Handel in Voedingswaren – Eindejaarspremie

Eindejaarspremie

Voor de arbeiders die sinds 12 maanden voltijds tewerkgesteld zijn in de onderneming stemt de eindejaarspremie overeen met 164,66 uren normaal loon (38-urenweek).

De deeltijdse arbeiders ontvangen een premie in verhouding tot het aantal gewerkte uren.

Behoudens andere schikkingen overeengekomen op het vlak van de onderneming, wordt de eindejaarspremie betaald in de loop van de maand december voor de arbeiders die in dienst zijn op 31 december. De andere arbeiders ontvangen hun eindejaarspremie op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten.