REGLEMENT LIDMAATSCHAP HORVAL West-Vlaanderen 

HORVAL West-Vlaanderen

De organisatie draagt de naam van A.B.V.V. Centrale Voeding Horeca Tuinbouw West-Vlaanderen, afgekort HORVAL West-Vlaanderen (HORECA-VOEDING-ALIMENTATION). Hierna ook de Centrale genoemd.

HORVAL West-Vlaanderen  is een werknemersorganisatie die aangesloten is bij de Federale vakcentrale CENTRALE VOEDING  HORECA  DIENSTEN, die op haar beurt is aangesloten bij het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV).

HORVAL West-Vlaanderen  heeft tot doel de materiële en immateriële belangen van de werknemers in het algemeen en zijn leden in het bijzonder, te behartigen en te verdedigen, overeenkomstig de beginselverklaringen van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV).

HORVAL West-Vlaanderen ontplooit haar werking in een algemeen streven naar een democratische en socialistische maatschappij. Daarbij respecteert zij ieders filosofische en politieke overtuiging en elke etnische achtergrond van haar leden. Van de leden wordt verwacht dat zij de democratische basisprincipes van het ABVV volgen en ook ieders filosofische en politieke overtuiging en elke etnische achtergrond van alle mensen respecteert. Er is binnen de organisatie geen plaats voor racistische, seksistische, fascistische ideeën en gedragingen, noch voor vreemdelingenhaat. HORVAL West-Vlaanderen is volledige onafhankelijk ten opzichte van politieke partijen en andere organisaties.

Het geografisch actieterrein strekt zich uit over de Provincie West-Vlaanderen.

Wij zijn actief in volgende sectoren:

 • PC 100 : Aanvullend Paritair Comité voor werklieden
 • PC 118 : Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid
 • PC 119 : Paritair Comité voor de Handel in Voedingswaren
 • PC 132 : Paritair Comité voor de Technische land- en tuinbouw
 • PC 144 : Paritair Comité voor de Landbouw
 • PC 145 : Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf
 • PC 302 : Paritair Comité voor het Hotelbedrijf
 • PC 322 : Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (enkel voor de interims tewerkgesteld in de sectoren behorend tot de bevoegdheid van onze centrale).
 • PC 333 : Paritair Comité voor de Toeristische attracties

HORVAL West-Vlaanderen is een Vereniging Zonder Rechtspersoonlijkheid (VVZRL). De hoofdzetel is gevestigd in de Jules Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende.

LID WORDEN

Men kan lid worden van HORVAL West-Vlaanderen  mits men in één van de sectoren, waarvoor de gewestelijke Centrale bevoegd is, werkzaam is of geweest is en woonachtig in West-Vlaanderen of woont in een ander land mits werken in West-Vlaanderen. Lid worden kan per mail, via ons e-loket (www.horvalwvl.be/e-loket), op kantoor of aan het onthaal van ABVV West-Vlaanderen.

Men is volwaardig lid mits het betalen van de maandelijkse bijdragen die opgelegd worden, door de bevoegde instantie.

Het lidmaatschap bij HORVAL West-Vlaanderen betekent dat er kan beroep gedaan worden op de diensten die HORVAL West-Vlaanderen aanbiedt. Maar ook op de diensten van het ABVV West-Vlaanderen. HORVAL West-Vlaanderen betaalt maandelijks een bijdrage aan het ABVV om dit mogelijk te maken. ABVV West-Vlaanderen heeft oa. een dienst werkloosheid, dienst loopbaanbegeleiding en  een vormingsdienst.

Het lidmaatschap steunt op een solidariteitsprincipe en niet het verzekeringsprincipe.

Lid worden betekent automatisch dat men het lidmaatschapreglement en de statuten aanvaard en uitvoert zoals beschreven.

LIDBIJDRAGE

De maandelijkse ledenbijdrage wordt bepaald door het bestuur van HORVAL West-Vlaanderen. Op eenvoudig verzoek kan men de tarieven verkrijgen. Het bedrag van ledenbijdrage hangt af van de situatie op de arbeidsmarkt (werkende, meer dan een jaar werkloos of ziek, op SWT, gepensioneerd, huisvrouw, studerend).

