Kan je om medische redenen geen mondmasker dragen?

Ben je verplicht om een mondmasker te dragen op het werk, maar kan je om medische redenen dat niet?

  • De werkgever dient dan na te gaan of een alternatieve bescherming mogelijk is om de arbeidsovereenkomst alsnog uit te voeren;
  • Indien dat niet mogelijk is, kan de werkgever nagaan of er aangepast werk mogelijk is waarbij je geen mondmasker moet dragen;
  • Indien er ook geen aanpast werk mogelijk is, zal de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden geschorst ingevolge arbeidsongeschiktheid. Je bengt dan weliswaar niet “ziek”, maar wel “arbeidsongeschikt”. In deze situatie heb je recht op gewaarborgd loon. Nadien kan je aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht. Opgelet! Om tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht te kunnen krijgen moet de totale medische onmogelijkheid tot het dragen van een mondmasker voldoende zijn aangetoond, de werkgever geen andere taken je kan toewijzen en je ook voldoen aan alle vergoedbaarheidsvoorwaarden.

Meer info via e-loket!

 

Verandering van werkgever? Er zijn gevolgen voor het tijdskrediet en de thematische verloven!

Ben je in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof en verander je van werkgever of is er een overdracht van werkgever dan moet in vele gevallen de loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof stopgezet worden.

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof is namelijk aangevraagd in kader van een bestaande arbeidsverhouding met de oude werkgever.

In geval je overgaat naar een nieuwe werkgever moet loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof, aangevraagd bij de oude werkgever dan ook stopgezet worden. De arbeidsverhouding met je vroegere werkgever is namelijk beëindigd.

Indien je opnieuw loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof wenst te genieten, moet je bij je nieuwe werkgever een aanvraag indienen, wat betekent dat de verschillende vereiste voorwaarden bij deze werkgever vervuld moeten zijn.

Maar, er zijn uitzonderingssituaties! Onder andere bij overgang van onderneming of fusie van ondernemingen.

Informeer je dus vooraf bij HORVAL!

 

 

Bestaanszekerheidsvergoedingen in de sector Handel in Voedingswaren

Een overzicht van de bestaanszekerheidsvergoedingen in de sector Handel in Voedingswaren (PC 119) :

 

Bij collectief ontslag:

Het Waarborg- en sociaal fonds kent aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van een collectief ontslag een uitkering toe van 4,40 euro per dag ter aanvulling van de wettelijke vergoeding gedurende de eerste 120 door de RVA vergoedbare dagen volgend op het ontslag.

 

Bij tijdelijke werkloosheid:

Waarborg- en sociaal fonds  kent aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van tijdelijke werkloosheid (om economische en technische reden) een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe van 4,40 euro per dag
gedurende de eerste 60 dagen per kalenderjaar die in aanmerking komen voor vergoeding.

En een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe van 1,6 euro per dag, voor de werkloosheidsdagen
tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 bij tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht in verband met Covid-19.

 

Bij langdurige ziekte:

Het Waarborg- en sociaal fonds  kent aan de arbeiders die langdurig ziek zijn een aanvullende uitkering toe van 4,40 euro per dag bovenop de ziekte-uitkering gedurende 60 dagen te rekenen na de periode gedekt door door het gewaarborgd loon (30 kalenderdagen) voorbij is. Neem contact op met Horval voor de specifieke voorwaarden te kennen.

Voor arbeiders die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van Covid-19 wordt de aanvullende uitkering toegekend vanaf de 31e dag van de arbeidsongeschiktheid en voor een maximum van 60 dagen, ongeacht of zij al dan niet recht
hebben op het gewaarborgde loon.

 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht:

Het Waarborg- en sociaal fonds kent aan de arbeiders wier arbeidsovereenkomst ten einde kwam wegens overmacht, een aanvullende uitkering toe van 4,40 euro per dag bovenop de werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering gedurende 60 dagen na het einde van de overeenkomst.

Voor deeltijdse arbeiders wordt de tussenkomst van het sociaal fonds berekend naar rata van de arbeidstijd. 

Er is sprake van overmacht bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van definitieve arbeidsongeschiktheid.

Ben je betrokken bij een faillissement?

==> Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op!

Via mail:

Via webformulier:

We zullen een afspraak met je maken voor de opmaak van een schuldvordering. In overleg nemen we contact op met de curator, berekenen we je tegoeden en leggen we je schuldvordering neer bij de Ondernemingsrechtbank.

 

==> Neem ook contact op met de Werkloosheidsdienst van het A.B.V.V.

Maak een afspraak in het dichtstbijzijnde kantoor via Kantoren – ABVV WVL (abvv-wvl.be) voor de opmaak van een werkloosheidsdossier.

 

Tip van de maand: haal steeds je aangetekende brieven af!

Als je een aangetekende brief toegestuurd krijgt, neem het zeker in ontvangst of haal het op! Een aangetekende brief is geldig, ook al neem je hem niet in ontvangst!

Verstuur je een aangetekende brief, hou  zeker het bewijs van afgifte van uw aangetekende zending bij. Krijg je de brief terug met de vermelding ‘niet afgehaald’, bewaar dan de teruggestuurde enveloppe ongeopend! Bij een latere twist kan je die dan als bewijsstuk voorleggen om aan te tonen dat je de aangetekende brief wel degelijk hebt verzonden. Voor het geval de bestemmeling je brief niet in ontvangst heeft genomen stuur je best een copie via gewone post. zo heeft de bestemmeling zeker kennis van de feiten.

