Tewerkstelling bewijzen als uitzendkracht voor het bekomen van een lening?

Om uitzendkrachten te helpen bij het bekomen van een lening bij een financiële instelling, levert Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten een attest van tewerkstelling af.

Heb je minimaal 260 arbeidsdagen als interimair gewerkt gedurende een referteperiode van 2 jaar,  waarbij de periode van 2 jaar overeenkomt met deze van de 2 laatste eindejaarspremies verschuldigd aan de uitzendkrachten, dan kan je een attest bekomen.

Heb je geen 260 arbeidsdagen als interimair gewerkt gedurende  referteperiode van 2 jaar, dan kan je een attest aanvragen voor het aantal dagen tewerkstelling gedurende de referteperiode. Op die manier  kan je als interimair het attest van het Sociaal Fonds kunnen aanvullen met eventuele andere attesten van uitzendbureaus voor wie je gewerkt hebt sinds het einde van de referteperiode.

Supplement van 6,10 euro voor de tijdelijk werkloze wegens overmacht

Het dagbedrag van de uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (behalve in de situatie van overmacht wegens medische redenen) is verhoogd naar 6,10 euro.

Een overzichtje:

  • periode van 01/03/2020 tot en met 30/06/2022: 5,63 euro
  • periode 01/09/2021 tot en met 31/12/2021:5,74 euro
  • periode 01/01/2022 tot en met 28/2/2022: 5,86 euro
  • periode 01/03/2022 tot en met 30/4/2022: 5,98 euro
  • vanaf 01/05/2022 : 6,10 euro

Dit supplement wordt onder dezelfde voorwaarden eveneens toegekend aan de deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet en die tijdens de deeltijdse tewerkstelling tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Meer info op de Werkloosheidsdienst van het ABVV. 

Nieuwe voorwaarde van kracht inzake flexi-job

Vanaf 7 mei 2022 is het verboden om als werknemer via een interimkantoor een flexi-job uit te oefenen bij de werkgever waar je als werknemer door een arbeidsovereenkomst rechtstreeks verbonden bent.

Bron: Wet van 1/4/2022 tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS: 27/4/2022.

 

Klein verlet voor Feest voor de vrijzinnige jeugd of commmunie

Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van zijn kinderen.

Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop er niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen van de werknemer als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

Let op: voor de eerst communie of lentefeest 6/7 jarigen is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meer info bij de Horval sociaal consulenten.

Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers

De Minister van Werk lanceert een nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027 . Dit plan dat de doelstellingen omschrijft die in de komende jaren dienen bereikt te worden op het vlak van welzijn op het werk heeft een evolutief karakter.

Dit actieplan is de vertaling naar het Belgische niveau van het Europees strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 en houdt ten volle rekening met de gezamenlijke prioriteitennota van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk . Dankzij de integratie van deze prioriteitennota wordt dit plan sterk gedragen door alle betrokken partijen.

Dit nationaal actieplan besteedt ruime aandacht aan de preventie van psychosociale risico’s en skelet- en spieraandoeningen en aan de preventie van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische agentia. Het benadrukt de noodzaak van een ‘vision zero’ aanpak van arbeidsongevallen. Het heeft ook een uitdrukkelijke aandacht voor kwetsbare groepen onder de werknemers, zoals de dienstboden en wil de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers bevorderen. Daarenboven is er aandacht voor de wijzigingen die zich voordoen op het vlak van de arbeidsorganisatie, zoals deze zich onder meer uiten via het telewerk.

Mantelzorg: verhoging dagbedrag

Als volledige werkloze kan je vrijstelling verkrijgen voor mantelzorg.

Met ‘mantelzorg’ worden 3 mogelijke vormen van zorg bedoeld:

  • palliatieve zorg;
  • zorg aan een zwaar ziek gezinslid of een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad;
  • zorg aan een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar.

Het dagbedrag is per 1 mei 2022: € 13,02 en wordt geïndexeerd.

Voor meer info kan je terecht op de werkloosheidsdienst van het ABVV.

Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk!

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’. Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Op die dag breken we een lans voor betere werkomstandigheden voor iedereen. Vandaag verliezen nog altijd veel te veel werknemers het leven om de kost te verdienen. Dat is niet normaal. Preventie blijft het beste middel om hen te beschermen.