Horeca: op naar een hoger functiejaar?

Als werknemer in de horeca wordt je bij indienstneming  ingeschaald in functie van de referentiefunctie met de overeenstemmende functiecategorie op de lijn met nul functiejaren.

Na een periode van 6 maanden of 130 effectief gewerkte dagen (5 dagenweek) in dezelfde functie in geval kom je in functiejaar 1.
De overgang naar functiejaar 2 gebeurt de eerste dag van de maand die volgt op de tweede verjaardag van je arbeidsovereenkomst.

Lees de lonenschalen met functiejaren.

Heb je recht op een coronapremie van maximum 500 euro?

We kunnen een coronapremie goed gebruiken, maar niet iedereen zal een premie krijgen!

Iedereen 500 euro? NEE

De wetgeving* stelt duidelijk dat:

 • Ondernemingen die goede resultaten behaalden tijdens de coronacrisis kunnen een eenmalige premie toekennen.
 • De toekenning en het bedrag ervan moet bepaald worden in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sector- of ondernemingsniveau. In ondernemingen zonder delegees mag de toekenning geregeld worden in een individuele overeenkomst.

Het aantal consumptiecheques en het brutobedrag van deze cheques moet vermeld worden op de loonfiche.

 

Cash? NEE

Geen cash geld. De premie mag enkel in de vorm van een een papieren of elektronische consumptiecheque.

 

Bruto = netto? JA

Als de uitgifte van de consumptiecheques aan alle voorwaarden voldoen is er geen werknemers-socialezekerheidsbijdrage noch bedrijfsvoorheffing. De werkgever is wel onderworpen aan een werkgeversbijdrage van 16,5 %, maar volledig aftrekbaar voor de werkgever

 

Ter vervanging van bestaand voordeel? NEE

De consumptiecheque (coronapremie) mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, vof andere voordelen.

 

Altijd en overal geldig? NEE

De consumptiecheque(s) mag worden uitgereikt vanaf 1 augustus 2021 tot 31 december 2021. En zijn geldig tot 31 december 2022.

Je kan ze gebruiken in de horecasector, kleinhandelszaken, inrichtingen die behoren tot de culturele sector en zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid, in sportverenigingen waarvoor een door de gemeenschappen erkende of gesubsidieerde federatie bestaat of die behoren tot één van de nationale federaties, de wellnesscentra, toeristische attracties, bioscopen, bowlingzalen, zwembaden en fitnesscentra, schoonheidssalons, niet-medische pedicurezaken,  nagelsalons, massagesalons, kapperszaken en barbiers, tatoeage- en piercingsalons en rijscholen.

 

Omruilen voor cash geld? NEE

De consumptiecheques kunnen geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild voor geld.

 

Pro rata voor deeltijdsen? KAN

De toekenning en de berekening tot een maximum van 500 euro wordt bepaald in de cao of overeenkomst.

 

Vervallen de oude consumptiecheques? NEE

De geldigheidsduur van de oude consumptiecheques wordt verlengd tot en met 31 december 2022.

 

* Koninklijk Besluit van 21 juli 2021 tot wijziging van artikel 19quinquies van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS van 29 juli 2021; Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021.

Hou de geldigheid van je maaltijd-,eco-, cadeau-, consumptie-, sport- en cultuurcheques in het oog!

Omwille van corona is de geldigheidsduur van de cheques verlengd.

 • Voor maaltijdcheques, cadeaucheques en ecocheques: verlenging van 6 maanden voor de cheques die vervallen tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021.

 • Voor Sport – en Cultuur cheques toegekend in 2019: verlenging tot 30 september 2021.
 • Voor Consumptiecheques: verlenging tot 31 december 2022

Overzicht van nieuwe vervaldata:

Consumptiecheque

 • 06/2021 –> 12/2022
 • 12/2021 –> 12/2022

Eco-cheques

 • 01/2020 –>12/2022
 • 02/2020 –>12/2022
 • 07/2020 –>12/2022
 • 08/2020 –>12/2022
 • 09/2020 –>12/2022
 • 10/2020 –>12/2022
 • 11/2020 –>05/2021
 • 12/2020 –>06/2021
 • 01/2021–> 07/2021
 • 02/2021–>08/2021
 • 03/2021 –>09/2021

