Fietsvergoeding

Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de sociale en fiscale vrijstelling van de fietsvergoeding € 0,35 euro per kilometer (in plaats van €0,27).  Nieuw is ook  een jaarlijks plafond  van € 2.500 fiscale vrijstelling. Het gaat om maximum vergoeding. Hoeveel je als werknemer krijgt hangt af van de sector waar je werkt:

PC 118 (voedingsnijverheid) : € 0,27

PC 119 (voedingshandel):  € 0.27 (enkel traject)

PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken):  € 0,35

PC 144 (landbouw):  € 0,27

PC 145 (tuinbouw):  € 0,27

PC 302 (horeca): € 0,24

PC 333 (toeristische attracties):  € 0,27

De kleine lettertjes:

Bij overschrijding van het jaarplafond bij dezelfde werkgever is het bedrag dat het plafond overschrijdt onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Bij overschrijding van het jaarplafond bij meerdere werkgevers wordt de regularisatie op fiscaal vlak gedaan in de definitieve belastingaangifte.

Wij ijveren voor degelijk sanitaire voorzieningen op de werkvloer

Vandaag staan we stil bij de regelgeving* met betrekking tot  toiletten op de werkvloer.

“De werknemers zullen zich vrij naar de toiletten kunnen begeven, die zich dicht bij hun werkpost, rustlokalen, kleedkamers en douches bevinden.

De toiletten zullen bestaan uit één of meerdere individuele wc’s en, in voorkomend geval, urinoirs, samen met één of meerdere wastafels:

  • Het aantal individuele wc’s bedraagt tenminste 1 per 15 mannelijke werknemers die gelijktijdig worden tewerkgesteld en tenminste 1 per 15 vrouwelijke werknemers die gelijktijdig worden tewerkgesteld.
  • De individuele wc’s voor de mannelijke werknemers kunnen worden vervangen door urinoirs, op voorwaarde dat het aantal individuele wc’s tenminste 1 bedraagt per 25 mannelijke werknemers die gelijktijdig worden tewerkgesteld.
  • Per vier wc’s of urinoirs wordt een wastafel voorzien.”

 

 

*titel 1 inzake de basiseisen betreffende arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk.

Uitbreiding klein verlet in geval van langdurige pleegzorg

Vanaf 25 mei worden de familiebanden met het pleegkind  gelijkgesteld met de familiebanden met het (eigen) kind voor alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet. Zo wordt het pleegkind gelijkgesteld met het kind, de pleegmoeder met de moeder, de pleegvader met de vader, enz…..

De gelijkstelling wordt voorzien voor langdurige pleegzorg.

Onder langdurige plaagzorg wordt verstaan dat bij aanvang duidelijk is dat het pleegkind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven.  Wanneer de gebeurtenis (die geen overlijden uitmaakt van het pleegkind, de pleegmoeder/-vader, de pleegschoonmoeder/-vader of de pleegstiefmoeder/-vader) plaatsvindt na afloop van langdurige pleegzorg, geldt de bijkomende voorwaarde dat het pleegkind gedurende een onafgebroken periode van drie jaar op permanente en affectieve wijze deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin.

Automatisch recht op werkloosheidsuitkering bij collectief verlof? Niet altijd!

Sommige werkgever sluiten hun zaak enkele dagen/weken om vakantie te nemen. Als werknemers ben je dan verplicht ook je verlof op te nemen. Maar wat als je geen (voldoende) verlofdagen hebt?

Zie hier de letterlijke tekst van de RVA-site:

Wanneer kunt u beroep doen op tijdelijk werkloosheid omwille van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie?
Werknemers die geen recht of geen recht meer hebben op een voldoende aantal vakantiedagen om de volledige periode van sluiting te overbruggen, kunt u tijdelijk werkloos stellen voor de dagen die niet gedekt zijn door vakantiegeld.

Voorbeelden:

een onderneming sluit 18 dagen wegens jaarlijkse vakantie. Een werknemer heeft slechts recht op 12 dagen op basis van zijn arbeidsprestaties van het vorige jaar. Hij kan in principe voor de laatste 6 dagen uitkeringen ontvangen.
een werknemer verandert van werkgever en heeft reeds al zijn vakantiedagen uitgeput bij zijn eerste werkgever wanneer de onderneming die hem thans tewerkstelt sluit wegens jaarlijkse vakantie. Gedurende deze periode kan de werknemer in principe uitkeringen ontvangen.
Het feit werkloos te zijn mag echter niet het gevolg zijn van de eigen keuze van de werknemer. De werknemer moet zijn betaalde vakantiedagen, jeugdvakantie of seniorvakantie prioritair uitputten tijdens de periode van sluiting (niet zijn eventueel recht op aanvullende vakantie). Doet hij dit niet, dan wordt hij voor een aantal sluitingsdagen gelijk aan het aantal vrij gekozen vakantiedagen geacht vrijwillig werkloos te zijn zonder loon en heeft hij voor deze dagen geen recht op uitkeringen. Deze redenering geldt uiteraard niet voor vakantiedagen genomen bij een voorgaande werkgever.

