Leidraad voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

 

Sinds 1 april 2010 verplicht de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009 alle private organisaties in België om de krijtlijnen van een preventief alcohol- en drugsbeleid in hun organisatie in hun arbeidsreglement op te nemen. Ze kunnen ervoor opteren om dit verder uit te werken in concrete regels en procedures.

De Nationale Arbeidsraad heeft een leidraad ontwikkeld om in de ondernemingen het alcohol- en drugsbeleid te concretiseren of te evalueren.

Zie hier de link.

 

Het CPBW moet voor 1 november een ontwerp van Jaarlijks Actieplan ontvangen

Een ontwerp van Jaarlijks Actieplan (JAP) moet vòòr 1 november voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en welzijn op het werk

In een JAP moet de praktische uitwerking worden vastgelegd van het (vijfjaren) globaal preventieplan.

Het bepaalt:

  • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid
  • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken
  • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
  • de eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan.

Jongeren op het werk: verbod van gevaarlijke arbeid!

Op 20 juni verscheen een Koninklijk Besluit in de Staasblad inzake jongeren en gevaarlijke arbeid.

Het verbod van gevaarlijke arbeid voor jongeren blijft bestaan, maar werd bijschaaft.

Jongeren mogen in principe geen gevaarlijke arbeid verrichten. Voor jobstudenten zijn er een reeks bijzondere regels.

Zo is onder meer dat blootstelling aan welbepaalde fysische, biologische en chemische agentia verboden. De lijst met chemische agentia waaraan blootstelling verboden is, krijgt een update.

Ook het werk met of aan gevaarlijke machines is voor jongeren verboden. Hieronder vallen nu ook landbouwmachines.

Bron:  Koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk, BS 20 juni 2019; treedt in werking op 30 juni 2019.

 

Migraine en werk: probleem syndicaal aanpakken

Migraine is de meest voorkomende neuro- logische aandoening en uit zich op verschil- lende manieren. Frequentie, intensiteit en symptomen verschillen fors van persoon tot persoon.
Er is onvoldoende aandacht en begrip voor dit gezondheidsprobleem. Nochtans gaan in België elk jaar meer dan 1,65 miljoen werkda- gen verloren als gevolg van migraine.
Begin 2018 nam het ABVV deel aan een denktank in het kader van een project rond migraine, een problematiek die een grote im- pact heeft op de werkvloer.
#Move4Migraine, een onafhankelijk multidis- ciplinair platform van patiënten en actoren uit de gezondheidzorg, werkwereld en mid- denveld, publiceerde onlangs nog een bro- chure met acht mogelijke actiepunten om de levenskwaliteit te verbeteren van personen die last hebben van migraine.

Lees verder

 

Tijd voor het ‘Jaarlijksactieplan’!

Binnenkort komt de bespreking van jaaractieplan voor welzijn op het werk (JAP) op de agenda van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Het jaarlijks actieplan voor welzijn op het werk of kortweg JAP is een jaarlijks plan dat de werkgever moet opstellen met concrete voorstellen om het welzijn op het werk te verbeteren. Het JAP is in principe de concrete uitwerking van het Globaal Preventie Plan (GPP) dat vijfjaarlijks wordt geactualiseerd.

De werkgever moet vóór 1 november een JAP-voorstel voorleggen aan het CPBW of aan de syndicale delegatie (als er geen CPBW is). Het CPBW kan vervolgens advies uitbrengen. Het nieuwe JAP gaat van start op 1 januari: er is dus nog twee maanden tijd voor overleg.

Het kan nuttig zijn om al voor het ontwerp van de werkgever met eigen syndicale voorstellen te komen. Dat verhoogt de kans dat deze voorstellen in het JAP worden opgenomen door de werkgever.

Meer info bij de Horval-secretarissen.

 

TE WARM – TE KOUD

De nieuwe brochure van ABVV Vorming en Actie West-Vlaanderen ‘Te warm – te koud. ‘Een werkbare werkomgeving = aangename temperatuur en klimaat om te werken. Syndicale uitdagingen voor ABVV-leden in het CPBW en Syndicale Afvaardiging’ is deze dagen een goeie handleiding!

In de brochure krijg je een  gedetailleerde toelichting wat warmte en koude betekenen voor je lichaam, welke regelgeving er is, welke syndicale strategie je kunt volgen, welke maatregelen mogelijk zijn, waar je op moet letten, enz.