Lidgelden worden verhoogd op 1 juli 2023

Alles wordt duurder alsook de lidbijdrage aan Horval West-Vlaanderen.

Wens je te weten hoeveel lidgeld je per maand dient te betalen en/of je recht hebt op een aangepaste bijdrage of een syndicale premie, neem dan met ons contact op via mail: syndicalepremie@horvalwvl.be

 

Ben je al lid en verandert er iets dat voor ons van belang is (adres, rekeningnummer, werkgever, beroepssituatie, gestopt met werken, langdurig ziek, met pensioen…)? Deel je wijzigingen lidmaatschapgegevens mee.

Uitbreiding klein verlet in geval van langdurige pleegzorg

Vanaf 25 mei worden de familiebanden met het pleegkind  gelijkgesteld met de familiebanden met het (eigen) kind voor alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet. Zo wordt het pleegkind gelijkgesteld met het kind, de pleegmoeder met de moeder, de pleegvader met de vader, enz…..

De gelijkstelling wordt voorzien voor langdurige pleegzorg.

Onder langdurige plaagzorg wordt verstaan dat bij aanvang duidelijk is dat het pleegkind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin of bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven.  Wanneer de gebeurtenis (die geen overlijden uitmaakt van het pleegkind, de pleegmoeder/-vader, de pleegschoonmoeder/-vader of de pleegstiefmoeder/-vader) plaatsvindt na afloop van langdurige pleegzorg, geldt de bijkomende voorwaarde dat het pleegkind gedurende een onafgebroken periode van drie jaar op permanente en affectieve wijze deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin.

12 juni 2023 – is het Werelddag tegen Kinderarbeid.

World Day Against Child Labour 2023

Elk kind de juiste middelen geven om zich te ontwikkelen – Stop Kinderarbeid!

Vandaag de dag werken er wereldwijd nog steeds 160 miljoen kinderen.  70 procent van alle kinderarbeid vindt plaats in de landbouw. Dat zijn 112 miljoen kinderen die in de landbouw werken, op plantages en kleine boerderijen waar hun werkgereedschap machetes zijn in plaats van potloden. Kinderarbeid voorkomt dat veel kinderen naar school gaan of belemmert hun leerproces als ze wel naar school gaan. Kinderarbeid houdt de vicieuze cirkel in stand waarin gezinnen gevangen zitten: kinderen werken, blijven vaak ongeschoold en arm, en vervolgens moeten hun kinderen werken om te overleven. Bovendien ondermijnt kinderarbeid de onderhandelingen voor een eerlijk loon voor volwassenen.

Verandering is mogelijk als de onderliggende oorzaken van kinderarbeid worden aangepakt: de politieke wil moet gericht zijn op het terugdringen van armoede, het garanderen van een leefbaar inkomen, sociale zekerheid, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen voor iedereen.

De internationale voedingsvakbond IUF en de Europese voedingsvakbond EFFAT, samen met de aangesloten vakbonden waaronder ABVV HORVAL , herhalen hun eisen aan regeringen en multinationals om actie te ondernemen en verandering te brengen in de persoonlijke verhalen van miljoenen kinderen.

  • Verplichte due diligence-wetgeving op het gebied van mensenrechten invoeren
  • Zorgen voor traceerbaarheid van alle goederen in de toeleveringsketens van de landbouw, zodat er geen kinderarbeid kan worden gebruikt
  • Betaal een eerlijke prijs voor landbouwgewassen om ervoor te zorgen dat kleine boeren een leefbaar inkomen krijgen en werknemers een leefbaar loon.
  • Wetgeving opstellen over kinderarbeid in de landbouw in overeenstemming met ILO C138 en C182 zonder

uitzonderingen op de minimumleeftijd en handhaving van deze wetten door de arbeidsinspectie van de overheid.

  • De belemmeringen voor werknemers om zich te organiseren in de landbouw wegnemen

 

Elke stap die wordt genomen om kinderarbeid uit te bannen, zal elk kind de juiste instrumenten geven om zich te ontwikkelen.

