Werkzaam in de horeca? Teken geen contract van minder dan 2 maanden!

Kan je werken in de horeca? Hou er dan mee rekening dat je minstens twee maanden ononderbroken door een arbeidsovereenkomst te zijn gebonden om recht te hebben op een eindejaarspremie.

De onafgebroken periode van 2 maanden mag voldaan worden over twee kalenderjaren. Het dient te gaan over een onafgebroken periode van minstens twee maanden tewerkstelling waarbij de rechten worden opgebouwd vanaf het tweede kalenderjaar.

De tijdelijke werknemers, ook “extra’s” genoemd, die in onderbroken periodes bij dezelfde werkgever zijn tewerkgesteld, dienen in de loop van het kalenderjaar ten minste 44 dagen arbeidsprestaties te verrichten en dit onafgezien van de duur van de dagprestaties.

 

Horeca: fiches aanvullend pensioen komen eraan.

AG Insurance zal de sectorale aanvullende pensioenfiches naar de werknemers tijdens de laatste week van augustus verzenden.

Ter info:

  • Er worden pas bijdragen op de individuele rekening van de werknemer gestort vanaf de 1ste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin hij de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt.
  • Op enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld gelegenheidswerknemers) worden alle werknemers in de horecasector aangesloten bij het sectoraal pensioenstelsel, behalve als de werkgever uiterlijk 31.10.12 ervoor heeft geopteerd zich niet aan te sluiten bij het sectoraal pensioenstelsel.

 

Eindejaarspremie voor Horeca-werknemers

In tegenstelling tot veel sectoren wordt de eindejaarspremie voor werknemers tewerkgesteld in de Horeca uitbetaald in de maand januari.

Wie heeft recht op de eindejaarspremie?

  • Voltijdse en deeltijdse werknemers die in de loop van 2018 ten minste 2 maanden ononderbroken zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever;
  • Gelegenheidswerknemers (extra’s) die in de loop van 2018 ten minste 44 dagen gewerkt hebben bij dezelfde werkgever;
  • Wie zelf de arbeidsovereenkomst verbrak, een onderling akkoord tekende om de arbeidsovereenkomst te verbreken of ontslagen werd om dringende reden heeft geen recht.

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

  • Werkgevers dienen uiterlijk op 10 januari aangifte en betaling te doen van de bruto eindejaarspremie aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca. Het Fonds garandeert, bij correcte handeling van de werkgever, de uitbetaling aan de werknemer voor 31 januari.

Meer info bij de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten.

Eco-cheques in de Horeca

In het laatste sectorakkoord in de Horeca werd afgesproken dat het uitbetalen van eco-cheques voortaan elk jaar moet gebeuren en niet meer onderhandeld worden.

Enkel weetjes:

  • Alle werknemers tewerkgesteld in de sector hebben recht op eco-cheques. Dus ook gelegenheidsarbeiders (extra’s) en flexi-jobbers. Zijn echter uitgesloten: jobstudenten.
  • Wanneer de waarde waarop de werknemer recht heeft minder dan €25 bedraagt dan kan de werkgever de eco-cheques vervangen door een brutobedrag op de loonbrief.
  • Het bedrag van de cheques hangt af van de tewerkstellingsbreuk (voltijds, deeltijds,…) en het aantal gewerkte dagen in de referentieperiode 1 december 2017 en 30 november 2018. Het max. bedrag is 250€ voor wie voltijds de volledige referentieperiode werkte. Wie niet voltijds volledig de referentieperiode werkte of deeltijds heeft recht op pro rata berekening op basis van gewerkte dagen en niet op gewerkte uren.
  • In sommige ondernemingen werden de eco-cheques omgezet in een gelijkaardig voordeel. Vraag de cao of de overeenkomst met alle werknemers op om na te gaan of dat gebeurde!

Allemaal te technisch? Vraag meer info aan de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten!