Sociale verkiezingen: stemrecht voor uitzendkrachten

In de commissie Sociale Zaken van het federaal parlement werd na ons lobbywerk het stemrecht voor uitzendkrachten goedgekeurd.

Alle interimmers met minstens drie maanden anciënniteit (onderbroken of ononderbroken in de zes maanden voor de aanplakking van de verkiezingsdag) zullen mogen stemmen bij de sociale verkiezingen in het bedrijf waar ze werken.

Een goede zaak, want uitzendkrachten mogen geen soort van onmondige tweederangswerknemers zijn en moeten vertegenwoordigers kunnen kiezen in de ondernemingsraad en in het comité voor preventie en bescherming op het werk.

70 jaar Ondernemingsraden

Op 20 september 1948 werd de Wet houden de organisatie van het bedrijfsleven door de Regent ZKH Prins Karel bekrachtigd. Jammer genoeg moest er gewacht worden tot juli 1949 voor de eerste uitvoeringsbesluiten.

De Wet vormt de basis voor de organisatie van het sociaal overleg en onder andere de oprichting van ondernemingsraden in de ondernemingen die gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen. De eerste sociale verkiezingen konden echter pas gehouden worden in ondernemingen met gemiddeld 200 werknemers (Regentbesluit van 23 oktober 1949). Pas in 1978 werd het aantal werknemers op 100 gebracht.

Lees meer over de werking van de Ondernemingsraden.

 

 

 

Read more

Ben jij onze kiezer?

Wie is kiezer ?

Alle werknemers (ongeacht nationaliteit, dus Belgen maar ook niet-Belgen, ongeacht of ze bij een vakbond aangesloten zijn)  mogen hun stem uitbrengen. als ze

Iedere werknemer is kiezer als hij tegen de kiesdag zal voldoen aan 3 voorwaarden:

  1. Behoren tot het personeel van de onderneming zelf (arbeids- of leerovereenkomst). Met uitzondering van uitzendkrachten.
  2. Geen lid zijn van het leidinggevend personeel.
  3. Ten minste 3 maand werken in de juridische entiteit (de NV bijvoorbeeld) of in de TBE. Zelfs werknemers die in een periode van langdurige schorsingen zitten(loopbaanonderbreking of tijdskrediet, ziekte, …) mogen stemmen.
Met ander woorden 1.600.000 werknemers  in meer dan 6.500 ondernemingen kunnen aan de sociale verkiezingen deelnemen.