Tijdelijke werkloosheid omdat een kind in de zomervakantie niet naar een kamp of een georganiseerde opvang kan gaan

In de volgende twee situaties kan er tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind worden aangevraagd tijdens de periode van 01.07.2021 tot 31.08.2021 :

 • Het zomerkamp of de georganiseerde opvang kan omwille van een corona besmetting niet doorgaan of moet voortijdig worden stopgezet;
 •  Het zomerkamp of de georganiseerde opvang gaat wel door maar het kind kan er niet naartoe gaan omdat het kind zelf in quarantaine moet.

Voorwaarde is dat het gaat om een (schoolgaand) minderjarig kind dat bij je, als werknemer, samenwoont.
Het kind moet ook ingeschreven zijn voor het kamp of de opvang vóór de annullatie of de stopzetting van het kamp of de opvang of vóór de quarantaine van het kind .

Procedure:

Bezorg je werkgever een attestopvang kind zomervakantie annulatie corona of een  attest opvang kind zomervakantie quarantaine corona. Beide attesten zijn eenvoudig aan te vragen bij een Horval-medewerker.

Opgelet!

Voor deze maatregelen geldt dat voor eenzelfde periode slechts 1 persoon die met het kind samenwoont van deze mogelijkheden gebruik kan maken (de twee ouders kunnen dus niet geljktijdig gebruik maken van dit recht gedurende dezelfde periode).

 

Landingsbaan vanaf 55 jaar: wachten op sectorcao’s

CAO 156  (Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering) , werd binnen de NAR  op 15 juli gesloten.

http://www.cnt-nar.be/CAO-ORIG/cao-156-(15.07.2021).pdf

Sectorale uitvoeringscao’s zijn nodig voor de uitvoering van CAO156. Van zodra die er zijn, lees je het op onze website!

Ziek zijn tijdens je vakantiejob. Wat nu?

Ben je ziek tijdens de tewerkstelling als arbeider-jobstudent dan dien je zo snel mogelijk je werkgever te verwittigen. Binnen de twee werkdagen lever je een doktersattest af , tenzij anders bepaald in het arbeidsreglement.

Weet dat je pas recht hebt op gewaarborgd loon als je op het moment dat je ziek bent minstens 1 maand ononderbroken in dienst was.

Verlening van de vrijwillige overuren in de curciale sectoren

 In de cruciale sectoren is het mogelijk om bruto-netto vrijwillige overuren te presteren, net zoals in de horecasector.

Enkel belangrijke weetjes:

 • Enkel in de cruciale sectoren (“ondernemingen die personeel tewerkstellen en die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking zoals vermeld in het kader van de dringende maatregelen genomen door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen.”)
 • Op verzoek van de werkgever.
 • Enkel met een schriftelijk akkoord van de werknemer. Dat akkoord is 6 maanden geldig en kan vernieuwd worden.
 • De werknemer mag niet meer dan 11 uren per dag en 50 uren per week werken.
 • Tot en met 30 september 2021 wordt de grens voor vrijwillige overuren verhoogd tot 220 uren. Dat betekent dus dat boven de grens van vrijwillige overuren per kalenderjaar, in het tweede kwartaal 120 extra vrijwillige overuren gepresteerd kunnen worden.
 • Net als gewone vrijwillige overuren moeten deze 120 uren niet ingehaald In tegenstelling tot bij het gewone stelsel, is er geen overloonop verschuldigd.
 • Onder voorbehoud van bevestigng: Bruto-netto overuren (vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en inkomensbelasting)

 

 

 

 

 

 

 

Kan je zomaar deelnemen aan de aanwervingstest?

Sommige werkgever vragen om een praktische aanwervingstest te doen voordat de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend.

Weet dat een dergelijke test niet zomaar kan!

De proef moet van beperkte duur zijn, niet rendabele en onbezoldigd!

 • Beperkte duur: niet langer duren dat de tijd die nodig is voor de werkgever om de sollicitant te evalueren. In de Horecasector kan perfect een overeenkomst voor gelegenheidsarbeid als alternatief gebruikt worden;
 • Niet rendabel voor de ondernemer;
 • Onbezoldigd voor de sollicitant.

Indien de test te lang duurt of winstgevend is voor de ondernemer of bezoldigd voor de sollicitant wordt de test aanzien als een mondelinge arbeidsovereenkomst!

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Horval West-Vlaanderen sociaal consultenten.

Aanpassing van het bedrag van de kilometer-vergoeding voor dienstreizen

De vergoedingen die de werknemers krijgt voor het gebruik van zijn/haar auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Voorwaarde is wel dat zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022: € 0,3707/km (van 1/7/2020-1/7/2021: € 0,3542/km).

 

Klein verlet voor Feest van de vrijzinnige jeugd of communie

Afhankelijk van de regio worden communies en vrijzinnige feesten uitgesteld wegens Covid-19. Als ze toch doorgaan, wat het geval kan zijn in Brussel en Wallonië, dan kan je recht hebben op klein verlet.

Als werknemer mag je met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van je kinderen. Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop je  niet werkt, dan kan je klein verlet op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen  als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

Let op: voor de eerste communie of lentefeest 6/7 jarigen is er geen recht op klein verlet voorzien.

Meer info bij de Horval sociaal consulenten.