Aangepaste openingsuren vanaf 14 september 2020

Vanaf maandag 14 september kunt u, in een aantal van onze kantoren, opnieuw terecht tijdens de vrije openingsuren. Wij blijven echter ook verder werken op afspraak.

Zowel tijdens de vrije openingsuren als langskomen op afsprak gelden de Corona-maatregelen (kom alleen, 1,5 m afstand houden, mondmasker dragen, handen ontsmetten). Onze kantoren zijn uitgerust met plexiglas om u en de medewerkers te beschermen.

Mogen wij vragen om ons zoveel mogelijk telefonisch/per mail te contacteren of op afspraak te komen. Dit geeft onze medewerkers de mogelijkheid om vlot en veilig te kunnen werken.

 

 

Voor de openingsuren van de ABVV Werkloosheidskantoren klik hier.

Tijdelijke werkloosheid – coronavirus

Tot 31.08.2020 kan alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van corona aangegeven worden als tijdelijke werkloosheid overmacht corona, ook indien het strikt genomen gaat om economische werkloosheid en indien er nog bepaalde dagen per week gewerkt kan worden. Er geldt hier een vereenvoudigde procedure : de werkgever moet geen mededeling van de tijdelijke werkloosheid doen aan de RVA.

 

Vanaf 01.09.2020 wordt opnieuw een onderscheid gemaakt tussen economische redenen en overmacht.

  • Overmacht
    • Overmacht als gevolg van de coronapandemie kan enkel nog worden ingeroepen door sectoren en ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffen zijn door de crisis. Enkel die sectoren en ondernemingen en hun werknemers kunnen nog verder gebruik maken van de “vereenvoudigde” procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, bijvoorbeeld geen mededeling van overmacht doen, geen controlekaart gebruiken, …

 

  • Voor de sectoren of ondernemingen die niet uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis gelden vanaf 01.09.2020 terug de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid overmacht. Voorbeelden: een brand in een bedrijf, de werknemer beschikt over een quarantainegetuigschrift, …

 

  • Economische reden
    • Voor de sectoren of ondernemingen die niet uitzonderlijk hard getroffen zijn door de coronacrisis gelden vanaf 01.09.2020 ook terug de gewone procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Wel zal de werkgever de arbeidsovereenkomst van zijn werknemers onder bepaalde voorwaarden gedurende een langere periode kunnen schorsen.

Corona-ouderschapsverlof?

Corona-ouderschapsverlof is een nieuw soort verlof. Dit verlof wil werknemers helpen om tijdens de coronacrisis hun werk te verzoenen met de tijd die nodig is voor de opvang van hun kinderen.
Het nieuwe ouderschapsverlof bestaat naast het gewone ouderschapsverlof.
De nieuwe formule biedt soepelere toegangsvoorwaarden dan het gewone ouderschapsverlof, een hogere uitkering en ook de aanvraagprocedure verloopt sneller.

Er zijn 3 mogelijkheden :
• De onderbreking met 1/5. Zo kun je je prestaties verminderen en 80% van een voltijdse betrekking blijven werken.
• De onderbreking tot de helft. Zo kun je je prestaties verminderen en 50% van een voltijdse betrekking blijven werken.
• De voltijdse onderbreking. Zo kun je je prestaties voltijds onderbreken en volledig stoppen met werken. De voltijdse onderbreking is vanaf 1 juli 2020 enkel mogelijk voor de alleenwonende ouder en de ouder van een kind met een handicap. De andere werknemers kunnen het voltijds corona-ouderschapsverlof niet opnemen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen!

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OVERMACHT CORONA VERLENGING VAN 01.09.2020 TOT EN MET 31.12.2020 VAN DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE VOOR DE UITZONDERLIJK HARD GETROFFEN ONDERNEMINGEN EN SECTOREN

Koninklijk besluit van 15.07.2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op het vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 17.07.2020).
De verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona is slechts mogelijk indien u :
• ofwel behoort tot een sector die nog geïmpacteerd is door maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken (bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd) (zie rubriek II);
• ofwel als onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 aantoont dat u minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid omwille van werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona kent (zie rubriek III).