Cadeaucheques

 • 11/2020–>05/2021
 • 12/2020 –>06/2021
 • 01/2021 –>07/2021
 • 02/2021 –>08/2021
 • 03/2021 –>09/2021

Sport & Culture Pass

 • 09/2020 –>09/2021

Uitbreiding VOV

De Vlaamse overheid zal tijdens het schooljaar 2021-2022 het recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV) tijdelijk uitbreiden. Nu kan je maximaal 125 uur verlof per jaar nemen voor een opleiding, maar als experiment verdubbelt dat nu tot 250 uur. Tijdens het verlof mag je afwezig zijn om lessen bij te wonen of te studeren met behoud van loon tot maximaal 2.987 euro
bruto voor schooljaar 2021-2022.

De werkgever zal in het experiment een uitdrukkelijkere rol spelen dan voordien. Opleidingsverlof kan je nu alleen op eigen initiatief nemen, maar binnenkort kan ook je werkgever 125 uur VOV vrijblijvend voorstellen. Die opleiding moet bovendien niets te maken hebben met je functie. Zo blijven opleidingen die nodig zijn voor je job ten laste van de werkgever. Of je het voorstel aanvaardt, beslis je zelf. Als je naast dat voorstel op eigen initiatief wil bijstuderen, kan je in totaal dus 250 uur afwezig zijn. Jij kan 125 uur zelf kiezen en je werkgever krijgt ook 125 uur.

Minstens 32 uur opleiding
Om van het VOV te genieten, moet je minstens 32 uur aan opleidingen volgen. Maar tijdens het schooljaar 2021-2022 moeten die niet meer bij dezelfde opleidingsverstrekker doorgaan. Daardoor kan je meerdere korte opleidingen volgen. Benieuwd naar de opleidingsmogelijkheden? Alle VOV-opleidingen vind je op www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank.

Bron: De Nieuwe Werker juni 2021

Wijzigingen mbt thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met (een) kind(eren)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande ouder met (een) kind(eren).

Het ontwerp geeft gevolg aan een advies van de Nationale Arbeidsraad met het oog op de verhoging van de uitkering voor de alleenstaande ouders die hun loopbaan onderbreken of verminderen in het kader van een thematisch verlof of een tijdskrediet.

Wat de thematische verloven betreft, voorziet het ontwerp in twee aanpassingen aan het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking:

 • de verhoging van de uitkering voor het 1/10de ouderschapsverlof tot de helft van de uitkering voor het 1/5de ouderschapsverlof. De uitkering van 80,06 euro wordt op 83,66 euro gebracht
 • alle uitkeringen vermeld in de artikelen 6/2, § 2 en 6/3, § 2, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 worden verhoogd met 2,4%

Voor het tijdskrediet voorziet het ontwerp in een verhoging met 2,4% van de uitkering voor de alleenstaande werknemer die zijn prestaties vermindert met 1/5de.

De maatregelen treden in voege op 1 juli 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Tijdelijke werkloosheid omdat een kind in de zomervakantie niet naar een kamp of een georganiseerde opvang kan gaan

In de volgende twee situaties kan er tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind worden aangevraagd tijdens de periode van 01.07.2021 tot 31.08.2021 :

 • Het zomerkamp of de georganiseerde opvang kan omwille van een corona besmetting niet doorgaan of moet voortijdig worden stopgezet;
 •  Het zomerkamp of de georganiseerde opvang gaat wel door maar het kind kan er niet naartoe gaan omdat het kind zelf in quarantaine moet.

Voorwaarde is dat het gaat om een (schoolgaand) minderjarig kind dat bij je, als werknemer, samenwoont.
Het kind moet ook ingeschreven zijn voor het kamp of de opvang vóór de annullatie of de stopzetting van het kamp of de opvang of vóór de quarantaine van het kind .

Procedure:

Bezorg je werkgever een attestopvang kind zomervakantie annulatie corona of een  attest opvang kind zomervakantie quarantaine corona. Beide attesten zijn eenvoudig aan te vragen bij een Horval-medewerker.

Opgelet!

Voor deze maatregelen geldt dat voor eenzelfde periode slechts 1 persoon die met het kind samenwoont van deze mogelijkheden gebruik kan maken (de twee ouders kunnen dus niet geljktijdig gebruik maken van dit recht gedurende dezelfde periode).

