Lidmaatschap: deel elke wijziging mee!

Ben je al lid en verandert er iets dat voor ons van belang is (adres, rekeningnummer, werkgever, beroepssituatie, gestopt met werken, langdurig ziek, met pensioen…)? Laat het ons dan zeker weten. Wij kunnen onze leden het best van dienst zijn als hun gegevens correct zijn. Vul gewoon de nodige gegevens in op dit wijzigingsformulier en klik op verzenden. Wij passen dan onze gegevens aan.

OPGELET: als je werkloos bent, moet je je voor sommige veranderingen persoonlijk aanbieden bij de werkloosheidsdienst van het ABVV. Anders kunnen we je je dopgeld niet meer betalen of kun je zelfs een sanctie krijgen van de RVA. De veranderingen waarvoor dit moet, staan duidelijk aangeduid op het formulier. (***)

Weet dat bij bepaalde situaties in je loopbaan (volledig werkloos, langdurige ziekte, sommige deeltijdse werknemers, SWT, pensioen) je, na een bepaalde periode, een verminderde bijdrage voor hun ABVV Horval-lidmaatschap.
Als je gezins- of werksituatie wijzigt moet je ons hierover zo snel mogelijk informeren. Dit kan je in al onze kantoren of elektronisch.
Opgepast! Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten van het ABVV, worden slechts terugbetaald met 6 maanden terugwerkende kracht van het lopende dienstjaar.

Misschien heb je recht op jeugdvakantie?

 Om recht te hebben op jeugdvakantie moet je volgende voorwaarden vervullen:

–  op 31 december van het vakantiedienstjaar (het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin je vakantie neemt, dus 2021) de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben;

–  in de loop van het vakantiedienstjaar (2021) jouw studies, leertijd of opleiding hebben beëindigd of stopgezet;

–  na het einde of stopzetting van de studies, leertijd of opleiding, in de loop van het vakantiedienstjaar gewerkt hebben als loontrekkende gedurende een minimumperiode (je moet, gedurende minstens één maand, verbonden zijn door één of meerdere arbeidsovereenkomsten en deze tewerkstelling moet minstens 13 arbeidsdagen bevatten in de zin van de werkloosheidsreglementering). Een tewerkstelling met de vakantieregeling “openbare dienst” of met een uitgestelde bezoldiging (onderwijs) en een industriële leertijd tellen echter niet mee;

–  op het tijdstip van de uitputting van de jeugdvakantie verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en onder toepassing vallen van de vakantieregeling “privé-sector”.

Voldoe je aan de voormelde voorwaarden, dan mag je in het jaar volgend op het jaar waarin je jouw studies, leertijd of opleiding beëindigt of stopzet 4 weken vakantie  nemen (gewone betaalde vakantie + aanvullende betaalde vakantie (art 17bis wet 28.6.1971) + jeugdvakantie). Jeugdvakantie wordt maar toegekend ná de uitputting van de gewone betaalde vakantie.

Meer info bij Horval West-Vlaanderen!

 

Ziek zijn tijdens je vakantiejob. Wat nu?

Ben je ziek tijdens de tewerkstelling als arbeider-jobstudent dan dien je zo snel mogelijk je werkgever te verwittigen. Binnen de twee werkdagen lever je een doktersattest af , tenzij anders bepaald in het arbeidsreglement.

Weet dat je pas recht hebt op gewaarborgd loon als je op het moment dat je ziek bent minstens 1 maand ononderbroken in dienst was.

Verdien je minder dan € 2.500 per maand, dan heb je recht op een jobbonus!

Woon je in Vlaanderen en verdien je minder dan € 2.500 per maand dan is de kans groot dat je recht hebt op een Vlaamse Jobbonus.

Wat moet je doen?

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid weet wie recht heeft op een jobbonus. Kom je in aanmerking, dan zal ontvang je eind 2022 een brief ontvangen. In deze brief staat het bedrag dat ja zal krijgen.

Wat moet er vooraf nog gebeuren?

Om het bedrag te ontvangen, moet je enkel je rekeningsnummer registeren in Mijn Burgerprofiel (https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin).

Heb je hulp nodig? neem dan contact met ons op.