Misschien heb je recht op jeugdvakantie?

 Om recht te hebben op jeugdvakantie moet je volgende voorwaarden vervullen:

–  op 31 december van het vakantiedienstjaar (het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin je vakantie neemt, dus 2021) de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben;

–  in de loop van het vakantiedienstjaar (2021) jouw studies, leertijd of opleiding hebben beëindigd of stopgezet;

–  na het einde of stopzetting van de studies, leertijd of opleiding, in de loop van het vakantiedienstjaar gewerkt hebben als loontrekkende gedurende een minimumperiode (je moet, gedurende minstens één maand, verbonden zijn door één of meerdere arbeidsovereenkomsten en deze tewerkstelling moet minstens 13 arbeidsdagen bevatten in de zin van de werkloosheidsreglementering). Een tewerkstelling met de vakantieregeling “openbare dienst” of met een uitgestelde bezoldiging (onderwijs) en een industriële leertijd tellen echter niet mee;

–  op het tijdstip van de uitputting van de jeugdvakantie verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en onder toepassing vallen van de vakantieregeling “privé-sector”.

Voldoe je aan de voormelde voorwaarden, dan mag je in het jaar volgend op het jaar waarin je jouw studies, leertijd of opleiding beëindigt of stopzet 4 weken vakantie  nemen (gewone betaalde vakantie + aanvullende betaalde vakantie (art 17bis wet 28.6.1971) + jeugdvakantie). Jeugdvakantie wordt maar toegekend ná de uitputting van de gewone betaalde vakantie.

Meer info bij Horval West-Vlaanderen!