Lidmaatschap: deel elke wijziging mee!

Ben je al lid en verandert er iets dat voor ons van belang is (adres, rekeningnummer, werkgever, beroepssituatie, gestopt met werken, langdurig ziek, met pensioen…)? Laat het ons dan zeker weten. Wij kunnen onze leden het best van dienst zijn als hun gegevens correct zijn. Vul gewoon de nodige gegevens in op dit wijzigingsformulier en klik op verzenden. Wij passen dan onze gegevens aan.

OPGELET: als je werkloos bent, moet je je voor sommige veranderingen persoonlijk aanbieden bij de werkloosheidsdienst van het ABVV. Anders kunnen we je je dopgeld niet meer betalen of kun je zelfs een sanctie krijgen van de RVA. De veranderingen waarvoor dit moet, staan duidelijk aangeduid op het formulier. (***)

Weet dat bij bepaalde situaties in je loopbaan (volledig werkloos, langdurige ziekte, sommige deeltijdse werknemers, SWT, pensioen) je, na een bepaalde periode, een verminderde bijdrage voor hun ABVV Horval-lidmaatschap.
Als je gezins- of werksituatie wijzigt moet je ons hierover zo snel mogelijk informeren. Dit kan je in al onze kantoren of elektronisch.
Opgepast! Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten van het ABVV, worden slechts terugbetaald met 6 maanden terugwerkende kracht van het lopende dienstjaar.

Ziek zijn tijdens je vakantiejob. Wat nu?

Ben je ziek tijdens de tewerkstelling als arbeider-jobstudent dan dien je zo snel mogelijk je werkgever te verwittigen. Binnen de twee werkdagen lever je een doktersattest af , tenzij anders bepaald in het arbeidsreglement.

Weet dat je pas recht hebt op gewaarborgd loon als je op het moment dat je ziek bent minstens 1 maand ononderbroken in dienst was.

Verdien je minder dan € 2.500 per maand, dan heb je recht op een jobbonus!

Woon je in Vlaanderen en verdien je minder dan € 2.500 per maand dan is de kans groot dat je recht hebt op een Vlaamse Jobbonus.

Wat moet je doen?

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid weet wie recht heeft op een jobbonus. Kom je in aanmerking, dan zal ontvang je eind 2022 een brief ontvangen. In deze brief staat het bedrag dat ja zal krijgen.

Wat moet er vooraf nog gebeuren?

Om het bedrag te ontvangen, moet je enkel je rekeningsnummer registeren in Mijn Burgerprofiel (https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin).

Heb je hulp nodig? neem dan contact met ons op.

Het verlof voor pleegzorgen

Ben je als pleegouder aangesteld er door een officiële beslissing van een rechtbank, een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, de diensten van l’Aide à la Jeunesse of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand dan kan je 6 dagen afwezig zijn op het werk voor opdrachten en / of verplichtingen te vervullen met betrekking tot één of meerdere gebeurtenissen die voortvloeien uit de plaatsing van een persoon in uw gezin:

  • Alle soorten zittingen bij de gerechtelijke en administratieve overheden die bevoegd zijn voor het pleeggezin
  • De contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de ouders of met de voor het pleegkind en de pleeggast belangrijke derden
  • De contacten met de dienst voor pleegzorg.

In de situaties die niet voorkomen op deze lijst, kun je slechts op twee voorwaarden afwezig zijn van je werk om pleegzorgen te verstrekken:

  • Je moet een attest van de bevoegde plaatsingsdienst hebben dat verduidelijkt waarom het recht om afwezig te zijn absoluut noodzakelijk is;
  • De situatie die je inroept als reden om afwezig te zijn van het werk mag niet reeds gedekt zijn door het recht toegekend in geval van dwingende redenen.

Kunnen dus geen aanleiding geven tot een verlof voor pleegzorgen: ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon met wie u onder hetzelfde dak woont of van een bloedverwant/aanverwant in de 1ste graad met wie u niet onder hetzelfde dak woont; zware materiële schade veroorzaakt aan uw goederen (bv. schade aan uw woning als gevolg van een brand); het bevel om persoonlijk te verschijnen op een zitting, wanneer u partij bent bij een rechtsgeding en alle andere gebeurtenissen die werknemer en werkgever in onderling overleg als dwingende redenen beschouwen.

Neem gerust contact op met onze sociaal consulenten voor meer info.

 

Wij zijn in rouw. Carine Vermoote, delegee en militant-ondervoorzitter, is overleden.

Met groot verdriet en diepe verslagenheid delen wij u mede dat Carine Vermoote, na een kortstondige ziekte,  is overleden.

Carine was jarenlang delegee bij Morubel, zeevruchten verwerkend bedrijf te Oostende.

Ze stond dagelijks in de bres voor de arbeiders die problemen hadden, ze ijverde voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden en was een luisterend oor voor velen.

We gaan Carine herinneren als een zeer sociaal en integere vrouw. Steeds ten dienst van de organisatie. ’s Avonds of in het weekend meehelpen met activiteiten, deelnemen aan vergaderingen en dergelijke, voor Carine was niets teveel.

Ze speelde een actieve rol binnen de Congressen, het Dagelijks Bestuur, de Financiële Commissie en de Militantenraad. Ook zetelde ze in het Federaal Comité.

Ze nam, namens onze centrale, deel aan diverse Europese vakbondsseminaries en Ronde tafel-debatten in het kader van een sociaal duurzame visverwerkende industrie, met de focus op betere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. Was het nu in Oslo, Venetië, Rome, Boulogne-sur-Mer of Brussel: meerdere keren nam ze het woord over de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, de arbeidsvoorwaarden en de noodzaak van collectief overleg in de zeevruchtensector. Ze was het hart ervan in over de mensonwaardige toestanden in de verre landen. Als eerste wou ze solidariteitsacties opzetten. Onder andere over de wantoestanden bij Cintra Mina in de Philippines. Ze droomde van een sociaal label. Een label zoals ASC of MSC waar ILO-Conventies worden nageleefd.

Er werden ook eerste contacten gelegd om in Cuba een syndicale wisselwerking op poten te zetten met EPICOL in Pinar Del Rio. Dit jaar zou het gestalte krijgen.

Ondanks al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen.

Bedankt Carine, voor je inzet en die vele mooie momenten die wij mochten meemaken. Je gedrevenheid en je jovialiteit zullen ons altijd bijblijven.

We nemen afscheid van een levenskameraad.

Onze oprechte deelneming aan haar familie en vrienden.