Wijziging openingsuren ABVV West-Vlaanderen kantoren

De verdere digitalisering in onze maatschappij, samen met de drastische daling van de werkloosheid zorgt er voor dat wij genoodzaakt zijn onze diensten en werkingen te herorganiseren, zodat wij de dienstverlening aan onze leden kunnen blijven verzekeren.

Het ABVV West-Vlaanderen kiest er voor om de fysieke bereikbaarheid binnen de provincie zo groot mogelijk te houden,  daarom blijven we onze dienstverlening aanbieden in 19 kantoren.

Maar om deze dienstverlening te garanderen, zijn we genoodzaakt om onze openingsuren aan te passen en ook enkele kantoren te sluiten.

Om ook tijdens het verlof onze dienstverlening verder te kunnen garanderen is er tijdens de maanden juli en augustus een speciale uurregeling. Kijk deze zeker HIER na om optimaal gebruik te maken van onze dienstverlening.

Niemand blijft achter: Brieven aan delegees

 

Niemand blijft achter

Brieven aan delegees

 

De Europese, federale en gewestelijke verkiezingen van 26 mei 2019 zullen bepalend worden voor de komende jaren. Het is meer dan ooit belangrijk om voor een omslag te zorgen in het politieke landschap.

We schreven 7 brieven aan onze delegees waarin we onze toekomstplannen uit de doeken doen. Want elk kantelmoment begint met hoop en ideeën. Hoop hebben we. Een hoop prachtige, haalbare ideeën ook. En die kunnen zich vertalen in zeer concrete maatregelen.

Daarom deze brieven.

We zijn in staat om mensen te overtuigen, want we hebben een prachtig programma, een eisenbundel waar iedereen beter van wordt, verkiezingsvoorstellen waarbij niemand achter blijft. Want dat is hét probleem: teveel mensen worden achtergelaten. Dat moet en kan anders.

Voor ons blijft niemand achter.

Migraine en werk: probleem syndicaal aanpakken

Migraine is de meest voorkomende neuro- logische aandoening en uit zich op verschil- lende manieren. Frequentie, intensiteit en symptomen verschillen fors van persoon tot persoon.
Er is onvoldoende aandacht en begrip voor dit gezondheidsprobleem. Nochtans gaan in België elk jaar meer dan 1,65 miljoen werkda- gen verloren als gevolg van migraine.
Begin 2018 nam het ABVV deel aan een denktank in het kader van een project rond migraine, een problematiek die een grote im- pact heeft op de werkvloer.
#Move4Migraine, een onafhankelijk multidis- ciplinair platform van patiënten en actoren uit de gezondheidzorg, werkwereld en mid- denveld, publiceerde onlangs nog een bro- chure met acht mogelijke actiepunten om de levenskwaliteit te verbeteren van personen die last hebben van migraine.

Lees verder

 

ABVV verwerpt ontwerp IPA 2019-2020: onvoldoende antwoord op legitieme bezorgdheden werknemers

Persbericht 26/3/2019:

Vandaag, 26 maart, heeft het Federaal Comité van het ABVV, met afgevaardigden van alle sectoren en gewestelijke afdelingen, het ontwerp van IPA voor 2019-2020 met een meerderheid van 56% verworpen. Het Federaal Comité is van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de legitieme vragen van de werknemers voor meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden, en dit zeker niet voor de werknemers met de laagste lonen. Het ABVV eist dat de regering en het parlement nog werk maken van sociaal rechtvaardige maatregelen, zowel wat de sociale uitkeringen betreft als de eindeloopbaan.

Het ABVV is tot dit besluit gekomen na een brede informatie- en consultatieronde van haar achterban gedurende de afgelopen weken. Ondanks de positieve zaken, zoals de voorstellen met betrekking tot de landingsbanen en het SWT, zijn de militanten van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de verzuchtingen van de werknemers om de koopkracht te versterken, in het bijzonder voor werknemers met lage lonen:

  • zo gaan de minimumlonen er amper op vooruit.10 eurocent extra per uur is geen betekenisvolle stap in het kader van een opwaardering van de minimumlonen richting 14 euro per uur;
  • door onze nationale staking werd de oorspronkelijke marge opgetrokken, maar een maximale onderhandelingsmarge van 1,1% staat niet in verhouding tot de productiviteitstoename in de economie;
  • er is geen vooruitgang te noteren, noch op vlak van opleiding, noch inzake meer werkbaar werk. Het aantal (vrijwillige) overuren wordt daarentegen wel opgetrokken.

We eisen van deze regering en het parlement dat:

  • ze de gemeenschappelijke voorstellen om de sociale uitkeringen aan te passen aan de welvaartstoenameonverkort uitvoeren. Het advies over de invulling van de welvaartsenveloppe staat immers los van het overleg over een IPA;
  • ze garanderen dat afspraken kunnen worden gemaakt over billijke voorwaarden om een landingsbaan of een SWT (bijzondere stelsels) op te nemen. Vermits ze geen werk heeft gemaakt van een pensioenregeling voor de zware beroepen, is dit het minste wat ze kan en moet doen voor een rechtvaardige eindeloopbaan.

