Versoepeling 180 dagen-regeling gelegenheidswerk in land- en tuinbouw

De 180 dagen-regel voor gelegenheidswerk in de land- en tuinbouw is versoepeld.

Als werknemer mag je tijdens de 180 dagen die de tewerkstelling voorafgaan niet in dezelfde onderneming werken in plaats van in de gehele land- en tuinbouwsector.

Voor de berekening van de 180 dagen wordt geen rekening gehouden met tewerkstelling in het kader van een overeenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal 6 opeenvolgende kalenderweken. De 180-dagenregel is ook niet van toepassing voor een werknemer die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt heeft en daarna als gelegenheidswerknemer wordt tewerkgesteld in dezelfde onderneming.

 

Ook de quota voor werkgevers zijn gewijzigd. Werkgevers kunnen voortaal het dubbel aantal kaden gelegenheidswerk inzetten.

 • voor de landbouw (PC 144): maximum 60 dagen (in plaats van 30) per kalenderjaar;
 • voor de tuinbouw (PC 145): maximum 130 dagen (in plaats van 65) per kalenderjaar;
  • 70 extra dagen voor de witloof- en champignonteelt (behalve uitzendkrachten), hetzij maximum 200 dagen in totaal.
 • Afwijkende regels voor de fruitteelt.

 

Voor info, neem contact op met Horval WVL!

Land- en tuinbouw: verhoging tussenkomst van werkgever in het onderhoud van werkkledij

Herinner:

In de land- en tuinbouw ( inclusief tuinaanleg) is er een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten die bepaalt onder welke voorwaarden er op ondernemingsvlak kan worden afgesproken dat de werknemers zelf instaan voor het onderhoud van hun werkkledij. Wanneer er in dit verband afspraken gemaakt worden tussen de werkgever en de werknemers, betaalt de werkgever een vergoeding als compensatie voor de kosten die de werknemer in dit verband maakt .

Op vandaag bedraagt die tussenkomst 3,67 euro/week. Met ingang van 1/12/2020 wordt de tussenkomst van 3,67 euro/week gebracht op 3,91 euro/week .

Ben je langdurig ziek? Vraag na of je recht hebt op een aanvullende vergoeding.

In diverse sectoren of ondernemingen wordt een aanvullend vergoeding uitbetaald bij langdurig ziekte.

Een beperkt overzicht:

 • PC 118: Voedingsnijverheid: Van de 4de maand ziekte tot de laatste dag van de 12e maand ziekte heeft de arbeider recht op een vergoeding van € 7,56 (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen) uitbetaalt door het Sociaal Fonds . Deeltijdsen en wie het werk — na toelating van zijn arts — halftijds hervat, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties.
 • PC 119: Handel in Voedingswaren: de voltijdse arbeiders kunnen vanaf de 2e maand ziekte een aanvullende vergoeding genieten van € 4,40 per dag gedurende 60 dagen. deeltijdse arbeiders genieten ook van deze vergoeding maar in verhouding tot hun prestaties.
 • PC 132: Technische land- en tuinbouw: De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op een vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst in de onderneming: 1 jaar dienst : 4 weken, 5 jaar dienst: 13 weken, en 10 jaar dienst: 26 weken. het bedrag is €5 per dag. (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen)
 •  PC 144: Landbouw: De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op een vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst in de onderneming: 1 jaar dienst : 4 weken, 5 jaar dienst: 13 weken, en 10 jaar dienst: 26 weken. het bedrag is €4,96 per dag. (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen)

Voor meer info neem contact op met Horval West-Vlaanderen.

 

Tijdelijke tewerkstelling en tewerkstelling van werklozen in de land- en tuinbouw

De regering verlengde volgende maatregelen tot 1 juli 2020:

 • de mogelijkheid om tijdelijk werknemers aan het werk te stellen die eindelijk in loopbaanonderbreking zijn of tijdkrediet opnemen;
 • de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en bruggepensioneerden om in coronatijden aan het werk te gaan.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de ondernemingen die vallen onder:

 • PC 144: landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
 • PC 145: tuinbouw; met uitzondering van sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen
 • PC 146: bosbouw
 • PC 322: uitzendarbeid, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van voornoemde sectoren