Ga niet zomaar in op een ontslagvoorstel!

Veel bedrijven hebben het financieel moeilijk door corona. Doet jouw werkgever je een voorstel van ontslag omwille van de moeilijke situatie? Denk dan tweemaal na!

Sommige ontslagvoorstellen hebben heel wat voordelen voor de werkgever, maar serieuze gevolgen voor jou!

 1. Teken nooit zomaar voor je ontslag! Daarmee zet je je werkloosheidsuitkering op het spel. Informeer je eerst bij ons!
 2. In sommige sectoren (oa. in de horecasector) verlies je bij ontslag nemen met wederzijdse toestemming het recht op eindejaarspremie.
 3. Het je ander werk en kom het goed uit om zonder opzegtermijn te vertrekken, dan kan je ingaan op een ontslag met wederzijdse toestemming. Laat de dading eerst lezen door ons!
 4. Ga na of je recht hebt op een bestaanszekerheidsvergoeding.

 

Activeer nu je e-Box om je digitale fiscale fiche te raadplegen!

Ontving je in 2020 een werkloosheidsuitkering van het A.B.V.V.? Dan komt je fiscale fiche eraan!

Het ABVV gebruikt vanaf heden ook My e-Box om met jou te communiceren. Door je e-Box te activeren voor 28 februari, zal je toegang hebben tot jouw digitale fiscale fiche met je werkloosheidsinkomsten van het jaar 2020.

Het ABVV gebruikt de e-Box ook om je beslissingen van de RVA door te sturen die verband houden met je uitkeringsaanvragen, evenals informatiedocumenten of ontvangstbewijzen die betrekking hebben tot jouw dossier.

 

My e-Box, wat is dat?

My e-Box, is jouw persoonlijke en officiële digitale brievenbus. Deze brievenbus verzamelt al jouw administratieve documenten op één plaats, in een hoog beveiligde omgeving: fiscale fiches, pensioenfiches, RVA documenten, enz. Zo heb je steeds al je documenten bij de hand, waar en wanneer je maar wilt.  

Via My e-box heb je toegang tot een steeds groeiend aantal (overheids)documenten zoals pensioenfiches, aanvullend pensioengegevens, fiscale documenten, enz.

Hoe jouw e-Box activeren ?

 • – Ga naar myebox.be
 • – Identificeer je aan de hand van je elektronische identiteitskaart, de applicatie Itsme of via je
 •   Token.
 • – Activeer je e-Box door je e-mailadres op te geven.

 

Uiteraard kan je nog steeds gebruik maken van My ABVV

My ABVV is jouw persoonlijke online ABVV-dossier, die het jou mogelijk maakt de betaling van je lidmaatschap of de uitbetaling van je werkloosheidsuitkering op te volgen, jouw persoonlijke gegevens te controleren, attesten te downloaden, maar ook om een vraag te stellen in verband met jouw dossier of je uitkeringen. Raadpleeg je dossier op My ABVV.

 

 

 

 

Iedere werkplek een veilige werkplek!

#streepinhetzand

Dit is geen brief met een mening over een lopende rechtszaak, maar een warme steunbetuiging van collega’s aan collega’s.

Over lopende rechtszaken praten we beter met voorzichtigheid en nuance. Enkel betrokkenen weten wat er is gebeurd. Enkel de rechtbank oordeelt.

Wat wel van belang is voor ons, is de manier waarop we erover praten.

Het zegt iets over wie we zijn en waar we voor staan. Na de bagger die de laatste weken over onze collega’s is uitgekieperd, willen we dan ook onze stem laten horen.

Dertien vrouwen hebben besloten een streep in het zand te trekken. Tot hier en niet verder.

Zij, en zij alleen, kunnen beslissen of en wanneer hun grenzen werden overschreden.

Wat volgde was een ongeziene golf aan ongepaste, kwetsende en vernederende reacties.

Dat het golddiggers zijn en aandachtshoeren.

Dat ze enkel aandacht willen en bloed ruiken.

Dat ze overdrijven, manipulatief, leugenachtig en bovendien hysterisch zijn.

Deze reacties vertellen ons meer dan we willen horen. Deze reacties zitten ingebakken in onze cultuur waarin het normaal is dat grenzen van vrouwen worden geminimaliseerd, genegeerd en overschreden. Dit gebeurt voortdurend en dit kunnen we niet aanvaarden.

