Afdeling HORVAL West-Vlaanderen hield op zaterdag 29 oktober haar statutair congres.

Een origineel congres

Na uitzonderlijke omstandigheden werd in West-Vlaanderen een uitzonderlijk en vooral een origineel statutair congres gehouden, waarbij delegees vooraf en op betrokken waren.

Voor de opzet van het congres werd gekozen voor het symbool van de kip. En waarom? Omdat kippen onder andere geassocieerd worden met een ‘nieuwe start’ in het leven.

Het DNA van HORVAL West-Vlaanderen, het verleden van de afdeling, zit in het ei dat uitgroeide tot een mooie grote afdeling. Maar het ei symboliseert ook de toekomst en op het congres werd ook de toekomst bepaald.

 

Het congres werd opgeluisterd door Mattie Archie, een (k)ei van een gitarist die immers op zijn beurt de belichaming van de werking betekent: verleden en toekomst haken in elkaar. Want de mama van Mattie werd getroffen door het faillissement van de Ieperse chocoladefabriek en door de sluiting van een chocolaterie.

 

Opening

Marc Callens, militant bij groentenverwerkend bedrijf D’Arta en voorzitter van de afdeling, opende het congres. Hij wees op de honderd jarige geschiedenis van de afdeling en het belang van het statutair congres.

Werkzaamheden HORVAL West-Vlaanderen

Daarna schetste de gewestelijk secretaris Conny Demonie de werkzaamheden in de bedrijven en op het secretariaat. Tijdens haar betoog, waar ze zo fier als een gieter op het podium stond, had ze aandacht voor de vele inspanningen die vaak onderbelicht blijven, maar evenzeer een vorm van militantisme zijn. Met als doel de werknemers te verdedigen en te ijveren voor een meer solidaire wereld. Want vakbondswerk is mensenwerk.

Ze stelde dat:

 • Er goed syndicaal werk werd gepresteerd in de bedrijven
 • We een professioneel team hebben
 • We maximaal intern en extern vertegenwoordigd zijn
 • We een gezond financieel beleid hebben
 • En dat Militantenraad en Dagelijks bestuur zich maximaal bij het beleid betrokken voelen

 

Het uitdiepen van de syndicale werking gebeurde aan de hand van panelgesprekken. In verschillende ronden werden interviews afgenomen door Geert Vynckier, militant bij Vandemoortele.

Medewerkers beschreven hun werk in de zeven regionale kantoren en secretarissen stonden stil bij de ondersteunde taken. In een derde ronde vertelden delegees hoe zij alles ervoeren: Tim Hoppe, al jarenlang delegee in Tropicana Brands Group te Zeebrugge, Whitney Ferla werkt bij Belgomilk Milcobel in Langemark en engageerde zich als militant tijdens de pandemie en Isabel Puy, Française en werkzaam in het Belgisch bedrijf Westvlees te Westrozebeke, waar heel veel grensarbeiders werken.

In grote lijnen de afgelopen periode

Wie had kunnen voorspellen dat de afgelopen jaren zo vreemd zouden verlopen? Fysiek bijeenkomen was sedert de lockdown niet evident. Die vreemde en soms bevreemdende tijden hadden uiteraard ook een impact op het vakbondswerk.

In West-Vlaanderen was het niet anders dan in de rest van het land. Bij aanvang van de eerste lockdown lagen heel wat bedrijven stil. Men was overrompeld, er waren weinig of geen beschermingsmiddelen, de organisatie van het werk kon niet in een oogwenk aangepast worden. Daarna was het keihard werken in de voedingsverwerkende nijverheid. In sommige bedrijven in super moeilijke omstandigheden en met een massa overuren. Terwijl de horeca en de toeristische attracties in lange periodes van tijdelijke werkloosheid verkeerden.

 

De sociale verkiezingen die gepland waren voor mei 2020 werden omwille van de Covid 7 maanden uitgesteld. Covid-19 had niet alleen invloed op de datum, maar ook op de organisatie zelf:  stemmingen per brief of elektronisch stemmen werden veralgemeend. Voor het ABVV verliep de hele voorbereidende procedure voor het eerst digitaal.

Kortom het syndicaal werk in de bedrijven was anders dan anders.

De delegees en militanten moesten een marathon lopen zonder te weten hoeveel kilometers.

