Supplement van 6,10 euro voor de tijdelijk werkloze wegens overmacht

Het dagbedrag van de uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (behalve in de situatie van overmacht wegens medische redenen) is verhoogd naar 6,10 euro.

Een overzichtje:

 • periode van 01/03/2020 tot en met 30/06/2022: 5,63 euro
 • periode 01/09/2021 tot en met 31/12/2021:5,74 euro
 • periode 01/01/2022 tot en met 28/2/2022: 5,86 euro
 • periode 01/03/2022 tot en met 30/4/2022: 5,98 euro
 • vanaf 01/05/2022 : 6,10 euro

Dit supplement wordt onder dezelfde voorwaarden eveneens toegekend aan de deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet en die tijdens de deeltijdse tewerkstelling tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Meer info op de Werkloosheidsdienst van het ABVV. 

Mantelzorg: verhoging dagbedrag

Als volledige werkloze kan je vrijstelling verkrijgen voor mantelzorg.

Met ‘mantelzorg’ worden 3 mogelijke vormen van zorg bedoeld:

 • palliatieve zorg;
 • zorg aan een zwaar ziek gezinslid of een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad;
 • zorg aan een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar.

Het dagbedrag is per 1 mei 2022: € 13,02 en wordt geïndexeerd.

Voor meer info kan je terecht op de werkloosheidsdienst van het ABVV.

Tijdelijke werkloosheid overmacht en verlening van andere maatregelingen

Tot en met 30.06.2022 kan alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van corona of van de oorlog in Oekraïne aangegeven worden als tijdelijke werkloosheid overmacht, ook indien het strikt genomen gaat om economische werkloosheid en indien er nog bepaalde dagen per week gewerkt kan worden.

Bepaalde maatregelen worden verlengd tot 30.06.2022. Onder andere:

 • De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid om economische redenen te herkwalificeren als overmacht, zonder voorafgaande aangifte
 • De mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen omwille van gebrek aan opvang van een kind dat niet naar school of de opvang kan als gevolg van corona
 • De vereenvoudigde aanvraagprocedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Het vrijstellen van toelaatbaarheidsvoorwaarden voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 • Het toekennen van een toeslag van 5,98 euro per dag aan de tijdelijke werkloze wegens overmacht
 • De verlaagde bedrijfsvoorheffing op de uitkering als tijdelijk werkloze
 • Het vrijstellen van de controlekaart als tijdelijk werkloze en van het inschrijven ervan in een validatieboek
 • Het vrijstellen van de verplichting om zich als tijdelijk werkloze te moeten inschrijven als werkzoekende
 • De mogelijkheid tot cumul van een bijberoep of een pensioen met uitkeringen als tijdelijke werkloze, en de vrijstelling van aangifte ervan

Voor meer informatie kan je terecht op de Werkloosheidsdienst van het ABVV

Verlofaanvraag voor de opvang van een kind ingevolge de sluiting van een instelling wegens een coronamaatregel

Wij citeren uit het  RVA opvang kind sluiting corona -formulier :

De werknemer heeft het recht om van zijn werk afwezig te zijn voor de opvang van een kind dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omwille van een maatregel om de verspreiding van de coronavirus te beperken (wet van 23.10.2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang voor personen met een handicap te gaan).

De werknemer moet de werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen door hem dit document (document te verkrijgen bij het ABVV en HORVAL)  te overhandigen. De werkgever moet dit document ter beschikking houden van de diensten van de RVA.

Dit document is enkel van toepassing in de gevallen waar de instelling (kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor personen met een handicap) is gesloten ingevolge van een maatregel die de verspreiding van de coronavirus beoogt te beperken. Indien de werknemer verlof moet nemen wegens het in quarantaine plaatsen van het kind voor een andere reden dan de sluiting van de instelling, moet de werknemer gebruik maken van het document “Verlofaanvraag voor de opvang van een in quarantaine geplaatst kind”.

De werknemer heeft gedurende de periode waarop dit document betrekking heeft, recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, voor zover hij aan de voorwaarden voldoet. De werknemer moet eventueel een aanvraag om uitkeringen tijdelijke werkloosheid indienen. Hij neemt daarvoor best contact met zijn uitbetalingsinstelling of leest het infoblad T2 op www.rva.be (met andere woorden met het ABVV).

Opgepast : Meerdere personen kunnen van dit recht gebruik maken maar niet gelijktijdig.

Werkloos? Vermijd verrassingen en spreid je vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden binnen het vakantiejaar zelf. De wet laat de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar niet toe.

Er kan voor deze verlofdagen ook geen werkloosheidsvergoeding uitbetaald worden omdat je reeds vakantiegeld hebt ontvangen via de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie of de Vakantiekas van je sector.

Tip: Voor de resterende maanden van dit jaar kan je een aantal dagen aanduiden als betaalde vakantiedagen. Dit doe je door op de controlekaart de letter “V” te plaatsen. Je zal geen werkloosheidsuitkering ontvangen voor de aangeduide vakantiedagen.

Net daarom is het interessant om de nog op te nemen verlofdagen wat te spreiden.

Wanneer je ervoor kiest om je vakantiedagen niet aan te duiden (op je kaart) of niet aan te geven (via je ABVV-kantoor), dan maakt RVA in december een afrekening. Dit betekent dat alle nog niet opgenomen betaalde vakantiedagen automatisch in mindering zullen worden gebracht van je werkloosheidsuitkering.

Lees meer.