Verplichte inschrijving als werkzoekende tijdens de opzeg

Voortaan dienen werknemers zich al in te schrijven als werkzoekende vóór ze uitkeringsgerechtigd zij! De inschrijvingsplicht geldt meer bepaald tijdens periodes gedekt door een beëindigingsvergoeding en tijdens de opzeg indien de werknemer geheel of gedeeltelijk wordt vrijgesteld van prestaties. De inschrijving moet gebeuren binnen de 2 maanden na het ingaan van de periode gedekt door verbrekingsvergoeding of het begin van de vrijstelling van prestaties. Niet-naleving van de inschrijvingsplicht kan leiden tot een uitsluiting van uitkeringen gedurende 4 weken. De wet en het KB traden in werking op 29 april 2019 voor ontslagen vanaf die datum.

Samengevat:

De werknemer moet zich inschrijven binnen 2 maanden na

  • (gedeeltelijke) vrijstelling prestaties tijdens opzeg
  • Start van de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding, een uitwinningsvergoeding of een vergoeding niet-concurrentiebeding die als loon wordt beschouwd. Opgelet: de OCV wordt gelijkgesteld met een verbrekingsvergoeding. De werknemer die recht heeft op een OCV moet dus inschrijven als werkzoekende binnen 2 maanden vanaf de eerste dag van de periode gedekt door OCV.

Niet (tijdig) inschrijven wordt gelijkgesteld met vrijwillige werkloosheid.

Een uitzondering geldt voor werknemers ingeschreven bij een tewerkstellingscel. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot voortijdige inschrijving.