Bij indexering van de bijdragen moeten leden die hun bijdrage al vooraf betaalden, pas het verhoogde bedrag betalen vanaf de eerstvolgende bijdrage.

Achterstallige bijdragen dienen betaald te worden aan het op het moment van betaling geldende tarief.

De inning van de bijdragen wordt overgedragen aan de gewestelijke ABVV-instantie.

Het betalen van lidmaatschap kan via domiciliering (SEPA-mandaat) of via driemaandelijkse overschrijving.

Het innen via domiciliëring gebeurt in de eerste 5 dagen van elke maand en op basis van de gegevens die op de 20ste van vorige maand bij ons gekend zijn.

Studerende jongeren tot 25 jaar kunnen gratis aansluiten.

WIJZIGINGEN, SCHRAPPING OF UITSCHRIJVING

Leden dienen zo vlug mogelijk elke wijziging in de gezins- of werksituatie mee te delen.

Een niet gelimiteerde opsomming:

 • Wijziging in adres, rekeningnummer, burgerlijke stand
 • Wijziging van werkgever, beroepssituatie, langdurige ziekte, pensionering

Dit kan op kantoor, telefonisch, per mail, het e-loket of via het onthaal van het ABVV. OPGELET: indien men werkloos is of wordt dan dient men zich persoonlijk aan te bieden bij de Werkloosheidsdienst van het ABVV.

Sommige wijzigingen van loopbaansituatie geven aanleiding tot verminderde ledenbijdrage. De impact op het bedrag van bijdrage van een wijziging in de hoedanigheid van een lid zal ingang vinden de maand volgend op de maand waarin de wijziging (zoals werken, pensioen en SWT) zich voordoet of 12 maanden bij werkloosheid of ziekte.

Indien er, ondanks tijdige melding door het lid, foutieve bijdragen werden geïnd zullen deze door HORVAL West-Vlaanderen rechtgezet worden.

Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten, worden slechts rechtgezet voor het lopende kalenderjaar. Een rechtzetting wordt niet toegestaan indien het lid bepaalde rechten, eigen aan de betaalde bijdrage, werden toegekend die niet worden toegekend op basis van de rechtgezette bijdrage.

Bij overlijden van een lid, zullen alle geinde bijdrage na het tijdstip van overlijden worden terugbetaald aan de wettelijke nabestaanden.

Leden kunnen op eenvoudig verzoek (per mail, brief, e-loket, kantoor) uitgeschreven worden. De domiciëringsopdracht (SEPA-mandaat) zal stopgezet worden. De stopzetting gaat in de maand volgend op de maand van kennisgeving .

Wie meer dan 6 maanden geen bijdragen betaalt, is ontslagnemend en verliest alle verworven rechten. Om de schrapping ongedaan te maken, kan de achterstallige bijdragen betaald worden (met een maximum van 12 maanden). Achterstallige bijdragen dienen steeds betaald te worden aan de op het moment van betaling geldend tarief.

Wie meer dan 15 maanden niet betaald wordt het lidmaatschap definitief stopgezet.

ONVERRENIGBAARHEDEN EN UITSLUITING

De uitsluiting als lid kan uitgesproken worden in volgende gevallen:

 1. Tegen het lid dat syndicale of politieke daden stelt die de belangen en democratische principes en werking van de Centrale en of het ABVV schaden.
 2. Tegen het lid dat weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de overeenkomstig de statuten gehouden vergaderingen en congressen.
 3. Tegen het lid dat zich ten onrechte voordelen heeft doen uitkeren (onverminderd de gebeurlijke vervolgingen).
 4. Tegen het lid dat militeert in organisaties die ageren in tegenspraak met de principes vervat in artikel 2 en meer specifiek in rechts extremistische organisaties.
 5. Tegen een lid dat zich agressief of intimiderend opstelt (het gewelddadig handelen, het beledigen, of het bedriegen met als doel schade toe te brengen en elke vorm van intimideren met inbegrip van seksuele intimidatie en seksisme) ten opzichte van medewerkers van het ABVV, medewerkers van de Centrale en/of de militanten.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Militantenraad en per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt aan het lid. Betrokkene kan hiertegen beroep aantekenen volgens de procedure vervat in de Statuten van de Federale vakcentrale CENTRALE VOEDING  HORECA  DIENSTEN.

