Wel of geen sociale verkiezingen?

Een Ondernemingsraad (OR) moet opgericht worden in alle ondernemingen waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 100 werknemers zijn tewerkgesteld. Een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) moet opgericht worden in alle ondernemingen waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 50 werknemers zijn tewerkgesteld.

De begrippen onderneming en gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers worden wettelijk bepaald.

Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen een juridische entiteit en een technische bedrijfseenheid. Een juridische entiteit is het geheel van uitbatingzetels die behoren tot dezelfde rechtspersoon (bvb. een NV, BVBA, VZW). Een technische bedrijfseenheid is een uitbatingzetel, afdeling of dienst die over een ‘bepaalde economische en sociale zelfstandigheid’ beschikt.

De OR en/of het CPBW worden verkozen per technische bedrijfseenheid.

Het vastleggen van het aantal technische bedrijfseenheden door de werkgever is één van de eerste zaken in de procedure van de sociale verkiezingen. Het is ook meteen één van de belangrijkste.

Voor meer info klik hier .

Lees achtergrondinfo sociale verkiezingen.

Vakantieregeling 2020: taak van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft tot taak de data van de jaarlijkse vakantiedagen te bepalen. Indien er gaan ondernemingsraad is, neemt de syndicale delegatie deze taak over.

Aantal regels waarmee er rekening moet gehouden worden

Voor het bepalen van het juiste tijdstip waarop de vakantie wordt genomen heeft men alle vrijheid, toch zijn er daarbij enkele regels:

 • De vakantie moet worden toegekend binnen de 12 maanden volgend op het vakantiedienstjaar
 • Voor werknemers met schoolplichtige kinderen zal de vakantie bij voorkeur worden toegekend gedurende de schoolvakanties
 • De werknemer moet de mogelijkheid krijgen om binnen de periode van 1 mei tot 31 oktober twee weken ononderbroken vakantie te nemen. Voor werknemers jonger dan 18 jaar zijn dat drie weken. En een ononderbroken periode van één week moet in ieder geval worden gewaarborgd.
 • Het nemen van halve vakantiedagen is verboden behalve indien de halve vakantiedagen aangevuld worden met een halve dag van gewone rust of indien de werknemer vraagt om 3 dagen (van de vierde vakantieweek) te verdelen over halve dagen. De werkgever kan zich hier tegen verzetten.
 • Vakantiedagen mogen niet samenvallen met andere inactiviteitdagen, zoals feestda­gen, ziektedagen, werkloosheid, educatief verlof,…

Ook in het arbeidsreglement van de onderneming kunnen er voorkeursmechanismen omtrent de vakantieplanning vastgelegd worden, uiteraard rekening houdend met de hierboven uiteengezette voorkeursregels.

Jaarlijkse sluiting

De jaarlijkse sluiting mag nooit meer dan 4 weken duren. Is dit wel zo dan is de werkgever verplicht om het gewone loon te betalen voor de niet gepresteerde dagen.

Wanneer de onderneming gesloten wordt in het kader van jaarlijkse sluiting, is elke werknemer genoodzaakt zijn vakantiedagen in die periode op te nemen.

Wanneer een werknemer geen recht heeft op wettelijke vakantie, kan hij/zij , indien voldoet aan de voorwaarden voor de werkloosheid, gedurende de periode kan collectieve sluiting werkloosheidsuitkering genieten.

ABVV sociale verkiezingen app

ABVV ontwikkelde een super handige sociale verkiezingen app!

Met deze app stel je in een oogwenk je eigen kieskalender op, bereken je eenvoudig de verdeling van de mandaten in je organisatie, en kom je alles te weten over de procedure van de sociale verkiezingen.

De applicatie ABVV 2020 is beschikbaar voor IOS en Android. Iedereen kan de app downloaden via www.abvv2020.be, de app store of google play wanneer je zoekt met de termen ‘ABVV’, ‘sociale verkiezingen’, of ‘ABVV 2020’.

Directe links

-app store apple (ios)

https://apps.apple.com/be/app/abvv-sociale-verkiezingen-2020/id1485209922?l=nl

– google play (android)

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.abvv.socialeverkiezingen2020

 

Wettelijke feestdagen 2020

De tien wettelijke feestdagen 2020 zijn:

 • Nieuwjaar: Woensdag, 1 Januari 2020
 • Paasmaandag: Maandag, 13 April 2020
 • Dag van de Arbeid: Vrijdag, 1 Mei 2020
 • O.H. Hemelvaart: Donderdag, 21 Mei 2020
 • Pinkstermaandag: Maandag, 1 Juni 2020
 • Nationale feestdag: Dinsdag, 21 Juli 2020
 • O.L.V. hemelvaart: Zaterdag, 15 Augustus 2020
 • Allerheiligen: Zondag, 1 November 2020
 • Wapenstilstand: Woensdag, 11 November 2020
 • Kerstmis: Vrijdag, 25 December 2020

Algemeen principe is dat de werknemer niet mag werken tijdens tien feestdagen per jaar en de werkgever is gehouden deze niet gepresteerde dagen te betalen. Maar er indien zondagsarbeid in de sector of krachtens de Arbeidswet is toegestaan, mag er wel gewerkt worden tijdens een feestdag. In dit geval heeft de werknemer recht op ” inhaalrust “.

Om de tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden. Deze “vervangingsdag ” moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze vervangingsdag verkrijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de onderneming. Het aantal uren die op de vervangingsdag zouden zijn gepresteerd, zijn van geen belang.

Opgepast! De werkgever is verplicht vóór 15 december 2019 een bericht aan te plakken met de melding van de vervangingsdagen van de feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen.

Heb je vragen rond de regelgeving van feestdagen, neem dan contact op!

 

Paritair Comité 302: arbeidsorganisatie

Binnen het Paritair Comité 302 (Horecasector) werd vorig maand in toepassing van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk  het quotum vrijwillige overuren met overloon  verhoogd van 120 naar 360. Het aantal uren dat niet wordt meegerekend tegen de interne grens stijgt van 25 naar 60 uur. Deze verhogingen zijn echter enkel van toepassing in ondernemingen waar een geregistreerd kassasysteem wordt gebruikt.

Voor meer info contacteer een Horval sociaal consulent!