Bakkerijen: bestaanszekerheidsvergoeding

Ben je werkzaam als arbeider in de bakkerijsector en ben je economisch of technisch dan heb je misschien recht op een bestaanszekerheidsvergoeding!

Gedurende de eerste 45 werkloosheidsdagen per kalenderjaar, zowel bij economische als technische werkloosheid, betaalt het Sociaal Fonds van de sector een bestaanszekerheidsvergoeding van 8,70€ per dag voor de eerste 5 werkloosheidsdagen en 11,96 euro vanaf de zesde werkloosheidsdag.

De uitkering kan bekomen worden door een aanvraagformulier over te maken aan het Fonds. Je kan het formulier bekomen bij Horval WVL.

 

Voedingsnijverheid (PC118): landingsbanen

Werknemers die 60 jaar of ouder zijn en 25 jaar beroepsloopbaan hebben kunnen uitkeringen genieten in het kader van landingsbanen.

Werknemers kunnen vanaf 55 jaar een landingsbaan (1/5de) opnemen of vanaf 57 jaar (1/2de) met behoud van een uitkering, indien ze zich in een van de volgende situaties bevinden:

 • Landingsbaan “lange loopbaan”
  • Een beroepsloopbaan van 35 jaar als loontrekkende (lange loopbaan)
 • Landingsbaan “zware beroepen”
  • Uitoefening van een zwaar beroep (nachtarbeid – ploegenarbeid – werk in onderbroken diensten):
   • ofwel gedurende minstens 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar;
   • ofwel gedurende minstens 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar
  • Ofwel minstens 20 jaar nachtarbeid gepresteerd hebben.

Voedingsnijverheid (PC 118): Werkbaar werk, Werk aan de winkel!

Een bedrijfs-cao rond “werkbaarheid van het werk”

De ondernemingen met een syndicale delegatie, die reeds een “ondernemings-cao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid” hebben afgesloten, moeten deze ten laatste tegen 30.06.2020 evalueren. Hierbij wordt nagegaan welke verdere acties ondernomen moeten worden. Het paritair comité raadt aan om tijdens de evaluatie een adviseur van Alimento uit te nodigen om toelichting te geven bij hun vernieuwd aanbod.

De ondernemingen met een syndicale delegatie, die nog geen “ondernemings-cao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid” hebben afgesloten, moeten deze ten laatste tegen 30.06.2020 afsluiten. Bedrijven die tegen deze deadline nog geen cao hebben afgesloten zullen een bijdrage van 0,10% van de loonmassa moeten betalen vanaf 01.01.2021 tot en met de datum van het afsluiten van een cao werkbaar werk.

De cao’s moeten voor 30.09.2020 aan Alimento bezorgd worden.

 

 

Voedingsnijverheid (PC118): verhoging bestaanzekerheidsvergoedingen

In de Voedingsnijverheid worden met ingang van 1 januari 2020 de bedragen bestaanszekerheidsuitkeringen verhoogd.

 • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van langdurige ziekte wordt 7,56 euro per dag .
 • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht wordt 11,38 euro per dag .
 • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van tijdelijke werkloosheid wordt 8,70 euro per dag voor de eerste 5 dagen. Vanaf de zesde dag 11,96 euro per dag.

Kleine bakkerijen: bestaanszekerheidsvergoeding bij ontslag

Arbeiders van wie het contract eindigt wegens medische overmacht hebben vanaf 01.01.2020 recht op een bestaanszekerheidsvergoeding van € 11,38 per werkloosheidsdag (voorheen € 10,74) gedurende een periode die afhangt van de anciënniteit van de arbeider in de onderneming:

 • Minder dan 10 jaar anciënniteit: 0 weken
 • 10 jaar tot minder dan 15 jaar anciënniteit:3 weken
 • 15 jaar tot minder dan 20 jaar anciënniteit:6 weken
 • 20 jaar en meer anciënniteit: 8 weken

Deze vergoeding is ten laste van het Sociaal Fonds.

Sociaal Fonds.