Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen)

De RVA aanvaardt dat alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de hevige regenvallen  kan worden aangegeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit tot 15 augustus 2021.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veronderstelt dat de uitvoering van het werk tijdelijk volledig onmogelijk is. Bijvoorbeeld in het geval dat je als werknemer het werk niet kan uitoefenen omdat de plaats van tewerkstelling is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is aangetast of vernietigd of omdat je niet op de plaats van het werk kan raken doordat het openbaar vervoer onderbroken is of doordat de wegen overstroomd zijn.

Ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Dit betreft de situaties waarin je als werknemer getroffen bent door ernstige schade of verliezen en de facto in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat je prioriteit moet geven aan het zoeken naar een nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van je woning, het regelen van je schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen.

Voorwaarden:

 • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk (dit is bijvoorbeeld niet het geval indien je niet kan telewerken).
 • De uitvoering van het werk is slechts tijdelijk onmogelijk. (bijvoorbeeld wanneer de werkgever beslist de werkzaamheden niet opnieuw op te starten )
 • Er is geen vervangwerk mogelijk (bijvoorbeeld bepaalde opruimwerken).
 • Je hebt voor die dag(en) niet reeds verlof of recuperatie genomen.
 • Je hebt voor die dag geen recht op loon.
 • Je bent in de onmogelijkheid om telewerk uit te voeren
 • Je kan op geen andere manier het werk bereiken (bijvoorbeeld met eigen of alternatieve vervoermiddelen).

 

Hoe aanvragen?

De werkgever bepaalt welke vorm van tijdelijke werkloosheid wordt  ingeroepen en volgt de geijkte procedure.

 

Goed om te weten:

Aangezien nog tot 30 september 2021 afwijkende maatregelen in het kader van de coronacrisis die gelden voor alle tijdelijk werklozen van toepassing zijn, moet ja als werknemer niet in het bezit van een controlekaart C3.2A.

In bepaalde gevallen moet je een uitkeringsaanvraag indienen bij het A.B.V.V, namelijk in geval van:

 • na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever, ongeacht de reden van de werkloosheid;
 • wegens werkgebrek (stelsel arbeiders en bedienden), indien uw toelaatbaarheid tot uitkeringen tijdelijke werkloosheid nog niet werd vastgesteld bij een vorige uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid;
 • na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar;
 • na een verandering van uw contractuele arbeidsregeling (bv. als u deeltijds werkt of als u loopbaanonderbreking of tijdskrediet neemt);
 • na uw 65ste verjaardag.

 

! Werknemers die hun vast verblijfsadres verloren hebben en tijdelijk elders zijn gaan wonen, moeten daarvan geen aangifte doen indien deze periode beperkt is tot 31 augustus 2021.

! Tijdens deze periode is het feit dat een werkloze gaat inwonen bij familie of vrienden zonder invloed op de gezinscategorie waartoe je behoort en zonder invloed voor de gezinscategorie van de personen met wie hij tijdelijk gaat samenwonen.

Nood aan meer info? Contacteer de Werkloosheidsdienst van het ABVV .