Nieuw: Functieclassificatie in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven

Binnen het paritair comité werd een functieclassificatie uitgewerkt en afgesproken voor de de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven.

De functieclassificatie is van toepassing op alle arbeiders werkzaam in bedrijven met volgende kerntaken:

• het schillen en/of versnijden van aardappelen;
• en/of het verwerken van aardappelen tot een halffabricaat door koken, bakken, pureren of drogen;
• en/of het produceren van een afgewerkt product in de vorm van frieten, kroketten, chips, puree, vlokken, granulaten of aanverwanten, op basis van aardappelen of van halffabricaat op basis van aardappelen

 

Post-corona manifest van het ABVV

Ons vaccin tegen de sociale crisis. Post-corona manifest van het ABVV.

De werknemers behoren tot de grootste slachtoffers van deze economische crisis. We konden de schade beperken dankzij de sociale verbeteringen die we afdwongen, zoals het optrekken van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid.
Maar tijdelijk werklozen verliezen aan koopkracht en nu dreigen velen nog eens hun job volledig te verliezen. Werknemers met precaire statuten, zoals uitzendkrachten, verloren vaak het snelst hun werk en inkomen. Heel wat werknemers – vooral werkneemsters – die aan de slag moesten blijven in de zogenaamde essentiële of vitale sectoren worden nu geprezen als helden, maar zijn laagbetaald en ondergewaardeerd. En laat ons niet vergeten dat de werknemers de afgelopen decennia steeds minder terugkrijgen van de toegevoegde
waarde die ze voortbrengen. Loonmatiging was en is een pijler van het neoliberale economische model.
Daarom eisen we als ABVV: lees verder .

 

 

Sociale verkiezingen tussen 16 november en 29 november 2020

Het is nu officieel: de sociale verkiezingen van 2020 die hadden moeten plaatsvinden in de periode van 11 tot en met 24 mei 2020, worden verschoven naar de periode van 16 november tot en met 29 november 2020.

Omwille van covid-19 werd de procedure van de sociale verkiezingen van 2020 opgeschort na de eerste voordracht van de kandidaat-personeelsafgevaardigden. Omdat het toen nog niet duidelijk was hoelang de lockdown door corona zou duren, kreeg de federale regering de bevoegdheid om de datum vast te leggen waarop de procedure kon hernemen.

Een KB van 15 juli 2020 bepaalt nu dat de verkiezingen uiteindelijk zullen plaatsvinden in de periode van 16 t.e.m. 29 november. De procedure wordt hernomen op de 54e dag vóór de nieuwe – uitgestelde –verkiezingsdatum. De nieuwe verkiezingsdatum hangt in principe af van de oorspronkelijke verkiezingsdatum, maar daar kan van afgeweken worden.
Dit KB treedt in werking op 1 augustus 2020.

Klik hier voor de nieuwe sociale verkiezingenkalender

Werkgever kan corona- of temperatuurtest niet verplichten

In ECHO-ABVV van juni lees je meer over wat al dan niet kan.

Op basis van de bestaande wetgeving, en
meer bepaald op basis van de Codex Welzijn op het Werk en de wet-Mahoux, kunnen
werkgevers niet zonder meer beslissen om
hun werknemers te laten testen op COVID-19
aan de hand van zogenaamde PCR-testen
of bloedtesten. Werknemers zijn angstig om
te werken zolang het virus aanwezig is in de
samenleving en er geen vaccin is. We zijn
van mening dat een werkgever rekening moet
houden met die angst door een goed geïnformeerd en overlegd preventiebeleid uit te
rollen in plaats van de werknemers te testen. Het nemen van de lichaamstemperatuur
wordt beschouwd als het vergaren van informatie over de gezondheidstoestand van een
lichaam waardoor het evenmin kan worden
opgelegd door de werkgever.

Lees het ABVV- artikel verder.