Eindejaarspremie sector toeristische attracties (PC333)

Het bedrag van eindejaarspremie 2022  bedraagt € 372,81 voor diegene die werken in een onderneming die vóór 2016 geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van minder dan 170 € toekenden.

Werk je in een onderneming die vóór 2016 en eindejaarspremie van meer dan 170 € toekenden hebben recht op een jaarlijkse brutopremie van € 3047,01 (arbeiders) en € 350,88 (bedienden).

Bedragen worden prorata toegekend aan deeltijdsen.

bedragen worden niet toegekend indien een gelijkwaardig voordeel / voordelen werden afgesproken in de periode 2015-2018.

Moeten alle verlofdagen opgenomen zijn voor het einde van het jaar?

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van het vakantiejaar. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen van 2022 moeten allemaal voor 31 december 2022 zijn opgenomen.

Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar. De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.

Daarnaast mag de werkgever de werknemers niet verbieden de resterende vakantiedagen op te nemen. Indien hij dit toch doet, riskeert hij strafrechtelijke sancties.

Wordt het vakantiegeld teruggevorderd bij niet opnemen van alle vakantiedagen?

Arbeiders ontvangen jaarlijks vakantiegeld van de vakantiekas. Dat vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt een arbeider niet alle vakantiedagen op. De vakantiekas zal het vakantiegeld dan ook niet terugvorderen. Maar wie in december een vervangingsinkomen ontvangt (ziekte-uitkering, werkloosheidsvergoeding,…) en nog te nemen vakantiedagen heeft, moet deze eerst opnemen!

Wil je meer weten, neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen

Ziektebriefje nog nodig?

Vanaf 28 november moet je geen ziektebriefje meer voorleggen aan je werkgever voor de eerste dag ziekte. deze vrijstelling geldt voor maximaal 3 keer per kalenderjaar.

Het kan zowel gaan voor een ziekte van 1 dag als voor de eerste dag van een langere periode van arbeidsongeschiktheid.

Bijzondere regels:

  • Bedrijven met ten minste 50 werknemers: zonder meer van toepassing
  • Bedrijven met minder dan 50 werknemers: kunnen van deze maatregel afwijken door het arbeidsreglement te wijzigen of via een bedrijfs-CAO.
Opgelet! Ondanks deze nieuwe maatregel ben je nog steeds verplicht je werkgever onmiddellijk op de hoogte te stellen van je afwezigheid en kan je ook door de controlerende arts worden bezocht.

Vaccinatieverlof

Werknemers hebben het recht op betaalde afwezigheid van het werk, van 1 oktober tot en met 31 december 2022 met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.

 

De kleine lettertjes:

Elke werknemer die verbonden is met een werkgever door een arbeidsovereenkomst heeft het recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van zijn normaal loon gedurende de tijd die nodig is voor zijn vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19 en om zich te verplaatsen naar en van de vacinatieplaats of voor de vaccinatie van de persoon die hij begeleidt (een minderjarig kind dat met hem samenwoont, een meerderjarig kind met een handicap, een persoon onder voogdij).

Vergeet niet de werkgever vooraf te verwittigen.

De werkgever kan een bewijsstukje vragen om voor te leggen.

 

Te weten

De werkgever mag vaccinatie niet opleggen. Hij mag ook niet eisen om het tijdstip van vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden.

Heb je last van bijwerkingen van de injectie? Dan heb je een doktersattest nodig om afwezig te zijn van het werk.

 

Meer info bij de sociaal consulenten van HORVAL West-Vlaanderen!

Bron: Wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-1. B.S. 21 november 2022.