PC333 toeristische attracties: op naar een hoger functiejaar?

Als werknemer in de de sector van de toeristische attracties word je bij indienstneming  ingeschaald in functie van de referentiefunctie met de overeenstemmende functiecategorie op de lijn met nul functiejaren.

Na een periode van 1 jaar in dezelfde functie kom je in functiejaar 1.

Seizoenswerknemers komen na 100 effectieve werkdagen gepresteerd bij dezelfde werkgever in dezelfde functiecategorie en binnen het kalenderjaar in functiejaar 1. Let wel, het aantal  functiejaren bij dezelfde werkgever wordt telkens bepaald op 1 januari van elk kalenderjaar.

Lees de lonenschalen met functiejaren.

Voor het eerst aan het werk na je studies? Dan wordt er dit najaar geen bedrijfsvoorheffing ingehouden!

Voldoe je aan de drie volgende voorwaarden dan wordt er geen bedrijfsvoorheffing inhouden op je loon voor de maanden oktober, november en december 2021:

  1. Je bent niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht of je hebt bepaalde studies voleindigd (meer bepaald studies met een volledig leerplan van de hogere of  lagere secundaire cyclus van het technisch-, kunst- of beroepsonderwijs, of een alternerende opleiding, of een getuigschrift hebben ontvangen voor het secundair onderwijs met beperkt leerplan) of je hebt alle activiteiten stopgezet die opgelegd zijn door een studie-, leertijd- of opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan.
  2. Je bent aangeworven op basis van een arbeidsovereenkomst die aanvangt in oktober, november of december 2021.
  3. Je  maandelijks belastbare loon bedraagt niet meer dan  € 3.450.

Vanaf 1 januari 2022 zal er terug  bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op je bezoldigingen.

Pensioenpremie voor uitzendkrachten die werkzaam zijn in sectoren met een sectoraal aanvullend pensioen

Op het PC 322 van 24 juni werd een akkoord bereikt om de pensioenpremie voor uitzendkrachten te verhogen vanaf 1 oktober 2021.

De pensioenpremie is een kleine verhoging van het brutoloon van de uitzendkracht, die in verhouding staat tot de aanvullende pensioenbijdrage die in een bepaalde sector betaald wordt aan vaste werknemers.

PC 118 Voedingsnijverheid 1,15% (1,46% voor de bedrijven van die de verhoogde bijdrage toepassen )
PC 132 Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken 1,30%
PC 144

Landbouw

1,30%
PC 145

Tuinbouwbedrijf

1,30%
PC 302

Hotelbedrijf (arbeiders)

0,76%
PC 302

Hotelbedrijf (bedienden)

0,79%

 

 

Werkloos? Vermijd verrassingen en spreid je vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden binnen het vakantiejaar zelf. De wet laat de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar niet toe.

Er kan voor deze verlofdagen ook geen werkloosheidsvergoeding uitbetaald worden omdat je reeds vakantiegeld hebt ontvangen via de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie of de Vakantiekas van je sector.

Tip: Voor de resterende maanden van dit jaar kan je een aantal dagen aanduiden als betaalde vakantiedagen. Dit doe je door op de controlekaart de letter “V” te plaatsen. Je zal geen werkloosheidsuitkering ontvangen voor de aangeduide vakantiedagen.

Net daarom is het interessant om de nog op te nemen verlofdagen wat te spreiden.

Wanneer je ervoor kiest om je vakantiedagen niet aan te duiden (op je kaart) of niet aan te geven (via je ABVV-kantoor), dan maakt RVA in december een afrekening. Dit betekent dat alle nog niet opgenomen betaalde vakantiedagen automatisch in mindering zullen worden gebracht van je werkloosheidsuitkering.

Lees meer.

Tijdelijke werkloosheid voor de opvang van een kind: nu tot 31/12/2021

Werknemers kunnen tijdelijk werkloosheid genieten bij  sluiting van de school, het kinderdagverblijf, het opvangcentrum of de dienstverlening voor gehandicapten

In de periode van 01.10.2020 tot en met 31.12.2021 heeft de werknemer een recht op afwezigheid van het werk en kan hij aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze wanneer hij moet instaan voor de opvang van :

  • een minderjarig kind waarmee hij samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of school kan gaan;
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan;
  • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen geniet;

omdat het kinderdagverblijf, school of centrum geheel of gedeeltelijk is gesloten, of omdat geheel of gedeeltelijk afstandsonderwijs is ingevoerd, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De werknemer moet de werkgever een ondertekende aanvraag bezorgen. De werkgever kan deze verlofaanvraag niet weigeren.

De beslissing van een gemeenschap om een schoolvakantie te vervroegen of te verlengen wordt ook beschouwd als een sluiting van een school door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Werknemers kunnen tijdelijk werkloosheid genieten wanneer zijn/haar kind  in quarantaine zit

De werknemer kan in de periode van 01.10.2020 tot en met 31.12.2021 ook aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze omdat hij niet kan werken omwille van de opvang van een minderjarig kind dat met hem samenwoont omdat het kind in quarantaine is. De werknemer moet de werkgever daarvoor een door hem ondertekende aanvraag bezorgen.