Ziektebriefje nog nodig?

Vanaf 28 november moet je geen ziektebriefje meer voorleggen aan je werkgever voor de eerste dag ziekte. deze vrijstelling geldt voor maximaal 3 keer per kalenderjaar.

Het kan zowel gaan voor een ziekte van 1 dag als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Bijzondere regels:

 • Bedrijven met ten minste 50 werknemers: zonder meer van toepassing
 • Bedrijven met minder dan 50 werknemers: kunnen van deze maatregel afwijken door het arbeidsreglement te wijzigen of via een bedrijfs-CAO.
Opgelet! Ondanks deze nieuwe maatregel ben je nog steeds verplicht je werkgever onmiddellijk op de hoogte te stellen van je afwezigheid en kan je ook door de controlerende arts worden bezocht.

Wettelijk betaalde feestdagen 2023

De tien wettelijke feestdagen 2023 zijn:

 • Nieuwjaar: Zondag, 1 Januari 2023
 • Paasmaandag: Maandag, 10 April 2023
 • Dag van de Arbeid: Maandag, 1 Mei 2023
 • O.H. Hemelvaart: Donderdag, 18 Mei 2023
 • Pinkstermaandag: Maandag, 29 mei 2023
 • Nationale feestdag: Vrijdag, 21 Juli 2023
 • O.L.V. hemelvaart: Dinsdag, 15 Augustus 2023
 • Allerheiligen: Woensdag, 1 November 2023
 • Wapenstilstand: Zaterdag, 11 November 2023
 • Kerstmis: Maandag, 25 December 2023

Algemeen principe is dat de werknemer niet mag werken tijdens tien feestdagen per jaar en de werkgever is gehouden deze niet gepresteerde dagen te betalen. Maar er indien zondagsarbeid in de sector of krachtens de Arbeidswet is toegestaan, mag er wel gewerkt worden tijdens een feestdag. In dit geval heeft de werknemer recht op “inhaalrust “.

Om de tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden. Deze “vervangingsdag ” moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze vervangingsdag verkrijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de onderneming. Het aantal uren die op de vervangingsdag zouden zijn gepresteerd, zijn van geen belang.

Opgepast! De werkgever is verplicht vóór 15 december 2022 een bericht aan te plakken met de melding van de vervangingsdagen van de feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen.

Heb je vragen rond de regelgeving van feestdagen, neem dan contact op!

 

Vaccinatieverlof

Werknemers hebben het recht op betaalde afwezigheid van het werk, van 1 oktober tot en met 31 december 2022 met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

 

De kleine lettertjes:

Elke werknemer die verbonden is met een werkgever door een arbeidsovereenkomst heeft het recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van zijn normaal loon gedurende de tijd die nodig is voor zijn vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19 en om zich te verplaatsen naar en van de vacinatieplaats of voor de vaccinatie van de persoon die hij begeleidt (een minderjarig kind dat met hem samenwoont, een meerderjarig kind met een handicap, een persoon onder voogdij).

Vergeet niet de werkgever vooraf te verwittigen.

De werkgever kan een bewijsstukje vragen om voor te leggen.

 

Te weten

De werkgever mag vaccinatie niet opleggen. Hij mag ook niet eisen om het tijdstip van vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden.

Heb je last van bijwerkingen van de injectie? Dan heb je een doktersattest nodig om afwezig te zijn van het werk.

 

Meer info bij de sociaal consulenten van HORVAL West-Vlaanderen!

Bron: Wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-1. B.S. 21 november 2022.

Horeca: deel je rekeningsnummer mee voor een vlotte betaling van eindejaarspremie

De betaling van de premie gebeurt door het Horecafonds. Om een vlot te betaling mogelijk te maken, is het belangrijk dat het Horecafonds over een correct rekeningnummer beschikt.

 We raden je daarom aan om nu reeds op de portaalsite van het Fonds te gaan kijken of je rekeningnummer nog correct is. Inloggen kan eenvoudig via eID of Itsme.

Heb je hulp nodig: neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen!

‘Rekeningnu

Kun je maaltijdcheques krijgen als je maaltijden krijgt op het werk.

Er is cumulverbod maaltijdcheque en kostenvergoeding voor eenzelfde maaltijd voor dezelfde dag

De RSZ is hieromtrent duidelijk.

“Als de werkgever de werkelijke kost van één of meerdere maaltijden (met uitzondering van het ontbijt) op een dag ten laste neemt, moet het werkgeversaandeel van de maaltijdcheque één keer worden afgetrokken van de totale vergoeding voor die dag, ongeacht de duur van de werkdag en het aantal maaltijden vergoed door de werkgever.

Als de werkgever kiest voor een forfaitaire maaltijdvergoeding, houdt de RSZ rekening met de duur van de werkdag om de tweede forfaitaire maaltijdvergoeding al dan niet vrij te stellen van socialezekerheidsbijdragen:

 • als de werkdag maximum 8 uren duurt: het werkgeversaandeel van de maaltijdcheque moet worden afgetrokken van de forfaitaire maaltijdvergoeding;
 • als de werkdag langer dan 8 uren duurt: de werknemer kan de forfaitaire maaltijdvergoeding en de maaltijdcheque krijgen indien de werkgever kan aantonen dat de werknemer een tweede maaltijd heeft genuttigd.”

Bron: socialsecurity.be