Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): een overzicht.

De normale toegangsleeftijd voor het SWT is en blijft 62 jaar voor de komende jaren. Maar de loopbaanvoorwaarden voor vrouwen wijzigen:

Mannen Vrouwen
2021 40 jaar 37 jaar
2022 40 jaar 38 jaar
2023 40 jaar 39 jaar
2024 40 jaar 40 jaar

 

Er zijn ook afwijkingen, mits opgenomen in een sector cao:

 • 33 loopbaanjaren en ouder dan 60 jaar voor diegene:
  • die minstens 20 jaar in een regeling met nachtarbeid hebben gewerkt
  • die bij een werkgever van de bouwsector hebben gewerkt en in het bezit zijn van een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid opgesteld door een arbeidsgeneesheer;
  • die minstens 5 jaar in een zwaar beroep (wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten of nachtarbeid)  hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar.
 • 35 loopbaanjaren en ouder dan 60 jaar mits:
  • minstens 5 jaar in een zwaar beroep (wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten en nachtarbeid) hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar. Als uw sector een dergelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (vereist voor de aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt), kunt u ze terugvinden in hoofdstuk  2102(“SWT 60 jaar – zwaar beroep”) van de sectorale documentatie.

Andere afwijkingen:

 • Zeer lange loopbanen (40 loopbaanjaren) en 60 jaar zijn
 • 58 jaar en ouder met een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar mits:
  • ofwel het statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid hebben;
  • ofwel werknemers zijn met ernstige lichamelijke (of gelijkgestelde) problemen die geheel of gedeeltelijk door hun beroepsactiviteit veroorzaakt zijn en de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.
 • 60 jaar voor wie werkt in een onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Meer info bij de West-Vlaamse Horval- medewerkers.

Weetje voor wie loopbaanonderbreking/tijdkrediet elektronisch indient?

De aanvraag om tijdskrediet (algemeen stelsel of landingsbaan), loopbaanonderbreking of thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg) wordt bij voorkeur elektronisch ingediend via de portaalsite van de sociale zekerheid.

De onlineaanvraag biedt veel voordelen, waaronder een snellere en meest ecologische procedure.

Een aanvraag loopbaanonderbreking of tijdskrediet bestaat uit een werkgeversgedeelte en een werknemersgedeelte.

Het gedeelte van de werkgever moet (online of via gestructureerde elektronische boodschappen) worden ingediend vóór die van de werknemer.

Heb je recht op een coronapremie van maximum 500 euro?

We kunnen een coronapremie goed gebruiken, maar niet iedereen zal een premie krijgen!

Iedereen 500 euro? NEE

De wetgeving* stelt duidelijk dat:

 • Ondernemingen die goede resultaten behaalden tijdens de coronacrisis kunnen een eenmalige premie toekennen.
 • De toekenning en het bedrag ervan moet bepaald worden in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sector- of ondernemingsniveau. In ondernemingen zonder delegees mag de toekenning geregeld worden in een individuele overeenkomst.

Het aantal consumptiecheques en het brutobedrag van deze cheques moet vermeld worden op de loonfiche.

 

Cash? NEE

Geen cash geld. De premie mag enkel in de vorm van een een papieren of elektronische consumptiecheque.

 

Bruto = netto? JA

Als de uitgifte van de consumptiecheques aan alle voorwaarden voldoen is er geen werknemers-socialezekerheidsbijdrage noch bedrijfsvoorheffing. De werkgever is wel onderworpen aan een werkgeversbijdrage van 16,5 %, maar volledig aftrekbaar voor de werkgever

 

Ter vervanging van bestaand voordeel? NEE

De consumptiecheque (coronapremie) mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, vof andere voordelen.

 

Altijd en overal geldig? NEE

De consumptiecheque(s) mag worden uitgereikt vanaf 1 augustus 2021 tot 31 december 2021. En zijn geldig tot 31 december 2022.