Corona betekende voor een aantal mensen echter ook ontslag of periodes van tijdelijke werkloosheid. Honderdduizenden werknemers leden zo inkomensverlies en onze kantoren werden overspoeld door vragen. Het was een tsunami die op de regionale medewerkers af kwam.

En dit op een moment dat ook veel van de kantoren verplicht gesloten waren en er een heel snelle omslag naar digitale dienstverlening vereist was.

De medewerkers stonden in de frontlinie.

 

Ook de syndicale vormingen en het sociaal overleg gebeurden eveneens achter de pc’s. Betogen was niet meer aan de orde.

 

Hectische weken, veel solidariteit en groot engagement … zo omschreef Conny die lockdowns. Maar ze zei ook dat de coronacrisis, gevolgd door een economische en sociale crisis een zware tol heeft geëist van de hele werkwereld.

 

 

Financiën

Het verslag van de Financiële Controle Commissie werd gebracht door Bart Clauws, delegee bij cateringbedrijf Sodexo. Hij gaf uitleg over de controles van de boekhouding en de bevindingen van de militanten die zetelen in de controle commissie.

 

Herverkiezing gewestelijk secretaris

Conny Demonie werd herverkozen als gewestelijk secretaris van HORVAL West-Vlaanderen. Volgens de plaatselijke statuten mag ze zich ook de titel toe-eigenen van provinciaal secretaris.

360° graden werking

Na uitgebreid de militanten te bedanken voor het vertrouwen nam ze ruimschoots de tijd om de toekomst te bespreken.

Het Dagelijks Bestuur en de Militantenraad hadden voor het congres de werking geëvalueerd en uit de bevindingen kwamen naar voor dat ze de West-Vlaamse manier van werken dienden verder te zetten en uit te bouwen. Dit met accent op nog meer ten dienste staan van de leden en nog meer ondersteuning te bieden aan militanten. Een 360° graden werking, daar gaan ze in West-Vlaanderen voor!

Waar aandacht is voor en uitbouw van:

 • Professionele dienstverlening
 • Collectief overleg
 • Regionale ankerpunten
 • Militantenwerkingen
 • Leden

 

Concreet werden volgende items beslist:

 • Uitbouw van digitale inclusie: dit wil zeggen uitbouw van een degelijk digitaal loket en comfortabele regionale kantoren waar leden terecht kunnen.
 • Bijkomende opleiding op bachelor of master niveau voor de medewerkers.
 • Eigentijdse communicatie!
 • Uitgebreid kwalitatieve vorming voor miltanten.
 • Gerichte ondersteuning bij het sociaal overleg en nieuwe thema’s. Denken aan:
  • Diversiteit op de werkvloer,
  • Pesten, mobbing en intriges op het werk,
  • De drie W zinnen steeds in dachten zijn: Waardig werk, waardevol werk en werkbaar werk voor iedereen,
  • Streven dat 8 mei een betaalde feestdag wordt,
  • Aandacht zijn voor armoede en niet alleen voor een minimum uurloon van 14 euro of 300 euro bruto per, maar ook de 8-8-8 strijd (8-uur werken – 8 uur ontspanning – 8 uur rust) blijven verdedigen, een armoedebestrijdingsplan opstellen die delegees in staat stellen gerichte acties te ondernemen in de ondernemingen, streven naar de afschaffing van de starterslonen die mogen toegekend worden via startersovereenkomsten en streven naar een maximaal percentage flexi-jobs en jobstudenten ten opzicht van vaste tewerkstelling in de onderneming om het kwalitatief karakter van arbeid te bewaken.
 • Alert blijven en ageren tegen onrechtmatigheden. Actievoeren is en blijft onontbeerlijk.
 • Ledenwervingscampagne in de bedrijven verderzetten.
 • En tot slot, met gelijkgezinde vakbonden wereldwijd in contact blijven. Syndicalisme stopt niet aan de grenzen van België. Vakbonden moeten hun krachten bundelen!

 

Er liggen dus grote uitdagingen voor de afdeling West-Vlaanderen!

 

 

Co-voorzitters aan het woord

Het congres werd afgesloten met een panelgesprek met de huidige federale co-voorzitters Alain Detemmerman en Tangui Cornu als ook de toekomstig federale co-voorzitters Filip Feusels en Patrick Rehan. Geert Vynckier stelde hen zeer concrete vragen.

 

 

Slot kreet

Samen gaan we er tegen aan.

Want onze kracht is de solidariteit!

Van solidariteit word je beter.

Van solidariteit worden we allemaal beter!

