Werkloos? Vermijd verrassingen en spreid je vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden binnen het vakantiejaar zelf. De wet laat de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar niet toe.

Er kan voor deze verlofdagen ook geen werkloosheidsvergoeding uitbetaald worden omdat je reeds vakantiegeld hebt ontvangen via de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie of de Vakantiekas van je sector.

Tip: Voor de resterende maanden van dit jaar kan je een aantal dagen aanduiden als betaalde vakantiedagen. Dit doe je door op de controlekaart de letter “V” te plaatsen. Je zal geen werkloosheidsuitkering ontvangen voor de aangeduide vakantiedagen.

Net daarom is het interessant om de nog op te nemen verlofdagen wat te spreiden.

Wanneer je ervoor kiest om je vakantiedagen niet aan te duiden (op je kaart) of niet aan te geven (via je ABVV-kantoor), dan maakt RVA in december een afrekening. Dit betekent dat alle nog niet opgenomen betaalde vakantiedagen automatisch in mindering zullen worden gebracht van je werkloosheidsuitkering.

Lees meer.

Tijdelijke werkloosheid omdat een kind in de zomervakantie niet naar een kamp of een georganiseerde opvang kan gaan

In de volgende twee situaties kan er tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind worden aangevraagd tijdens de periode van 01.07.2021 tot 31.08.2021 :

 • Het zomerkamp of de georganiseerde opvang kan omwille van een corona besmetting niet doorgaan of moet voortijdig worden stopgezet;
 •  Het zomerkamp of de georganiseerde opvang gaat wel door maar het kind kan er niet naartoe gaan omdat het kind zelf in quarantaine moet.

Voorwaarde is dat het gaat om een (schoolgaand) minderjarig kind dat bij je, als werknemer, samenwoont.
Het kind moet ook ingeschreven zijn voor het kamp of de opvang vóór de annullatie of de stopzetting van het kamp of de opvang of vóór de quarantaine van het kind .

Procedure:

Bezorg je werkgever een attestopvang kind zomervakantie annulatie corona of een  attest opvang kind zomervakantie quarantaine corona. Beide attesten zijn eenvoudig aan te vragen bij een Horval-medewerker.

Opgelet!

Voor deze maatregelen geldt dat voor eenzelfde periode slechts 1 persoon die met het kind samenwoont van deze mogelijkheden gebruik kan maken (de twee ouders kunnen dus niet geljktijdig gebruik maken van dit recht gedurende dezelfde periode).

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen)

De RVA aanvaardt dat alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de hevige regenvallen  kan worden aangegeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit tot 15 augustus 2021.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veronderstelt dat de uitvoering van het werk tijdelijk volledig onmogelijk is. Bijvoorbeeld in het geval dat je als werknemer het werk niet kan uitoefenen omdat de plaats van tewerkstelling is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is aangetast of vernietigd of omdat je niet op de plaats van het werk kan raken doordat het openbaar vervoer onderbroken is of doordat de wegen overstroomd zijn.

Ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Dit betreft de situaties waarin je als werknemer getroffen bent door ernstige schade of verliezen en de facto in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat je prioriteit moet geven aan het zoeken naar een nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van je woning, het regelen van je schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen.

Voorwaarden:

 • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk (dit is bijvoorbeeld niet het geval indien je niet kan telewerken).
 • De uitvoering van het werk is slechts tijdelijk onmogelijk. (bijvoorbeeld wanneer de werkgever beslist de werkzaamheden niet opnieuw op te starten )
 • Er is geen vervangwerk mogelijk (bijvoorbeeld bepaalde opruimwerken).
 • Je hebt voor die dag(en) niet reeds verlof of recuperatie genomen.
 • Je hebt voor die dag geen recht op loon.
 • Je bent in de onmogelijkheid om telewerk uit te voeren
 • Je kan op geen andere manier het werk bereiken (bijvoorbeeld met eigen of alternatieve vervoermiddelen).

 

Hoe aanvragen?

De werkgever bepaalt welke vorm van tijdelijke werkloosheid wordt  ingeroepen en volgt de geijkte procedure.

 

Goed om te weten:

Aangezien nog tot 30 september 2021 afwijkende maatregelen in het kader van de coronacrisis die gelden voor alle tijdelijk werklozen van toepassing zijn, moet ja als werknemer niet in het bezit van een controlekaart C3.2A.

In bepaalde gevallen moet je een uitkeringsaanvraag indienen bij het A.B.V.V, namelijk in geval van:

 • na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever, ongeacht de reden van de werkloosheid;
 • wegens werkgebrek (stelsel arbeiders en bedienden), indien uw toelaatbaarheid tot uitkeringen tijdelijke werkloosheid nog niet werd vastgesteld bij een vorige uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid;
 • na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar;
 • na een verandering van uw contractuele arbeidsregeling (bv. als u deeltijds werkt of als u loopbaanonderbreking of tijdskrediet neemt);
 • na uw 65ste verjaardag.

 

! Werknemers die hun vast verblijfsadres verloren hebben en tijdelijk elders zijn gaan wonen, moeten daarvan geen aangifte doen indien deze periode beperkt is tot 31 augustus 2021.

! Tijdens deze periode is het feit dat een werkloze gaat inwonen bij familie of vrienden zonder invloed op de gezinscategorie waartoe je behoort en zonder invloed voor de gezinscategorie van de personen met wie hij tijdelijk gaat samenwonen.

Nood aan meer info? Contacteer de Werkloosheidsdienst van het ABVV .

 

Terugkomen uit het buitenland en in quarantaine gaan. Recht op tijdelijke werkloosheid is niet evident!