Het door HORVAL West-Vlaanderen  geschrapte lid, verliest al zijn rechten en kan slechts terug aanvaard worden na beslissing van de bevoegde instantie.

FINANCIELE VOORDELEN

Wie lid is kent een aantal voordelen/

 • Solidariteitspremies (geboorte, huwelijk/wettelijk samenwonen) mits 1 jaar lidmaatschap en na afgifte attest bevolking.
 • Stakingsvergoeding: minimaal 1 maand betaald lidmaatschap. Binnenbrengen stakerskaart binnen de 20 kalenderdagen na de stakingsdag.
 • Syndicale premie: afhankelijk van de sector waar men werkt (sectorale cao’s bepalen het voordeel)

GDPR

GDPR of General Data Protection Regulation (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” in het Nederlands) is een nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Als HORVAL West-Vlaanderen  vinden wij het enorm belangrijk dat er zeer omzichtig omgesprongen wordt met de persoonsgegevens.  Daarom hebben wij specifieke interne regels.

Privacybeleid:

Sociale mediabeleid:

INFORMATIE, ADVIES EN BIJSTAND

HORVAL West-Vlaanderen heeft meerdere vakbondssecretarissen in dienst. Zij vertegenwoordigen de leden als er geen syndicale vertegenwoordiging aanwezig is in de onderneming waar ze werken. Daarnaast ondersteunen en organiseren zij de personeelsafgevaardigden in de ondernemingen.

Daarenboven biedt HORVAL West-Vlaanderen  een flink pak diensten aan, waarvan informatie, advies en bijstand zeker de belangrijkste zijn. Deze diensten worden verzorgd door opgeleide sociaal consulenten vanuit zeven kantoren in de provincie West-Vlaanderen. Adressen, telefoonnummers, mailadressen en openingsuren staan op www.horvalwvl.be/e-loket.

Informatie, advies en bijstand wordt gegeven vetrekkende vanuit  de meegedeelde gegevens van het lid. De medewerkers verbinden zich er toe om discreet om te gaan met alle gegevens en het beroepsgeheim na te leven.

Er kan enkel beroep gedaan worden op de volledige dienstverlening indien men in regel is met de bijdrage.

Informatie, advies en bijstand wordt gegeven in de Nederlandse taal. Daar waar het lid behoefte heeft aan uitleg in een andere taal zullen medewerkers van HORVAL West-Vlaanderen zich maximaal inspannen om zich in het Frans of Engels uit te drukken, maar ze zijn geen vertalers.  Bij discussie over woorden, formuleringen of teksten geldt telkens de Nederlandstalige versie. Leden die zich laten bijstaan door een tolk doen dat op eigen risico en eigen kosten.

Het zonder toestemming opnemen of filmen van het gesprek is verboden. Leden die het gesprek wensen op te nemen dienen dit vooraf mee te delen. De opname kan enkel voor persoonlijk gebruik dienen om thuis opnieuw te beluisteren, en alles goed op een rijtje te zetten. Het is niet toegestaan het opgenomen gesprek te delen of openbaar te maken, wegens schending van de privacy.

In zaken waarin grensarbeid of Europese detachering aan de orde is, kan HORVAL West-Vlaanderen er voor kiezen om een verzoek te doen aan een buitenlandse vakbond voor verlening van hulp en bijstand en kan het lid bij inwilliging van dit verzoek wel worden geholpen in zaken die vallen buiten de werkingssfeer.