WIJ WILLEN OPNIEUW ONDERHANDELINGSRUIMTE!

Het keurslijf van 0,4% maakt loononderhandelingen onmogelijk. Wij willen opnieuw onderhandelingsruimte, jullie verdienen een evenwichtig akkoord. 
De loonwet van 1996 – verstrengd in 2017 – legt de evolutie van de lonen vast. Deze wet staat echter volledig haaks op de werkelijkheid!
Dat Covid-19 een impact heeft gehad op het economisch leven is een feit. Sommige sectoren hebben evenwel sterk gepresteerd en veel winst geboekt. Andere zijn volop herstellende.
0,4% beschikbare marge voor loonsverhoging, dat komt neer op een aalmoes van:
  • 13 euro bruto/maand voor het mediane loon
  • 6 euro bruto/maand voor het minimumloon
  • 9 euro bruto/maand voor heel wat essentiële functies;
    na het applaus krijgen ze nu een slag in hun gezicht!
Wij willen een indicatieve marge zodanig dat we in vrijheid over de beste loonsverhogingen kunnen onderhandelen.
De regering-De Croo moet zorgen dat loononderhandelingen opnieuw ernstig kunnen gevoerd worden.
ABVV, ACV en ACLVB willen een interprofessioneel akkoord (IPA), met respect voor
werknemers. Dat respect ontbreekt nu.

Mag mijn werkgever mij verplichten me te laten vaccineren/testen?

Het antwoord lees je in De Nieuwe Werker ed. december 2021.

Wij nemen hier de tekst over:

1/Mag een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?
In principe mag een werkgever geen enkele werknemer verplichten eender welk vaccin toegediend te krijgen. Dit gaat immers over de lichamelijke integriteit van de werknemer, en enkel de persoon in kwestie heeft daarover
zeggenschap.
Wanneer de werkgever van mening is dat een vaccin een absolute voorwaarde is voor het veilig uitvoeren van jouw job en voor de veiligheid van de mensen rondom jou, dan mag hij wel hiertoe maatregelen treffen. Weigert een werknemer zich te laten vaccineren, dan mag de werkgever ertoe beslissen om de werknemer al dan niet tijdelijk op een andere plek tewerk te stellen of om bijkomende veiligheidsmaatregelen op te leggen (bijvoorbeeld mondmasker, fysieke afstand …).
Voor sommige functies bestaat er een verplichting om gevaccineerd te zijn, bijvoorbeeld in slachthuizen en de land- en tuinbouw waar je ingeënt moet zijn tegen tetanus (klem). Ook voor werknemers in de zorg voorziet de wet
vaccinaties. De werkgever moet dan een vaccin ter beschikking stellen. Hij kan je niet verplichten om dit te aanvaarden, maar wanneer je weigert kan het zijn dat je de job niet meer mag uitoefenen omdat je niet langer aan de voorwaarden voldoet.

2/ Mag mijn werkgever mij verplichten me te laten testen voor Covid-19?
Neen. In principe mag dit niet. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit “kan een werkgever niet louter vanuit zijn patronaal gezag een dergelijke test verplicht opleggen aan het personeel. Dit raakt immers aan de fysieke
integriteit van de werknemers. Zonder wettelijke basis mag een werknemer niet worden gedwongen om zich te laten testen.”

Een werkgever mag een werknemer ook niet vragen om een bewijs af te leveren van een negatieve COVID-19-test. Als hij denkt dat iemand ziek is of als die symptomen vertoont, mag hij hem niet verbieden te komen werken of naar huis sturen. De werkgever mag er wel op aandringen dat hij zich laat onderzoeken door zijn huisarts.

3/ Kan mijn werkgever eisen dat ik de app ‘Coronalert’ installeer op mijn smartphone?
Neen. De installatie en het gebruik van de Coronalert-applicatie is volledig vrijwillig. Niemand kan je hiertoe verplichten. Een werkgever mag ook de werknemers niet beïnvloeden dit wél te doen door middel van voordelen, bonussen, enzovoort.

4 Kan mijn werkgever eisen dat ik de app ‘Coronalert’ installeer op mijn smartphone van het werk?
Met het privétoestel van de werknemer heeft de werkgever natuurlijk niets te maken. De werkgever heeft wel een zekere mate van controle op de toestellen (laptop, smartphone …) die hij ter beschikking stelt van het personeel, ongeacht of de werknemer die toestellen ook in zijn privétijd gebruikt. Veel werkgevers zorgen bijvoorbeeld dat bepaalde software (applicaties in het geval van de smartphone) op de toestellen van alle personeelsleden is geïnstalleerd. Dat staat de werkgever vrij. Dit betekent echter niet dat het personeelslid verplicht is er gebruik van te maken. Het gebruik van de software blijft volledig vrijwillig.
Indien de werknemer beslist van de Coronalertapplicatie gebruik te maken, zal de werkgever niet op de hoogte worden gebracht van de gegevens die daaraan gelieerd zijn, bijvoorbeeld of iemand al dan niet met een risicopersoon in contact is geweest.