Voedingsnijverheid (PC118): verhoging bestaanzekerheidsvergoedingen

In de Voedingsnijverheid worden met ingang van 1 januari 2020 de bedragen bestaanszekerheidsuitkeringen verhoogd.

  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van langdurige ziekte wordt 7,56 euro per dag .
  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wordt 11,38 euro per dag .
  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van tijdelijke werkloosheid wordt 8,70 euro per dag voor de eerste 5 dagen. Vanaf de zesde dag 11,96 euro per dag.

Kleine bakkerijen: bestaanszekerheidsvergoeding bij ontslag

Arbeiders van wie het contract eindigt wegens medische overmacht hebben vanaf 01.01.2020 recht op een bestaanszekerheidsvergoeding van € 11,38 per werkloosheidsdag (voorheen € 10,74) gedurende een periode die afhangt van de anciënniteit van de arbeider in de onderneming:

  • Minder dan 10 jaar anciënniteit: 0 weken
  • 10 jaar tot minder dan 15 jaar anciënniteit:3 weken
  • 15 jaar tot minder dan 20 jaar anciënniteit:6 weken
  • 20 jaar en meer anciënniteit: 8 weken

Deze vergoeding is ten laste van het Sociaal Fonds.

Sociaal Fonds.

Voedingsnijverheid: verzending bons syndicale premie : 12 november

Wie vorig jaar al een premie kreeg en volledig met zijn bijdragen in orde is via domiciliëring kreeg zijn betaling syndicale premie rechtstreeks op de bankrekening.

Wie vorig jaar nog geen premie kreeg, niet via domiciliëring betaalt of niet in orde is met zijn lidbijdrage, krijgt een attest. Een zogenaamde ‘bon syndicale premie’. De bons worden vanaf 12 november, door het Sociaal Fonds, opgestuurd naar de werknemers.

Ontving je een bon breng het volledig blad, zowel het ‘origineel’ en het ‘duplicaat’ gedeelte, binnen bij HORVAL .

 

Cacao-barometer 2018

Cacao-producerende gemeenschappen worden geconfronteerd met armoede, kinderarbeid en ontbossing. Daarbij komt nog een snelle daling van de prijzen voor cacao. Inspanningen in de cacao-industrie om het leven van boeren, gemeenschappen en het milieu in het afgelopen decennium te verbeteren, hebben weinig effect. Dit zijn conclusies in de tweejaarlijkse Cacao Barometer.

De Cacaobarometer 2018 geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid in de cacaosector en legt de nadruk op de belangrijkste kwesties die momenteel niet genoeg aandacht krijgen.

Lees hier het de Cacao-Barometer 2018.