Ondernemingsraadsleden, tijd voor debat over de vervanging van de feestdag welke met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in een onderneming samenvallen

Geen ondernemingsraad in de onderneming?

  • Bij ontstentenis van een beslissing van de ondernemingsraad of zo er geen ondernemingsraad is, mogen de regelingen op het vlak van de onderneming getroffen worden tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging
  • Bij gebrek aan overeenstemming van de syndicale afvaardiging of bij gebrek aan een syndicale afvaardiging, kan dit akkoord direct met de werknemers worden gesloten ;
  • Indien op deze verschillende vlakken geen beslissing wordt genomen, worden de regelingen getroffen bij individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer ;
  • Wanneer de vervangingsdag niet is vastgesteld overeenkomstig deze regels, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op die feestdag volgt.
  • Maar, men kan ook overeenkomen om de keuze van de vervangingsdag over te laten aan de werknemer net zoals een dag jaarlijkse vakantie

Lees meer op de FOD site over feestdagen

 

 

Help jouw bedrijf volgend jaar duurzamer te zijn (Jaarlijks Actieplan voor welzijn op het werk)

Binnenkort wordt het Jaarlijks Actieplan (JAP) besproken, een ideaal moment om duurzaamheid op de agenda te zetten.

Jaarlijks moet elke werkgever een actieplan opstellen dat concrete voorstellen bevat om tijdens het komende werkjaar het welzijn op het werk te verbeteren. Het ontwerp voor het jaarlijks actieplan moet ten laatste op 1 november ter advies aan het CPBW of syndicale afvaardiging (als er geen CPBW is) worden voorgelegd. CPBW-leden of syndicaal afgevaardigden hebben ook het recht om zelf maatregelen voor te stellen.

Lees verder

 

groene-arbeidsplaatsen

E-sigaret is ook verboden op de werkplek

Sedert 1 januari 2006 hebben alle werknemers het recht om over rookvrije lucht te beschikken in alle ruimten waar zij tewerkgesteld zijn of toegang toe hebben in het kader van hun werk.

Meer en meer wordt de e-sigaret gebruikt. Bij een e-sigaret wordt er geen tabak gerookt, maar waarbij op elektronische wijze vloeistof verdampt om te inhaleren, zgn. dampen.

De wetgeving die roken verbiedt, verbiedt eveneens het dampen op het werk.

Lees de info FOD Bescherming tegen tabaksrook op het werk

e-sigaret

Overgang naar winteruur

We schakelen over van zomertijd naar wintertijd in de nacht van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober 2015. Om 3 uur ’s morgens wordt de klok één uur teruggedraaid

De omschakeling kan voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon van werknemers die op dat moment aan het werk zijn.

De CAO nr. 30 van de Nationale Arbeidsraad biedt de volgende oplossing aan: Lees meer