We gaan er samen voor!

 

De militanten en medewerkers HORVAL West-Vlaanderen

Gratis lidmaatschap voor studenten en voordelig lidmaatschap voor afgestudeerden

Jongeren die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt verdienen extra aandacht. Een eerste keer een (jobstudenten)overeenkomst ondertekenen, een eerste keer werken… het is een hele belevenis. En door hun onervarenheid verdienen jongeren het om extra beschermd te worden.
Daarom kunnen jongeren zolang ze studeren en geen inkomen verdienen uit vast werk of een uitkering, gratis lid worden .

 

De afgestudeerde jongeren die nog geen werk hebben genieten een verminderd lidbijdragetarief.

Voor meer info inzake lidbijdrage bij Horval West-Vlaanderen kan je mailen naar syndicalepremie@horvalwvl.be.

Verhoging lidbijdragen

Op 1 oktober 2022 worden de lidbijdragen verhoogd.

De verhoging werd zeer lang uitgesteld, maar is nu absoluut noodzakelijk geworden om de werking met voldoende kwaliteit te kunnen blijven garanderen en zelfs uit te breiden. Op eenvoudig verzoek kan men de bijdragen verkrijgen.

! Bij een lidbijdrageverhoging worden alle achterstallige bijdragen betaald aan het nieuwe tarief. Het is dus belangrijk altijd in orde te zijn met je betalingen.

 

REGLEMENT LIDMAATSCHAP HORVAL West-Vlaanderen 

HORVAL West-Vlaanderen

De organisatie draagt de naam van A.B.V.V. Centrale Voeding Horeca Tuinbouw West-Vlaanderen, afgekort HORVAL West-Vlaanderen (HORECA-VOEDING-ALIMENTATION). Hierna ook de Centrale genoemd.

HORVAL West-Vlaanderen  is een werknemersorganisatie die aangesloten is bij de Federale vakcentrale CENTRALE VOEDING  HORECA  DIENSTEN, die op haar beurt is aangesloten bij het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV).

HORVAL West-Vlaanderen  heeft tot doel de materiële en immateriële belangen van de werknemers in het algemeen en zijn leden in het bijzonder, te behartigen en te verdedigen, overeenkomstig de beginselverklaringen van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV).

HORVAL West-Vlaanderen ontplooit haar werking in een algemeen streven naar een democratische en socialistische maatschappij. Daarbij respecteert zij ieders filosofische en politieke overtuiging en elke etnische achtergrond van haar leden. Van de leden wordt verwacht dat zij de democratische basisprincipes van het ABVV volgen en ook ieders filosofische en politieke overtuiging en elke etnische achtergrond van alle mensen respecteert. Er is binnen de organisatie geen plaats voor racistische, seksistische, fascistische ideeën en gedragingen, noch voor vreemdelingenhaat. HORVAL West-Vlaanderen is volledige onafhankelijk ten opzichte van politieke partijen en andere organisaties.

Het geografisch actieterrein strekt zich uit over de Provincie West-Vlaanderen.

Wij zijn actief in volgende sectoren:

 • PC 100 : Aanvullend Paritair Comité voor werklieden
 • PC 118 : Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid
 • PC 119 : Paritair Comité voor de Handel in Voedingswaren
 • PC 132 : Paritair Comité voor de Technische land- en tuinbouw
 • PC 144 : Paritair Comité voor de Landbouw
 • PC 145 : Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf
 • PC 302 : Paritair Comité voor het Hotelbedrijf
 • PC 322 : Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (enkel voor de interims tewerkgesteld in de sectoren behorend tot de bevoegdheid van onze centrale).
 • PC 333 : Paritair Comité voor de Toeristische attracties

HORVAL West-Vlaanderen is een Vereniging Zonder Rechtspersoonlijkheid (VVZRL). De hoofdzetel is gevestigd in de Jules Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende.

LID WORDEN

Men kan lid worden van HORVAL West-Vlaanderen  mits men in één van de sectoren, waarvoor de gewestelijke Centrale bevoegd is, werkzaam is of geweest is en woonachtig in West-Vlaanderen of woont in een ander land mits werken in West-Vlaanderen. Lid worden kan per mail, via ons e-loket (www.horvalwvl.be/e-loket), op kantoor of aan het onthaal van ABVV West-Vlaanderen.

Men is volwaardig lid mits het betalen van de maandelijkse bijdragen die opgelegd worden, door de bevoegde instantie.

