand december.

De jaarlijkse koopkrachtpremies of kerstpremie kunnen op het vlak van de onderneming worden omgezet in andere voordelen, mits ondernemings-cao. Deeltijdse arbeiders ontvangen een premie naar verhouding tot hun prestaties.

Premie € 78,54

In de loop van januari wordt een jaarlijkse koopkrachtpremie van € 78,54

In de maand januari wordt in de ondernemingen met 50 werknemers of meer aan alle arbeiders een premie uitbetaald. Het bedrag van deze premie stemt bij een volledig refertejaar overeen met € 165,42 bruto, met inbegrip van enkel en dubbel vakantiegeld.

Handel in Voedingswaren – Eindejaarspremie

Eindejaarspremie

Voor de arbeiders die sinds 12 maanden voltijds tewerkgesteld zijn in de onderneming stemt de eindejaarspremie overeen met 164,66 uren normaal loon (38-urenweek).

De deeltijdse arbeiders ontvangen een premie in verhouding tot het aantal gewerkte uren.

Behoudens andere schikkingen overeengekomen op het vlak van de onderneming, wordt de eindejaarspremie betaald in de loop van de maand december voor de arbeiders die in dienst zijn op 31 december. De andere arbeiders ontvangen hun eindejaarspremie op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten.

Wist je dat? Voedingsnijverheid – Eindejaarspremie

De vier vroegere cao’s inzake de eindejaarpremie voor de arbeiders tewerkgesteld in de voedingsnijverheid algemeen, in de bakkerijsector, in de groentenijverheid en in de suikerindustrie werden bij het sectorakkoord 2013-2014 geharmoniseerd op basis van de volgende principes:

  • Recht op eindejaarspremie na 1 maand dienst
  • Gelijkstellingen op basis van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie
  • De eindejaarspremie stemt overeen met 4,33 weken brutoloon van de maand december van het kalenderjaar waarin de eindejaarspremie zal uitbetaald worden.
  • Deeltijdse arbeiders ontvangen een premie in verhouding tot hun prestaties.
  • Een maand waarin de betrokken arbeider in dienst is getreden uiterlijk de 15de of nog steeds in dienst was na de 15de geeft recht op 1/12de van de premie
  • Geen recht op een eindejaarspremie bij vrijwillig vertrek in het eerste jaar dienst of in geval van ontslag om dringende reden

Behoudens andere schikkingen overeengekomen op het vlak van de onderneming, wordt de eindejaarspremie voor 25 december van het lopend kalenderjaar uitbetaald voor de arbeiders die in dienst zijn op 1 december. De andere arbeiders ontvangen hun eindejaarspremie op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten.

Voor alle bijkomende informatie, gelieve steeds je syndicaal afgevaardigde of het plaatselijk secretariaat van ABVV HORVAL te raadplegen. 

De OR en de economische en financiële informatie: 24 praktische tips

De OR en de economische en financiële informatie: 24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor, het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordigers

Het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft de sociale gesprekspartners geraadpleegd over het gemeenschappelijk opstellen van een brochure:

• dat bedoeld is om, op basis van de bestaande wetgeving, bij te dragen tot een zo doeltreffend mogelijke tussenkomst van de bedrijfsrevisor in de OR tijdens de vergaderingen mbt de EFI;
• dat enkel en alleen toegespitst is op de EFI die in de OR meegedeeld moeten worden;
• dat zich richt tot de OR-leden, de bedrijfsrevisor als ook tot de bedrijfsleider.

or en efiInhoud:
o benoeming en ontslag van de bedrijfsrevisor;
o opstellen en overmaken van de EFI;
o voorstellen van de EFI;
o bijzondere punten in de informatieverstrekking: continuïteit, info over de groep, toekomstperspectieven.
Lees de brochure: De OR en de economische en financiële informatie: 24 praktische tips

Categories SA)

ABVV past actieplan aan na aanslagen Parijs

Naar aanleiding van de barbaarse aanslagen van vorige week in Parijs en elders in de wereld, werd in het licht van een verhoogde terreurdreiging het veiligheidsniveau in België opgetrokken van 2 naar 3.

De vakbonden zijn geschokt door de gruwel. Wij leggen de nadruk op het feit dat barbarij nooit kan gerechtvaardigd worden. Enkel vrede en solidariteit bieden een antwoord tegen radicalisme en angst.

De samenleving en de politiek mogen nooit wijken voor terreur. De werking van de democratie moet gevrijwaard worden en als vakbond dienen wij onze rol en werking onverkort verder te zetten. Angst mag nooit een leidraad zijn, maar als syndicalisten zijn wij ook heel erg geraakt. Ook wij zijn allen vader, moeder, zoon of dochter.

Uit respect voor de slachtoffers van het drama in Parijs en omdat wij als middenveldorganisatie niet blind zijn voor wat leeft in de samenleving, heeft het ABVV beslist om de geplande acties bijgevolg opnieuw te bekijken. In de gegeven omstandigheden moeten wij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op. De veiligheid van onze militanten, leden en de bevolking moeten we voor ogen houden.

Het actieplan dat het ABVV heeft afgekondigd en waar stakingsacties en betogingen deel van uitmaken, wordt dan ook aangepast. Alle publieke manifestaties en concentraties worden de komende weken opgeschort en vervangen door infobijeenkomsten;

Sociale bescherming voor iedereen

111111Ziek worden en geen medicijnen kunnen kopen. Werken maar toch arm blijven. Je werk verliezen of je oogst verloren zien gaan en geen enkel inkomen meer hebben. Een leven lang werken en geen pensioen krijgen…Voor ¾ van de mensheid is dat geen fictie.

Onder het motto ‘Sociale bescherming voor iedereen’ wil 11.11.11 die bescherming ook in het Zuiden uitbouwen om de wereldwijde armoede sterk terug te dringen.

Bekijk de campagne