Gewerkt als Flexi-job-er en toch een fiscale fiche ontvangen?

Gewerkt als Flexi-job-er en toch een fiscale fiche ontvangen?  Dat kan!

De fiscale vrijstelling heeft betrekking op de bezoldigen betaald of toegekend in uitvoering van de flexi-jobarbeidsovereenkomst. Het gaat om flexiloon en flexivakantiegeld.

De vergoedingen, premies en voordelen die niet zijn onderworpen aan de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 25% kunnen onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting. Op fiscaal vlak volgen zij elk hun eigen stelsel.

 

Geen recht op wettelijke vakantie? Dit zijn de alternatieven

De vakantieperiode komt er aan. Niet alle werknemers hebben recht op een (volledige) wettelijke vakantie. De jeugdvakantie, de seniorvakantie en de Europese vakantie kunnen hier een uitweg bieden.

Jeugdvakantie

Jongeren die werken en vorig jaar hun studie beëindigden, kunnen – ondanks onvoldoende prestaties in dat jaar en onder voorwaarden – dit jaar toch vakantie opnemen.

 

Seniorvakantie

Ook oudere werknemers kunnen het jaar na hun werkhervatting bijkomende vakantie toegekend krijgen om hun wettelijke vakantie aan te vullen.

 

Europese vakantie

Geeft recht op betaalde vakantie voor personen die een loontrekkende activiteit aan- of hervatten, en dit vanaf het jaar van aan- of hervatting, ondanks geen effectieve of gelijkgestelde prestaties tijdens het voorafgaande vakantiedienstjaar.

 

Details?

Voor meer info over de voorwaarden, de duur en de vergoeding neem contact op met HORVAL West-Vlaanderen!

 

Goed om weten

• De drie alternatieven zijn geen verplichting, wel een recht van werknemers.

• De wettelijke vakantie moet uitgeput zijn.

 

Jobstudent en feestdagen

Elk jaar zijn er tien officiële betaalde feestdagen. Deze feestdagen staan in het arbeidsreglement van de onderneming.

Valt zo’n feestdag in de periode van je studentencontract, dan word je voor die feestdag betaald. Je moet die dag dus niet komen werken.
Als je toch moet werken, moet je die dag kunnen recupereren. Je hebt dan recht op een andere betaalde vrije dag. Overuren die gepresteerd worden op een feestdag moeten 100% extra vergoed worden: de werkgever moet die overuren dus dubbel uitbetalen.

Feestdagen na einde studentencontract

Ook als je contract is afgelopen kan het zijn dat je nog recht hebt op een betaalde feestdag:
• minder dan 15 kalenderdagen in dienst: geen recht op vergoeding voor feestdagen die na je contract vallen.
• 15 kalenderdagen tot 1 maand in dienst: recht op uitbetaling van 1 feestdag die valt binnen de 14 kalenderdagen na het einde van je contract.
• langer dan 1 maand in dienst: recht op uitbetaling van alle feestdagen die vallen binnen 30 dagen na het einde van je contract.
De periodes dat je in dienst bent mogen niet onderbroken zijn door je eigen toedoen. Als je recht hebt op een betaalde feestdag, maar je bent niet meer in dienst, dan gaan die uren van die feestdag niet af van je 475 uur. Als je een nieuwe job hebt gevonden hoeft je vorige werkgever deze verplichting niet na te komen. Dan is het immers je huidige werkgever die je feestdagen betaalt.

 

Meer weten? Kijk op www.magik.be.

Maaltijd- en ecocheques zes maanden langer geldig, maar kan is groot dat

Door de coronacrisis verlengt de federale regering de geldigheidsduur van maaltijd-, eco-, geschenk- en sport- en cultuurcheques. Maaltijd-, eco- en geschenkcheques met een vervaldatum in maart, april, mei en juni 2020 worden verlengd met zes maanden. Voor sport- en cultuurcheques, die allemaal vervallen op 30 september, komt er een verlenging tot 31 december 2020.

Opgelet! Tijdelijke werkloosheid wordt niet aanzien als gelijkgestelde periode voor de berekening van eco-cheques. Dus, wie nu tijdelijk werkloos is zal minder eco-cheques ontvangen in december 2020, tenzij er sectorale of bedrijfsakkoorden wordt afgesloten.

 

 

Tijdelijke werkloosheid wegens uitbreken van het Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Verblijf in China of een ander land getroffen door het coronavirus omwille van persoonlijke redenen:

Indien de werknemer in de onmogelijkheid is om zijn werk in België tijdig te hervatten, kan hij tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht:

 • gedurende de periode dat hij vastzit in het buitenland en niet kan terugkeren naar België;
 • gedurende de periode dat hij in quarantaine wordt geplaatst (in het buitenland of in België).

! De werknemer heeft dus geen recht op tijdelijke werkloosheid voor geplande vakantiedagen. Er kan enkel een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingediend indien de werknemer zijn werk niet op de voorziene datum kan hervatten aangezien hij langer dan voorzien in het buitenland moet verblijven omdat zijn vlucht geannuleerd is of omdat hij in quarantaine is geplaatst in het buitenland of bij zijn terugkomst in België.

 

Verblijf in China of een land dat getroffen is door het coronavirus omwille van professionele redenen:

 • De werknemer is omwille van professionele redenen in China of een land dat getroffen is door het coronavirus en kan bij het einde van zijn opdracht niet naar België terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod) of is gerepatrieerd maar wordt in quarantaine geplaatst:
 • Indien de werknemer zijn werk hierdoor in België niet kan hervatten op de voorziene atum, kan hij tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht:
  • gedurende de periode dat hij vastzit in het buitenland en niet kan terugkeren naar België;
  • gedurende de periode dat hij in quarantaine geplaatst wordt (in België of het buitenland).
 • De werknemer woont in China en werkt daar voor een Belgische onderneming en is daar in de onmogelijkheid om te werken (bijvoorbeeld omwille van een uitgangsverbod, omdat de onderneming gesloten is…. ).
 • De werknemer is in dienst van een buitenlandse onderneming (Chinese of een andere) met een buitenlandse arbeidsovereenkomst en kan door het coronavirus tijdelijk niet verder tewerkgesteld worden.

 

Werknemers tewerkgesteld in België

 • Bedrijven getroffen door een gebrek aan levering van grondstoffen of onderdelen uit China of een ander land getroffen door het coronavirus: Voor de werknemers die hierdoor niet kunnen werken, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.
 • Bedrijven getroffen door een daling van hun cliënteel: Een daling van het cliënteel kan voor de arbeiders aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.
 • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt in voorkomend geval aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur doch voorlopig uiterlijk tot en met 31/03/2020.

 

Meer gedetailleerde info op de Werkloosheidsdiensten van het ABVV en bij de sociaal consulenten van Horval West-Vlaanderen.

Dagcontracten: schering en inslag!

De Rijksdienst Sociale Zekerheid maakte de cijfers over uitzendarbeid bekend.

In 2016 waren er 11.431.769 uitzendcontracten, waarvan 6.488.001 dagcontracten. Het aantal opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde gebruiker bedroeg 3.132.863.

In 2019 waren er 11.809.067 uitzendcontracten, waarvan 6.433.7785 dagcontracten. Het aantal opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde gebruiker bedroeg 2.780.672.

Er zijn dwingende maatregelen zijn nodig!