Het lidmaatschap bij HORVAL West-Vlaanderen betekent dat er kan beroep gedaan worden op de diensten die HORVAL West-Vlaanderen aanbiedt. Maar ook op de diensten van het ABVV West-Vlaanderen. HORVAL West-Vlaanderen betaalt maandelijks een bijdrage aan het ABVV om dit mogelijk te maken. ABVV West-Vlaanderen heeft oa. een dienst werkloosheid, dienst loopbaanbegeleiding en  een vormingsdienst.

Het lidmaatschap steunt op een solidariteitsprincipe en niet het verzekeringsprincipe.

Lid worden betekent automatisch dat men het lidmaatschapreglement en de statuten aanvaard en uitvoert zoals beschreven.

LIDBIJDRAGE

De maandelijkse ledenbijdrage wordt bepaald door het bestuur van HORVAL West-Vlaanderen. Op eenvoudig verzoek kan men de tarieven verkrijgen. Het bedrag van ledenbijdrage hangt af van de situatie op de arbeidsmarkt (werkende, meer dan een jaar werkloos of ziek, op SWT, gepensioneerd, huisvrouw, studerend).

Bij indexering van de bijdragen moeten leden die hun bijdrage al vooraf betaalden, pas het verhoogde bedrag betalen vanaf de eerstvolgende bijdrage.

Achterstallige bijdragen dienen betaald te worden aan het op het moment van betaling geldende tarief.

De inning van de bijdragen wordt overgedragen aan de gewestelijke ABVV-instantie.

Het betalen van lidmaatschap kan via domiciliering (SEPA-mandaat) of via driemaandelijkse overschrijving.

Het innen via domiciliëring gebeurt in de eerste 5 dagen van elke maand en op basis van de gegevens die op de 20ste van vorige maand bij ons gekend zijn.

Studerende jongeren tot 25 jaar kunnen gratis aansluiten.

WIJZIGINGEN, SCHRAPPING OF UITSCHRIJVING

Leden dienen zo vlug mogelijk elke wijziging in de gezins- of werksituatie mee te delen.

Een niet gelimiteerde opsomming:

 • Wijziging in adres, rekeningnummer, burgerlijke stand
 • Wijziging van werkgever, beroepssituatie, langdurige ziekte, pensionering

Dit kan op kantoor, telefonisch, per mail, het e-loket of via het onthaal van het ABVV. OPGELET: indien men werkloos is of wordt dan dient men zich persoonlijk aan te bieden bij de Werkloosheidsdienst van het ABVV.

Sommige wijzigingen van loopbaansituatie geven aanleiding tot verminderde ledenbijdrage. De impact op het bedrag van bijdrage van een wijziging in de hoedanigheid van een lid zal ingang vinden de maand volgend op de maand waarin de wijziging (zoals werken, pensioen en SWT) zich voordoet of 12 maanden bij werkloosheid of ziekte.

Indien er, ondanks tijdige melding door het lid, foutieve bijdragen werden geïnd zullen deze door HORVAL West-Vlaanderen rechtgezet worden.

Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten, worden slechts rechtgezet voor het lopende kalenderjaar. Een rechtzetting wordt niet toegestaan indien het lid bepaalde rechten, eigen aan de betaalde bijdrage, werden toegekend die niet worden toegekend op basis van de rechtgezette bijdrage.

Bij overlijden van een lid, zullen alle geinde bijdrage na het tijdstip van overlijden worden terugbetaald aan de wettelijke nabestaanden.

Leden kunnen op eenvoudig verzoek (per mail, brief, e-loket, kantoor) uitgeschreven worden. De domiciëringsopdracht (SEPA-mandaat) zal stopgezet worden. De stopzetting gaat in de maand volgend op de maand van kennisgeving .

Wie meer dan 6 maanden geen bijdragen betaalt, is ontslagnemend en verliest alle verworven rechten. Om de schrapping ongedaan te maken, kan de achterstallige bijdragen betaald worden (met een maximum van 12 maanden). Achterstallige bijdragen dienen steeds betaald te worden aan de op het moment van betaling geldend tarief.

Wie meer dan 15 maanden niet betaald wordt het lidmaatschap definitief stopgezet.

