Ik werk op een feestdag, krijg ik dan extra loon?

In principe is werken op een feestdagen verboden, tenzij zondagsarbeid in de sector is toegelaten (zoals in de sector van toeristische attracties en de horecasector waar werknemers ook tewerkgesteld worden op een zondag).

Voor tewerkstelling op een feestdag heeft u recht op:

  1. Een normaal loon voor de verrichte arbeid;
  2. Een bezoldigde inhaalrustdag binnen de zes weken.

 

Meer info? Neem contact op met de Horval West-Vlaanderen sociaal consulenten!

 

 

Jobstudent? Heb je aangepaste werkkledij?

Jobstudenten moeten dezelfde arbeids- of beschermingskledij en andere individuele beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een veiligheidsbril of handschoenen) krijgen als de andere werknemers die zijn blootgesteld aan dezelfde risico’s. Het bedrijf waar je werkt is verantwoordelijk voor het leveren en het onderhoud van deze werkkledij en beschermingsmiddelen, en mag je daarvoor geen vergoeding of waarborg aanrekenen.

Wil je meer weten over het werken als jobstudent? Lees dan de ABVV-jongeren brochure ‘JOUW STUDENTENJOB.BE’, of neem contact op.

 

Interimair? Premie in plaats van aanvullend pensioen.

Voor uitzendkrachten is er geen sectoraal aanvullend pensioen zoals in vele sectoren. Denk maar aan de sectoren Horeca, Voedingsnijverheid, enz.

Als uitzendkracht heb je normaal dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als een vaste werknemer. Om het euvel van het sectoraal aanvullend pensioen aan te pakken heb je als  uitzendkracht recht op een toeslag op je loon: de pensioenpremie.

De pensioenpremie is een kleine verhoging van het brutoloon, die in verhouding staat tot de pensioenbijdrage die betaald wordt aan vaste werknemers.

De pensionpremie wordt bepaald per sector en uitgedrukt in een percentage.

PC 118 Voedingsnijverheid 1,15% (of 1,46% voor die bedrijven met verhoogde bijdrage)
PC 132 Technische land- en  tuinbouwwerken 1,39%
PC 144 Landbouw 1,39%
PC 145 Tuinbouw 1,39%
PC 302 Horeca (arbeiders) 0,76%
PC 302 Horeca (bedienden) 0,79%

 

Concreet wordt je brutoloon vermeerderd met dit percentage.

 

 

 

Jobstudent? Hoe je studentenovereenkomst stopzetten?

Een jobstudentencontract is een contract van bepaalde duur. Als alles naar wens verloopt, eindigt het zonder vooropzeg en zonder formaliteiten
op de aangegeven datum. De werkgever moet je de volgende documenten bezorgen: een individuele rekening, een loonstrookje, een fiscale fiche (om
eventueel later belastingen te betalen of terugbetaald te krijgen), eventueel een bijdragebon voor het ziekenfonds en een verlofattest voor bedienden.

KAN IK DE OVEREENKOMST VERBREKEN?
Dat kan, maar je moet een opzeggingstermijn respecteren. Die termijn is afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Is de duur van de overeenkomst een maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 1 dag. Sloot je een overeenkomst van meer dan een maand, dan moet je een opzeggingstermijn van 3 dagen respecteren. De opzegging gaat in op de maandag die volgt op de week waarin je de verbreking van de overeenkomst meedeelt aan de werkgever. Tijdens de proefperiode (eerste drie dagen van de overeenkomst) moet je geen opzeggingstermijn respecteren

KAN MIJN WERKGEVER DE OVEREENKOMST VERBREKEN?
Dat kan, maar hij moet een opzeggingstermijn respecteren. Die termijn is afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Is die een maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen. Sloot je een overeenkomst van meer dan een maand, dan moet de werkgever een termijn van 7 dagen in acht nemen. De opzegging gaat in op de maandag die volgt op de week waarin de werkgever je de verbreking van de overeenkomst meedeelt.
Wie een contract vroegtijdig wil beëindigen, doet dat schriftelijk. Zorg er ook voor dat je van de andere partij een ontvangstbewijs krijgt voor je opzegbrief. Als jobstudent kan je de werkgever een opzegbrief afgeven en een kopie laten tekenen voor ontvangst (omgekeerd mag de werkgever je niet op die manier ontslag geven). De veiligste weg is echter een aangetekende brief met daarin het begin en de duur van de opzeggingstermijn. Je verstuurt de aangetekende brief ten laatste op een woensdag (als er een feestdag tussenzit: op dinsdag). De opzegperiode begint (altijd) pas te lopen vanaf de eerste daaropvolgende maandag. Je ontslagbrief heeft immers pas uitwerking vanaf de derde werkdag (= alle dagen behalve de zon- en feestdagen) na verzending.

 

Wil je meer weten over het werken als jobstudent? Lees dan de ABVV-jongeren brochure ‘JOUW STUDENTENJOB.BE’, of neem contact op.

 

Seizoensarbeid in de land- en tuinbouw: 100-dagenregeling

Er is een nieuw akkoord over de regeling voor seizoenarbeid.

Vanaf 1 juli wordt het aantal dagen seizoenarbeid wordt verhoogd naar 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en naar 50 dagen in de landbouw. Voor de melkveehouderij komt er een bijzondere regeling (100 halve dagen) op aanvraag. De specifieke regelingen voor de witloofteelt en voor de fruitteelt worden afgeschaft. De 156 dagenregel voor de champignonsector blijft behouden.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons!

Interimair? Tel je dagen!

Zou je graag een eindejaarspremie ontvangen? Tel dan je werkdagen!

Als uitzendarbeider krijg je een eindejaarspremie als je 65 dagen (of 78 dagen in de zesdagen week) gewerkt hebt in de periode 1 juli tot en met 30 juni.

Concreet:

Heb je tussen 01/07/2022 en 30/06/2023 minstens 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht gewerkt hebben in de 5-dagen week (78 werkdagen in de 6 dagen week), dan zal je in december 2023 een attest ontvangen van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten te Brussel. Wie gesyndikeerd is, bezorgt het attest ter uitbetaling aan HORVAL en ontvangt een syndicale premie bovenop!

Werk je straks tussen 01/07/2023 en 30/06/2024 minstens 65 dagen of 494 uren als uitzendkracht, dan zal je in december 2024 recht hebben op een eindejaarspremie.

Uitzondering: Indien je in dienst treedt onmiddellijk na je interim-overeenkomst bij dezelfde werkgever, volstaan 60 dagen of 456 uren tewerkstelling als uitzendkracht.

 

 ju

1 juli ’23: Stijging van de uitkeringen ouderschapsverlof en tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met kind(eren).

Wie krijgt er meer uitkeringen?

Werknemers die uitsluitend samenwonen met één of meerdere kinderen die ze ten laste hebben.

 

Welke vormen van ouderschapsverlof en tijdskrediet?

  • 1/5e tijdskrediet om voor kinderen te zorgen (in de vorm van een hele of 2 halve dagen per week): € 160,52 per maand ipv € 158,62.
  • voltijds ouderschapsverlof voor de zorg van kind(eren): € 867,02 per maand ipv € 856,74 .
  • Voltijdsers die hun arbeidsprestaties met de helft verminderen in het kader van ouderschapsverlof: € 433,51 ipv € 428,37.
  • 1/5e ouderschapsverlof: €173,40 per maand ipv € 171,34.
  • Voltijdsers die hun arbeidsprestaties met één tiende verminderen in het kader van ouderschapsverlof: € 86,70 per maand i.p.v. € 85,67.