Automatisch recht op werkloosheidsuitkering bij collectief verlof? Niet altijd!

Sommige werkgever sluiten hun zaak enkele dagen/weken om vakantie te nemen. Als werknemers ben je dan verplicht ook je verlof op te nemen. Maar wat als je geen (voldoende) verlofdagen hebt?

Zie hier de letterlijke tekst van de RVA-site:

Wanneer kunt u beroep doen op tijdelijk werkloosheid omwille van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie?
Werknemers die geen recht of geen recht meer hebben op een voldoende aantal vakantiedagen om de volledige periode van sluiting te overbruggen, kunt u tijdelijk werkloos stellen voor de dagen die niet gedekt zijn door vakantiegeld.

Voorbeelden:

een onderneming sluit 18 dagen wegens jaarlijkse vakantie. Een werknemer heeft slechts recht op 12 dagen op basis van zijn arbeidsprestaties van het vorige jaar. Hij kan in principe voor de laatste 6 dagen uitkeringen ontvangen.
een werknemer verandert van werkgever en heeft reeds al zijn vakantiedagen uitgeput bij zijn eerste werkgever wanneer de onderneming die hem thans tewerkstelt sluit wegens jaarlijkse vakantie. Gedurende deze periode kan de werknemer in principe uitkeringen ontvangen.
Het feit werkloos te zijn mag echter niet het gevolg zijn van de eigen keuze van de werknemer. De werknemer moet zijn betaalde vakantiedagen, jeugdvakantie of seniorvakantie prioritair uitputten tijdens de periode van sluiting (niet zijn eventueel recht op aanvullende vakantie). Doet hij dit niet, dan wordt hij voor een aantal sluitingsdagen gelijk aan het aantal vrij gekozen vakantiedagen geacht vrijwillig werkloos te zijn zonder loon en heeft hij voor deze dagen geen recht op uitkeringen. Deze redenering geldt uiteraard niet voor vakantiedagen genomen bij een voorgaande werkgever.

Voorbeeld:

een werknemer heeft recht op 20 vakantiedagen en heeft reeds 10 dagen vrij opgenomen vooraleer de onderneming 15 dagen sluit wegens jaarlijkse vakantie. De werknemer kan geen uitkeringen ontvangen gedurende de laatste 5 dagen van de sluiting aangezien hij voor deze dagen vrijwillig werkloos is (hij had zijn vakantie prioritair moeten opnemen gedurende de periode van sluiting).
Indien de werknemer recht heeft op bijkomende wettelijke vakantiedagen (vb. de VACANTEXDAGEN in de textielsector), dan moeten beiden types van vakantie (de wettelijke vakantiedagen en vacantexdagen) opgeteld worden en moet de werknemer al zijn vakantiedagen (ongeacht het type) reserveren voor de collectieve sluitingen (ongeacht de aard van de collectieve sluiting) vooraleer hij zijn individueel verlof opneemt.

Voorbeeld:

De werknemer heeft recht op 20 wettelijke verlofdagen: er zijn 15 vakantiedagen collectief vastgelegd in juli/augustus en de werknemer kan 5 dagen vrij opnemen. Daarnaast heeft hij recht op 3 vacantexdagen. In de onderneming zijn er 4 vacantexdagen collectief vastgelegd in december. De werknemer moet 1 wettelijke vakantiedag reserveren voor op het einde van het jaar om het tekort aan deze vacantex op te vangen
Wanneer er geen sluiting is, kunnen de werknemers die geen of onvoldoende vakantiedagen verworven hebben, uiteraard niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens sluiting. Zij kunnen dan, eventueel in overleg met hun werkgever, een tijd afwezig zijn van het werk door verlof zonder wedde te nemen.

 

Nood aan meer uitleg? Neem dan contact op!

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen in energie-intensieve bedrijven

Sommige bedrijven kunnen tijdelijke werkloosheid om economische redenen invoeren.

Voorwaarde is dat het bedrijf kan aantonen:

 • dat de aankoop van zijn energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) ten minste 3 % van de toegevoegde waarde uitmaken voor het kalenderjaar 2021

OF

 • dat de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin het gebruik maakt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energiecrisis is verdubbeld ten opzichte van de definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

 

! Deze regeling geldt slechts gedurende de periode vanaf 01.10.2022 tot en met 31.12.2022.

Bron: RVA

Meer info: ABVV West-Vlaanderen Werkloosheidsdienst.

 

Supplement van 6,10 euro voor de tijdelijk werkloze wegens overmacht

Het dagbedrag van de uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (behalve in de situatie van overmacht wegens medische redenen) is verhoogd naar 6,10 euro.

Een overzichtje:

 • periode van 01/03/2020 tot en met 30/06/2022: 5,63 euro
 • periode 01/09/2021 tot en met 31/12/2021:5,74 euro
 • periode 01/01/2022 tot en met 28/2/2022: 5,86 euro
 • periode 01/03/2022 tot en met 30/4/2022: 5,98 euro
 • vanaf 01/05/2022 : 6,10 euro

Dit supplement wordt onder dezelfde voorwaarden eveneens toegekend aan de deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet en die tijdens de deeltijdse tewerkstelling tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Meer info op de Werkloosheidsdienst van het ABVV. 

Mantelzorg: verhoging dagbedrag

Als volledige werkloze kan je vrijstelling verkrijgen voor mantelzorg.

Met ‘mantelzorg’ worden 3 mogelijke vormen van zorg bedoeld:

 • palliatieve zorg;
 • zorg aan een zwaar ziek gezinslid of een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad;
 • zorg aan een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar.

Het dagbedrag is per 1 mei 2022: € 13,02 en wordt geïndexeerd.

Voor meer info kan je terecht op de werkloosheidsdienst van het ABVV.

Tijdelijke werkloosheid overmacht en verlening van andere maatregelingen

Tot en met 30.06.2022 kan alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van corona of van de oorlog in Oekraïne aangegeven worden als tijdelijke werkloosheid overmacht, ook indien het strikt genomen gaat om economische werkloosheid en indien er nog bepaalde dagen per week gewerkt kan worden.

Bepaalde maatregelen worden verlengd tot 30.06.2022. Onder andere:

 • De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid om economische redenen te herkwalificeren als overmacht, zonder voorafgaande aangifte
 • De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen omwille van gebrek aan opvang van een kind dat niet naar school of de opvang kan als gevolg van corona
 • De vereenvoudigde aanvraagprocedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Het vrijstellen van toelaatbaarheidsvoorwaarden voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 • Het toekennen van een toeslag van 5,98 euro per dag aan de tijdelijke werkloze wegens overmacht
 • De verlaagde bedrijfsvoorheffing op de uitkering als tijdelijk werkloze
 • Het vrijstellen van de controlekaart als tijdelijk werkloze en van het inschrijven ervan in een validatieboek
 • Het vrijstellen van de verplichting om zich als tijdelijk werkloze te moeten inschrijven als werkzoekende
 • De mogelijkheid tot cumul van een bijberoep of een pensioen met uitkeringen als tijdelijke werkloze, en de vrijstelling van aangifte ervan

Voor meer informatie kan je terecht op de Werkloosheidsdienst van het ABVV