Misschien heb je recht op jeugdvakantie?

 Om recht te hebben op jeugdvakantie moet je volgende voorwaarden vervullen:

–  op 31 december van het vakantiedienstjaar (het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin je vakantie neemt, dus 2021) de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben;

–  in de loop van het vakantiedienstjaar (2021) jouw studies, leertijd of opleiding hebben beëindigd of stopgezet;

–  na het einde of stopzetting van de studies, leertijd of opleiding, in de loop van het vakantiedienstjaar gewerkt hebben als loontrekkende gedurende een minimumperiode (je moet, gedurende minstens één maand, verbonden zijn door één of meerdere arbeidsovereenkomsten en deze tewerkstelling moet minstens 13 arbeidsdagen bevatten in de zin van de werkloosheidsreglementering). Een tewerkstelling met de vakantieregeling “openbare dienst” of met een uitgestelde bezoldiging (onderwijs) en een industriële leertijd tellen echter niet mee;

–  op het tijdstip van de uitputting van de jeugdvakantie verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en onder toepassing vallen van de vakantieregeling “privé-sector”.

Voldoe je aan de voormelde voorwaarden, dan mag je in het jaar volgend op het jaar waarin je jouw studies, leertijd of opleiding beëindigt of stopzet 4 weken vakantie  nemen (gewone betaalde vakantie + aanvullende betaalde vakantie (art 17bis wet 28.6.1971) + jeugdvakantie). Jeugdvakantie wordt maar toegekend ná de uitputting van de gewone betaalde vakantie.

Meer info bij Horval West-Vlaanderen!

 

COVID-19 erkend als beroepsziekte

Wanneer er een uitbraak van COVID-19 op de werkvloer plaatsvond en je bent besmet geraakt dan hebt misschien recht op een erkenning tot beroepsziekte.

 • Vier cruciale vragen die moeten aan voldaan zijn:
 • Waren er ten minste 5 besmette personen binnen de 14 dagen?
 • Waren er ten minste 4 besmette personen in dezelfde werkruimte?
 • Is er een epidemiologisch verband tussen de besmettingen?
 • Bevorderden de werkomstandigheden de overdracht van het virus?

Denkt je dat je besmet bent geraakt tijdens een uitbraak op het werk en denk je recht hebt op een erkenning tot beroepsziekte? Dan kan je contact opnemen met ons.

Samen met je zullen we de nodige documenten voor erkenning opmaken en contact opnemen met adviseur-bedrijfsarts en de werkgever.

Overschakeling van zomertijd naar wintertijd

De laatste zondag van oktober (31/10/2021) wordt de klok op 3 uur teruggezet naar 2 uur.

De omschakeling kan voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon van werknemers die op dat moment aan het werk zijn.
De CAO nr. 30 van de Nationale Arbeidsraad biedt de volgende oplossing aan!

Samenvattend:

nachtploeg bij de 2 uur veranderingen aantal bezoldigde uren bij overgang naar het zomeruur (voor 7u eff. Arbeid) aantal bezoldigde uren bij de overgang naar winteruur (voor 9u eff. Arbeid)
dezelfde ploeg 8 8
verschillende ploegen 8 9

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): een overzicht.

De normale toegangsleeftijd voor het SWT is en blijft 62 jaar voor de komende jaren. Maar de loopbaanvoorwaarden voor vrouwen wijzigen:

Mannen Vrouwen
2021 40 jaar 37 jaar
2022 40 jaar 38 jaar
2023 40 jaar 39 jaar
2024 40 jaar 40 jaar

 

Er zijn ook afwijkingen, mits opgenomen in een sector cao:

 • 33 loopbaanjaren en ouder dan 60 jaar voor diegene:
  • die minstens 20 jaar in een regeling met nachtarbeid hebben gewerkt
  • die bij een werkgever van de bouwsector hebben gewerkt en in het bezit zijn van een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid opgesteld door een arbeidsgeneesheer;
  • die minstens 5 jaar in een zwaar beroep (wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten of nachtarbeid)  hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar.
 • 35 loopbaanjaren en ouder dan 60 jaar mits:
  • minstens 5 jaar in een zwaar beroep (wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten en nachtarbeid) hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar. Als uw sector een dergelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (vereist voor de aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt), kunt u ze terugvinden in hoofdstuk  2102(“SWT 60 jaar – zwaar beroep”) van de sectorale documentatie.

Andere afwijkingen:

 • Zeer lange loopbanen (40 loopbaanjaren) en 60 jaar zijn
 • 58 jaar en ouder met een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar mits:
  • ofwel het statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid hebben;
  • ofwel werknemers zijn met ernstige lichamelijke (of gelijkgestelde) problemen die geheel of gedeeltelijk door hun beroepsactiviteit veroorzaakt zijn en de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.
 • 60 jaar voor wie werkt in een onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Meer info bij de West-Vlaamse Horval- medewerkers.

Weetje voor wie loopbaanonderbreking/tijdkrediet elektronisch indient?

De aanvraag om tijdskrediet (algemeen stelsel of landingsbaan), loopbaanonderbreking of thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg) wordt bij voorkeur elektronisch ingediend via de portaalsite van de sociale zekerheid.

De onlineaanvraag biedt veel voordelen, waaronder een snellere en meest ecologische procedure.

Een aanvraag loopbaanonderbreking of tijdskrediet bestaat uit een werkgeversgedeelte en een werknemersgedeelte.