Wanneer HORVAL West-Vlaanderen zich engageert om tussenkomst(en) te doen bij werkgever(s), instantie(s) ed. wordt een machtiging opgemaakt met een opsomming van  engagement, dat het lid tekent voor akkoord. De vraag voor tussenkomsten wordt pas in overweging genomen als deze gesteld wordt binnen de acht maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst. De aard en de omvang van de te verlenen hulp wordt bepaald op basis van een inhoudelijke beoordeling van de zaak door het team van HORVAL West-Vlaanderen. Tussenkomsten worden enkel verleend bij betaalde lidmaatschap. Bij stopzetting lidmaatschap stopt automatisch de opvolging.  Er worden geen tussenkomsten gedaan wanneer het te verdedigen belang, de te voeren procedure of de te ontwikkelen argumentatie in strijd zijn met de beginselverklaringen van het Algemeen Belgisch Vakverbond.

Geen enkele tussenkomst(en) geeft (geven) automatische aanleiding om het dossier aanhangig te maken op de (Arbeids)rechtbank. Aanspraak maken op rechtshulp bestaat uitsluitend indien en voor zover er naar het oordeel van het team van HORVAL West-Vlaanderen een redelijke kans aanwezig is het beoogde resultaat te behalen. Hieronder wordt verstaan dat er sprake moet zijn van een redelijke verhouding tussen de te verwachten kosten en baten voor het verlenen van de rechtshulp. Wanneer het team van mening is dat die kans niet (langer) bestaat, zal dit met opgave van redenen meegedeeld worden aan het lid.  Bij beslissing om de zaak aanhangig te maken voor de Arbeidsrechtbank wordt een rechtsbijstandsovereenkomst opgemaakt en ondertekend door het lid. Het zijn de raadsheren van het ABVV die de juridische hulp verleden.   Deze hulpverlening is voor het lid gratis op voorwaarde dat men minimum één jaar is aangesloten vanaf het ontstaan van het betwistbaar feit (zie verder).

Het staat elk lid vrij een eigen advocaat te raadplegen, zonder tegemoetkoming van HORVAL West-Vlaanderen in de kosten van de door de verleende rechtsbijstand toe te kennen.

Voor alle tussenkomsten, bijhouden en uitwisseling van gegevens en documenten (het zgn dossier) wordt gehandeld overeenkomstig de wet van 08.12.92 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Naar analogie van artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek aanvaardt het lid dat HORVAL West-Vlaanderen 5 jaar na het afsluiten van het dossier niet meer verplicht is om het te bewaren.

Op eenvoudig verzoek kunnen de stukken van het dossier worden overgemaakt aan het lid, aan zijn/haar persoonlijke advocaat of aan de nieuwe vakbond. Persoonlijke nota’s van medewerkers HORVAL West-Vlaanderen worden niet uitgewisseld.

Voor een aantal tussenkomsten is een minimale aansluitingsperiode van toepassing:

 • Onmiddellijk optreden ten opzicht van een derde partij (werkgever, FSO,…): 1 maand betaalde lidmaatschap .
 • Bijstand voor arbeidsrechtbanken: 1 jaar lidmaatschap voor aanvang van het geschil. Deze regel geldt niet voor schoolverlaters die voorafgaand gratis lid waren
 • Opmaak falingsdossiers: na 6 maanden lidmaatschap

Het lid dient aangesloten (met betaalde lidmaatschapbijdragen) te blijven gedurende de volledige duur van de tussenkomst. Bij het niet meer betalen van lidbijdragen en/of stopzetten lidmaatschap stoppen automatisch de verdere tussenkomsten.

KLACHTEN

Klachten over de (dossier)behandeling en / of bejegening door een medewerker van HORVAL West-Vlaanderen, worden behandeld – en zo mogelijk – opgelost / aangepakt door de gewestelijk secretaris.

De klachten worden besproken in de bestuursinstanties.

Elke klacht dient schriftelijk te worden ingediend (per post of per mail) en door de klager te zijn ondertekend. De gewestelijk secretaris zal bij ontvangst een ontvangst bevestiging sturen.  Aan het lid wordt binnen de vier weken een reactie gestuurd.

BIJKOMENDE INFO

Voor alle bijkomende informatie kan men contact opnemen met  Horval West-Vlaanderen. Adressen: zie www.horvalwvl.be.