Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

De zogenaamde ‘sociale correctie’ van de regering-Michel treft gepensioneerden, mensen die van een uitkering moeten leven, en in het bijzonder vrouwen, extra hard. De ‘sociale correctie’ is in feite een discriminerende asociale maatregel.

Vakbond ABVV | Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!
In het kader van de taxshift verhoogde de regering de belastingen via btw en accijnzen. De werkenden krijgen hiervoor een klein beetje compensatie, via de personenbelastingen. Een compensatie die overigens niet opweegt tegen alle facturen die de regeringen van dit land doorschuiven naar de burgers.

Aanpassing van de loonberekeningsmodule op www.abvv.be

Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe barema’s van de bedrijfsvoorheffing van toepassing. Deze geven aan hoeveel belasting vanaf 1 januari 2016 ingehouden wordt op de lonen, pensioenen en brugpensioenen die
per maand uitbetaald worden.
Vanwege de wetswijzigingen in het kader van de ‘taxshift’ van de regering omvat dit barema enerzijds de wijzigingen m.b.t. de berekening van de forfaitaire beroepskosten, het basisbarema en de werkbonus en anderzijds de niet-indexering van de belastingverlagingen voor pensioenen en andere vervangingsinkomens.
Bovendien zijn er bepaalde andere parameters (belastingvrij bedrag, belastingschijven…) in de berekening van de bedrijfsvoorheffingsschaal
die wel werden geïndexeerd.
Hierdoor zullen de netto-inkomens van werknemers en ambtenaren zoals elk jaar stijgen in januari 2016.
Wij geven nog aan, als voorbeeld, dat de voorheffingskorting toegekend aan werknemers die recht hebben op lagere persoonlijke sociale bijdragen, opgetrokken werd van 14,40% tot 28,03% van de werkelijk toegekende werkbonus.
De module voor de berekening van het nettoloon op onze website werd aangepast aan deze nieuwe cijfers.
Bereken je nettoloon op: www.abvv.be/bereken-je-nettoloon

Ziek op een feestdag…

Ben je ziek tijdens een periode waarin een feestdag valt dan behoud je het recht op loon voor de feestdag(en) die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvraag van de ziekte of ongeval, periode van zwangerschap- of bevallingsrust.
Heb je vragen rond de regelementering van feestdagen en of arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen.

Eco-cheques voor iedereen?

De eco-cheques zijn geen algemeen of automatisch recht.

Niet iedereen zal ze met kerst krijgen. De toekenning van de eco-cheques wordt geregeld met een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op sectoraal of ondernemingsniveau of bij gebrek daaraan, in een individuele schriftelijke overeenkomst.

Wil je meer weten over eco-cheques? Neem contact op met Horval West-Vlaanderen!

Wijziging in de ziekteaangifte

Vanaf 1 januari 2016 is er een verandering in de procedure van ziekteaangifte .

Wanner je door ziekte niet meer kan gaan werken, dan moet je dat zo snel mogelijk laten weten aan je werkgever. Maar je moet ook aangifte doen bij je ziekenfonds. Voor de aangifte van je ziekte heb je het “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” (formulier “vertrouwelijke”) van je ziekenfonds nodig, dat je laat invullen door je dokter.

Wat verandert er? ziektewet-276x300

Je dokter moet niet alleen de begindatum van je ziekte op het formulier invullen, maar ook de datum waarop hij verwacht dat je opnieuw kan gaan werken. Dat is nieuw!

Je ziekenfonds mag na de voorziene einddatum op het formulier geen uitkeringen meer betalen. Blijf je toch langer ziek, dan moet je vanaf 2016 onmiddellijk een nieuw “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” naar je ziekenfonds sturen. Op dat getuigschrift moet de dokter de nieuwe einddatum schrijven. Anders zal je geen ziekte-uitkeringen meer ontvangen.

Meer informatie over het nieuwe model van getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid