Belastingaangifte Franse werknemer die in 2019 in België gewerkt hebben.

De Franse werknemers die in 2019 in België hebben gewerkt, moeten in het najaar hun inkomsten aangeven aan de Belgische fiscus.  De uiterste indieningsdatum is vastgesteld op 3 december 2020.

Als onderdeel van onze syndicale dienstverlening organiseerden we sinds 2014 zitdagen waarop de Franse leden terecht konden voor hun aangifte.

De coronasituatie maakt het handhaven van deze zitdagen voor dit jaar onverantwoord. We zetten onze dienstverlening verder,  weliswaar op een andere manier.

Lees hier hoe.

 

Winteruur en de impact op nachtarbeid.

Tijdens de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober schakelen we over van zomertijd naar wintertijd. Wie in de nacht werkt zal een uur extra moeten werken.

De verloning ziet er als volgt uit:

 • Ploegenarbeid
  • Zomeruur en winteruur: Telkens loon voor 8 uren
  • Enkel zomeruur: Loon voor 8 uren
  • Enkel winteruur:  Loon voor 9 uren
 • Geen ploegenarbeid Z
  • Zomeruur: Loon voor 7 uren
  • Winteruur:  Loon voor 9 uren

Grensoverschrijdende werknemers BE-FR: avondklok!

Er is door de Franse en Belgische Regering voor een (minimum)periode van 4 weken een avondklok ingesteld:

-> in Frankrijk van 21.00 uur tot 6.00 uur in de regio Île-de-France en voor acht grootstedelijke gebieden waaronder  de MEL (Métropole Européenne de Lille). Wie zich om professionele redenen toch dient te verplaatsen tijdens de avondklok in de vermelde zones, moet volgende attesten bij zich hebben:

 • attestation de déplacement dérogatoire
 • justificatif de déplacement professionel

 

-> in België van 24.00 uur tot 5.00 uur op het volledige grondgebied, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.  Er is geen attest vereist.

Niet kunnen gaan werken omdat je een probleem hebt met kinderopvang omdat (een deel van) de school of het opvangcentrum gesloten wordt?

Kan je inwonend minderjarig kind niet naar het kinderdagverblijf, of school gaan omdat het kinderdagverblijf, de school of een deel van de school wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken of kan je gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken, dan kan je als werknemer, voor de duur van de onmogelijkheid om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang te gaan, aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht (voor zover voldaan is aan de overige vergoedbaarheidsvoorwaarden daartoe).

 

Referteloon betaald educatief verlof

Niettegenstaande de regionalisering van het Betaald educatief verlof blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Het referteloon voor de betaling aan de werknemer van de uren BEV 2020-2021 wordt omwille van een overschrijding van de spilindex in de periode september 2019 – augustus 2020, geïndexeerd met 2%.
Deze indexering brengt het bedrag op 2.987 euro (bruto).
Het referteloon zal dan ook vastgelegd worden op 2.987 euro (bruto).

Ben je langdurig ziek? Vraag na of je recht hebt op een aanvullende vergoeding.

In diverse sectoren of ondernemingen wordt een aanvullend vergoeding uitbetaald bij langdurig ziekte.

Een beperkt overzicht:

 • PC 118: Voedingsnijverheid: Van de 4de maand ziekte tot de laatste dag van de 12e maand ziekte heeft de arbeider recht op een vergoeding van € 7,56 (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen) uitbetaalt door het Sociaal Fonds . Deeltijdsen en wie het werk — na toelating van zijn arts — halftijds hervat, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties.
 • PC 119: Handel in Voedingswaren: de voltijdse arbeiders kunnen vanaf de 2e maand ziekte een aanvullende vergoeding genieten van € 4,40 per dag gedurende 60 dagen. deeltijdse arbeiders genieten ook van deze vergoeding maar in verhouding tot hun prestaties.
 • PC 132: Technische land- en tuinbouw: De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op een vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst in de onderneming: 1 jaar dienst : 4 weken, 5 jaar dienst: 13 weken, en 10 jaar dienst: 26 weken. het bedrag is €5 per dag. (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen)
 •  PC 144: Landbouw: De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op een vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst in de onderneming: 1 jaar dienst : 4 weken, 5 jaar dienst: 13 weken, en 10 jaar dienst: 26 weken. het bedrag is €4,96 per dag. (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen)

Voor meer info neem contact op met Horval West-Vlaanderen.

 

Het minimumloon: Op te waarderen hoeksteen van ons sociaal model

De werkzaamheidsgraad in België blijft stijgen: steeds meer Belgen vinden een job. Een job zou een garantie tegen armoede moeten zijn. Maar dat blijkt niet zo. Niet enkel stijgt de ‘brede’ armoedegraad in ons land. In 2008 leefde 14,7% van de Belgen in of op de rand van armoede. Tien jaar later steeg dit cijfer naar 16,4%. Ook de armoede bij werkende mensen stijgt: steeds meer werknemers hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Hoe dit komt? Beleid.

Lees verder in de ABVV-brochure.