Flexibel ouderschaps-en zorgverlof

Op 1 juni zijn enkele nieuwe opnamemogelijkheden van ouderschapsverlof en/of zorgverlof in voege gegaan. Deze moeten het voor werknemers makkelijker maken om de combinatie werk en zorg te realiseren. Let wel: voor elk van deze nieuwe modaliteiten is het akkoord van de werkgever vereist.

 

Het gaat om:

 

  • De opname van het ouderschapsverlof in een halve dag per week of één dag per twee weken (1/10de) en dat gedurende 40 maanden.
  • De opname van voltijds ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand per week of een veelvoud ervan.
  • Het halftijds ouderschapsverlof kan voortaan per maand opgenomen worden (voorheen moest het minstens voor 2 maanden).

De werknemer moet de werkgever ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief (waarvan een afschrift door de werkgever best wordt ondertekend voor akkoord en als ontvangstbewijs) waarin de gewenste aanvangsdatum van het ouderschapsverlof wordt vermeld. De werkgever kan een kortere termijn aanvaarden.

Ten laatste op het ogenblik dat het verlof ingaat moet je de documenten tot staving van het recht op ouderschapsverlof bezorgen (bv. geboorte-uittreksel, bewijs van inschrijving,…).

Wens je meer informatie? Neem dan contact op met HORVAL West-Vlaanderen

Brochure ‘Doel: nul kanker op het werk’

Wist u dat er meer overlijdens te wijten zijn aan beroepskankers dan aan arbeidsongevallen? De beroepskankers treffen ALLE activiteitssectoren.

Hieronder de link naar de brochure “Doel: nul kanker op het werk”.

http://www.abvv.be/-/doel-nul-kanker-op-het-werk

Deze gids kan Horval delegees helpen om dit punt op de agenda van de vergaderingen van het CPBW en de vakbondsafvaardiging te zetten.

Vakbondsbijdrage is soms fiscaal aftrekbaar.

Het maandelijks lidgeld aan de vakbond is in principe een aftrekbare beroepsuitgave. Doch moet er een onderscheid gemaakt worden tussen lidgeld betaald als werknemers of tijdens een periode van werkloosheid.

  • Lidgeld die is betaald in de periode als werknemer kan alleen worden afgetrokken als de werkelijke beroepskosten worden aangeven.
  • Lidgeld die betaald is in de periode van werkloosheidsuitkeringen, mag de aangifte van het bedrag van werkloosheid (code 1260 of 1264) verminderd worden met het lidgeld.

 

Verplichte inschrijving als werkzoekende tijdens de opzeg

Voortaan dienen werknemers zich al in te schrijven als werkzoekende vóór ze uitkeringsgerechtigd zij! De inschrijvingsplicht geldt meer bepaald tijdens periodes gedekt door een beëindigingsvergoeding en tijdens de opzeg indien de werknemer geheel of gedeeltelijk wordt vrijgesteld van prestaties. De inschrijving moet gebeuren binnen de 2 maanden na het ingaan van de periode gedekt door verbrekingsvergoeding of het begin van de vrijstelling van prestaties. Niet-naleving van de inschrijvingsplicht kan leiden tot een uitsluiting van uitkeringen gedurende 4 weken. De wet en het KB traden in werking op 29 april 2019 voor ontslagen vanaf die datum.

Samengevat:

De werknemer moet zich inschrijven binnen 2 maanden na

  • (gedeeltelijke) vrijstelling prestaties tijdens opzeg
  • Start van de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding, een uitwinningsvergoeding of een vergoeding niet-concurrentiebeding die als loon wordt beschouwd. Opgelet: de OCV wordt gelijkgesteld met een verbrekingsvergoeding. De werknemer die recht heeft op een OCV moet dus inschrijven als werkzoekende binnen 2 maanden vanaf de eerste dag van de periode gedekt door OCV.

Niet (tijdig) inschrijven wordt gelijkgesteld met vrijwillige werkloosheid.

Een uitzondering geldt voor werknemers ingeschreven bij een tewerkstellingscel. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot voortijdige inschrijving.

Halftijds pensioen komt (voorlopig) niet

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine is er niet in geslaagd zijn laatste hervorming tot een goed einde te brengen. Maar goed ook, want het halftijds pensioen zoals het werd voorgelegd aan het parlement was geen goede zaak voor werknemers. De voorwaarden waren strenger dan bestaande landingsbanen, het uiteindelijk pensioen viel lager uit en er waren heel wat effecten op andere stelsels die niet geregeld waren.