Elektronische C3.2a

Per  1 september 2023 laat de RVA een mogelijk gebruik van een elektronische controlekaart toe voor alle werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden.

Indien jouw werkgever hier gebruik wenst van te maken dient hij:

 • Ofwel een ondernemings-cao af te sluiten
 • Ofwel de mogelijkheid in je arbeidsreglement opnemen
 • Ofwel een individuele overeenkomst af te sluiten met jou als werknemer

Vervolgens registreer je als werknemer online (https://www.socialsecurity.be/citizen/nl) of via de app eC32. Die registratie houdt in dat je zich ertoe verbindt vanaf de lopende of de volgende maand enkel nog gebruik te maken van de elektronische controlekaart en dat je bevestigt dat je werkgever akkoord gaat. Eenmaal je geregistreerd bent, kun je de papieren C3.2 a formulier niet meer gebruiken en dat vanaf de maand waarin je werknemer de eC3.2A gebruikt.

 

 

Leerlingenpremie alternerende opleiding: 500 euro

Leerlingen die een overeenkomst hebben in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs (OAO, SAO of deeltijdse overeenkomst) en wonen in Vlaanderen kunnen een leerlingenpremie aanvragen als ze minstens 4 maanden in het schooljaar opleiding volgen op de werkplek.

De leerlingenpremie alternerende opleiding bedraagt € 500,00 en kan éénmaal per schooljaar uitbetaald worden. De leerling kan de premie maximaal 3 keer ontvangen. Eerder ontvangen startbonussen worden in rekening gebracht.

Wil je meer informatie, neem dan contact op.

 

Jobstudent? Verwittig je werkgever als je ziek bent!

Zolang je recht hebt op kinderbijslag, blijf je verzekerd via het ziekenboekje van je ouders. Als je ziek bent, moet je de werkgever onmiddellijk verwittigen. Stuur dan ook binnen de 2 dagen een medisch attest op. Doe dit aangetekend, en neem een kopie! Mogelijk kan dit door een CAO of een arbeidsreglement anders worden geregeld. Ook de werkgever kan je
verzoeken om een andere termijn te respecteren.

Je hebt geen recht op loon tijdens je ziekte. Enkel als je langer dan 1 maand in dienst van de werkgever bent of een bediendecontract van meer dan 3 maanden hebt, kan je hierop aanspraak maken. Let op, er zit een addertje onder het gras voor de zieke jobstudent: de werkgever kan de arbeidsovereenkomst
beëindigen als je arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 7 dagen. Hij moet je dan wel een opzegvergoeding betalen, gelijk aan de duur van de voorziene opzegtermijn.
Voor de ziekteverzekering ben je ten laste van je ouders tot 25 jaar als je inkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen overschrijden niet meer. Je moet dan zelf aansluiten bij de mutualiteit en een (leden)bijdrage betalen (je eigen ziekenboekje). De inkomsten van de eerste 600 uur werken met een jobstudentencontract (met afhouding van enkel de solidariteitsbijdrage) tellen niet mee.

 

Jeugdvakantie

Jeugdvakantie zorgt ervoor dat je dit jaar tot 20 dagen vakantie kan nemen als schoolverlater. En dit aan 65% van het gemiddeld dagloon.

VOORWAARDEN

 • Op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben;
  (het vakantiedienstjaar is het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de jongere vakantie neemt.)
 • Je hebt je studies beëindigd of stopgezet in de loop van het vakantiedienstjaar
 • Je hebt in de loop van het vakantiedienstjaar, na de beëindiging van je studies, in de privésector gewerkt. Je was in totaal ten minste 1 maand onder contract (bij één of meerdere werkgevers), en werkte minstens 13 arbeidsdagen
 • Een tewerkstelling als jobstudent met solidariteitsbijdrage en een industriële leertijd tellen niet mee.
 • Voor de openbare sector (en het onderwijs) gelden andere regels.

