Uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 in alle sectoren – coronamaatregel

We citeren uit Administratieve instructies RSZ – 2021/2 :

“Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten als bijkomende arbeidskrachten bij de relance om zo de economie te ondersteunen door flexibiliteit en extra middelen aan te bieden, zullen de uren die een student presteert tijdens het 3de kwartaal 2021, niet meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar. Het wetsontwerp werd op 9 juni in de bevoegde Kamercommissie goedgekeurd en moet nog door het parlement goedgekeurd worden.

Dit geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden. Dit wil zeggen dat voor de student die met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, ook indien zijn contingent reeds opgebruikt is in het 1ste of het 2de kwartaal of volledig gereserveerd zou zijn voor voorziene prestaties in het 4de kwartaal, voor al de uren gepresteerd in het 3de kwartaal 2021 toch de solidariteitsbijdrage kan toegepast worden in plaats van de gewone bijdragen.

De gewone aangifteregels blijven gelden, dus een Dimona ‘STU’ voor de tewerkstelling aanvangt en achteraf een aangifte DmfA van de gepresteerde uren. Een Dimona met aanduiding van uren blijft verplicht, maar ‘reserveren’ om zeker te zijn dat de student nog voldoende uren beschikbaar heeft die in aanmerking komen voor de solidariteitsbijdrage is dus niet nodig voor het 3de kwartaal 2021 aangezien alle in het 3de kwartaal gepresteerde uren door een student in aanmerking komen voor de solidariteitsbijdrage.

De onlineteller waarbij het resterende aantal uren in het contingent kan worden geconsulteerd, zal eerstdaags worden aangepast.

De regionale instellingen bevoegd voor het toekennen van kinderbijslagen zullen onderzoeken hoe hun reglementering kan worden aangepast om te voorkomen dat studenten die op deze manier in het 3de kwartaal worden tewerkgesteld, hun kinderbijslag zouden verliezen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is zal dit meegedeeld worden via de website www.studentatwork.be .

Dat geldt ook voor het begrip persoon ten laste in de fiscale reglementering, waarvoor er mogelijk een aanpassing aan de reglementering zal voorzien worden.”