Handel in Voedingswaren (PC 119): eenmalige premie

Eenmalige premie van 234 euro bruto

In december 2019 zal een eenmalige, niet-recurrente premie van 234 euro bruto worden toegekend aan de werknemers die op 30 november 2019 in dienst zijn. De premie zal tegelijk met de eindejaarspremie worden betaald.

De premie kan via een ondernemings-cao worden omgezet in een van de volgende voordelen, of een ander equivalent voordeel*, voor zover dit wettelijk mogelijk is:

  • 250 euro ecocheques en een brutopremie van 58 euro
  • 35 euro cadeaucheques en een brutopremie van 209 euro
  • 70 euro cadeaucheques en een brutopremie van 185 euro.

De keuze tussen de premie en de omzetting ervan moet gemaakt worden vóór 15 december. Indien gekozen wordt voor een omzetting van de premie, zal de onderhandeling hiervoor lopen tussen 10 januari en 14 februari 2020. Bij gebrek aan akkoord over de omzetting, zal de bruto premie betaald worden met het loon voor de maand februari.

Het bedrag van deze premie zal berekend worden :

– naar verhouding van het aantal maanden gedurende dewelke de werknemers onder contract geweest zijn in 2019, en

– voor de deeltijdse werknemers naar verhouding van hun contractuele arbeidsduur.

*Voor zover dit gelijkwaardig voordeel de kost van de hogervermelde eenmalige premie van 234 euro niet overschrijdt of niet lager is

 

 

Ontslagen? Vergeet je niet tijdig in te schrijven als werkzoekende!

De regelgeving: “De werknemer die zich niet binnen de twee maanden na de eerste dag waarop hij tijdens een opzeggingstermijn minstens gedeeltelijk wordt vrijgesteld van prestaties of na de eerste dag van de periode gedekt door de naar aanleiding van het ontslag betaalde vergoeding die niet cumuleerbaar is met uitkeringen inschrijft als werkzoekende, kan bij zijn aanvraag om uitkeringen als vrijwillig werkloze beschouwd worden.”

Ben je ontslagen neem dan zo snel mogelijk contact op met Horval W-VL of met de Werkloosheidsdienst van ABVV WVL zodat we u maximaal kunnen informeren.