HOE AANVRAGEN?
Via het RVA-formulier C103 jeugdvakantie, bij dienst werkloosheid van het ABVV. Zowel werkgever als werknemer moet een deel van het formulier invullen. Na opnemen
van de vakantiedagen bezorg je het formulier aan je ABVV-kantoor. Telkens je jeugdvakantie opneemt vul je een nieuw formulier in voor de aanvraag.

WANNEER?
Je kunt je jeugdvakantie dit jaar opnemen, maar enkel indien je al je gewone vakantiedagen opgenomen hebt.

 

Ecocheques: Uitbreiding lijst van producten

Eco-cheques kunnen voortaan ook gebruikt worden voor fiets-parkeer-abonnement aan het station, alle producten met het FSC- of PEFC-label en alle tweedehandselektro ongeacht het een Europees energielabel heeft. Uitzondering zijn de hybride apparaten (apparaten die zowel op elektriciteit als op fossiele brandstoffen werken)

Jobstudent? Werken op 21 juli.

Elk jaar zijn er tien officiële betaalde feestdagen. Deze feestdagen staan in het arbeidsreglement van de onderneming.

Valt zo’n feestdag in de periode van je studentencontract, dan word je voor die feestdag betaald. Je moet die dag dus niet komen werken.
Als je toch moet werken, moet je die dag kunnen recupereren. Je hebt dan recht op een andere betaalde vrije dag. Overuren die gepresteerd worden op een feestdag moeten 100% extra vergoed worden: de werkgever moet die overuren dus dubbel uitbetalen.

Feestdagen na einde studentencontract

Ook als je contract is afgelopen kan het zijn dat je nog recht hebt op een betaalde feestdag:
• minder dan 15 kalenderdagen in dienst: geen recht op vergoeding voor feestdagen die na je contract vallen.
• 15 kalenderdagen tot 1 maand in dienst: recht op uitbetaling van 1 feestdag die valt binnen de 14 kalenderdagen na het einde van je contract.
• langer dan 1 maand in dienst: recht op uitbetaling van alle feestdagen die vallen binnen 30 dagen na het einde van je contract.
De periodes dat je in dienst bent mogen niet onderbroken zijn door je eigen toedoen. Als je recht hebt op een betaalde feestdag, maar je bent niet meer in dienst, dan gaan die uren van die feestdag niet af van je 475 uur. Als je een nieuwe job hebt gevonden hoeft je vorige werkgever deze verplichting niet na te komen. Dan is het immers je huidige werkgever die je feestdagen betaalt.

 

Wil je meer weten over het werken als jobstudent? Lees dan de ABVV-jongeren brochure ‘JOUW STUDENTENJOB.BE’, of neem contact op.

 

Ik werk op een feestdag, krijg ik dan extra loon?

In principe is werken op een feestdagen verboden, tenzij zondagsarbeid in de sector is toegelaten (zoals in de sector van toeristische attracties en de horecasector waar werknemers ook tewerkgesteld worden op een zondag).

Voor tewerkstelling op een feestdag heeft u recht op:

 1. Een normaal loon voor de verrichte arbeid;
 2. Een bezoldigde inhaalrustdag binnen de zes weken.

 

Meer info? Neem contact op met de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten!

 

 

Jobstudent? Heb je aangepaste werkkledij?

Jobstudenten moeten dezelfde arbeids- of beschermingskledij en andere individuele beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een veiligheidsbril of handschoenen) krijgen als de andere werknemers die zijn blootgesteld aan dezelfde risico’s. Het bedrijf waar je werkt is verantwoordelijk voor het leveren en het onderhoud van deze werkkledij en beschermingsmiddelen, en mag je daarvoor geen vergoeding of waarborg aanrekenen.

Wil je meer weten over het werken als jobstudent? Lees dan de ABVV-jongeren brochure ‘JOUW STUDENTENJOB.BE’, of neem contact op.