Je kan ze gebruiken in de horecasector, kleinhandelszaken, inrichtingen die behoren tot de culturele sector en zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid, in sportverenigingen waarvoor een door de gemeenschappen erkende of gesubsidieerde federatie bestaat of die behoren tot één van de nationale federaties, de wellnesscentra, toeristische attracties, bioscopen, bowlingzalen, zwembaden en fitnesscentra, schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken,  nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons en rijscholen.

 

Omruilen voor cash geld? NEE

De consumptiecheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild voor geld.

 

Pro rata voor deeltijdsen? KAN

De toekenning en de berekening tot een maximum van 500 euro wordt bepaald in de cao of overeenkomst.

 

Vervallen de oude consumptiecheques? NEE

De geldigheidsduur van de oude consumptiecheques wordt verlengd tot en met 31 december 2022.

 

* Koninklijk Besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS van 29 juli 2021; Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021.

Hou de geldigheid van je maaltijd-,eco-, cadeau-, consumptie-, sport- en cultuurcheques in het oog!

Omwille van corona is de geldigheidsduur van de cheques verlengd.

 • Voor maaltijdcheques, cadeaucheques en ecocheques: verlenging van 6 maanden voor de cheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021.

 • Voor Sport – en Cultuur cheques toegekend in 2019: verlenging tot 30 september 2021.
 • Voor Consumptiecheques: verlenging tot 31 december 2022

Overzicht van nieuwe vervaldata:

Consumptiecheque

 • 06/2021 –> 12/2022
 • 12/2021 –> 12/2022

Eco-cheques

 • 01/2020 –>12/2022
 • 02/2020 –>12/2022
 • 07/2020 –>12/2022
 • 08/2020 –>12/2022
 • 09/2020 –>12/2022
 • 10/2020 –>12/2022
 • 11/2020 –>05/2021
 • 12/2020 –>06/2021
 • 01/2021–> 07/2021
 • 02/2021–>08/2021
 • 03/2021 –>09/2021

Cadeaucheques

 • 11/2020–>05/2021
 • 12/2020 –>06/2021
 • 01/2021 –>07/2021
 • 02/2021 –>08/2021
 • 03/2021 –>09/2021

Sport & Culture Pass

 • 09/2020 –>09/2021

Uitbreiding VOV

De Vlaamse overheid zal tijdens het schooljaar 2021-2022 het recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV) tijdelijk uitbreiden. Nu kan je maximaal 125 uur verlof per jaar nemen voor een opleiding, maar als experiment verdubbelt dat nu tot 250 uur. Tijdens het verlof mag je afwezig zijn om lessen bij te wonen of te studeren met behoud van loon tot maximaal 2.987 euro
bruto voor schooljaar 2021-2022.

De werkgever zal in het experiment een uitdrukkelijkere rol spelen dan voordien. Opleidingsverlof kan je nu alleen op eigen initiatief nemen, maar binnenkort kan ook je werkgever 125 uur VOV vrijblijvend voorstellen. Die opleiding moet bovendien niets te maken hebben met je functie. Zo blijven opleidingen die nodig zijn voor je job ten laste van de werkgever. Of je het voorstel aanvaardt, beslis je zelf. Als je naast dat voorstel op eigen initiatief wil bijstuderen, kan je in totaal dus 250 uur afwezig zijn. Jij kan 125 uur zelf kiezen en je werkgever krijgt ook 125 uur.

Minstens 32 uur opleiding
Om van het VOV te genieten, moet je minstens 32 uur aan opleidingen volgen. Maar tijdens het schooljaar 2021-2022 moeten die niet meer bij dezelfde opleidingsverstrekker doorgaan. Daardoor kan je meerdere korte opleidingen volgen. Benieuwd naar de opleidingsmogelijkheden? Alle VOV-opleidingen vind je op www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank.

Bron: De Nieuwe Werker juni 2021

Tijdelijke werkloosheid omdat een kind in de zomervakantie niet naar een kamp of een georganiseerde opvang kan gaan

In de volgende twee situaties kan er tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind worden aangevraagd tijdens de periode van 01.07.2021 tot 31.08.2021 :

 • Het zomerkamp of de georganiseerde opvang kan omwille van een corona besmetting niet doorgaan of moet voortijdig worden stopgezet;
 •  Het zomerkamp of de georganiseerde opvang gaat wel door maar het kind kan er niet naartoe gaan omdat het kind zelf in quarantaine moet.

