Jij kan het verschil maken! Stel je kandidaat.

De sociale verkiezingen vinden plaats van  13 tot en met 26 mei 2024. Misschien wel voor de eerste keer in jouw onderneming.
Misschien wil ook jij kandidaat zijn en een actieve rol spelen in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en/of in de ondernemingsraad (OR).

Wat zijn sociale verkiezingen?
Sociale verkiezingen zijn een beetje zoals de politieke verkiezingen, maar dan enkel in de ondernemingen met minstens 50 werknemers. Iedereen kan zich kandidaat stellen (zelfs al bezit je de Belgische nationaliteit niet), met uitzondering van het leidinggevend personeel en de preventieadviseur.
De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats.
De werknemers kiezen dan hun vertegenwoordigers om hun belangen bij de werkgever te verdedigen: in het comité voor preventie en bescherming op het werk, als je onderneming minstens 50 werknemers heeft, en in de ondernemingsraad als je bedrijf meer dan 100 mensen tewerkstelt. Dankzij deze overlegorganen hebben de werknemers hun zeg in hun bedrijf.

 

Je kunt kandidaat voor het ABVV zijn:
• voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW): dit houdt zich bezig met gezondheid, veiligheid, werkomgeving…kortom met welzijn op het werk;
• of voor de ondernemingsraad (OR): die zich bezighoudt met het economisch leven en de tewerkstelling in je bedrijf.

 

Waarom jij niet?
Kan je goed luisteren en goed discussiëren? Heb je zin je in te zetten voor je collega’s? Wil je je collega’s informeren over hun rechten en plichten in de onderneming? Wil je je verdiepen in het ondernemingsbeleid, het arbeidsrecht of onderhandelingstechnieken? Ben je iemand waarop men kan rekenen? Ga er dan voor!
De werknemers willen dat de ondernemingen oog hebben voor het welzijn op het werk (gezondheid, stress, veiligheid, werkomgeving), lonen en arbeidstijden respecteren, rekening houden met kinderopvang, de voorwaarden voor moederschaps- en ouderschapsverlof eerbiedigen. Zijn die zaken ook voor jou belangrijk?
Wil je kandidaat zijn, dan moet je sinds zes maanden in het bedrijf werken (of negen maanden in 2011 als het om onderbroken werkperiodes gaat) en tussen 18 jaar (16 jaar als er een jongerencollege in je bedrijf is) en 65 jaar oud zijn. Voldoe je aan die Je kunt afgevaardigde worden door helemaal van nul te beginnen. Afgevaardigde zijn kan je leren!
Natuurlijk heb je dan een aantal verantwoordelijkheden. Maar je staat er niet alleen voor.
En omdat je in de frontlijn staat, ben je ook beschermd. Wil een afgevaardigde zijn werk kunnen doen, dan moet hij of zij immers tegen willekeur beschermd worden.
Bovendien mogen de kansen op promotie niet in het gedrang komen omwille van syndicaal werk. Zodra het ABVV zijn kandidatenlijst ingediend heeft, kan de werkgever een kandidaat niet meer ontslaan (tenzij wegens dringende reden, erkend door de arbeidsrechtbank, of wegens economische redenen, erkend door het bevoegde paritair comité). Die bescherming blijft duren, of je nu verkozen wordt of niet. Natuurlijk is het soms beter je kandidatuur stil te houden zolang de wettelijke beschermingsperiode niet begonnen is!

 

Waarom kandidaat zijn voor ABVV?
Het ABVV heeft anderhalf miljoen leden.
Het ABVV komt op voor alle werknemers, vrouwen en mannen, ongeacht hun afkomst, hun politieke overtuiging, hun levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging.
Maar racistische, seksistische en extreemrechtse opvattingen en gedragingen horen niet thuis in het ABVV. Zij staan haaks op onze waarden.
Het ABVV verdedigt de job van de werknemers en staat ze bij met raad en daad. Het ABVV ijvert voor een samenleving met meer rechtvaardigheid, meer gelijkheid en meer solidariteit.
De kracht van het ABVV? Zijn kennis van de werkvloer, zijn onderhandelingscapaciteit en zijn wil om oplossingen te zoeken, zijn bereidheid om actie te voeren als er geen andere keuze overblijft. Voor ons staan de belangen van de werknemer altijd voorop. Werken aan een betere toekomst voor de jongeren, ijveren voor werk met respect voor de gelijkheid man/vrouw, ook dat zijn prioritaire punten voor het ABVV. Het ABVV is de vakbond van de gewone mensen, van alle werknemers. Het ABVV is de vakbond van nu en van de toekomst!

 

Heb je belangstelling of wil je vrijblijvende informatie?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met een delegee van je bedrijf.
Je kan ons ook contacteren:
* zie adressen en telefoonnummers in de linker blak
* via e-mail naar info@horvalwvl.be