Een eindejaarspremie niet voor iedereen?

Jammer genoeg krijgen niet alle arbeiders een eindejaarspremie.

Er bestaat geen wet of nationale CAO die werkgevers verplicht om een eindejaarspremie te betalen.

Arbeiders hebben er recht op als de betaling van een eindejaarspremie als er een sectorale of ondernemings-cao is of genoteerd in het arbeidsreglement, de individuele arbeidsovereenkomst of als het een gebruik is in het bedrijf.

Wil je weten of in jouw sector/bedrijf een recht bestaat op eindejaarspremie, neem dan contact op met onze sociaal consulenten.

 

Vakantieregeling 2020: taak van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft tot taak de data van de jaarlijkse vakantiedagen te bepalen. Indien er gaan ondernemingsraad is, neemt de syndicale delegatie deze taak over.

Aantal regels waarmee er rekening moet gehouden worden

Voor het bepalen van het juiste tijdstip waarop de vakantie wordt genomen heeft men alle vrijheid, toch zijn er daarbij enkele regels:

  • De vakantie moet worden toegekend binnen de 12 maanden volgend op het vakantiedienstjaar
  • Voor werknemers met schoolplichtige kinderen zal de vakantie bij voorkeur worden toegekend gedurende de schoolvakanties
  • De werknemer moet de mogelijkheid krijgen om binnen de periode van 1 mei tot 31 oktober twee weken ononderbroken vakantie te nemen. Voor werknemers jonger dan 18 jaar zijn dat drie weken. En een ononderbroken periode van één week moet in ieder geval worden gewaarborgd.
  • Het nemen van halve vakantiedagen is verboden behalve indien de halve vakantiedagen aangevuld worden met een halve dag van gewone rust of indien de werknemer vraagt om 3 dagen (van de vierde vakantieweek) te verdelen over halve dagen. De werkgever kan zich hier tegen verzetten.
  • Vakantiedagen mogen niet samenvallen met andere inactiviteitdagen, zoals feestda­gen, ziektedagen, werkloosheid, educatief verlof,…

Ook in het arbeidsreglement van de onderneming kunnen er voorkeursmechanismen omtrent de vakantieplanning vastgelegd worden, uiteraard rekening houdend met de hierboven uiteengezette voorkeursregels.

Jaarlijkse sluiting

De jaarlijkse sluiting mag nooit meer dan 4 weken duren. Is dit wel zo dan is de werkgever verplicht om het gewone loon te betalen voor de niet gepresteerde dagen.

Wanneer de onderneming gesloten wordt in het kader van jaarlijkse sluiting, is elke werknemer genoodzaakt zijn vakantiedagen in die periode op te nemen.

Wanneer een werknemer geen recht heeft op wettelijke vakantie, kan hij/zij , indien voldoet aan de voorwaarden voor de werkloosheid, gedurende de periode kan collectieve sluiting werkloosheidsuitkering genieten.

Paritair Comité 302: arbeidsorganisatie

Binnen het Paritair Comité 302 (Horecasector) werd vorig maand in toepassing van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk  het quotum vrijwillige overuren met overloon  verhoogd van 120 naar 360. Het aantal uren dat niet wordt meegerekend tegen de interne grens stijgt van 25 naar 60 uur. Deze verhogingen zijn echter enkel van toepassing in ondernemingen waar een geregistreerd kassasysteem wordt gebruikt.

Voor meer info contacteer een Horval sociaal consulent!

 

Nieuwe service: vraag elektronisch uw betaling stempelgeld op.

Vanaf november 2019 biedt het ABVV West-Vlaanderen voor zijn leden een extra dienst aan. Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt, kunt u het bedrag en de datum van de laatste uitbetaling van uw werkloosheidsuitkering simpel opvragen door naar één van onze kantoren te bellen en daar optie 1 te kiezen.

Na het ingeven van uw persoonlijk rijksregisternummer (u vindt dit terug op uw Eid), krijgt u snel en automatisch de nodige informatie te horen.

U kunt deze en ook nog andere info omtrent ook digitaal raadplegen via de website my.abvv.be

Voor meer info kunt u altijd terecht bij één van onze kantoren. Voor de openingsuren en locaties kijk op www.abvv-wvl.be/openingsuren

 

Paritair comité 302: opgepast bij arbeidsongeschiktheid

Wie werkt in de horecasector (Paritair Comité 302) en arbeidsongeschikt is dient zich thuis ter beschikking te houden voor mogelijke controle. Zie het arbeidsreglement of individuele arbeidsovereenkomst.  Anders zijn de bepalingen van het sectorakkoord van toepassing:

Wanneer de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte minstens 5 werkdagen bedraagt, zal de werknemer zich de eerste 3 werkdagen thuis ter beschikking houden:

  • Voltijdse werknemers dienen zich ter beschikking te houden gedurende de eerste 4 uren van hun arbeidsrooster.
  • Voor deeltijdse medewerkers wordt de tijd waarin ze zich ter beschikking moeten houden pro rata berekend en toegepast vanaf het aanvangsuur van hun arbeidsrooster.
  • Deze bepalingen zijn van toepassing ongeacht of de werknemer blijkens het medisch attest het huis mag verlaten of niet.