Voorwaarde is dat het gaat om een (schoolgaand) minderjarig kind dat bij je, als werknemer, samenwoont.
Het kind moet ook ingeschreven zijn voor het kamp of de opvang vóór de annullatie of de stopzetting van het kamp of de opvang of vóór de quarantaine van het kind .

Procedure:

Bezorg je werkgever een attestopvang kind zomervakantie annulatie corona of een  attest opvang kind zomervakantie quarantaine corona. Beide attesten zijn eenvoudig aan te vragen bij een Horval-medewerker.

Opgelet!

Voor deze maatregelen geldt dat voor eenzelfde periode slechts 1 persoon die met het kind samenwoont van deze mogelijkheden gebruik kan maken (de twee ouders kunnen dus niet geljktijdig gebruik maken van dit recht gedurende dezelfde periode).

 

Landingsbaan vanaf 55 jaar: wachten op sectorcao’s

CAO 156  (Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering) , werd binnen de NAR  op 15 juli gesloten.

http://www.cnt-nar.be/CAO-ORIG/cao-156-(15.07.2021).pdf

Sectorale uitvoeringscao’s zijn nodig voor de uitvoering van CAO156. Van zodra die er zijn, lees je het op onze website!

Ziek zijn tijdens je vakantiejob. Wat nu?

Ben je ziek tijdens de tewerkstelling als arbeider-jobstudent dan dien je zo snel mogelijk je werkgever te verwittigen. Binnen de twee werkdagen lever je een doktersattest af , tenzij anders bepaald in het arbeidsreglement.

Weet dat je pas recht hebt op gewaarborgd loon als je op het moment dat je ziek bent minstens 1 maand ononderbroken in dienst was.

Verlening van de vrijwillige overuren in de curciale sectoren

 In de cruciale sectoren is het mogelijk om bruto-netto vrijwillige overuren te presteren, net zoals in de horecasector.

Enkel belangrijke weetjes:

 • Enkel in de cruciale sectoren (“ondernemingen die personeel tewerkstellen en die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking zoals vermeld in het kader van de dringende maatregelen genomen door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen.”)
 • Op verzoek van de werkgever.
 • Enkel met een schriftelijk akkoord van de werknemer. Dat akkoord is 6 maanden geldig en kan vernieuwd worden.
 • De werknemer mag niet meer dan 11 uren per dag en 50 uren per week werken.
 • Tot en met 30 september 2021 wordt de grens voor vrijwillige overuren verhoogd tot 220 uren. Dat betekent dus dat boven de grens van vrijwillige overuren per kalenderjaar, in het tweede kwartaal 120 extra vrijwillige overuren gepresteerd kunnen worden.
 • Net als gewone vrijwillige overuren moeten deze 120 uren niet ingehaald In tegenstelling tot bij het gewone stelsel, is er geen overloonop verschuldigd.
 • Onder voorbehoud van bevestigng: Bruto-netto overuren (vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en inkomensbelasting)

 

 

 

 

 

 

 

Kan je zomaar deelnemen aan de aanwervingstest?

Sommige werkgever vragen om een praktische aanwervingstest te doen voordat de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend.

Weet dat een dergelijke test niet zomaar kan!

De proef moet van beperkte duur zijn, niet rendabele en onbezoldigd!

 • Beperkte duur: niet langer duren dat de tijd die nodig is voor de werkgever om de sollicitant te evalueren. In de Horecasector kan perfect een overeenkomst voor gelegenheidsarbeid als alternatief gebruikt worden;
 • Niet rendabel voor de ondernemer;
 • Onbezoldigd voor de sollicitant.

Indien de test te lang duurt of winstgevend is voor de ondernemer of bezoldigd voor de sollicitant wordt de test aanzien als een mondelinge arbeidsovereenkomst!

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Horval West-Vlaanderen sociaal consultenten.