Voorbeeld:

een werknemer heeft recht op 20 vakantiedagen en heeft reeds 10 dagen vrij opgenomen vooraleer de onderneming 15 dagen sluit wegens jaarlijkse vakantie. De werknemer kan geen uitkeringen ontvangen gedurende de laatste 5 dagen van de sluiting aangezien hij voor deze dagen vrijwillig werkloos is (hij had zijn vakantie prioritair moeten opnemen gedurende de periode van sluiting).
Indien de werknemer recht heeft op bijkomende wettelijke vakantiedagen (vb. de VACANTEXDAGEN in de textielsector), dan moeten beiden types van vakantie (de wettelijke vakantiedagen en vacantexdagen) opgeteld worden en moet de werknemer al zijn vakantiedagen (ongeacht het type) reserveren voor de collectieve sluitingen (ongeacht de aard van de collectieve sluiting) vooraleer hij zijn individueel verlof opneemt.

Voorbeeld:

De werknemer heeft recht op 20 wettelijke verlofdagen: er zijn 15 vakantiedagen collectief vastgelegd in juli/augustus en de werknemer kan 5 dagen vrij opnemen. Daarnaast heeft hij recht op 3 vacantexdagen. In de onderneming zijn er 4 vacantexdagen collectief vastgelegd in december. De werknemer moet 1 wettelijke vakantiedag reserveren voor op het einde van het jaar om het tekort aan deze vacantex op te vangen
Wanneer er geen sluiting is, kunnen de werknemers die geen of onvoldoende vakantiedagen verworven hebben, uiteraard niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens sluiting. Zij kunnen dan, eventueel in overleg met hun werkgever, een tijd afwezig zijn van het werk door verlof zonder wedde te nemen.

 

Nood aan meer uitleg? Neem dan contact op!

Ziek tijdens je verlof ? Verandering op komst in 2024!

Momenteel moet het jaarlijks verlof opgenomen worden tijdens het lopende jaar. Als het verlof niet werd opgenomen (door ziekte, bevalling,…), gaat het verloren.

Vanaf 2024 kunnen werknemers die tijdens hun jaarlijkse vakantie een ongeval, ziekte of andere oorzaak (moederschapsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, profylactisch verlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof) hebben gehad, deze verlofdagen overdragen. Dit betekent dat zij deze niet meer verliezen, ook niet in geval van collectieve vakantie.

Deze dagen kunnen 24 maanden volgend op het einde van het lopende kalenderjaar overgedragen worden.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.

Jeugdvakantie

Als werknemer heb je recht op een aantal vakantiedagen en vakantiegeld.
Die berekening wordt gemaakt op basis van je werk in het jaar voordien. Werkte je bijvoorbeeld in 2022 heel het jaar, dan krijg je in 2023 vier weken betaalde vakantie. Volgens dit systeem zouden schoolverlaters het jaar na hun afstuderen slechts recht hebben op een beperkt aantal vakantiedagen en vakantiegeld. Je studeerde immers tot eind juni en kon in het beste geval pas in juli aan de slag. Om dit probleem op te lossen heb je als schoolverlater recht op ‘jeugdvakantie’.

Voor meer info lees de Infofolder van ABVV-Jongeren. 

 

Tijdelijke werkloosheid corona volledig gelijkgesteld voor vakantieberekening

Een overwinning!
Tijdelijke werkloosheid door corona in 2022 wordt als gelijkgestelde periode gezien voor vakantiedagen en vakantiegeld in 2023. Dat heeft de minister van Werk Dermagne net bevestigd. ABVV heeft ervoor gevochten om deze periodes van werkloosheid volledig gelijk te stellen voor de berekening van je jaarlijkse vakantie. En dat is gelukt ✊

Fietsvergoeding

Binnen de Nationale Arbeidsraad zijn de sociale partners het eens geworden dat vanaf 1 mei iedereen recht heeft op fietsvergoeding voor woon- werkverkeer.

Wist je dat in onze sectoren er reeds fietsvergoeding voorzien is in de sectorale cao’s?

in volgende sectoren is de fietsvergoeding geregeld;

  • PC 118 (voedingsnijverheid)
  • PC 119 (voedingshandel)
  • PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken)
  • PC 144 (landbouw)
  • PC 145 (tuinbouw)
  • PC 302 (horeca)

Jammer genoeg moeten werknemer tewerkgesteld onder PC 100 (aanvullend paritair comité voor arbeiders) en PC 333 (toeristische attracties) wachten tot mei.