Tijdelijke werkloosheid – COVID-19 (coronavirus) t.e.m. 31.12.2021

Het kernkabinet van de federale regering heeft op 24 september 2021 beslist de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 31.12.2021.

Werkgevers kunnen alle tijdelijke werkloosheid die gelinkt is aan het coronavirus, tot en met 31 december 2021 aangeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er nog bepaalde dagen van de week kan gewerkt worden.

 

Het verschil tussen tijdskrediet algemeen stelstel en stelsel van landingsbanen.

Wat is het verschil tussen het algemeen stelsel en het  stelsel van de landingsbanen inzake tijdskrediet?

Het algemeen stelsel kan worden bekomen ongeacht de leeftijd van de werknemer. De prestaties kunnen op die manier gedurende een bepaalde duur onderbroken of verminderd worden. De maximumduur varieert naargelang het motief waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd.

Het tijdskrediet landingsbanen laat de werknemers toe hun prestaties met 1/5 of 1/2 te verminderen tot op het moment dat ze met pensioen gaan en dat vanaf de leeftijd van 55 jaar (50 jaar op basis van de uitzonderingen van de cao nr. 103), met eventueel onderbrekingsuitkeringen van de RVA die kunnen worden aangevraagd vanaf de leeftijd van 60 jaar ofwel vanaf 55 jaar  voor zover een sectorale cao werd afgesloten in toepassing van de interprofessionele cao nr. 156.

In geval van een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, moet een ondernemings-cao zijn afgesloten in toepassing van de interprofessionele cao nr. 156.

Wanneer een werkgever niet afhangt van een paritair comité of waarvan het paritair comité niet werkzaam is, is een toetredingsakte tussen de werkgever en de werknemers of een wijziging van het arbeidsreglement van de onderneming vereist om cao nr. 156 toe te passen.

bron: RVA

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): een overzicht.

De normale toegangsleeftijd voor het SWT is en blijft 62 jaar voor de komende jaren. Maar de loopbaanvoorwaarden voor vrouwen wijzigen:

Mannen Vrouwen
2021 40 jaar 37 jaar
2022 40 jaar 38 jaar
2023 40 jaar 39 jaar
2024 40 jaar 40 jaar

 

Er zijn ook afwijkingen, mits opgenomen in een sector cao:

 • 33 loopbaanjaren en ouder dan 60 jaar voor diegene:
  • die minstens 20 jaar in een regeling met nachtarbeid hebben gewerkt
  • die bij een werkgever van de bouwsector hebben gewerkt en in het bezit zijn van een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid opgesteld door een arbeidsgeneesheer;
  • die minstens 5 jaar in een zwaar beroep (wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten of nachtarbeid)  hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar.
 • 35 loopbaanjaren en ouder dan 60 jaar mits:
  • minstens 5 jaar in een zwaar beroep (wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten en nachtarbeid) hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar. Als uw sector een dergelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (vereist voor de aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt), kunt u ze terugvinden in hoofdstuk  2102(“SWT 60 jaar – zwaar beroep”) van de sectorale documentatie.

Andere afwijkingen:

 • Zeer lange loopbanen (40 loopbaanjaren) en 60 jaar zijn
 • 58 jaar en ouder met een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar mits:
  • ofwel het statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid hebben;
  • ofwel werknemers zijn met ernstige lichamelijke (of gelijkgestelde) problemen die geheel of gedeeltelijk door hun beroepsactiviteit veroorzaakt zijn en de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.
 • 60 jaar voor wie werkt in een onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Meer info bij de West-Vlaamse Horval- medewerkers.

Verlof voor mantelzorg – Nieuwe onderbrekingsduur per persoon die hulp nodig heeft

Op 01.09.2021 wordt de maximumduur verhoogd van de onderbreking per persoon die hulp nodig heeft.

De nieuwe duur bedraagt dan:

 • Ofwel hoogstens 3 maanden volledige onderbreking:
  • Die duur zal kunnen worden opgesplitst in periodes van 1 maand of een veelvoud ervan. Voor dezelfde persoon zal het dan mogelijk zijn om 1, 2 of maximum 3 maanden volledige onderbreking te nemen om, tijdelijk, te stoppen met werken.
 • Ofwel, bij een voltijdse betrekking, hoogstens 6 maanden gedeeltelijke onderbreking tot 1/2 of met 1/5:
 • Die duur zal kunnen worden opgesplitst in periodes van 2 maanden of een veelvoud ervan. Voor dezelfde persoon zal het dan mogelijk zijn om 2, 4 of maximum 6 maanden gedeeltelijke onderbreking te nemen om de prestaties tijdelijk te verminderen.

Die nieuwe duurtijden per geholpen persoon gelden voor alle schriftelijke kennisgevingen die vanaf 01.09.2021 aan de werkgever worden bezorgd om verlof voor mantelzorg aan te vragen.

Opgelet: de maximumduur van 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden gedeeltelijke onderbreking over de volledige loopbaan blijft voor alle werknemers onveranderd!

 

Bron:RVA

Weetje voor wie loopbaanonderbreking/tijdkrediet elektronisch indient?

De aanvraag om tijdskrediet (algemeen stelsel of landingsbaan), loopbaanonderbreking of thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg) wordt bij voorkeur elektronisch ingediend via de portaalsite van de sociale zekerheid.

De onlineaanvraag biedt veel voordelen, waaronder een snellere en meest ecologische procedure.

Een aanvraag loopbaanonderbreking of tijdskrediet bestaat uit een werkgeversgedeelte en een werknemersgedeelte.

Het gedeelte van de werkgever moet (online of via gestructureerde elektronische boodschappen) worden ingediend vóór die van de werknemer.

‘De Nieuwe Werker! gaat digitaal

In het ledenblad ‘De Nieuwe Werker’ editie juni 2021 werd al aangekondigd dat ‘De Nieuwe Werker’  digitaal zal aangeboden worden.

Vanaf september kan je terecht op www.denieuwewerker.be, de nieuwe website die vandaag nog volop in de steigers staat. Je vindt er nog steeds al je gebruikelijke
rubrieken. Maar daar komen bij: video’s, podcasts, bijdragen van experten en veel meer. Regelmatige updates en een gepersonaliseerde nieuwsbrief houden je op de
hoogte van de sociale en syndicale actualiteit.

En de papieren versie?
De papieren Nieuwe Werker verdwijnt niet! Wie wil krijgt die nog steeds in de bus.
• Communiceer jij al via digitale weg met het ABVV? Dan krijg je vanaf nu ‘De Nieuwe Werker’ digitaal toegestuurd. Wil je liever papier? Dan volstaat een seintje te geven.
• Verloopt alle communicatie met het ABVV nog via klassieke weg, met de post? Dan krijg je ‘De Nieuwe Werker’ op papier toegestuurd. Heb je liever geen papier? Dan kan je je online inschrijven voor ‘De digitale Nieuwe Werker’.

De papieren versie verschijnt vanaf het najaar één keer om de twee maanden, en niet langer elke maand. Het laat ons toe onze ecologische voetafdruk aanzienlijk te
verkleinen en toch iedereen op verschillende manieren te bereiken.
Je kan op elk moment je voorkeuren aanpassen.