Mogen de OR en het CPBW vakantie nemen?

De bijeenkomsten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk moeten maandelijks bijeenkomen.

Tijdens de vakantiemaanden is de verleiding groot om niet te vergaderen. Nochtans is het een ideale gelegenheid om op sommige punten dieper in te gaan.

Uitzondering hierop is wanneer een vergadering in onderling overleg wordt afgeschaft of niet doorgaat omdat er te weinig leden aanwezig zijn om rechtsgeldig te vergaderen.

 

 

Ondernemingsraadsleden, tijd voor debat over de vervanging van de feestdag welke met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in een onderneming samenvallen

Geen ondernemingsraad in de onderneming?

  • Bij ontstentenis van een beslissing van de ondernemingsraad of zo er geen ondernemingsraad is, mogen de regelingen op het vlak van de onderneming getroffen worden tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging
  • Bij gebrek aan overeenstemming van de syndicale afvaardiging of bij gebrek aan een syndicale afvaardiging, kan dit akkoord direct met de werknemers worden gesloten ;
  • Indien op deze verschillende vlakken geen beslissing wordt genomen, worden de regelingen getroffen bij individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer ;
  • Wanneer de vervangingsdag niet is vastgesteld overeenkomstig deze regels, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op die feestdag volgt.
  • Maar, men kan ook overeenkomen om de keuze van de vervangingsdag over te laten aan de werknemer net zoals een dag jaarlijkse vakantie

Lees meer op de FOD site over feestdagen

Categories OR

70 jaar Ondernemingsraden

Op 20 september 1948 werd de Wet houden de organisatie van het bedrijfsleven door de Regent ZKH Prins Karel bekrachtigd. Jammer genoeg moest er gewacht worden tot juli 1949 voor de eerste uitvoeringsbesluiten.

De Wet vormt de basis voor de organisatie van het sociaal overleg en onder andere de oprichting van ondernemingsraden in de ondernemingen die gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen. De eerste sociale verkiezingen konden echter pas gehouden worden in ondernemingen met gemiddeld 200 werknemers (Regentbesluit van 23 oktober 1949). Pas in 1978 werd het aantal werknemers op 100 gebracht.

Lees meer over de werking van de Ondernemingsraden.

 

 

 

Read more

Consulteren van de jaarrekening van de onderneming

Als vakabondsafgevaardigde, werknemer of consument kan het nuttig zijn om de jaarrekening van de onderneming waar je werkt of van consumeert te bekijken. Dat kan via Balanscentrale van de jaarrekeningen van de Nationale Bank van België. De Balanscentrale houdt de over de financiële situatie van de ondernemingen met publicatieverplichting bij.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loonkloof : analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers

In het kader van de strijd tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen én de huidige loononderhandelingen dienen we ons ook dit jaar de vraag te stellen of het loonbeleid in onze onderneming wel genderneutraal is.

De werkgevers moesten tegen begin dit jaar het tweejaarlijkse analyseverslag van de bezoldigingsstructuur voorleggen (van zodra er 50 werknemers zijn tewerkgesteld) aan de OR of bij afwezigheid de syndicale delegatie. Hieruit moet blijken of het bezoldigings- of loonbeleid binnen de onderneming genderneutraal is. Dit analyseverslag moet besproken worden met de personeelsafgevaardigden en daarna dient er ev. een actieplan te worden opgesteld om de loonkloof in de onderneming te verminderen.

Er zijn 2 modelformulieren voorzien die als basis dienen voor deze onderhandelingen:

visbedrijf