Het ABVV vraagt nu reeds dat een toekomstige regering onverwijld werk maakt van:

  • een grondige hervorming van de loonwet, zodat de lonen via onderhandelingen opnieuw aansluiting vinden bij de productiviteitstoename;
  • een gunstig kader om de minimumlonen op te trekken richting 14 euro/2.300 euro.

Het Federaal Comité van het ABVV heeft daarom beslist om haar brede sensibiliseringscampagne verder te zetten en zich verder te beraden over acties.

De mensen, niet de markt. Syndicale eisen van het Vlaams ABVV

Persbericht 20/02/2019 – Aan de vooravond van de Vlaamse parlementsverkiezingen lanceert het Vlaams ABVV 54 slimme en sociale voorstellen voor een ander beleid.

In aanloop van de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019 lanceert het Vlaams ABVV een memorandum met aanbevelingen voor de volgende regeringsploeg. Voor het Vlaams ABVV is het duidelijk: het beleid van de afgelopen 5 jaar maakt het voor een pak mensen moeilijker eerder dan eenvoudiger. Sociale maar ook maatschappelijke uitdagingen steekt men te vaak in een marktlogica. Wie niet meekan in die logica, wordt gelabeld als onwillig. Daar wil de socialistische vakbond met 54 slimme en sociale voorstellen onder de titel ‘De mensen, niet de markt’ verandering in brengen.

 

 

4 jaar regering-Michel: 4 jaar sociale achteruitgang

Sinds oktober 2014 organiseert de regering-Michel met N-VA, CD&V, Open Vld en MR een ware sociale afbraak. In vier jaar haalden ze je rechten en je sociale bescherming onderuit. Hun ‘besparingen’ leidden, direct of indirect, tot minder koopkracht. Werknemers en mensen die van een uitkering moeten leven worden allemaal geraakt, maar veel ingrepen komen extra zwaar aan voor vrouwen. Ondertussen worden de grote bedrijven en de grote vermogens gepamperd en dicteren zij het beleid van Michel. Het sociaal overleg wordt in een strak keurslijf gegoten. Deze lange lijst met onrechtvaardige, asociale en oneerlijke ingrepen is niet volledig: na vier jaar sociale afbraak is er gewoon te veel om hier op te lijsten. Wij willen het anders. Samen kan het ook !

Lees verder.

 

 

 

 

Sociaal-economische barometer 2018

Het ABVV publiceerde de sociaal-economische barometer van het ABVV – editie 2018 .

In deze achtste editie zijn twee belangrijke boodschappen op de voorgrond geplaatst:

  • Allereerst komt de regering-Michel haar beloften niet na. Of het nu gaat om koopkracht, werkgelegenheid, welvaartsvastheid, mobiliteit enz.
  • Ten tweede, bestaan er andere ‘formules’ voor een betere verdeling van de rijkdom in de samenleving en om het welzijn van elkeen te verbeteren.

Dit jaar behandelt de brochure 5 onderwerpen: koopkracht, groei en jobs, sociale uitkeringen, flexibilisering van werk en klimaatverandering.

 

Veroordeling voorzitter ABVV-Antwerpen maakt actie voeren in België tot een misdrijf

De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft zopas de voorzitter van  ABVV-Antwerpen schuldig verklaard aan het misdrijf “kwaadwillige belemmering van het verkeer”, en dit naar aanleiding van onze nationale vakbondsactie die plaatsvond op 24 juni 2016 ter hoogte van de haven van Antwerpen. De andere beklaagde, militant Tom De Voght werd vrijgesproken.

De motivatie van de rechtbank was bovendien zeer karig, met miskenning van Europese en internationale verdragen terzake.

Deze veroordeling komt hard aan, nu zelfs een vreedzame en incidentloze manifestatie met stakingspiketten op bepaalde toegangswegen tot de haven, zoals op 24 juni 2016, wordt beschouwd als een inbreuk op de strafwet.

Dit betekent ook dat het recht om te betogen en te staken ondergeschikt wordt gemaakt aan het recht van de automobilist om zich zonder oponthoud in het verkeer te begeven.

Voor ons als vakbond is dit een regelrechte kaakslag, omdat dit voor de toekomst soortgelijke acties zo goed als onmogelijk maakt, vermits telkenmale een strafrechtelijke veroordeling dreigt.

Opkomen voor gerechtvaardigde belangen van de werknemers moet blijkbaar wijken voor de absolute vrijheid van de automobilist om zich in alle omstandigheden zonder oponthoud in het verkeer te begeven.

Vermits deze rechtspraak indruist tegen ieder rechtvaardigheidsgevoel, het recht om te staken ernstig bedreigt en in strijd is met Europese rechtspraak, neemt het ABVV zich voor om deze uitspraak aan te vechten in hoger beroep.

We kunnen het immers niet aanvaarden dat het enige wapen waarover we beschikken (het recht om te staken en stakingspiketten op te trekken) ons nu ook nog wordt afgenomen en dat moedige strijders zoals onze afgevaardigden worden gecriminaliseerd.

Dit gaat te ver!