Interne vertrouwenspersoon verplicht in ondernemingen met 50+ werknemers

Bron: ECHO-ABVV januari 2024

Op 23 november verscheen de wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen in het Belgisch Staatsblad. Sinds 1 december 2023 moeten de ondernemingen met meer dan 50 werknemers een vertrouwenspersoon aanstellen. In dezelfde zin werd ook het Sociaal Strafwetboek gewijzigd, dat inbreuken met betrekking tot de vertrouwenspersoon bestraft.

In ondernemingen met minder dan 50 werknemers wordt een vertrouwenspersoon aangeduid alleen als alle leden van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, alle werknemers  zelf hierom verzoeken (zoals het vroeger het geval was voor alle ondernemingen). Voor de rest blijven de regels (aanstelling, verwijdering uit de functie …) onveranderd.

Deze wijziging maakt deel uit van de maatregelen van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, dat streeft naar grotere aanwezigheid van vertrouwenspersonen in ondernemingen . D e vertrouwenspersoon is immers het eerste aanspreekpunt van de werknemers in de informele interne procedure en een goede kennis heeft van de situatie op de werkvloer.

De aangestelde vertrouwens[1]persoon hoeft niet noodzakelijk de vereiste opleiding te hebben gevolgd op het moment van zijn aanduiding en heeft twee jaar na zijn aanstelling om deze te voltooien

Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers

De Minister van Werk lanceert een nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027 . Dit plan dat de doelstellingen omschrijft die in de komende jaren dienen bereikt te worden op het vlak van welzijn op het werk heeft een evolutief karakter.

Dit actieplan is de vertaling naar het Belgische niveau van het Europees strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 en houdt ten volle rekening met de gezamenlijke prioriteitennota van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk . Dankzij de integratie van deze prioriteitennota wordt dit plan sterk gedragen door alle betrokken partijen.

Dit nationaal actieplan besteedt ruime aandacht aan de preventie van psychosociale risico’s en skelet- en spieraandoeningen en aan de preventie van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemische agentia. Het benadrukt de noodzaak van een ‘vision zero’ aanpak van arbeidsongevallen. Het heeft ook een uitdrukkelijke aandacht voor kwetsbare groepen onder de werknemers, zoals de dienstboden en wil de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers bevorderen. Daarenboven is er aandacht voor de wijzigingen die zich voordoen op het vlak van de arbeidsorganisatie, zoals deze zich onder meer uiten via het telewerk.

Mogen de OR en het CPBW vakantie nemen?

De bijeenkomsten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk moeten maandelijks bijeenkomen.

Tijdens de vakantiemaanden is de verleiding groot om niet te vergaderen. Nochtans is het een ideale gelegenheid om op sommige punten dieper in te gaan.

Uitzondering hierop is wanneer een vergadering in onderling overleg wordt afgeschaft of niet doorgaat omdat er te weinig leden aanwezig zijn om rechtsgeldig te vergaderen.

 

Kan je om medische redenen geen mondmasker dragen?

Ben je verplicht om een mondmasker te dragen op het werk, maar kan je om medische redenen dat niet?

  • De werkgever dient dan na te gaan of een alternatieve bescherming mogelijk is om de arbeidsovereenkomst alsnog uit te voeren;
  • Indien dat niet mogelijk is, kan de werkgever nagaan of er aangepast werk mogelijk is waarbij je geen mondmasker moet dragen;
  • Indien er ook geen aanpast werk mogelijk is, zal de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden geschorst ingevolge arbeidsongeschiktheid. Je bengt dan weliswaar niet “ziek”, maar wel “arbeidsongeschikt”. In deze situatie heb je recht op gewaarborgd loon. Nadien kan je aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht. Opgelet! Om tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht te kunnen krijgen moet de totale medische onmogelijkheid tot het dragen van een mondmasker voldoende zijn aangetoond, de werkgever geen andere taken je kan toewijzen en je ook voldoen aan alle vergoedbaarheidsvoorwaarden.

Meer info via e-loket!

 

Te warm om te werken?

De temperaturen kunnen de komende dagen hoog oplopen en de werkomstandigheden bemoeilijken. Bepaalde maatregelen zijn noodzakelijk, want doorwerken bij grote hitte is niet zonder gevaar voor de gezondheid. Lees onze brochure

.

Mogen de OR en het CPBW vakantie nemen?

De bijeenkomsten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk moeten maandelijks bijeenkomen.

Tijdens de vakantiemaanden is de verleiding groot om niet te vergaderen. Nochtans is het een ideale gelegenheid om op sommige punten dieper in te gaan.

Uitzondering hierop is wanneer een vergadering in onderling overleg wordt afgeschaft of niet doorgaat omdat er te weinig leden aanwezig zijn om rechtsgeldig te vergaderen.

 

 

Leidraad voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

 

Sinds 1 april 2010 verplicht de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009 alle private organisaties in België om de krijtlijnen van een preventief alcohol- en drugsbeleid in hun organisatie in hun arbeidsreglement op te nemen. Ze kunnen ervoor opteren om dit verder uit te werken in concrete regels en procedures.

De Nationale Arbeidsraad heeft een leidraad ontwikkeld om in de ondernemingen het alcohol- en drugsbeleid te concretiseren of te evalueren.

Zie hier de link.