Wist je dat? Voedingsnijverheid: Loonsverhoging

Op 1 januari 2016 stijgen alle lonen, zowel de effectieve als de sectorale lonen, met € 0,07.

  • Uitzondering voor de nieuwe werknemers in de sector van de vleesconserven
  • De loonsverhoging van € 0,07 is niet van toepassing op de sectorale minimumlonen van bepaalde “risicofuncties” van de deelsector “vleesconserven” voor de arbeiders die zullen aangeworven wordevoedingsnijverheid witn vanaf 1 januari 2016

Daarenboven kan er in de bedrijven met een syndicale delegatie onderhandeld worden over de invulling van de tweede loonenveloppe die 0,3 % van de loonmassa bedraagt.

Indien er geen bedrijfsakkoord gesloten werd, wordt in de bedrijven van de voedingsnijverheid (met uitzondering van de bakkerijen) een jaarlijkse brutopremie van € 80 toegekend vanaf 1 januari 2016.

De jaarlijkse brutopremie wordt uitbetaald volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie. Eind 2016 zullen de sociale partners de toepassing van deze premie evalueren).

 

Wist je dat? Voedingsnijverheid – Eindejaarspremie

De vier vroegere cao’s inzake de eindejaarpremie voor de arbeiders tewerkgesteld in de voedingsnijverheid algemeen, in de bakkerijsector, in de groentenijverheid en in de suikerindustrie werden bij het sectorakkoord 2013-2014 geharmoniseerd op basis van de volgende principes:

  • Recht op eindejaarspremie na 1 maand dienst
  • Gelijkstellingen op basis van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie
  • De eindejaarspremie stemt overeen met 4,33 weken brutoloon van de maand december van het kalenderjaar waarin de eindejaarspremie zal uitbetaald worden.
  • Deeltijdse arbeiders ontvangen een premie in verhouding tot hun prestaties.
  • Een maand waarin de betrokken arbeider in dienst is getreden uiterlijk de 15de of nog steeds in dienst was na de 15de geeft recht op 1/12de van de premie
  • Geen recht op een eindejaarspremie bij vrijwillig vertrek in het eerste jaar dienst of in geval van ontslag om dringende reden

Behoudens andere schikkingen overeengekomen op het vlak van de onderneming, wordt de eindejaarspremie voor 25 december van het lopend kalenderjaar uitbetaald voor de arbeiders die in dienst zijn op 1 december. De andere arbeiders ontvangen hun eindejaarspremie op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten.

Voor alle bijkomende informatie, gelieve steeds je syndicaal afgevaardigde of het plaatselijk secretariaat van ABVV HORVAL te raadplegen. 

Nieuw: Brochure: Langer werken met goesting in de Voedingsnijverheid

Het vormingsinstituut van de voedingsnijverheid (IPV) bundelde een aantal praktische tips en tools om te evolueren naar een organisatie die investeert in “werkbaar werk”.

Lees de brochure118 brochure langer werken met goesting”    of neem een kijkje op de website  http://www.langerwerkenmetgoesting.be/ met betrekking tot het onderwerp “langer werken”