Het gedeelte van de werkgever moet (online of via gestructureerde elektronische boodschappen) worden ingediend vóór die van de werknemer.

Heb je recht op een coronapremie van maximum 500 euro?

We kunnen een coronapremie goed gebruiken, maar niet iedereen zal een premie krijgen!

Iedereen 500 euro? NEE

De wetgeving* stelt duidelijk dat:

 • Ondernemingen die goede resultaten behaalden tijdens de coronacrisis kunnen een eenmalige premie toekennen.
 • De toekenning en het bedrag ervan moet bepaald worden in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sector- of ondernemingsniveau. In ondernemingen zonder delegees mag de toekenning geregeld worden in een individuele overeenkomst.

Het aantal consumptiecheques en het brutobedrag van deze cheques moet vermeld worden op de loonfiche.

 

Cash? NEE

Geen cash geld. De premie mag enkel in de vorm van een een papieren of elektronische consumptiecheque.

 

Bruto = netto? JA

Als de uitgifte van de consumptiecheques aan alle voorwaarden voldoen is er geen werknemers-socialezekerheidsbijdrage noch bedrijfsvoorheffing. De werkgever is wel onderworpen aan een werkgeversbijdrage van 16,5 %, maar volledig aftrekbaar voor de werkgever

 

Ter vervanging van bestaand voordeel? NEE

De consumptiecheque (coronapremie) mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, vof andere voordelen.

 

Altijd en overal geldig? NEE

De consumptiecheque(s) mag worden uitgereikt vanaf 1 augustus 2021 tot 31 december 2021. En zijn geldig tot 31 december 2022.

Je kan ze gebruiken in de horecasector, kleinhandelszaken, inrichtingen die behoren tot de culturele sector en zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid, in sportverenigingen waarvoor een door de gemeenschappen erkende of gesubsidieerde federatie bestaat of die behoren tot één van de nationale federaties, de wellnesscentra, toeristische attracties, bioscopen, bowlingzalen, zwembaden en fitnesscentra, schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken,  nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons en rijscholen.

 

Omruilen voor cash geld? NEE

De consumptiecheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild voor geld.

 

Pro rata voor deeltijdsen? KAN

De toekenning en de berekening tot een maximum van 500 euro wordt bepaald in de cao of overeenkomst.

 

Vervallen de oude consumptiecheques? NEE

De geldigheidsduur van de oude consumptiecheques wordt verlengd tot en met 31 december 2022.

 

* Koninklijk Besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS van 29 juli 2021; Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021.

Hou de geldigheid van je maaltijd-,eco-, cadeau-, consumptie-, sport- en cultuurcheques in het oog!

Omwille van corona is de geldigheidsduur van de cheques verlengd.

 • Voor maaltijdcheques, cadeaucheques en ecocheques: verlenging van 6 maanden voor de cheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021.

 • Voor Sport – en Cultuur cheques toegekend in 2019: verlenging tot 30 september 2021.
 • Voor Consumptiecheques: verlenging tot 31 december 2022

Overzicht van nieuwe vervaldata:

Consumptiecheque

 • 06/2021 –> 12/2022
 • 12/2021 –> 12/2022

Eco-cheques

 • 01/2020 –>12/2022
 • 02/2020 –>12/2022
 • 07/2020 –>12/2022
 • 08/2020 –>12/2022
 • 09/2020 –>12/2022
 • 10/2020 –>12/2022
 • 11/2020 –>05/2021
 • 12/2020 –>06/2021
 • 01/2021–> 07/2021
 • 02/2021–>08/2021
 • 03/2021 –>09/2021

Cadeaucheques

 • 11/2020–>05/2021
 • 12/2020 –>06/2021
 • 01/2021 –>07/2021
 • 02/2021 –>08/2021
 • 03/2021 –>09/2021

Sport & Culture Pass

 • 09/2020 –>09/2021

Uitbreiding VOV

De Vlaamse overheid zal tijdens het schooljaar 2021-2022 het recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV) tijdelijk uitbreiden. Nu kan je maximaal 125 uur verlof per jaar nemen voor een opleiding, maar als experiment verdubbelt dat nu tot 250 uur. Tijdens het verlof mag je afwezig zijn om lessen bij te wonen of te studeren met behoud van loon tot maximaal 2.987 euro
bruto voor schooljaar 2021-2022.

De werkgever zal in het experiment een uitdrukkelijkere rol spelen dan voordien. Opleidingsverlof kan je nu alleen op eigen initiatief nemen, maar binnenkort kan ook je werkgever 125 uur VOV vrijblijvend voorstellen. Die opleiding moet bovendien niets te maken hebben met je functie. Zo blijven opleidingen die nodig zijn voor je job ten laste van de werkgever. Of je het voorstel aanvaardt, beslis je zelf. Als je naast dat voorstel op eigen initiatief wil bijstuderen, kan je in totaal dus 250 uur afwezig zijn. Jij kan 125 uur zelf kiezen en je werkgever krijgt ook 125 uur.

Minstens 32 uur opleiding
Om van het VOV te genieten, moet je minstens 32 uur aan opleidingen volgen. Maar tijdens het schooljaar 2021-2022 moeten die niet meer bij dezelfde opleidingsverstrekker doorgaan. Daardoor kan je meerdere korte opleidingen volgen. Benieuwd naar de opleidingsmogelijkheden? Alle VOV-opleidingen vind je op www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank.

Bron: De Nieuwe Werker juni 2021