Migraine en werk: probleem syndicaal aanpakken

Migraine is de meest voorkomende neuro- logische aandoening en uit zich op verschil- lende manieren. Frequentie, intensiteit en symptomen verschillen fors van persoon tot persoon.
Er is onvoldoende aandacht en begrip voor dit gezondheidsprobleem. Nochtans gaan in België elk jaar meer dan 1,65 miljoen werkda- gen verloren als gevolg van migraine.
Begin 2018 nam het ABVV deel aan een denktank in het kader van een project rond migraine, een problematiek die een grote im- pact heeft op de werkvloer.
#Move4Migraine, een onafhankelijk multidis- ciplinair platform van patiënten en actoren uit de gezondheidzorg, werkwereld en mid- denveld, publiceerde onlangs nog een bro- chure met acht mogelijke actiepunten om de levenskwaliteit te verbeteren van personen die last hebben van migraine.

Lees verder

 

Sociale verkiezingen: stemrecht voor uitzendkrachten

In de commissie Sociale Zaken van het federaal parlement werd na ons lobbywerk het stemrecht voor uitzendkrachten goedgekeurd.

Alle interimmers met minstens drie maanden anciënniteit (onderbroken of ononderbroken in de zes maanden voor de aanplakking van de verkiezingsdag) zullen mogen stemmen bij de sociale verkiezingen in het bedrijf waar ze werken.

Een goede zaak, want uitzendkrachten mogen geen soort van onmondige tweederangswerknemers zijn en moeten vertegenwoordigers kunnen kiezen in de ondernemingsraad en in het comité voor preventie en bescherming op het werk.

ABVV verwerpt ontwerp IPA 2019-2020: onvoldoende antwoord op legitieme bezorgdheden werknemers

Persbericht 26/3/2019:

Vandaag, 26 maart, heeft het Federaal Comité van het ABVV, met afgevaardigden van alle sectoren en gewestelijke afdelingen, het ontwerp van IPA voor 2019-2020 met een meerderheid van 56% verworpen. Het Federaal Comité is van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de legitieme vragen van de werknemers voor meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden, en dit zeker niet voor de werknemers met de laagste lonen. Het ABVV eist dat de regering en het parlement nog werk maken van sociaal rechtvaardige maatregelen, zowel wat de sociale uitkeringen betreft als de eindeloopbaan.

Het ABVV is tot dit besluit gekomen na een brede informatie- en consultatieronde van haar achterban gedurende de afgelopen weken. Ondanks de positieve zaken, zoals de voorstellen met betrekking tot de landingsbanen en het SWT, zijn de militanten van oordeel dat het ontwerp onvoldoende antwoord biedt op de verzuchtingen van de werknemers om de koopkracht te versterken, in het bijzonder voor werknemers met lage lonen:

  • zo gaan de minimumlonen er amper op vooruit.10 eurocent extra per uur is geen betekenisvolle stap in het kader van een opwaardering van de minimumlonen richting 14 euro per uur;
  • door onze nationale staking werd de oorspronkelijke marge opgetrokken, maar een maximale onderhandelingsmarge van 1,1% staat niet in verhouding tot de productiviteitstoename in de economie;
  • er is geen vooruitgang te noteren, noch op vlak van opleiding, noch inzake meer werkbaar werk. Het aantal (vrijwillige) overuren wordt daarentegen wel opgetrokken.

We eisen van deze regering en het parlement dat:

  • ze de gemeenschappelijke voorstellen om de sociale uitkeringen aan te passen aan de welvaartstoenameonverkort uitvoeren. Het advies over de invulling van de welvaartsenveloppe staat immers los van het overleg over een IPA;
  • ze garanderen dat afspraken kunnen worden gemaakt over billijke voorwaarden om een landingsbaan of een SWT (bijzondere stelsels) op te nemen. Vermits ze geen werk heeft gemaakt van een pensioenregeling voor de zware beroepen, is dit het minste wat ze kan en moet doen voor een rechtvaardige eindeloopbaan.

Het ABVV vraagt nu reeds dat een toekomstige regering onverwijld werk maakt van:

  • een grondige hervorming van de loonwet, zodat de lonen via onderhandelingen opnieuw aansluiting vinden bij de productiviteitstoename;
  • een gunstig kader om de minimumlonen op te trekken richting 14 euro/2.300 euro.

Het Federaal Comité van het ABVV heeft daarom beslist om haar brede sensibiliseringscampagne verder te zetten en zich verder te beraden over acties.

De mensen, niet de markt. Syndicale eisen van het Vlaams ABVV

Persbericht 20/02/2019 – Aan de vooravond van de Vlaamse parlementsverkiezingen lanceert het Vlaams ABVV 54 slimme en sociale voorstellen voor een ander beleid.

In aanloop van de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019 lanceert het Vlaams ABVV een memorandum met aanbevelingen voor de volgende regeringsploeg. Voor het Vlaams ABVV is het duidelijk: het beleid van de afgelopen 5 jaar maakt het voor een pak mensen moeilijker eerder dan eenvoudiger. Sociale maar ook maatschappelijke uitdagingen steekt men te vaak in een marktlogica. Wie niet meekan in die logica, wordt gelabeld als onwillig. Daar wil de socialistische vakbond met 54 slimme en sociale voorstellen onder de titel ‘De mensen, niet de markt’ verandering in brengen.

 

 

Fight For 14 meets Equal Pay Day!

Toeval bestaat niet!
Twee strijdpunten van het ABVV komen, zonder sturing, samen op één dag.

Met ‘Fight for € 14’ streven we naar een bruto minimumloon van 14 euro per uur of € 2300 bruto per maand.
Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon v/m, is al aan de 15e editie toe, waarbij we jammer genoeg vaststellen dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog altijd niet is weggewerkt.

Samen met het ABVV West-Vlaanderen zijn we er van overtuigd dat beide eisen elkaar versterken om uiteindelijk ons doel te bereiken, gedaan met ‘werkende armen’ en gedaan met onrechtvaardigheid op de werkvloer.
Alle vrouwelijke secretarissen en diensthoofden namen het initiatief om een tool te ontwerpen die we kunnen gebruiken om beide eisen te realiseren.
In een korte videoboodschap willen ze u overtuigen om deze handige tools te gebruiken.

Help ons om onze boodschap te verspreiden:

Deel onze post op FB via deze link

Pas uw profielfoto voor de komende dagen aan via deze link: KADER

Voor de die-hards: neem deze omslag-foto over