Te warm om te werken?

De temperaturen lopen dezer dagen hoog op en bemoeilijken de werkomstandigheden. Bepaalde maatregelen zijn noodzakelijk, want doorwerken bij grote hitte is niet zonder gevaar voor de gezondheid. Bovendien is je werkgever verplicht een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde temperaturen.

Lees verder door hier te klikken. IMG_4692

Jaarlijkse sluiting onderneming: wat indien je onvoldoende vakantiedagen hebt?

Wanneer een onderneming gesloten is ingevolge  jaarlijkse vakantie, kunnen arbeiders die onvoldoende vakantiedagen hebben om de volledige periode van sluiting te overbruggen, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA.

Lees hier de RVA richtlijnen.

Meer info op de Werkloosheidskantoren van het ABVV.

 

 

Studenten mogen eerst gelegenheidsarbeider zijn vooraleer ze hun contigent van 50 dagen aanspreken

In het Belgisch Staatsblad van 26.07.2016 verscheen het KB  dat stelt dat met ingang van 01.07.2016  er geen prioriteit meer moet worden gegeven aan het studentencontingent van 50 dagen. Voordien moest eerst het studentencontingent van 50 dagen opgebruikt worden en kon de student nadien pas als gelegenheidswerknemer of via andere tewerkstelling tewerkgesteld worden.

Meer info bij ABVV Jongeren

jongeren

Alles wat je moet weten over het plan-Peeters, maar wat je nooit gerealiseerd wil zien.

plan peetersHeel, maar dan ook heel kort samengevat, betekent het plan-Peeters dat elke werknemer meer uren zal moeten werken, dat je dat zelf niet kan kiezen en dat er tijdens de hele loopbaan grondig met je voeten wordt gespeeld.

Een plan, (nog) geen wet

Neen, wij spreken niet over de wet-Peeters, want tot op vandaag is er nog helemaal geen wet waarin alles vastligt en waar je maar genoegen mee moet nemen. Dus spreken we beter van het plan-Peeters.


Informeren

Wat zegt dat plan-Peeters nu precies? Waarover gaat het? En belangrijker nog, wat zijn de gevolgen voor jou als werknemer?

Op deze website leggen we het plan-Peeters uit in mensentaal. Waar mogelijk voegen we ook een voorbeeld of getuigenis bij.

 www.planpeeters.be

 

 

 

Het ABVV blijft de indexsprong aanvechten

In heel wat sectoren (zoals alle sectoren waarvoor HORVAL bevoegd is) zullen de lonen niet onmiddellijk stijgen omdat er pas een indexatie is op 1 januari 2017. Voor de werknemers is de indexsprong dus nog lang niet verteerd.

Bovendien heeft de indexsprong een levenslang en cumulatief effect: iedere toekomstige indexering, loons- en uitkeringsverhoging wordt door de indexsprong berekend op een basisbedrag dat 2% lager ligt dan oorspronkelijk het geval was. Zo veroorzaakt deze indexsprong een definitieve koopkrachtdaling (verarming) voor bijna 7 miljoen lonen, wedden en sociale uitkeringen.

De indexsprong schendt ook het grondwettelijk discriminatieverbod omdat enkel de inkomens uit arbeid en de sociale uitkeringen worden getroffen in tegenstelling tot inkomens voor zelfstandigen (bedrijfsbestuurders) en vrije beroepen (notarissen, advocaten) die de vergoedingen die zij aanrekenen aan hun cliënteel wel nog kunnen indexeren. Ook inkomens gehaald uit roerende (aandelen, dividenden, meerwaarden) en onroerende goederen (huurgelden, gronden, erfpachten) blijven buiten schot. Dit is dus een maatregel genomen met 2 maten en 2 gewichten.

index

Wie heeft recht op jeugdvakantie?

Als werknemer worden je vakantiedagen berekend op basis van het aantal dagen dat je gewerkt hebt in het voorgaande jaar (= vakantiedienstjaar). Als jonge schoolverlater kan je dus onmogelijk aan het minimum van 20 vakantiedagen komen, want je hebt geen volledig jaar kunnen werken.

Met jeugdvakantie heb je in het jaar nadat je de schoolbanken hebt verlaten ofwel het vakantiejaar, toch recht op vier weken vakantie (20 werkdagen volgens de 5-dagenweek). Je moet wel eerst jouw wettelijke vakantiedagen opnemen. Dit zijn de dagen die je als werknemer hebt opgebouwd. Voor de resterende dagen en tot een totaal van maximum 20 dagen, kan je toch vakantie nemen en rekenen op een uitkering van de RVA.

Lees meer.

jeugdvakantie

Hoe verwerkt u het lidgeld van de vakbond in uw aangifte?

De vakbondsbijdrage is principieel een aftrekbare beroepsuitgave.
De fiscus maakt een onderscheid tussen vakbondsbijdragen betaald tijdens de uitoefening van een werknemersactiviteit en deze betaald tijdens een periode van werkloosheid.
De vakbondsbijdrage die is betaald in de periode dat u als werknemer loon ontving, kan alleen worden afgetrokken als u uw werkelijke beroepskosten bewijst. De vakbondsbijdrage maakt immers deel uit van haar beroepskosten. Bewijst u uw werkelijke beroepskosten niet, kies dan zoals de meeste werknemers voor de aftrek van de wettelijk kostenforfait, dan is de vakbondsbijdrage begrepen in dat kostenforfait en kan u die bijdrage niet inbrengen bovenop haar kostenforfait.

Maar voor werkloosheidsuitkeringen geldt er geen wettelijk kostenforfait. Van de werkloosheidsuitkering kan dus enkel de werkelijke beroepskosten, hoe beperkt ook, aftrekken. Naast vakbondsbijdragen zijn dat bijvoorbeeld verplaatsingskosten voor het volgen van een opleiding op vraag van de VDAB.

11188193_930910140263474_634347218440099645_nIn dat geval vermindert u uw werkloosheidsuitkering zelf met de vakbondsbijdrage die u betaalde tijdens de periode van haar werkloosheid en geeft u enkel het nettobedrag van de werkloosheidsuitkering aan, na aftrek dus van de vakbondsbijdrage en eventuele andere beroepskosten. En wat geldt voor gewone werkloosheidsuitkeringen, geldt ook voor werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen). Alleen voor gepensioneerden is de vakbondsbijdrage niet aftrekbaar als beroepskosten.

Keerzijde van de medaille is dat een eventuele ontvangen vakbondspremie belastbaar is.

En waar vindt u terug hoeveel vakbondsbijdrage er werd betaald? Betaalde de vakbond de werkloosheidsuitkering uit, dan reikt zij hiervoor een fiscale fiche uit (fiche 281.13). Het bedrag van de betaalde vakbondsbijdrage wordt dan meestal ook vermeld in het aanhangsel bij die fiche. Aan u dan om na te gaan of dit bedrag ook effectief werd betaald tijdens de periode van werkloosheid

Vormingsinspanningen bekijken op het bedrijf

In heel wat bedrijven staat de economische en financiële informatie op de agenda van de ondernemingsraden.

De gelegenheid om de vormingsinspanningen te bekijken. Het IPV, Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. Heeft een interessant tool ontwikkelt om opleidingsinspanningen goed in te vullen. Klik hier voor meer info en de tool.

ipv foto

 

 

Recht op klein verlet voor het feest van de vrijzinnige jeugd of communiefeest?

Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van zijn kinderen.

Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop er niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen van de werknemer als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

 

Let op: voor de eerst communie of lentefeest is er geen recht op klein verlet voorzien