Tijdelijke tegemoetkoming kinderbijslag

Gezinnen met een laag inkomen hebben tijdelijk recht op verhoogde kinderbijslag.

Om recht te hebben op deze toeslag moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

– Je moet recht hebben op de maandelijkse betaling (gezinsbijslag) van het Groeipakket
– Je kan een aanvraag indienen tot en met 31/10/2020
– In de maanden maart OF april OF mei OF juni 2020 mogen de gezinsinkomsten niet meer dan 2213,30 Euro bruto zijn per maand én minstens 10 % lager liggen dan de gezinsinkomsten van januari of februari 2020.

Aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket.

Sociale verkiezingen tussen 16 november en 29 november 2020

Het is nu officieel: de sociale verkiezingen van 2020 die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 11 tot en met 24 mei 2020, worden verschoven naar de periode van 16 november tot en met 29 november 2020.

Omwille van covid-19 werd de procedure van de sociale verkiezingen van 2020 opgeschort na de eerste voordracht van de kandidaat-personeelsafgevaardigden. Omdat het toen nog niet duidelijk was hoelang de lockdown door corona zou duren, kreeg de federale regering de bevoegdheid om de datum vast te leggen waarop de procedure kon hernemen.

Een KB van 15 juli 2020 bepaalt nu dat de verkiezingen uiteindelijk zullen plaatsvinden in de periode van 16 t.e.m. 29 november. De procedure wordt hernomen op de 54e dag vóór de nieuwe – uitgestelde –verkiezingsdatum. De nieuwe verkiezingsdatum hangt in principe af van de oorspronkelijke verkiezingsdatum, maar daar kan van afgeweken worden.
Dit KB treedt in werking op 1 augustus 2020.

Klik hier voor de nieuwe sociale verkiezingenkalender

Eindeloopbaan: je rechten

Het ABVV maakte een beknopte brochure met je rechten op het einde van je loopbaan. Er wordt een overzicht van de regels in verschillende situaties geven: oudere werkloze met of zonder anciënniteitstoeslag, werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), tijdskrediet – landingsbaan, (vervroegd) pensioen.

 

Mogen de OR en het CPBW vakantie nemen?

De bijeenkomsten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk moeten maandelijks bijeenkomen.

Tijdens de vakantiemaanden is de verleiding groot om niet te vergaderen. Nochtans is het een ideale gelegenheid om op sommige punten dieper in te gaan.

Uitzondering hierop is wanneer een vergadering in onderling overleg wordt afgeschaft of niet doorgaat omdat er te weinig leden aanwezig zijn om rechtsgeldig te vergaderen.

 

 

Bakkerijen: bestaanszekerheidsvergoeding ingeval van langdurige ziekte

De aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten laste van het Sociaal Fonds bedraag € 7,56 per dag.

We herinneren kort aan de specifieke regeling:

  • Elke arbeider die 3 opeenvolgende maanden ziek is (behalve beroepsziekte of arbeidsongeval) heeft recht op de vergoeding.
  • Van de 4de maand ziekte tot de laatste dag van de 12e maand ziekte heeft de arbeider recht op een vergoeding van € 7,56. Wie binnen de 33 dagen opnieuw ziek valt, wordt beschouwd als zijnde hervallen in de oude ziekte en kan de vergoeding verder blijven ontvangen tot de laatste dag van de 12e maand ziekte.
  • De vergoeding wordt uitgekeerd in een 6-dagenweek of volgens een 6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen), zelfs indien de arbeider werkt in een 5-dagenweek.
  • Deeltijdsen en wie het werk — na toelating van zijn arts — halftijds hervat, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties.