Het minimumloon: Op te waarderen hoeksteen van ons sociaal model

De werkzaamheidsgraad in België blijft stijgen: steeds meer Belgen vinden een job. Een job zou een garantie tegen armoede moeten zijn. Maar dat blijkt niet zo. Niet enkel stijgt de ‘brede’ armoedegraad in ons land. In 2008 leefde 14,7% van de Belgen in of op de rand van armoede. Tien jaar later steeg dit cijfer naar 16,4%. Ook de armoede bij werkende mensen stijgt: steeds meer werknemers hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Hoe dit komt? Beleid.

Lees verder in de ABVV-brochure.

 

 

Tijdelijke tegemoetkoming kinderbijslag

Gezinnen met een laag inkomen hebben tijdelijk recht op verhoogde kinderbijslag.

Om recht te hebben op deze toeslag moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

– Je moet recht hebben op de maandelijkse betaling (gezinsbijslag) van het Groeipakket
– Je kan een aanvraag indienen tot en met 31/10/2020
– In de maanden maart OF april OF mei OF juni 2020 mogen de gezinsinkomsten niet meer dan 2213,30 Euro bruto zijn per maand én minstens 10 % lager liggen dan de gezinsinkomsten van januari of februari 2020.

Aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket.

Post-corona manifest van het ABVV

Ons vaccin tegen de sociale crisis. Post-corona manifest van het ABVV.

De werknemers behoren tot de grootste slachtoffers van deze economische crisis. We konden de schade beperken dankzij de sociale verbeteringen die we afdwongen, zoals het optrekken van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.
Maar tijdelijk werklozen verliezen aan koopkracht en nu dreigen velen nog eens hun job volledig te verliezen. Werknemers met precaire statuten, zoals uitzendkrachten, verloren vaak het snelst hun werk en inkomen. Heel wat werknemers – vooral werkneemsters – die aan de slag moesten blijven in de zogenaamde essentiële of vitale sectoren worden nu geprezen als helden, maar zijn laagbetaald en ondergewaardeerd. En laat ons niet vergeten dat de werknemers de afgelopen decennia steeds minder terugkrijgen van de toegevoegde
waarde die ze voortbrengen. Loonmatiging was en is een pijler van het neoliberale economische model.
Daarom eisen we als ABVV: lees verder .

 

 

Sociale verkiezingen tussen 16 november en 29 november 2020

Het is nu officieel: de sociale verkiezingen van 2020 die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 11 tot en met 24 mei 2020, worden verschoven naar de periode van 16 november tot en met 29 november 2020.

Omwille van covid-19 werd de procedure van de sociale verkiezingen van 2020 opgeschort na de eerste voordracht van de kandidaat-personeelsafgevaardigden. Omdat het toen nog niet duidelijk was hoelang de lockdown door corona zou duren, kreeg de federale regering de bevoegdheid om de datum vast te leggen waarop de procedure kon hernemen.

Een KB van 15 juli 2020 bepaalt nu dat de verkiezingen uiteindelijk zullen plaatsvinden in de periode van 16 t.e.m. 29 november. De procedure wordt hernomen op de 54e dag vóór de nieuwe – uitgestelde –verkiezingsdatum. De nieuwe verkiezingsdatum hangt in principe af van de oorspronkelijke verkiezingsdatum, maar daar kan van afgeweken worden.
Dit KB treedt in werking op 1 augustus 2020.

Klik hier voor de nieuwe sociale verkiezingenkalender

Werkgever kan corona- of temperatuurtest niet verplichten

In ECHO-ABVV van juni lees je meer over wat al dan niet kan.

Op basis van de bestaande wetgeving, en
meer bepaald op basis van de Codex Welzijn op het Werk en de wet-Mahoux, kunnen
werkgevers niet zonder meer beslissen om
hun werknemers te laten testen op COVID-19
aan de hand van zogenaamde PCR-testen
of bloedtesten. Werknemers zijn angstig om
te werken zolang het virus aanwezig is in de
samenleving en er geen vaccin is. We zijn
van mening dat een werkgever rekening moet
houden met die angst door een goed geïnformeerd en overlegd preventiebeleid uit te
rollen in plaats van de werknemers te testen. Het nemen van de lichaamstemperatuur
wordt beschouwd als het vergaren van informatie over de gezondheidstoestand van een
lichaam waardoor het evenmin kan worden
opgelegd door de werkgever.

Lees het ABVV- artikel verder.

Eindeloopbaan: je rechten

Het ABVV maakte een beknopte brochure met je rechten op het einde van je loopbaan. Er wordt een overzicht van de regels in verschillende situaties geven: oudere werkloze met of zonder anciënniteitstoeslag, werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), tijdskrediet – landingsbaan, (vervroegd) pensioen.