Uitzendkracht? Je eindejaarspremie en syndicale premie komt eraan!

Als uitzendkracht krijg je een eindejaarspremie als  je minstens 65 dagen of 494 uren (of 78 dagen in een zesdagenweek) gewerkt hebt in de periode tussen 1 juli 2019  en 30 juni 2020.

Als je recht hebt op die eindejaarspremie, krijg je in december automatisch een formulier van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Als je lid bent van het ABVV, krijg je een extra syndicale premie van 104 euro bovenop de eindejaarspremie.

Bezorg daarom het volledig formulier aan Horval en wij betalen zowel de eindejaarspremie als syndicale premie uit. Wie de bon terugstuurt naar het Sociaal Fonds zal enkel de eindejaarpremie ontvangen!

Opgepast: wie het formulier verliest kan pas een duplicaat krijgen vanaf maart 2021!

 

Als uitzendkracht is het geen evidentie om een banklening te krijgen.

Als je als uitzendkracht werkt, heb je geen vast werk en dit is vaak een belemmering om een banklening te krijgen.

Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten kan een attest van je prestaties als uitzendkracht afleveren, dat kan helpen om toch een lening bij de bank te krijgen.
Om dit attest te bekomen moet je als uitzendkracht een totaal bereiken van 260 arbeidsdagen als uitzendkracht gedurende een referteperiode van 2 jaar, waarbij de periode van 2 jaar overeenkomt met deze van de 2 laatste eindejaarspremies verschuldigd aan de uitzendkrachten vóór de attestaanvraag.

Heb je geen 260 arbeidsdagen als uitzendkracht bereikt gedurende de referteperiode van 2 jaar, dan kan je toch een attest krijgen voor het aantal dagen die je gedurende de referteperiode in totaal hebt bereikt. Op die manier kan je het attest van het Sociaal Fonds aanvullen met eventuele andere attesten van uitzendbureaus voor wie je gewerkt hebt sinds het einde van de referteperiode.

De Horval sociaal consulenten helpen je graag bij het bekomen van een attest.

Begin vanaf 1 juli je dagen als interim te tellen om een eindejaarspremie te bekomen in 2021

Als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie, maar niet dezelfde als vaste werknemers. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

In december 2021 ontvang je een eindejaarspremie op voorwaarde dat je minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt (78 dagen in de zesdagenweek) in de periode tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021.
Als je slechts 60 dagen of 456 uren gewerkt hebt als uitzendkracht, maar je werd aangeworven als vaste werknemer, dan heb je ook recht op een eindejaarspremie.

Kortom: begin vanaf 1 juli je dagen te tellen om in december 2021 een eindejaarspremie te ontvangen.

Download de infofiche over de eindejaarspremie voor uitzendkrachten.

Bijhouden hoeveel dagen je gewerkt hebt kan gemakkelijk met de  ABVV de eindejaarspremie-app. Je kan deze app raadplegen op je PC, tablet of smartphone.
Mobile app: downloaden via Play Store (Android) of App Store (iOS): ABVV Interim Eindejaarspremie
Desktop app: eindejaarsapp.rechtenuitzendkracht.be.

 

Tijdelijke tewerkstelling en tewerkstelling van werklozen in de land- en tuinbouw

De regering verlengde volgende maatregelen tot 1 juli 2020:

  • de mogelijkheid om tijdelijk werknemers aan het werk te stellen die eindelijk in loopbaanonderbreking zijn of tijdkrediet opnemen;
  • de mogelijkheid voor tijdelijk werklozen en bruggepensioneerden om in coronatijden aan het werk te gaan.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de ondernemingen die vallen onder:

  • PC 144: landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever
  • PC 145: tuinbouw; met uitzondering van sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen
  • PC 146: bosbouw
  • PC 322: uitzendarbeid, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van voornoemde sectoren

 

Corona-ouderschapsverlof ook voor uitzendarbeiders!

Het corona ouderschapsverlof werd goedgekeurd voor de periode van 1 mei 2020 tot eind juni 2020.

Voor uitzendkrachten gelden dezelfde voorwaarden als voor vaste werknemers:

  • 1 maand anciënniteit hebben bij de werkgever (het uitzendkantoor).  Weekcontracten tellen mee voor de berekening van de maand anciënniteit
  • Het corona ouderschapsverlof kan enkel worden uitgeoefend zolang de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst

 

 

Dagcontracten: schering en inslag!

De Rijksdienst Sociale Zekerheid maakte de cijfers over uitzendarbeid bekend.

In 2016 waren er 11.431.769 uitzendcontracten, waarvan 6.488.001 dagcontracten. Het aantal opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde gebruiker bedroeg 3.132.863.

In 2019 waren er 11.809.067 uitzendcontracten, waarvan 6.433.7785 dagcontracten. Het aantal opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde gebruiker bedroeg 2.780.672.

Er zijn dwingende maatregelen zijn nodig!