Heb jij recht op een beschermingspremie?

Een beschermingspremie is een éénmalige premie die wordt toegekend aan de werknemer die:

 • in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 meer dan 52 volle of halve uitkeringen heeft genoten als tijdelijk werkloze wegens economische redenen of overmacht (geen medische overmacht);
 • én die op 1 maart 2021 was tewerkgesteld bij een werkgever die op bevel van de overheid gesloten is;
 • én die op 1 maart 2021 een brutomaandloon* van minder dan 2.754,76 euro had (het betreft het loon dat in aanmerking wordt genomen om de daguitkering als tijdelijk werkloze vast te stellen op 1 maart 2021).

*voor de vrijwillig deeltijdse werknemer wordt het uurloon omgezet in een ‘fictief’ voltijds loon, dat vervolgens wordt vergeleken met de loongrens.

De premie bedraagt 780 euro bruto voor de werknemer met een brutomaandloon van hoogstens 2.387,80 euro en wordt geleidelijk verminderd voor lonen tussen 2.387,80 euro en 2.754,76 euro.

De RVA zal de uitbetalingsinstellingen (oa A.B.V.V.)  verwittigen wie in aanmerking komt en een betaalopdracht geven.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens corona en de belastingaangifte 2021: bijkomende belastingen betalen?

Tijdelijke werkloosheid wegens corona en de belastingaangifte 2021: opgelet voor de eindfactuur

Dankzij het A.B.V.V. werd het bedrag van tijdelijke werkloosheid wegens corona  verhoogd naar 70% (in plaats van 65%) van je bruto maandloon, geplafonneerd tot €2.754,76 per maand + een toeslag van €5,63 voor elke dag werkloosheid en dit ongeacht je gezinssituatie.

Deze uitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing. In principe bedraagt deze voorheffing 26,75%. De regering-Wilmès (MR) en haar federale minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) hebben het tarief van de bedrijfsvoorheffing ingehouden aan de bron vanaf de maand mei 2020 verlaagd naar 15%, waardoor je meer netto-uitkering overhield.

Ondanks dat het A.B.V.V. een jaar lang voorstelde om uitkeringen voor de tijdelijke werkloosheid een preferentieel belastingregime van 16,5% zouden genieten, net zoals voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De regering heeft dit geweigerd!

Gevolg: er is te weinig ingehouden aan de bron en dat zal verrekend worden via de belastingaangifte van 2021!

Mogelijks scenario’s

 • Indien je in 2020 enkel uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid hebt ontvangen die bovendien niet zeer hoog waren, zal je in 2021 waarschijnlijk geen belastingen moeten betalen.
 • Indien je echter werk en tijdelijke werkloosheid hebt gecombineerd, zal je waarschijnlijk belastingen moeten bijbetalen. De bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden aan de bron was immers onvoldoende.

Tijdelijke tewerkstelling en tewerkstelling van werklozen in de land- en tuinbouw

De regering verlengde volgende maatregelen tot 1 juli 2020:

 • de mogelijkheid om tijdelijk werknemers aan het werk te stellen die eindelijk in loopbaanonderbreking zijn of tijdkrediet opnemen;
 • de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en bruggepensioneerden om in coronatijden aan het werk te gaan.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de ondernemingen die vallen onder:

 • PC 144: landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
 • PC 145: tuinbouw; met uitzondering van sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen
 • PC 146: bosbouw
 • PC 322: uitzendarbeid, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van voornoemde sectoren

 

Ontslagen? Vergeet je niet tijdig in te schrijven als werkzoekende!

De regelgeving: “De werknemer die zich niet binnen de twee maanden na de eerste dag waarop hij tijdens een opzeggingstermijn minstens gedeeltelijk wordt vrijgesteld van prestaties of na de eerste dag van de periode gedekt door de naar aanleiding van het ontslag betaalde vergoeding die niet cumuleerbaar is met uitkeringen inschrijft als werkzoekende, kan bij zijn aanvraag om uitkeringen als vrijwillig werkloze beschouwd worden.”

Ben je ontslagen neem dan zo snel mogelijk contact op met Horval W-VL of met de Werkloosheidsdienst van ABVV WVL zodat we u maximaal kunnen informeren.

 

Stijging van de werkloosheidsuitkeringen

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in april afgesproken dat meer dan 1 miljoen mensen met een minimumuitkering erop vooruit moeten gaan. Gepensioneerden, werkzoekenden, zieken en invaliden moeten hun uitkering zien verhogen met minstens 2%.

De aanpassing van de barema’s van de RVA zullen in drie fasen verlopen:

 • 1 juli 2019: verhoging van de minima en de forfaits van de werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen
 • 1 september 2019: optrekken van de maxima van de werkloosheidsuitkeringen
 • vanaf januari 2020: verhogen van de andere bedragen.

De link naar de nieuwe barema’s van de RVA.