Stijging van de werkloosheidsuitkeringen

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in april afgesproken dat meer dan 1 miljoen mensen met een minimumuitkering erop vooruit moeten gaan. Gepensioneerden, werkzoekenden, zieken en invaliden moeten hun uitkering zien verhogen met minstens 2%.

De aanpassing van de barema’s van de RVA zullen in drie fasen verlopen:

 • 1 juli 2019: verhoging van de minima en de forfaits van de werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen
 • 1 september 2019: optrekken van de maxima van de werkloosheidsuitkeringen
 • vanaf januari 2020: verhogen van de andere bedragen.

De link naar de nieuwe barema’s van de RVA.

Overwinning voor ABVV Horval: werkloosheidsuitkeringen voor werknemers in economische werkloosheid

Op 15 mei won het vakbondswerk het van de rechtse regeringsbeslissingen. De Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel velde een oordeel over een beslissing van de RVA om een werknemer in economische werkloosheid werkloosheidsuitkeringen te ontzeggen wegens het Koninklijk Besluit van 11 september 2016.

Vóór deze datum genoot elke werknemer, die door zijn werkgever in economische werkloosheid werd geplaatst, een werkloosheidsuitkering zonder enige rechtvaardiging te hoeven geven. Voortaan krijgt iedere werknemer die niet aan de toelatingsvoorwaarden tot de werkloosheid voldoet (namelijk 312 werkdagen gepresteerd in de laatste 21 maanden) geen uitkering wanneer hij door de werkgever in economische werkloosheid wordt geplaatst!

Deze beslissing is antisociaal en helemaal onrechtvaardig! Zeker voor de jonge werknemers die aan hun beroepsleven beginnen!

Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel gooit gelukkig het roer om! Het vonnis kent aan de werknemers in economische werkloosheid het recht toe om een inkomen van de RVA te ontvangen gedurende deze periode. In dit geval kent het vonnis dit recht toe aan onze Horval-werknemer.

De Horval-centrale van Brussel heeft een mooie strijd geleverd! Samen sterk en samen kunnen we verandering brengen!

Als jij ook denkt het slachtoffer geweest te zijn van een gelijkaardige discriminatie, verwittig dan je Horval WV-sociaal consulent!

 

Wil je deeltijds werken met een RVA-uitkering?

Opgelet! VDAB controleert de beschikbaarheid van werkzoekenden, ook van deeltijdsen met uitkering!

Als deeltijds werknemer met behoud van rechten en een IGU moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Je moet:

 • bij VDAB ingeschreven zijn als werkzoekende voor een voltijdse job;
 • ingaan op alle uitnodigingen van VDAB;
 • actief meewerken met de voorgestelde begeleidingsacties;
 • een passende job of opleiding aanvaarden.

Werkloos en ga je deeltijds werken? Kom eerst langs bij de ABVV-werkloosheidsdienst.

Breng de gegevens mee over het loon dat je zal verdienen en het aantal werkuren.

 

 

RVA mag samen hurende alleenstaanden niet langer

Mensen die een huis delen, zijn niet noodzakelijk ‘samenwonenden’. Dat is cruciaal wanneer ze een uitkering ontvangen. Als elke bewoner instaat voor zijn eigen levensonderhoud, gaat het om ‘alleenwonenden’ en hebben ze recht op uitkeringen voor alleenstaanden. Dat besliste het Hof van Cassatie in een recent arrest (Cass., 9 oktober 2017, S.16.0084.N/1).

Lees het volledig persbericht ABVV

Wenst u meer info? Neem contact op met de Werkloosheidsdienst van het ABVV.

Vrijwilligerswerk als werkloze of bruggepensioneerde

Ben je werkloos of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en wens je vrijwilligerswerk te verrichten voor een niet-commerciële organisatie (vzw, openbare instelling, enz.) of voor een privépersoon met behoud van uw uitkeringen?

Vergeet dan niet aangifte te doen via de Werkloosheidsdienst van het ABVV aan de RVA!
De directeur van de RVA zal, op grond van de gegevens van de aangifte, de cumul van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met de uitoefening van het vrijwilligerswerk toestaan of weigeren.

Opgelet! Het – zelfs vrijwillig en gratis – verlenen van hulp in de beroepsactiviteit van een bloed- of aanverwant of een andere privé-persoon (bv. de hulp verleend in een handelszaak of ten voordele van een handelsvennootschap) wordt door de RVA nooit aanvaard als vrijwilligerswerk.
Het werk – zelfs onbezoldigd – voor rekening van een werkgever of een handelsvennootschap wordt door de RVA nooit aanvaard als een cumuleerbare onbezoldigde activiteit.

vrijwilligerswerk

Vakantiedagen en werkloosheid

Wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden binnen het vakantiejaar zelf. De wet laat de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar niet toe.

Er kan voor deze verlofdagen ook geen werkloosheidsvergoeding uitbetaald worden omdat je reeds vakantiegeld hebt ontvangen via de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie of de Vakantiekas van je sector.

Tip: Voor de resterende maanden van dit jaar kan je een aantal dagen aanduiden als betaalde vakantiedagen. Dit doe je door op de controlekaart de letter “V” te plaatsen. Je zal geen werkloosheidsuitkering ontvangen voor de aangeduide vakantiedagen.

Net daarom is het interessant om de nog op te nemen verlofdagen wat te spreiden.

Wanneer je ervoor kiest om je vakantiedagen niet aan te duiden (op je kaart) of niet aan te geven (via je ABVV-kantoor), dan maakt RVA in december een afrekening. Dit betekent dat alle nog niet opgenomen betaalde vakantiedagen automatisch in mindering zullen worden gebracht van je werkloosheidsuitkering.

Lees meer.

dopkaart

Heeft u recht op de overstappremie bij overstap naar lichter werk?

Stapt u over van zwaar werk naar lichter werk en lijdt u daarbij loonsverlies? Misschien kan u aanspraak maken op een overstappremie.

De voorwaarden:

 • De overstap op eigen verzoek vindt plaats na 30.04.2010.
 • De overstap gebeurt bij dezelfde werkgever.
 • De overstap heeft inkomensverlies tot gevolg.
 • Op de datum van de overstap bent u ten minste 50 jaar.
 • Op de datum van de overstap verricht u sinds ten minste 5 jaar zwaar werk.

De premie wordt door de RVA toegekend en door het ABVV uitbetaald.
Van deze regeling kan slechts éénmaal gebruik gemaakt worden.

Meer info op de Werkloosheidsdienst van het ABVV of te lezen op de RVA infofiche.