Bestaanszekerheidsvergoedingen in de sector Handel in Voedingswaren

Een overzicht van de bestaanszekerheidsvergoedingen in de sector Handel in Voedingswaren (PC 119) :

 

Bij collectief ontslag:

Het Waarborg- en sociaal fonds kent aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van een collectief ontslag een uitkering toe van 4,40 euro per dag ter aanvulling van de wettelijke vergoeding gedurende de eerste 120 door de RVA vergoedbare dagen volgend op het ontslag.

 

Bij tijdelijke werkloosheid:

Waarborg- en sociaal fonds  kent aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van tijdelijke werkloosheid (om economische en technische reden) een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe van 4,40 euro per dag
gedurende de eerste 60 dagen per kalenderjaar die in aanmerking komen voor vergoeding.

En een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe van 1,6 euro per dag, voor de werkloosheidsdagen
tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 bij tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht in verband met Covid-19.

 

Bij langdurige ziekte:

Het Waarborg- en sociaal fonds  kent aan de arbeiders die langdurig ziek zijn een aanvullende uitkering toe van 4,40 euro per dag bovenop de ziekte-uitkering gedurende 60 dagen te rekenen na de periode gedekt door door het gewaarborgd loon (30 kalenderdagen) voorbij is. Neem contact op met Horval voor de specifieke voorwaarden te kennen.

Voor arbeiders die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van Covid-19 wordt de aanvullende uitkering toegekend vanaf de 31e dag van de arbeidsongeschiktheid en voor een maximum van 60 dagen, ongeacht of zij al dan niet recht
hebben op het gewaarborgde loon.

 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht:

Het Waarborg- en sociaal fonds kent aan de arbeiders wier arbeidsovereenkomst ten einde kwam wegens overmacht, een aanvullende uitkering toe van 4,40 euro per dag bovenop de werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering gedurende 60 dagen na het einde van de overeenkomst.

Voor deeltijdse arbeiders wordt de tussenkomst van het sociaal fonds berekend naar rata van de arbeidstijd. 

Er is sprake van overmacht bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van definitieve arbeidsongeschiktheid.