Mensen die aan een alarmbel trekken, verdienen onze steun. Het kan niet zijn dat wanneer je een grens aangeeft, je niet ernstig wordt genomen, dat je meteen als ongeloofwaardig wordt neergezet en wordt uitgescholden door wie maar wil. Dat is onverdedigbaar en wij voelen mee met de niet te onderschatten impact die deze storm van laaghartige en grove reacties via alle bestaande media heeft op de levens van deze vrouwen én op hun gezin, hun welzijn, hun carrière, hun geloofwaardigheid en hun menselijkheid.

We zijn verontwaardigd en diep geraakt en daarom willen we niet langer zwijgen; omdat zij de moed hebben gehad te spreken. Omdat zij de moed hebben gehad om aan te klagen en een grens te trekken.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen die in de toekomst overweegt om zelf een streep in het zand te trekken, of wie twijfelt om zelf een klacht in te dienen, zich de moed niet laat ontnemen. We willen een andere toekomst: voor onze dochters en zonen, voor iedere andere persoon en voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin er wordt geluisterd naar wie de moed heeft te spreken.

Met deze brief willen we de stilte doorbreken vanuit de sector en onze steun betuigen aan onze betrokken collega’s.

Samen met veel anderen.

Iedere werkplek een veilige werkplek!

Verandering van werkgever? Er zijn gevolgen voor het tijdskrediet en de thematische verloven!

Ben je in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof en verander je van werkgever of is er een overdracht van werkgever dan moet in vele gevallen de loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof stopgezet worden.

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof is namelijk aangevraagd in kader van een bestaande arbeidsverhouding met de oude werkgever.

In geval je overgaat naar een nieuwe werkgever moet loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof, aangevraagd bij de oude werkgever dan ook stopgezet worden. De arbeidsverhouding met je vroegere werkgever is namelijk beëindigd.

Indien je opnieuw loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof wenst te genieten, moet je bij je nieuwe werkgever een aanvraag indienen, wat betekent dat de verschillende vereiste voorwaarden bij deze werkgever vervuld moeten zijn.

Maar, er zijn uitzonderingssituaties! Onder andere bij overgang van onderneming of fusie van ondernemingen.

Informeer je dus vooraf bij HORVAL!

 

 

Ben je betrokken bij een faillissement?

==> Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op!

Via mail:

Via webformulier:

We zullen een afspraak met je maken voor de opmaak van een schuldvordering. In overleg nemen we contact op met de curator, berekenen we je tegoeden en leggen we je schuldvordering neer bij de Ondernemingsrechtbank.

 

==> Neem ook contact op met de Werkloosheidsdienst van het A.B.V.V.

Maak een afspraak in het dichtstbijzijnde kantoor via Kantoren – ABVV WVL (abvv-wvl.be) voor de opmaak van een werkloosheidsdossier.

 

Tip van de maand: haal steeds je aangetekende brieven af!

Als je een aangetekende brief toegestuurd krijgt, neem het zeker in ontvangst of haal het op! Een aangetekende brief is geldig, ook al neem je hem niet in ontvangst!

Verstuur je een aangetekende brief, hou  zeker het bewijs van afgifte van uw aangetekende zending bij. Krijg je de brief terug met de vermelding ‘niet afgehaald’, bewaar dan de teruggestuurde enveloppe ongeopend! Bij een latere twist kan je die dan als bewijsstuk voorleggen om aan te tonen dat je de aangetekende brief wel degelijk hebt verzonden. Voor het geval de bestemmeling je brief niet in ontvangst heeft genomen stuur je best een copie via gewone post. zo heeft de bestemmeling zeker kennis van de feiten.

WIJ WILLEN OPNIEUW ONDERHANDELINGSRUIMTE!

Het keurslijf van 0,4% maakt loononderhandelingen onmogelijk. Wij willen opnieuw onderhandelingsruimte, jullie verdienen een evenwichtig akkoord. 
De loonwet van 1996 – verstrengd in 2017 – legt de evolutie van de lonen vast. Deze wet staat echter volledig haaks op de werkelijkheid!
Dat Covid-19 een impact heeft gehad op het economisch leven is een feit. Sommige sectoren hebben evenwel sterk gepresteerd en veel winst geboekt. Andere zijn volop herstellende.
0,4% beschikbare marge voor loonsverhoging, dat komt neer op een aalmoes van:
 • 13 euro bruto/maand voor het mediane loon
 • 6 euro bruto/maand voor het minimumloon
 • 9 euro bruto/maand voor heel wat essentiële functies;
  na het applaus krijgen ze nu een slag in hun gezicht!
Wij willen een indicatieve marge zodanig dat we in vrijheid over de beste loonsverhogingen kunnen onderhandelen.
De regering-De Croo moet zorgen dat loononderhandelingen opnieuw ernstig kunnen gevoerd worden.
ABVV, ACV en ACLVB willen een interprofessioneel akkoord (IPA), met respect voor
werknemers. Dat respect ontbreekt nu.

