Wijzigingen procedure re-integratietraject (RIT) langdurig zieke werknemers

Bron: ECHO-ABVV oktober 2022 • 3

Vanaf 1 oktober 2022 wordt de procedure van re-integratie bij de eigen werkgever aanzienlijk veranderd. In eerste instantie wordt de Codex over het welzijn op het werk gewijzigd (procedurele aspecten van de reorganisatieprocedure). In tweede fase verwachten we nog een ontkoppeling van het re-integratietraject en medische overmacht, die evenwel een aanpassing van de arbeidsovereenkomstenwet eist en momenteel besproken wordt in het parlement.

Welke wijzigingen van het RIT zijn nu al van toepassing?

  • Wijzigingen van termijnen

Een aantal termijnen wordt verlengd, zoals de termijn voor de werknemer om beroep in te stellen tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts, en de termijn voor de werknemer om in te stemmen met het re-integratieplan. Andere termijnen worden integendeel ingekort, zoals de termijn voor de werkgever om het re-integratietraject op te
starten (vanaf 3 maanden arbeidsongeschiktheid) en de termijn om een re-integratieplan op te maken voor een werknemer die definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk.

Vereenvoudiging van de beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsarts en inzetten op aangepast of ander werk. Het aantal beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van de re-integratiebeoordeling wordt verminderd om meer focus te leggen op aangepast werk.

  • Verduidelijking van de verplichtingen van de werkgever

Voortaan moet de werkgever bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor aangepast of ander werk maximaal rekening houden met de aanbevelingen van de arbeidsarts en met het collectief re-integratiebeleid. Ook het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap wordt expliciet vermeld. Daarnaast moet de werkgever de
werknemer de nodige toelichting verschaffen bij het aangeboden re-integratieplan. Alser geen aangepast of ander werk is, moet de werkgever dat onderbouwd motiveren en aantonen dat hij deze mogelijkheden ernstig heeft onderzocht.

  • Multidisciplinariteit

Het niveau van overleg tussen de betrokken artsen, de terug-naar-werk-coördinatoren en de gewestelijke instellingen, VDAB, Forem en Actiris (en hun partnerorganisaties) wordt verhoogd.

  • Het versterken van het collectief re-integratiebeleid

Éen van de kernpunten van het veranderde re-integratiesysteem wordt het collectief beleid en de nieuwe informatieverplichtingen van de arbeidsarts en van de werkgever t.o.v. het CPBW. De werkgever overlegt regelmatig met het CPBW op collectief niveau over re-integratiemogelijkheden in het bedrijf en bezorgt jaarlijks aan het comité de geglobaliseerde en geanonimiseerde elementen uit de re-integratieplannen en uit de gemotiveerde verslagen die hier nuttig kunnen zijn. De preventieadviseur-arbeidsarts, op zijn beurt, verstrekt jaarlijks aan de werkgever en aan
het comité een kwantitatief en kwalitatief verslag over re-integratietrajecten in het bedrijf. Op basis van deze informatie wordt het collectief re-integratiebeleid minstens één keer per jaar geëvalueerd.

  • Toepassing op lopende re-integratietrajecten

Deze wijzigingen zijn sinds 1 oktober 2022 onmiddellijk van toepassing op de lopende re-integratietrajecten. Dit houdt o.a. in dat de arbeidsarts voor een re-integratieverzoek dat vóór 1 oktober werd ingediend, maar waarvoor hij nog geen beslissing heeft genomen, na 1 oktober meteen de nieuwe beslissingen (A, B, C) zal moeten nemen i.p.v. de oude beslissingen. Als de beslissing van de arbeidsarts reeds genomen en overgemaakt is vóór 1 oktober, blijft deze geldig en zal de werkgever de nieuwe termijnen moeten toepassen om een plan of verslag op te maken.

Verlofaanvraag voor de opvang van een kind ingevolge de sluiting van een instelling wegens een coronamaatregel

Wij citeren uit het  RVA opvang kind sluiting corona -formulier :

De werknemer heeft het recht om van zijn werk afwezig te zijn voor de opvang van een kind dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omwille van een maatregel om de verspreiding van de coronavirus te beperken (wet van 23.10.2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan).

De werknemer moet de werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen door hem dit document (document te verkrijgen bij het ABVV en HORVAL)  te overhandigen. De werkgever moet dit document ter beschikking houden van de diensten van de RVA.

Dit document is enkel van toepassing in de gevallen waar de instelling (kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor personen met een handicap) is gesloten ingevolge van een maatregel die de verspreiding van de coronavirus beoogt te beperken. Indien de werknemer verlof moet nemen wegens het in quarantaine plaatsen van het kind voor een andere reden dan de sluiting van de instelling, moet de werknemer gebruik maken van het document “Verlofaanvraag voor de opvang van een in quarantaine geplaatst kind”.

De werknemer heeft gedurende de periode waarop dit document betrekking heeft, recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, voor zover hij aan de voorwaarden voldoet. De werknemer moet eventueel een aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid indienen. Hij neemt daarvoor best contact met zijn uitbetalingsinstelling of leest het infoblad T2 op www.rva.be (met andere woorden met het ABVV).

Opgepast : Meerdere personen kunnen van dit recht gebruik maken maar niet gelijktijdig.