Tijdelijke tewerkstelling en tewerkstelling van werklozen in de land- en tuinbouw

De regering verlengde volgende maatregelen tot 1 juli 2020:

 • de mogelijkheid om tijdelijk werknemers aan het werk te stellen die eindelijk in loopbaanonderbreking zijn of tijdkrediet opnemen;
 • de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en bruggepensioneerden om in coronatijden aan het werk te gaan.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de ondernemingen die vallen onder:

 • PC 144: landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
 • PC 145: tuinbouw; met uitzondering van sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen
 • PC 146: bosbouw
 • PC 322: uitzendarbeid, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van voornoemde sectoren

 

Ontslagen? Vergeet je niet tijdig in te schrijven als werkzoekende!

De regelgeving: “De werknemer die zich niet binnen de twee maanden na de eerste dag waarop hij tijdens een opzeggingstermijn minstens gedeeltelijk wordt vrijgesteld van prestaties of na de eerste dag van de periode gedekt door de naar aanleiding van het ontslag betaalde vergoeding die niet cumuleerbaar is met uitkeringen inschrijft als werkzoekende, kan bij zijn aanvraag om uitkeringen als vrijwillig werkloze beschouwd worden.”

Ben je ontslagen neem dan zo snel mogelijk contact op met Horval W-VL of met de Werkloosheidsdienst van ABVV WVL zodat we u maximaal kunnen informeren.

 

Stijging van de werkloosheidsuitkeringen

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in april afgesproken dat meer dan 1 miljoen mensen met een minimumuitkering erop vooruit moeten gaan. Gepensioneerden, werkzoekenden, zieken en invaliden moeten hun uitkering zien verhogen met minstens 2%.

De aanpassing van de barema’s van de RVA zullen in drie fasen verlopen:

 • 1 juli 2019: verhoging van de minima en de forfaits van de werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen
 • 1 september 2019: optrekken van de maxima van de werkloosheidsuitkeringen
 • vanaf januari 2020: verhogen van de andere bedragen.

De link naar de nieuwe barema’s van de RVA.

Overwinning voor ABVV Horval: werkloosheidsuitkeringen voor werknemers in economische werkloosheid

Op 15 mei won het vakbondswerk het van de rechtse regeringsbeslissingen. De Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel velde een oordeel over een beslissing van de RVA om een werknemer in economische werkloosheid werkloosheidsuitkeringen te ontzeggen wegens het Koninklijk Besluit van 11 september 2016.

Vóór deze datum genoot elke werknemer, die door zijn werkgever in economische werkloosheid werd geplaatst, een werkloosheidsuitkering zonder enige rechtvaardiging te hoeven geven. Voortaan krijgt iedere werknemer die niet aan de toelatingsvoorwaarden tot de werkloosheid voldoet (namelijk 312 werkdagen gepresteerd in de laatste 21 maanden) geen uitkering wanneer hij door de werkgever in economische werkloosheid wordt geplaatst!

Deze beslissing is antisociaal en helemaal onrechtvaardig! Zeker voor de jonge werknemers die aan hun beroepsleven beginnen!

Het vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel gooit gelukkig het roer om! Het vonnis kent aan de werknemers in economische werkloosheid het recht toe om een inkomen van de RVA te ontvangen gedurende deze periode. In dit geval kent het vonnis dit recht toe aan onze Horval-werknemer.

De Horval-centrale van Brussel heeft een mooie strijd geleverd! Samen sterk en samen kunnen we verandering brengen!

Als jij ook denkt het slachtoffer geweest te zijn van een gelijkaardige discriminatie, verwittig dan je Horval WV-sociaal consulent!

 

Wil je deeltijds werken met een RVA-uitkering?

Opgelet! VDAB controleert de beschikbaarheid van werkzoekenden, ook van deeltijdsen met uitkering!

Als deeltijds werknemer met behoud van rechten en een IGU moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Je moet:

 • bij VDAB ingeschreven zijn als werkzoekende voor een voltijdse job;
 • ingaan op alle uitnodigingen van VDAB;
 • actief meewerken met de voorgestelde begeleidingsacties;
 • een passende job of opleiding aanvaarden.

Werkloos en ga je deeltijds werken? Kom eerst langs bij de ABVV-werkloosheidsdienst.

Breng de gegevens mee over het loon dat je zal verdienen en het aantal werkuren.

 

 

RVA mag samen hurende alleenstaanden niet langer

Mensen die een huis delen, zijn niet noodzakelijk ‘samenwonenden’. Dat is cruciaal wanneer ze een uitkering ontvangen. Als elke bewoner instaat voor zijn eigen levensonderhoud, gaat het om ‘alleenwonenden’ en hebben ze recht op uitkeringen voor alleenstaanden. Dat besliste het Hof van Cassatie in een recent arrest (Cass., 9 oktober 2017, S.16.0084.N/1).

Lees het volledig persbericht ABVV

Wenst u meer info? Neem contact op met de Werkloosheidsdienst van het ABVV.