Werken ‘over de grens’? Informeer je!

Wat moet je doen als je ziek wordt? Welk arbeidsrecht geldt er voor jou?
Op hoeveel vakantiedagen heb je recht? Hoe bouw je pensioen op?
Wat zijn je rechten als je ontslagen wordt? En hoe zit dat met je belastingen?

Wie over de grens werkt of overweegt om in het buitenland aan de slag te gaan, stelt zich veel vragen.
Antwoorden krijg je bij onze Euresconsulenten en medewerkers van de diensten grensarbeid.
Zij informeren je over je loon en arbeidsvoorwaarden, belastingen, pensioen en sociale zekerheid.

Overuren tijdens loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Het naleven van de arbeidsregeling tijdens loopbaanonderbreking / tijdskrediet is gewijzigd.

Met name:

 • een werknemer in loopbaanonderbreking kan werken in een systeem van arbeidsduurverminderingsdagen (ADV-dagen) en
 • een werknemer in loopbaanonderbreking bijkomende uren of overuren kan presteren.

Wens je meer informatie dan kan je terecht bij Horval West-Vlaanderen.

Oproep tot ratificatie van nieuwe IAOconventie ter bestrijding van geweld en pesterijen

Op 14 november deed het ABVV in gemeenschappelijk vakbondsfront een oproep gericht aan de minister van Werk en aan de voorzitters van de democratische partijen, met de vraag om snel over te gaan tot de ratificatie van de nieuwe internationale normen gericht op het uitbannen van geweld en pesterijen op het werk.

Tijdens de IAO-conferentie in juni 2019 werden immers Conventie 190 en Aanbeveling 206 ter bestrijding van geweld en pesterijen op het werk aangenomen. Deze goedkeuring is het resultaat van een langdurige strijd die de door de wereldwijde vakbondsbeweging, en in het bijzonder door de vakbondsvrouwen, werd geleverd. Deze praktijken, waar vooral vrouwen het slachtoffer van worden, zijn een echte plaag. Ze vormen vaak een schending van de mensenrechten en hebben grote sociale gevolgen. Het gaat er nu om onze gemeenschappelijke vastberadenheid te tonen ter bevordering van een omgeving van nultolerantie t.o.v. dergelijke gedragingen.

Hiertoe moet werk worden gemaakt van een doeltreffend geïntegreerd beleid om geweld en pesterijen op het werk te voorkomen en uit te bannen.

Er loopt eveneens een internationale campagne met #RatifyC190. Zie www.ituc-csi.org/GBV

 

Tekst uit: ECHO-ABVV december 2019

Afbeeldingsresultaat voor iao verdrag 190

 

Wettelijke feestdagen 2020

De tien wettelijke feestdagen 2020 zijn:

 • Nieuwjaar: Woensdag, 1 Januari 2020
 • Paasmaandag: Maandag, 13 April 2020
 • Dag van de Arbeid: Vrijdag, 1 Mei 2020
 • O.H. Hemelvaart: Donderdag, 21 Mei 2020
 • Pinkstermaandag: Maandag, 1 Juni 2020
 • Nationale feestdag: Dinsdag, 21 Juli 2020
 • O.L.V. hemelvaart: Zaterdag, 15 Augustus 2020
 • Allerheiligen: Zondag, 1 November 2020
 • Wapenstilstand: Woensdag, 11 November 2020
 • Kerstmis: Vrijdag, 25 December 2020

Algemeen principe is dat de werknemer niet mag werken tijdens tien feestdagen per jaar en de werkgever is gehouden deze niet gepresteerde dagen te betalen. Maar er indien zondagsarbeid in de sector of krachtens de Arbeidswet is toegestaan, mag er wel gewerkt worden tijdens een feestdag. In dit geval heeft de werknemer recht op ” inhaalrust “.

Om de tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden. Deze “vervangingsdag ” moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze vervangingsdag verkrijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de onderneming. Het aantal uren die op de vervangingsdag zouden zijn gepresteerd, zijn van geen belang.

Opgepast! De werkgever is verplicht vóór 15 december 2019 een bericht aan te plakken met de melding van de vervangingsdagen van de feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen.

Heb je vragen rond de regelgeving van feestdagen, neem dan contact op!

 

Al 10 jaar gaan de minimumlonen in ons land al niet meer omhoog, afgezien van af de index!

Het ABVV heeft de verhoging van het minimumloon op de interprofessionele onderhandelingstafel gelegd. De werkgevers wilden niet verder gaan dan de schamele 1,1% of 10 eurocent per uur. In maart besliste het ABVV het ontwerp van IPA te verwerpen. De stijging van de koopkracht was voor ons onvoldoende en de verhoging van het minimumloon met amper 10 cent per uur kwam over als een regelrechte belediging. Lees verder.

 

 

Referteloon betaald educatief verlof / Vlaams Opleidingsverlof – schooljaar 2019-2020

Niettegenstaande de regionalisering van het BEV blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Het referteloon voor de betaling aan de werknemer van de uren BEV  / VOV 2019-2020 blijft hetzelfde als dit voor het schooljaar 2018-2019, gezien er zich in de periode september 2018-augustus 2019 geen overschrijding van de spilindex heeft voorgedaan.

Het referteloon blijft dan ook vastgelegd op 2.928 euro (bruto).

 

Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer

De verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplek wordt wettelijk niet als arbeidstijd beschouwd en wordt dus niet bezoldigd. Is dit woon-werkverkeer dat werknemers afleggen, dus louter privé en hoort het niet thuis in het sociaal overleg van de organisatie?

Natuurlijk niet!

De ABVV- brochure Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer zet delegees op weg met tips, suggesties voor concrete acties en syndicale hefbomen.