Pensioenpremie op brutoloon bij werken als uitzendkracht in de landbouwsector of tuinbouwbedrijf

In een aantal sectoren bestaat er een sectoraal aanvullend pensioen. Dit houdt in dat voor elke vaste arbeider een bepaald percentage voor zijn aanvullend pensioen aan het sectoraal fonds wordt bijgedragen.

Voor de uitzendkrachten wordt echter niet gestort aan het sectoraal pensioenfonds. Zij hebben wél recht op een pensioenpremie. Deze premie is gelijk aan de pensioenbijdrage die betaald wordt voor de vaste werknemers, maar dan omgerekend naar loon. Voor uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een werkgever binnen de landbouwsector (PC144) of tuinbouwbedrijf (PC145) bedraagt de premie 1,15 procent van het brutoloon. Deze premie moet toegekend worden per loonafrekening en moet afzonderlijk vermeld worden op de loonfiche van de uitzendkracht.

pic7_up

 

Jaarlijkse sluiting onderneming: wat indien je onvoldoende vakantiedagen hebt?

Wanneer een onderneming gesloten is ingevolge  jaarlijkse vakantie, kunnen arbeiders die onvoldoende vakantiedagen hebben om de volledige periode van sluiting te overbruggen, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA.

Lees hier de RVA richtlijnen.

Meer info op de Werkloosheidskantoren van het ABVV.

 

 

Werken in de Tuinbouw (PC145): Jaarlijkse premie

In kader van de invulling van de loonmarge (2015-2016) werd op sectorvlak afgesproken dat met de lonen van de maad juli 2016 er een jaarlijkse premie toe te kennen. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 55,00. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

Deze premie is niet van toepassing op het gelegenheidspersoneel.  De premie kan ook omgezet zijn in een gelijkaardig voordeel op ondernemingsniveau (via ondernemings-cao).

Champ de tulipe

Studenten mogen eerst gelegenheidsarbeider zijn vooraleer ze hun contigent van 50 dagen aanspreken

In het Belgisch Staatsblad van 26.07.2016 verscheen het KB  dat stelt dat met ingang van 01.07.2016  er geen prioriteit meer moet worden gegeven aan het studentencontingent van 50 dagen. Voordien moest eerst het studentencontingent van 50 dagen opgebruikt worden en kon de student nadien pas als gelegenheidswerknemer of via andere tewerkstelling tewerkgesteld worden.

Meer info bij ABVV Jongeren

jongeren

Ledenbijdrage: Wijziging gezins- of werksituatie

• Volledig werklozen
• Zieken
• Sommige deeltijdse werknemers
• Bruggepensioneerden
• Gepensioneerden
• Studenten
betalen, na een bepaalde periode, een verminderde bijdrage voor hun ABVV Horval-lidmaatschap.
Als je gezins- of werksituatie wijzigt moet je ons hierover zo snel mogelijk informeren. Dit kan je in al onze kantoren of elektronisch.
Opgepast! Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten van het ABVV, worden slechts terugbetaald
met 6 maanden terugwerkende kracht van het lopende dienstjaar.