 

Stop kinderarbeid.

 

Aarzel niet om deze korte film te bekijken en te delen met anderen en op je sociale netwerken.

 

Automatisch recht op werkloosheidsuitkering bij collectief verlof? Niet altijd!

Sommige werkgever sluiten hun zaak enkele dagen/weken om vakantie te nemen. Als werknemers ben je dan verplicht ook je verlof op te nemen. Maar wat als je geen (voldoende) verlofdagen hebt?

Zie hier de letterlijke tekst van de RVA-site:

Wanneer kunt u beroep doen op tijdelijk werkloosheid omwille van collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie?
Werknemers die geen recht of geen recht meer hebben op een voldoende aantal vakantiedagen om de volledige periode van sluiting te overbruggen, kunt u tijdelijk werkloos stellen voor de dagen die niet gedekt zijn door vakantiegeld.

Voorbeelden:

een onderneming sluit 18 dagen wegens jaarlijkse vakantie. Een werknemer heeft slechts recht op 12 dagen op basis van zijn arbeidsprestaties van het vorige jaar. Hij kan in principe voor de laatste 6 dagen uitkeringen ontvangen.
een werknemer verandert van werkgever en heeft reeds al zijn vakantiedagen uitgeput bij zijn eerste werkgever wanneer de onderneming die hem thans tewerkstelt sluit wegens jaarlijkse vakantie. Gedurende deze periode kan de werknemer in principe uitkeringen ontvangen.
Het feit werkloos te zijn mag echter niet het gevolg zijn van de eigen keuze van de werknemer. De werknemer moet zijn betaalde vakantiedagen, jeugdvakantie of seniorvakantie prioritair uitputten tijdens de periode van sluiting (niet zijn eventueel recht op aanvullende vakantie). Doet hij dit niet, dan wordt hij voor een aantal sluitingsdagen gelijk aan het aantal vrij gekozen vakantiedagen geacht vrijwillig werkloos te zijn zonder loon en heeft hij voor deze dagen geen recht op uitkeringen. Deze redenering geldt uiteraard niet voor vakantiedagen genomen bij een voorgaande werkgever.

Voorbeeld:

een werknemer heeft recht op 20 vakantiedagen en heeft reeds 10 dagen vrij opgenomen vooraleer de onderneming 15 dagen sluit wegens jaarlijkse vakantie. De werknemer kan geen uitkeringen ontvangen gedurende de laatste 5 dagen van de sluiting aangezien hij voor deze dagen vrijwillig werkloos is (hij had zijn vakantie prioritair moeten opnemen gedurende de periode van sluiting).
Indien de werknemer recht heeft op bijkomende wettelijke vakantiedagen (vb. de VACANTEXDAGEN in de textielsector), dan moeten beiden types van vakantie (de wettelijke vakantiedagen en vacantexdagen) opgeteld worden en moet de werknemer al zijn vakantiedagen (ongeacht het type) reserveren voor de collectieve sluitingen (ongeacht de aard van de collectieve sluiting) vooraleer hij zijn individueel verlof opneemt.

Voorbeeld:

De werknemer heeft recht op 20 wettelijke verlofdagen: er zijn 15 vakantiedagen collectief vastgelegd in juli/augustus en de werknemer kan 5 dagen vrij opnemen. Daarnaast heeft hij recht op 3 vacantexdagen. In de onderneming zijn er 4 vacantexdagen collectief vastgelegd in december. De werknemer moet 1 wettelijke vakantiedag reserveren voor op het einde van het jaar om het tekort aan deze vacantex op te vangen
Wanneer er geen sluiting is, kunnen de werknemers die geen of onvoldoende vakantiedagen verworven hebben, uiteraard niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens sluiting. Zij kunnen dan, eventueel in overleg met hun werkgever, een tijd afwezig zijn van het werk door verlof zonder wedde te nemen.

 

Nood aan meer uitleg? Neem dan contact op!