Ondernemingsraadsleden, tijd voor debat over de vervanging van de feestdag welke met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in een onderneming samenvallen

Geen ondernemingsraad in de onderneming?

  • Bij ontstentenis van een beslissing van de ondernemingsraad of zo er geen ondernemingsraad is, mogen de regelingen op het vlak van de onderneming getroffen worden tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging
  • Bij gebrek aan overeenstemming van de syndicale afvaardiging of bij gebrek aan een syndicale afvaardiging, kan dit akkoord direct met de werknemers worden gesloten ;
  • Indien op deze verschillende vlakken geen beslissing wordt genomen, worden de regelingen getroffen bij individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer ;
  • Wanneer de vervangingsdag niet is vastgesteld overeenkomstig deze regels, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op die feestdag volgt.
  • Maar, men kan ook overeenkomen om de keuze van de vervangingsdag over te laten aan de werknemer net zoals een dag jaarlijkse vakantie

Lees meer op de FOD site over feestdagen

 

 

E-sigaret is ook verboden op de werkplek

Sedert 1 januari 2006 hebben alle werknemers het recht om over rookvrije lucht te beschikken in alle ruimten waar zij tewerkgesteld zijn of toegang toe hebben in het kader van hun werk.

Meer en meer wordt de e-sigaret gebruikt. Bij een e-sigaret wordt er geen tabak gerookt, maar waarbij op elektronische wijze vloeistof verdampt om te inhaleren, zgn. dampen.

De wetgeving die roken verbiedt, verbiedt eveneens het dampen op het werk.

Lees de info FOD Bescherming tegen tabaksrook op het werk

e-sigaret

Overgang naar winteruur

We schakelen over van zomertijd naar wintertijd in de nacht van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober 2015. Om 3 uur ’s morgens wordt de klok één uur teruggedraaid

De omschakeling kan voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon van werknemers die op dat moment aan het werk zijn.

De CAO nr. 30 van de Nationale Arbeidsraad biedt de volgende oplossing aan: Lees meer

Tweedepijler-pensioengegevens in DB2P

Is er een aanvullend pensioen geregeld in je sector of op je bedrijf? Dan kan je vanaf 1 oktober 2016 je naast je wettelijk pensioen ook je aanvullend pensioenrechten consulteren op   www.mypension.be.

De gegevensbank werd DB2P gedoopt en wordt beheerd door de vzw Sigedis. Je aavullende pensioenrechten die berekend zijn op 1 januari van het jaar, voor heel de loopbaan, alle werkgevers, werknemersstatuten en pensioeninstellingen samen zijn te raadplegen.

De individuele levensverzekeringscontracten (3e en 4e pijler) zijn niet opgenomen in DB2P en kunnen dus niet geraadpleegd worden in deze gegevensbank.

Jaarlijkse sluiting onderneming: wat indien je onvoldoende vakantiedagen hebt?

Wanneer een onderneming gesloten is ingevolge  jaarlijkse vakantie, kunnen arbeiders die onvoldoende vakantiedagen hebben om de volledige periode van sluiting te overbruggen, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA.

Lees hier de RVA richtlijnen.

Meer info op de Werkloosheidskantoren van het ABVV.

 

 

Studenten mogen eerst gelegenheidsarbeider zijn vooraleer ze hun contigent van 50 dagen aanspreken

In het Belgisch Staatsblad van 26.07.2016 verscheen het KB  dat stelt dat met ingang van 01.07.2016  er geen prioriteit meer moet worden gegeven aan het studentencontingent van 50 dagen. Voordien moest eerst het studentencontingent van 50 dagen opgebruikt worden en kon de student nadien pas als gelegenheidswerknemer of via andere tewerkstelling tewerkgesteld worden.

Meer info bij ABVV Jongeren

jongeren

Alles wat je moet weten over het plan-Peeters, maar wat je nooit gerealiseerd wil zien.

plan peetersHeel, maar dan ook heel kort samengevat, betekent het plan-Peeters dat elke werknemer meer uren zal moeten werken, dat je dat zelf niet kan kiezen en dat er tijdens de hele loopbaan grondig met je voeten wordt gespeeld.

Een plan, (nog) geen wet

Neen, wij spreken niet over de wet-Peeters, want tot op vandaag is er nog helemaal geen wet waarin alles vastligt en waar je maar genoegen mee moet nemen. Dus spreken we beter van het plan-Peeters.


Informeren

Wat zegt dat plan-Peeters nu precies? Waarover gaat het? En belangrijker nog, wat zijn de gevolgen voor jou als werknemer?

Op deze website leggen we het plan-Peeters uit in mensentaal. Waar mogelijk voegen we ook een voorbeeld of getuigenis bij.

 www.planpeeters.be