ONVERRENIGBAARHEDEN EN UITSLUITING

De uitsluiting als lid kan uitgesproken worden in volgende gevallen:

 1. Tegen het lid dat syndicale of politieke daden stelt die de belangen en democratische principes en werking van de Centrale en of het ABVV schaden.
 2. Tegen het lid dat weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de overeenkomstig de statuten gehouden vergaderingen en congressen.
 3. Tegen het lid dat zich ten onrechte voordelen heeft doen uitkeren (onverminderd de gebeurlijke vervolgingen).
 4. Tegen het lid dat militeert in organisaties die ageren in tegenspraak met de principes vervat in artikel 2 en meer specifiek in rechts extremistische organisaties.
 5. Tegen een lid dat zich agressief of intimiderend opstelt (het gewelddadig handelen, het beledigen, of het bedriegen met als doel schade toe te brengen en elke vorm van intimideren met inbegrip van seksuele intimidatie en seksisme) ten opzichte van medewerkers van het ABVV, medewerkers van de Centrale en/of de militanten.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Militantenraad en per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt aan het lid. Betrokkene kan hiertegen beroep aantekenen volgens de procedure vervat in de Statuten van de Federale vakcentrale CENTRALE VOEDING  HORECA  DIENSTEN.

Het door HORVAL West-Vlaanderen  geschrapte lid, verliest al zijn rechten en kan slechts terug aanvaard worden na beslissing van de bevoegde instantie.

FINANCIELE VOORDELEN

Wie lid is kent een aantal voordelen/

 • Solidariteitspremies (geboorte, huwelijk/wettelijk samenwonen) mits 1 jaar lidmaatschap en na afgifte attest bevolking.
 • Stakingsvergoeding: minimaal 1 maand betaald lidmaatschap. Binnenbrengen stakerskaart binnen de 20 kalenderdagen na de stakingsdag.
 • Syndicale premie: afhankelijk van de sector waar men werkt (sectorale cao’s bepalen het voordeel)

GDPR

GDPR of General Data Protection Regulation (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” in het Nederlands) is een nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Als HORVAL West-Vlaanderen  vinden wij het enorm belangrijk dat er zeer omzichtig omgesprongen wordt met de persoonsgegevens.  Daarom hebben wij specifieke interne regels.

Privacybeleid:

Sociale mediabeleid:

INFORMATIE, ADVIES EN BIJSTAND

HORVAL West-Vlaanderen heeft meerdere vakbondssecretarissen in dienst. Zij vertegenwoordigen de leden als er geen syndicale vertegenwoordiging aanwezig is in de onderneming waar ze werken. Daarnaast ondersteunen en organiseren zij de personeelsafgevaardigden in de ondernemingen.

Daarenboven biedt HORVAL West-Vlaanderen  een flink pak diensten aan, waarvan informatie, advies en bijstand zeker de belangrijkste zijn. Deze diensten worden verzorgd door opgeleide sociaal consulenten vanuit zeven kantoren in de provincie West-Vlaanderen. Adressen, telefoonnummers, mailadressen en openingsuren staan op www.horvalwvl.be/e-loket.

Informatie, advies en bijstand wordt gegeven vetrekkende vanuit  de meegedeelde gegevens van het lid. De medewerkers verbinden zich er toe om discreet om te gaan met alle gegevens en het beroepsgeheim na te leven.

Er kan enkel beroep gedaan worden op de volledige dienstverlening indien men in regel is met de bijdrage.

Informatie, advies en bijstand wordt gegeven in de Nederlandse taal. Daar waar het lid behoefte heeft aan uitleg in een andere taal zullen medewerkers van HORVAL West-Vlaanderen zich maximaal inspannen om zich in het Frans of Engels uit te drukken, maar ze zijn geen vertalers.  Bij discussie over woorden, formuleringen of teksten geldt telkens de Nederlandstalige versie. Leden die zich laten bijstaan door een tolk doen dat op eigen risico en eigen kosten.

Het zonder toestemming opnemen of filmen van het gesprek is verboden. Leden die het gesprek wensen op te nemen dienen dit vooraf mee te delen. De opname kan enkel voor persoonlijk gebruik dienen om thuis opnieuw te beluisteren, en alles goed op een rijtje te zetten. Het is niet toegestaan het opgenomen gesprek te delen of openbaar te maken, wegens schending van de privacy.

In zaken waarin grensarbeid of Europese detachering aan de orde is, kan HORVAL West-Vlaanderen er voor kiezen om een verzoek te doen aan een buitenlandse vakbond voor verlening van hulp en bijstand en kan het lid bij inwilliging van dit verzoek wel worden geholpen in zaken die vallen buiten de werkingssfeer.

