ABVV verwerpt ontwerp IPA 2019-2020: onvoldoende antwoord op legitieme bezorgdheden werknemers

Persbericht 26/3/2019:

Vandaag, 26 maart, heeft het Federaal Comité van het ABVV, met afgevaardigden van alle sectoren en gewestelijke afdelingen, het ontwerp van IPA voor 2019-2020 met een meerderheid van 56% verworpen. Het Federaal Comité is van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de legitieme vragen van de werknemers voor meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden, en dit zeker niet voor de werknemers met de laagste lonen. Het ABVV eist dat de regering en het parlement nog werk maken van sociaal rechtvaardige maatregelen, zowel wat de sociale uitkeringen betreft als de eindeloopbaan.

Het ABVV is tot dit besluit gekomen na een brede informatie- en consultatieronde van haar achterban gedurende de afgelopen weken. Ondanks de positieve zaken, zoals de voorstellen met betrekking tot de landingsbanen en het SWT, zijn de militanten van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de verzuchtingen van de werknemers om de koopkracht te versterken, in het bijzonder voor werknemers met lage lonen:

  • zo gaan de minimumlonen er amper op vooruit.10 eurocent extra per uur is geen betekenisvolle stap in het kader van een opwaardering van de minimumlonen richting 14 euro per uur;
  • door onze nationale staking werd de oorspronkelijke marge opgetrokken, maar een maximale onderhandelingsmarge van 1,1% staat niet in verhouding tot de productiviteitstoename in de economie;
  • er is geen vooruitgang te noteren, noch op vlak van opleiding, noch inzake meer werkbaar werk. Het aantal (vrijwillige) overuren wordt daarentegen wel opgetrokken.

We eisen van deze regering en het parlement dat:

  • ze de gemeenschappelijke voorstellen om de sociale uitkeringen aan te passen aan de welvaartstoenameonverkort uitvoeren. Het advies over de invulling van de welvaartsenveloppe staat immers los van het overleg over een IPA;
  • ze garanderen dat afspraken kunnen worden gemaakt over billijke voorwaarden om een landingsbaan of een SWT (bijzondere stelsels) op te nemen. Vermits ze geen werk heeft gemaakt van een pensioenregeling voor de zware beroepen, is dit het minste wat ze kan en moet doen voor een rechtvaardige eindeloopbaan.

Het ABVV vraagt nu reeds dat een toekomstige regering onverwijld werk maakt van:

  • een grondige hervorming van de loonwet, zodat de lonen via onderhandelingen opnieuw aansluiting vinden bij de productiviteitstoename;
  • een gunstig kader om de minimumlonen op te trekken richting 14 euro/2.300 euro.

Het Federaal Comité van het ABVV heeft daarom beslist om haar brede sensibiliseringscampagne verder te zetten en zich verder te beraden over acties.