Eerst contract, dan pas werken!

img_1778Een arbeidsovereenkomst geeft werknemers zekerheid. Normaal gezien moet je die arbeidsovereenkomst tekenen vóór je aan de slag gaat. Maar voor de interim-sector bestond hier een uitzondering op: het contract moest pas twee dagen na de start van de opdracht ondertekend worden. En daar werd door sommige interimkantoren soms misbruik van gemaakt. Onder andere door het contract nog aan te passen bij ziekte. En de uitzendkracht was het slachtoffer, want die had geen enkel bewijs in handen.

Vanaf nu:

De uitzendkracht moet op voorhand duidelijke afspreken met het uitzendkantoor over hoe hij het contract zal ondertekenen. Het klassieke papieren contract blijft sowieso bestaan. Dus als een uitzendkracht erop staat om zijn contract op papier te ondertekenen, dan kan het uitzendkantoor dat niet weigeren. In de praktijk is dat soms moeilijk haalbaar. Daarom werd nu ook de mogelijkheid ontwikkeld om je contract elektronisch te ondertekenen, dus via computer of smartphone..

Heb je nog vragen? Bezoek onze website www.interimcontract.be. Daar vind je meer informatie en kan je een demonstratiefilmpje bekijken over het onderteken van een e-contract.

7 oktober: 2 jaar regering-Michel: actiedag

De regering-Michel zit nu twee jaar in het zadel. Het is een asociale regering die voluit de neoliberale kaart trekt, volgzaam luistert naar de wensen van het patronaat en tegelijk keihard bespaart op kap van werknemers, gepensioneerden, werkzoekenden en mensen met een uitkering. Terwijl grote vermogens en bedrijven cadeaus ontvangen krijgen werknemers hogere facturen, minder sociale bescherming, en moeten ze langer, harder en soepeler werken voor minder koopkracht. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering-Bourgeois. Het moet anders en beter.

Alternatieven
Wij willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid. Want er zijn wél alternatieven voor deze eindeloze broeksriempolitiek op kap van de gezinnen en werknemers.

Meer koopkracht dankzij de vrijheid van loononderhandelingen. Werknemers moeten hun deel van de taart krijgen.
Fiscale rechtvaardigheid. Alle inkomens samen nemen en eerlijk belasten. Een grotere bijdrage van inkomsten uit kapitaal en fiscale fairplay. De achterpoorten moeten dicht.
De federale sociale zekerheid versterken. Investeren in mensen in plaats van erop te besparen.
Kwaliteitsvolle en toegankelijke openbare diensten. Daar wordt iedereen beter van.
Dat maken we een week na onze massabetoging van 29 september duidelijk met een actiedag op vrijdag 7 oktober. In bepaalde sectoren en bedrijven wordt actie gevoerd onder verschillende vormen. en op openbare plaatsen voeren we actie.

Vakantiedagen en werkloosheid

Wettelijke vakantiedagen moeten opgenomen worden binnen het vakantiejaar zelf. De wet laat de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar niet toe.

Er kan voor deze verlofdagen ook geen werkloosheidsvergoeding uitbetaald worden omdat je reeds vakantiegeld hebt ontvangen via de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie of de Vakantiekas van je sector.

Tip: Voor de resterende maanden van dit jaar kan je een aantal dagen aanduiden als betaalde vakantiedagen. Dit doe je door op de controlekaart de letter “V” te plaatsen. Je zal geen werkloosheidsuitkering ontvangen voor de aangeduide vakantiedagen.

Net daarom is het interessant om de nog op te nemen verlofdagen wat te spreiden.

Wanneer je ervoor kiest om je vakantiedagen niet aan te duiden (op je kaart) of niet aan te geven (via je ABVV-kantoor), dan maakt RVA in december een afrekening. Dit betekent dat alle nog niet opgenomen betaalde vakantiedagen automatisch in mindering zullen worden gebracht van je werkloosheidsuitkering.

Lees meer.

dopkaart

Tweedepijler-pensioengegevens in DB2P

Is er een aanvullend pensioen geregeld in je sector of op je bedrijf? Dan kan je vanaf 1 oktober 2016 je naast je wettelijk pensioen ook je aanvullend pensioenrechten consulteren op   www.mypension.be.

De gegevensbank werd DB2P gedoopt en wordt beheerd door de vzw Sigedis. Je aavullende pensioenrechten die berekend zijn op 1 januari van het jaar, voor heel de loopbaan, alle werkgevers, werknemersstatuten en pensioeninstellingen samen zijn te raadplegen.

De individuele levensverzekeringscontracten (3e en 4e pijler) zijn niet opgenomen in DB2P en kunnen dus niet geraadpleegd worden in deze gegevensbank.

Interim? Vanaf 1 oktober: eerst je contract, dan pas aan de slag

Vanaf 1 oktober 2016 moet je als uitzendkracht een arbeidsovereenkomst afsluiten voor je effectief aan de slag gaat. En dat is belangrijk, want een getekend contract geeft je zekerheid. In je contract staat de duur van je opdracht, je loon, …

Je weet dus waar je aan toe bent. Tot voor kort bestond hierop een uitzondering voor de uitzendsector: het contract moest pas 2 dagen na de start van de opdracht getekend worden. Daar werd misbruik van gemaakt: het contract werd aangepast als je ziek werd, er ontstond discussie over het loon, …
En de uitzendkracht bleef in de kou staan, want die had geen bewijs in handen.
Gelukkig komt daar, dankzij het ABVV, nu een einde aan.

DOWNLOAD DE INFOFICHE OF BEKIJK HET INFOFILMPJE!