Wanneer HORVAL West-Vlaanderen zich engageert om tussenkomst(en) te doen bij werkgever(s), instantie(s) ed. wordt een machtiging opgemaakt met een opsomming van  engagement, dat het lid tekent voor akkoord. De vraag voor tussenkomsten wordt pas in overweging genomen als deze gesteld wordt binnen de acht maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst. De aard en de omvang van de te verlenen hulp wordt bepaald op basis van een inhoudelijke beoordeling van de zaak door het team van HORVAL West-Vlaanderen. Tussenkomsten worden enkel verleend bij betaalde lidmaatschap. Bij stopzetting lidmaatschap stopt automatisch de opvolging.  Er worden geen tussenkomsten gedaan wanneer het te verdedigen belang, de te voeren procedure of de te ontwikkelen argumentatie in strijd zijn met de beginselverklaringen van het Algemeen Belgisch Vakverbond.

Geen enkele tussenkomst(en) geeft (geven) automatische aanleiding om het dossier aanhangig te maken op de (Arbeids)rechtbank. Aanspraak maken op rechtshulp bestaat uitsluitend indien en voor zover er naar het oordeel van het team van HORVAL West-Vlaanderen een redelijke kans aanwezig is het beoogde resultaat te behalen. Hieronder wordt verstaan dat er sprake moet zijn van een redelijke verhouding tussen de te verwachten kosten en baten voor het verlenen van de rechtshulp. Wanneer het team van mening is dat die kans niet (langer) bestaat, zal dit met opgave van redenen meegedeeld worden aan het lid.  Bij beslissing om de zaak aanhangig te maken voor de Arbeidsrechtbank wordt een rechtsbijstandsovereenkomst opgemaakt en ondertekend door het lid. Het zijn de raadsheren van het ABVV die de juridische hulp verleden.   Deze hulpverlening is voor het lid gratis op voorwaarde dat men minimum één jaar is aangesloten vanaf het ontstaan van het betwistbaar feit (zie verder).

Het staat elk lid vrij een eigen advocaat te raadplegen, zonder tegemoetkoming van HORVAL West-Vlaanderen in de kosten van de door de verleende rechtsbijstand toe te kennen.

Voor alle tussenkomsten, bijhouden en uitwisseling van gegevens en documenten (het zgn dossier) wordt gehandeld overeenkomstig de wet van 08.12.92 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Naar analogie van artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek aanvaardt het lid dat HORVAL West-Vlaanderen 5 jaar na het afsluiten van het dossier niet meer verplicht is om het te bewaren.

Op eenvoudig verzoek kunnen de stukken van het dossier worden overgemaakt aan het lid, aan zijn/haar persoonlijke advocaat of aan de nieuwe vakbond. Persoonlijke nota’s van medewerkers HORVAL West-Vlaanderen worden niet uitgewisseld.

Voor een aantal tussenkomsten is een minimale aansluitingsperiode van toepassing:

 • Onmiddellijk optreden ten opzicht van een derde partij (werkgever, FSO,…): 1 maand betaalde lidmaatschap .
 • Bijstand voor arbeidsrechtbanken: 1 jaar lidmaatschap voor aanvang van het geschil. Deze regel geldt niet voor schoolverlaters die voorafgaand gratis lid waren
 • Opmaak falingsdossiers: na 6 maanden lidmaatschap

Het lid dient aangesloten (met betaalde lidmaatschapbijdragen) te blijven gedurende de volledige duur van de tussenkomst. Bij het niet meer betalen van lidbijdragen en/of stopzetten lidmaatschap stoppen automatisch de verdere tussenkomsten.

KLACHTEN

Klachten over de (dossier)behandeling en / of bejegening door een medewerker van HORVAL West-Vlaanderen, worden behandeld – en zo mogelijk – opgelost / aangepakt door de gewestelijk secretaris.

De klachten worden besproken in de bestuursinstanties.

Elke klacht dient schriftelijk te worden ingediend (per post of per mail) en door de klager te zijn ondertekend. De gewestelijk secretaris zal bij ontvangst een ontvangst bevestiging sturen.  Aan het lid wordt binnen de vier weken een reactie gestuurd.

BIJKOMENDE INFO

Voor alle bijkomende informatie kan men contact opnemen met  Horval West-Vlaanderen. Adressen: zie www.horvalwvl.be.