Mag mijn werkgever mij verplichten me te laten vaccineren/testen?

Het antwoord lees je in De Nieuwe Werker ed. december 2021.

Wij nemen hier de tekst over:

1/Mag een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?
In principe mag een werkgever geen enkele werknemer verplichten eender welk vaccin toegediend te krijgen. Dit gaat immers over de lichamelijke integriteit van de werknemer, en enkel de persoon in kwestie heeft daarover
zeggenschap.
Wanneer de werkgever van mening is dat een vaccin een absolute voorwaarde is voor het veilig uitvoeren van jouw job en voor de veiligheid van de mensen rondom jou, dan mag hij wel hiertoe maatregelen treffen. Weigert een werknemer zich te laten vaccineren, dan mag de werkgever ertoe beslissen om de werknemer al dan niet tijdelijk op een andere plek tewerk te stellen of om bijkomende veiligheidsmaatregelen op te leggen (bijvoorbeeld mondmasker, fysieke afstand …).
Voor sommige functies bestaat er een verplichting om gevaccineerd te zijn, bijvoorbeeld in slachthuizen en de land- en tuinbouw waar je ingeënt moet zijn tegen tetanus (klem). Ook voor werknemers in de zorg voorziet de wet
vaccinaties. De werkgever moet dan een vaccin ter beschikking stellen. Hij kan je niet verplichten om dit te aanvaarden, maar wanneer je weigert kan het zijn dat je de job niet meer mag uitoefenen omdat je niet langer aan de voorwaarden voldoet.

2/ Mag mijn werkgever mij verplichten me te laten testen voor Covid-19?
Neen. In principe mag dit niet. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit “kan een werkgever niet louter vanuit zijn patronaal gezag een dergelijke test verplicht opleggen aan het personeel. Dit raakt immers aan de fysieke
integriteit van de werknemers. Zonder wettelijke basis mag een werknemer niet worden gedwongen om zich te laten testen.”

Een werkgever mag een werknemer ook niet vragen om een bewijs af te leveren van een negatieve COVID-19-test. Als hij denkt dat iemand ziek is of als die symptomen vertoont, mag hij hem niet verbieden te komen werken of naar huis sturen. De werkgever mag er wel op aandringen dat hij zich laat onderzoeken door zijn huisarts.

3/ Kan mijn werkgever eisen dat ik de app ‘Coronalert’ installeer op mijn smartphone?
Neen. De installatie en het gebruik van de Coronalert-applicatie is volledig vrijwillig. Niemand kan je hiertoe verplichten. Een werkgever mag ook de werknemers niet beïnvloeden dit wél te doen door middel van voordelen, bonussen, enzovoort.

4 Kan mijn werkgever eisen dat ik de app ‘Coronalert’ installeer op mijn smartphone van het werk?
Met het privétoestel van de werknemer heeft de werkgever natuurlijk niets te maken. De werkgever heeft wel een zekere mate van controle op de toestellen (laptop, smartphone …) die hij ter beschikking stelt van het personeel, ongeacht of de werknemer die toestellen ook in zijn privétijd gebruikt. Veel werkgevers zorgen bijvoorbeeld dat bepaalde software (applicaties in het geval van de smartphone) op de toestellen van alle personeelsleden is geïnstalleerd. Dat staat de werkgever vrij. Dit betekent echter niet dat het personeelslid verplicht is er gebruik van te maken. Het gebruik van de software blijft volledig vrijwillig.
Indien de werknemer beslist van de Coronalertapplicatie gebruik te maken, zal de werkgever niet op de hoogte worden gebracht van de gegevens die daaraan gelieerd zijn, bijvoorbeeld of iemand al dan niet met een risicopersoon in contact is geweest.

 

Minimumuitkeringen werkloosheid wordt verhoogd

Vanaf januari 2021 worden de minima van de werkloosheidsuitkeringen jaarlijks iets verhoogd met 1,125%.

Opgepast, niet alle uitkeringen worden verhoogd, nl.:

 • Werklozen met anciënniteitstoeslag, voor wie de minima al hoger liggen;
 • Werknemers in Stelsels van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT – brugpensioen), ook halftijds;
 • Tijdelijk werklozen, voor wie het minimum al werd verhoogd in het kader van de corona-crisis;
 • Uitkeringen voor jeugd- en seniorvakantie.