Seniorvakantie?

Werknemers van 50 jaar of ouder die het werk hervatten als loontrekkende in de privé-sector, recht hebben, ter aanvulling van hun onvolledig recht op gewone betaalde vakantie. Meer info kan je krijgen bij Horval!

vakanrie

Nieuwe brochures!

Op onze Nieuwspagina vindt je volgende brochures:

Speciaal voor jongeren:

Nieuwe lijst met ecocheque-producten

ecochequesDe lijst van ecocheque-producten focuste tot nu toe meestal op de aankoop en de plaatsing van milieuvriendelijke producten. Vanaf maart wordt het onder meer mogelijk om ecocheques te gebruiken voor de betaling van de plaatsing, de herstelling en/of het onderhoud van verscheidene producten die al eerder in de lijst voorkwamen. Het “onderhoud” slaat op de uitgaven die nodig zijn om die producten in goede staat te houden.Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, hoogrendementsketels, fietsen,  roetfilters, enz.

Lees het persbericht van de Nationale Arbeidsraad.

Vakbonden naar Grondwettelijk Hof tegen optrekking pensioenleeftijd

ABVV, ACV en ACLVB dienen vandaag een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd te laten vernietigen. In één beweging contesteren zij ook de verstrenging van het vervroegd pensioen en de optrekking van de leeftijd voor het overlevingspensioen. Ze doen dit zowel voor de werknemerspensioenen als voor het stelsel van de overheidspensioenen voor ambtenaren en onderwijzend personeel ABVV, ACV en ACLVB achten deze wettelijke ingrepen als strijdig met diverse grondwettelijke rechten. Met name door een achteruitgang van het recht op sociale zekerheid (artikel 23). En ook strijdig met het verbod op discriminatie (artikel 10 en 11). Vrouwen worden immers in veel zwaardere mate getroffen door deze maatregel.

De optrekking van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is een substantiële achteruitgang van het recht op sociale zekerheid zoals gegarandeerd in de Grondwet. Men trekt de pensioenleeftijd op onder het mom van de betaalbaarheid van de pensioenen. Puur ideologisch werd deze maatregel doorgedrukt zonder enige impactanalyse noch op de sociale zekerheid noch op de mensen. Alternatieven, zoals bijkomende financiering, nochtans voorgesteld door de expertencommissie, werden niet in overweging genomen.

Vrouwen worden bovendien nog harder getroffen. Door hun kortere loopbanen wordt de toegang tot het vervroegd pensioen voor velen onmogelijk gemaakt. Het gelijk behandelen van ongelijke situaties is een discriminatie, volgens het Grondwettelijk Hof. De toegangsvoorwaarde voor het vervroegd pensioen wordt op 42 jaar gebracht. De gemiddelde loopbaan van een vrouw is 36,6 jaar, terwijl deze van een man 42,2 jaar bedraagt. Dit betekent dus dat voor een groot pak vrouwen het vervroegd pensioen niet langer toegankelijk is. Vrouwen worden zo gestraft voor situaties uit het verleden. Discriminaties op de arbeidsmarkt, worden herbevestigd in de pensioenreglementering. Vrouwen betalen dus twee keer de prijs.

De vakbonden eisen een serieuze en integrale aanpak van de pensioendiscussie, waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit en met een goede sociale bescherming als uitgangspunt. De vakbonden willen een pensioenleeftijd die haalbaar is, waardige pensioenen voor iedereen en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid.

Jeugdvakantie?

De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft beëindigd, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van zijn begrensd loon. Meer info? Contacteer Horval!

 

Werkgeverstussenkomst bij woon- werkverkeer vanaf 1 februari ’16

Elk jaar op 1 februari worden de tarieven voor vervoerskosten aangepast. Er is een verhoging van 1,41% voor trajacttreinkaarten en halftijdse treinkaarten. Voor het zevende jaar op rij

wijzigt er niets aan de klassieke werkgeversbijdrageregeling. De tariefverhoging van de NMBS heeft enkel gevolgen op de tussenkomst voor werkgevers in het kader van een derdebetalersregeling, en de terugbetaling van bepaalde andere vervoerskosten. Voor de vervoerskostentussenkomst per sector kan je terecht bij Horval.

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

De zogenaamde ‘sociale correctie’ van de regering-Michel treft gepensioneerden, mensen die van een uitkering moeten leven, en in het bijzonder vrouwen, extra hard. De ‘sociale correctie’ is in feite een discriminerende asociale maatregel.

Vakbond ABVV | Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!
In het kader van de taxshift verhoogde de regering de belastingen via btw en accijnzen. De werkenden krijgen hiervoor een klein beetje compensatie, via de personenbelastingen. Een compensatie die overigens niet opweegt tegen alle facturen die de regeringen van dit land doorschuiven naar de burgers.

Aanpassing van de loonberekeningsmodule op www.abvv.be

Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe barema’s van de bedrijfsvoorheffing van toepassing. Deze geven aan hoeveel belasting vanaf 1 januari 2016 ingehouden wordt op de lonen, pensioenen en brugpensioenen die
per maand uitbetaald worden.
Vanwege de wetswijzigingen in het kader van de ‘taxshift’ van de regering omvat dit barema enerzijds de wijzigingen m.b.t. de berekening van de forfaitaire beroepskosten, het basisbarema en de werkbonus en anderzijds de niet-indexering van de belastingverlagingen voor pensioenen en andere vervangingsinkomens.
Bovendien zijn er bepaalde andere parameters (belastingvrij bedrag, belastingschijven…) in de berekening van de bedrijfsvoorheffingsschaal
die wel werden geïndexeerd.
Hierdoor zullen de netto-inkomens van werknemers en ambtenaren zoals elk jaar stijgen in januari 2016.
Wij geven nog aan, als voorbeeld, dat de voorheffingskorting toegekend aan werknemers die recht hebben op lagere persoonlijke sociale bijdragen, opgetrokken werd van 14,40% tot 28,03% van de werkelijk toegekende werkbonus.
De module voor de berekening van het nettoloon op onze website werd aangepast aan deze nieuwe cijfers.
Bereken je nettoloon op: www.abvv.be/bereken-je-nettoloon