 

Wie vanaf 1 juli 2021 terugkeert uit het buitenland gelden volgende verplichtingen:

 • Terugkeer uit een “groene” of “oranje” zone: géén verplichte quarantaine.
 • Terugkeer uit een “rode” zone: géén verplichte quarantaine indien je:
  • beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (sinds minstens 2 weken);
  • een negatieve PCR-test kan voorleggen, die niet ouder mag zijn dan 72 uur vóór de aankomst;
  • over een “herstelcertificaat” beschikt;
  • zich onmiddellijk laat testen (PCR-test op dag 1 of 2);
 • Terugkeer uit een zone “met heel hoog risico“: verplichte quarantaine (10 dagen met PCR-test op dag 1 en 7)

 

Al dan niet recht op tijdelijke werkloosheid wegens corona?

 • Terugkeer uit een “groene” of “oranje”  zone:
  • Géén tijdelijke werkloosheid mogelijk, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine. Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard;
 • Terugkeer uit een “rode” zone:
  • die bij vertrek “groen” of “oranje” was
   • je beschikt over het vereiste coronacertificaat of over een herstelcertificaat: géén tijdelijke werkloosheid mogelijk, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine. Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard;
   • je legt een positieve PCR-test af: wél tijdelijke werkloosheid mogelijk tijdens quarantaine voor zover je niet arbeidsongeschikt bent én je niet kan telewerken;
   • je legt een negatieve PCR-test af: géén tijdelijke werkloosheid mogelijk, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine. Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard;
   • je beschikt niet over het vereiste certificaat en legt ook geen PCR-test af: géén tijdelijke werkloosheid mogelijk, omdat de quarantaine had kunnen worden vermeden door het afleggen van een (negatieve) PCR-test. Er kan ook geen TW quarantaine worden aangevraagd in afwachting van een test (Indien je zich bij aankomst niet onmiddellijk heeft laten testen);
  • die bij vertrek “rood” was
   • géén tijdelijke werkloosheid, zelfs niet indien er verplichte quarantaine is (bv. omdat de PCR-test positief is), omdat je zichzelf in die situatie heeft geplaatst ( geen overmachtsituatie).
  • Terugkeer uit een zone “met heel hoog risico“:
   • die bij vertrek géén zone “met heel hoog risico” was: wél tijdelijke werkloosheid mogelijk tijdens quarantaine voor zover je niet arbeidsongeschikt bent én niet kan telewerken
   • die bij vertrek ook al een zone “met heel hoog risico” was: géén tijdelijke werkloosheid, omdat je zichzelf in die situatie heeft geplaatst (geen overmachtsituatie)
  • Uitzondering: essentiële verplaatsingen. Meer info te verkrijgen bij HORVAL .

Meer informatie bij HORVAL West-Vlaanderen

 

Heb jij recht op een beschermingspremie?

Een beschermingspremie is een éénmalige premie die wordt toegekend aan de werknemer die:

 • in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 meer dan 52 volle of halve uitkeringen heeft genoten als tijdelijk werkloze wegens economische redenen of overmacht (geen medische overmacht);
 • én die op 1 maart 2021 was tewerkgesteld bij een werkgever die op bevel van de overheid gesloten is;
 • én die op 1 maart 2021 een brutomaandloon* van minder dan 2.754,76 euro had (het betreft het loon dat in aanmerking wordt genomen om de daguitkering als tijdelijk werkloze vast te stellen op 1 maart 2021).

*voor de vrijwillig deeltijdse werknemer wordt het uurloon omgezet in een ‘fictief’ voltijds loon, dat vervolgens wordt vergeleken met de loongrens.

De premie bedraagt 780 euro bruto voor de werknemer met een brutomaandloon van hoogstens 2.387,80 euro en wordt geleidelijk verminderd voor lonen tussen 2.387,80 euro en 2.754,76 euro.

De RVA zal de uitbetalingsinstellingen (oa A.B.V.V.)  verwittigen wie in aanmerking komt en een betaalopdracht geven.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens corona en de belastingaangifte 2021: bijkomende belastingen betalen?

Tijdelijke werkloosheid wegens corona en de belastingaangifte 2021: opgelet voor de eindfactuur

Dankzij het A.B.V.V. werd het bedrag van tijdelijke werkloosheid wegens corona  verhoogd naar 70% (in plaats van 65%) van je bruto maandloon, geplafonneerd tot €2.754,76 per maand + een toeslag van €5,63 voor elke dag werkloosheid en dit ongeacht je gezinssituatie.

Deze uitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing. In principe bedraagt deze voorheffing 26,75%. De regering-Wilmès (MR) en haar federale minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) hebben het tarief van de bedrijfsvoorheffing ingehouden aan de bron vanaf de maand mei 2020 verlaagd naar 15%, waardoor je meer netto-uitkering overhield.

Ondanks dat het A.B.V.V. een jaar lang voorstelde om uitkeringen voor de tijdelijke werkloosheid een preferentieel belastingregime van 16,5% zouden genieten, net zoals voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De regering heeft dit geweigerd!

Gevolg: er is te weinig ingehouden aan de bron en dat zal verrekend worden via de belastingaangifte van 2021!

Mogelijks scenario’s

 • Indien je in 2020 enkel uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid hebt ontvangen die bovendien niet zeer hoog waren, zal je in 2021 waarschijnlijk geen belastingen moeten betalen.
 • Indien je echter werk en tijdelijke werkloosheid hebt gecombineerd, zal je waarschijnlijk belastingen moeten bijbetalen. De bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden aan de bron was immers onvoldoende.