Lidmaatschap: deel elke wijziging mee!

Ben je al lid en verandert er iets dat voor ons van belang is (adres, rekeningnummer, werkgever, beroepssituatie, gestopt met werken, langdurig ziek, met pensioen…)? Laat het ons dan zeker weten. Wij kunnen onze leden het best van dienst zijn als hun gegevens correct zijn. Vul gewoon de nodige gegevens in op dit wijzigingsformulier en klik op verzenden. Wij passen dan onze gegevens aan.

OPGELET: als je werkloos bent, moet je je voor sommige veranderingen persoonlijk aanbieden bij de werkloosheidsdienst van het ABVV. Anders kunnen we je je dopgeld niet meer betalen of kun je zelfs een sanctie krijgen van de RVA. De veranderingen waarvoor dit moet, staan duidelijk aangeduid op het formulier. (***)

Weet dat bij bepaalde situaties in je loopbaan (volledig werkloos, langdurige ziekte, sommige deeltijdse werknemers, SWT, pensioen) je, na een bepaalde periode, een verminderde bijdrage voor hun ABVV Horval-lidmaatschap.
Als je gezins- of werksituatie wijzigt moet je ons hierover zo snel mogelijk informeren. Dit kan je in al onze kantoren of elektronisch.
Opgepast! Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten van het ABVV, worden slechts terugbetaald met 6 maanden terugwerkende kracht van het lopende dienstjaar.

Ondernemingsraad: vakantieplanning 2024

De ondernemingsraad heeft tot taak de data van de jaarlijkse vakantiedagen te bepalen. Indien er geen ondernemingsraad is, neemt de syndicale delegatie deze taak over.

Aantal regels waarmee er rekening moet gehouden worden

Voor het bepalen van het juiste tijdstip waarop de vakantie wordt genomen heeft men alle vrijheid, toch zijn er daarbij enkele regels:

  • De vakantie moet worden toegekend binnen de 12 maanden volgend op het vakantiedienstjaar
  • Voor werknemers met schoolplichtige kinderen zal de vakantie bij voorkeur worden toegekend gedurende de schoolvakanties
  • De werknemer moet de mogelijkheid krijgen om binnen de periode van 1 mei tot 31 oktober twee weken ononderbroken vakantie te nemen. Voor werknemers jonger dan 18 jaar zijn dat drie weken. En een ononderbroken periode van één week moet in ieder geval worden gewaarborgd.
  • Het nemen van halve vakantiedagen is verboden behalve indien de halve vakantiedagen aangevuld worden met een halve dag van gewone rust of indien de werknemer vraagt om 3 dagen (van de vierde vakantieweek) te verdelen over halve dagen. De werkgever kan zich hier tegen verzetten.
  • Vakantiedagen mogen niet samenvallen met andere inactiviteitdagen, zoals feestda­gen, ziektedagen, werkloosheid, educatief verlof,…

Ook in het arbeidsreglement van de onderneming kunnen er voorkeursmechanismen omtrent de vakantieplanning vastgelegd worden, uiteraard rekening houdend met de hierboven uiteengezette voorkeursregels.

Jaarlijkse sluiting

De jaarlijkse sluiting mag nooit meer dan 4 weken duren. Is dit wel zo dan is de werkgever verplicht om het gewone loon te betalen voor de niet gepresteerde dagen.

Wanneer de onderneming gesloten wordt in het kader van jaarlijkse sluiting, is elke werknemer genoodzaakt zijn vakantiedagen in die periode op te nemen.

Wanneer een werknemer geen recht heeft op wettelijke vakantie, kan hij/zij , indien voldoet aan de voorwaarden voor de werkloosheid, gedurende de periode kan collectieve sluiting werkloosheidsuitkering genieten.

Wijziging in de opzegtermijnen

Vanaf 28 oktober 2023 treedt de Wet van 20 maart 2023 in werking.

Het gaat over de Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag evenals begeleidende maatregelen voor wat betreft de aanpassing van de maximale wettelijke opzeggingstermijnen in geval van ontslag gegeven door de werknemer, B.S. 28.04.2023.

 

Inhoud:

De maximale opzegtermijn bij ontslag door weknemers bedraagt maximaal 13 weken.

De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing op alle werknemers (arbeiders en bedienden) tewerkgesteld met een overeenkomst voor onbepaalde duur  afgesloten na 1 januari 2014.

 

 

Anciënniteit in de onderneming Opzegtermijn bij ontsalg door de werknemer
< 3 maanden 1 week
3 maanden tot < 4 maanden 2 weken
4 maanden tot < 5 maanden 2 weken
5 maanden tot < 6 maanden 2 weken
6 maanden tot < 9 maanden 3 weken
9 maanden tot < 12 maanden 3 weken
12 maanden tot < 15 maanden 4 weken
15 maanden tot < 18 maanden 4 weken
18 maanden tot < 21 maanden 5 weken
21 maanden tot < 24 maanden 5 weken
2 jaar tot < 3 jaar 6 weken
Zand03

3 jaar tot < 4 jaar

6 weken
4 jaar tot < 5 jaar 7 weken
5 jaar tot < 6 jaar 9 weken
6 jaar tot < 7 jaar 10 weken
7 jaar tot < 8 jaar 12 weken
8 jaar en + 13 weken

Wie voor 1 januari 2014 in dienst was van een werkgever en ontslag neemt geldt de tweedelige berekening (periode voor en periode na 1/1/2014) niet meer. Voor hem/haar is het 13 weken.

Neem contact op voor meer info.

 

Kan je zomaar deelnemen aan de aanwervingstest?

Sommige werkgever vragen om een praktische aanwervingstest te doen voordat de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend.

Weet dat een dergelijke test niet zomaar kan!

De proef moet van beperkte duur zijn, niet rendabele en onbezoldigd!

  • Beperkte duur: niet langer duren dat de tijd die nodig is voor de werkgever om de sollicitant te evalueren. In de Horecasector kan perfect een overeenkomst voor gelegenheidsarbeid als alternatief gebruikt worden;
  • Niet rendabel voor de ondernemer;
  • Onbezoldigd voor de sollicitant.

Indien de test te lang duurt of winstgevend is voor de ondernemer of bezoldigd voor de sollicitant wordt de test aanzien als een mondelinge arbeidsovereenkomst!

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de Horval West-Vlaanderen sociaal consultenten.