 

Landingsbaan vanaf 55 jaar: wachten op sectorcao’s

CAO 156  (Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2021 en 2022, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering) , werd binnen de NAR  op 15 juli gesloten.

http://www.cnt-nar.be/CAO-ORIG/cao-156-(15.07.2021).pdf

Sectorale uitvoeringscao’s zijn nodig voor de uitvoering van CAO156. Van zodra die er zijn, lees je het op onze website!

Helpen in de getroffen gebieden

Er geldt voor de periode tot en met 1 augustus 2021 een vrijstelling van aangifte voor de tijdelijk en volledig werklozen die vrijwilligerswerk verrichten in het kader van het opruimen van de getroffen gebieden of de hulp aan de getroffen bevolking.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen)

De RVA aanvaardt dat alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de hevige regenvallen  kan worden aangegeven als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit tot 15 augustus 2021.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht veronderstelt dat de uitvoering van het werk tijdelijk volledig onmogelijk is. Bijvoorbeeld in het geval dat je als werknemer het werk niet kan uitoefenen omdat de plaats van tewerkstelling is ondergelopen, de infrastructuur van de werkgever is aangetast of vernietigd of omdat je niet op de plaats van het werk kan raken doordat het openbaar vervoer onderbroken is of doordat de wegen overstroomd zijn.

Ook omstandigheden die op zich het werk niet rechtstreeks onmogelijk maken toch een reden kunnen zijn om de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te roepen. Dit betreft de situaties waarin je als werknemer getroffen bent door ernstige schade of verliezen en de facto in de onmogelijkheid is om te gaan werken omdat je prioriteit moet geven aan het zoeken naar een nieuwe huisvesting, de opkuis of herstellingswerken van je woning, het regelen van je schadedossier of het zoeken naar alternatieve vervoermiddelen.

Voorwaarden:

 • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk (dit is bijvoorbeeld niet het geval indien je niet kan telewerken).
 • De uitvoering van het werk is slechts tijdelijk onmogelijk. (bijvoorbeeld wanneer de werkgever beslist de werkzaamheden niet opnieuw op te starten )
 • Er is geen vervangwerk mogelijk (bijvoorbeeld bepaalde opruimwerken).
 • Je hebt voor die dag(en) niet reeds verlof of recuperatie genomen.
 • Je hebt voor die dag geen recht op loon.
 • Je bent in de onmogelijkheid om telewerk uit te voeren
 • Je kan op geen andere manier het werk bereiken (bijvoorbeeld met eigen of alternatieve vervoermiddelen).

 

Hoe aanvragen?

De werkgever bepaalt welke vorm van tijdelijke werkloosheid wordt  ingeroepen en volgt de geijkte procedure.

 

Goed om te weten:

Aangezien nog tot 30 september 2021 afwijkende maatregelen in het kader van de coronacrisis die gelden voor alle tijdelijk werklozen van toepassing zijn, moet ja als werknemer niet in het bezit van een controlekaart C3.2A.

In bepaalde gevallen moet je een uitkeringsaanvraag indienen bij het A.B.V.V, namelijk in geval van:

 • na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever, ongeacht de reden van de werkloosheid;
 • wegens werkgebrek (stelsel arbeiders en bedienden), indien uw toelaatbaarheid tot uitkeringen tijdelijke werkloosheid nog niet werd vastgesteld bij een vorige uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid;
 • na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar;
 • na een verandering van uw contractuele arbeidsregeling (bv. als u deeltijds werkt of als u loopbaanonderbreking of tijdskrediet neemt);
 • na uw 65ste verjaardag.

 

! Werknemers die hun vast verblijfsadres verloren hebben en tijdelijk elders zijn gaan wonen, moeten daarvan geen aangifte doen indien deze periode beperkt is tot 31 augustus 2021.

! Tijdens deze periode is het feit dat een werkloze gaat inwonen bij familie of vrienden zonder invloed op de gezinscategorie waartoe je behoort en zonder invloed voor de gezinscategorie van de personen met wie hij tijdelijk gaat samenwonen.

Nood aan meer info? Contacteer de Werkloosheidsdienst van het ABVV .