Het verlof voor pleegzorgen

Ben je als pleegouder aangesteld er door een officiële beslissing van een rechtbank, een door de bevoegde gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, de diensten van l’Aide à la Jeunesse of het Comité Bijzondere Jeugdbijstand dan kan je 6 dagen afwezig zijn op het werk voor opdrachten en / of verplichtingen te vervullen met betrekking tot één of meerdere gebeurtenissen die voortvloeien uit de plaatsing van een persoon in uw gezin:

  • Alle soorten zittingen bij de gerechtelijke en administratieve overheden die bevoegd zijn voor het pleeggezin
  • De contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de ouders of met de voor het pleegkind en de pleeggast belangrijke derden
  • De contacten met de dienst voor pleegzorg.

In de situaties die niet voorkomen op deze lijst, kun je slechts op twee voorwaarden afwezig zijn van je werk om pleegzorgen te verstrekken:

  • Je moet een attest van de bevoegde plaatsingsdienst hebben dat verduidelijkt waarom het recht om afwezig te zijn absoluut noodzakelijk is;
  • De situatie die je inroept als reden om afwezig te zijn van het werk mag niet reeds gedekt zijn door het recht toegekend in geval van dwingende redenen.

Kunnen dus geen aanleiding geven tot een verlof voor pleegzorgen: ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon met wie u onder hetzelfde dak woont of van een bloedverwant/aanverwant in de 1ste graad met wie u niet onder hetzelfde dak woont; zware materiële schade veroorzaakt aan uw goederen (bv. schade aan uw woning als gevolg van een brand); het bevel om persoonlijk te verschijnen op een zitting, wanneer u partij bent bij een rechtsgeding en alle andere gebeurtenissen die werknemer en werkgever in onderling overleg als dwingende redenen beschouwen.

Neem gerust contact op met onze sociaal consulenten voor meer info.