Het ABVV blijft de indexsprong aanvechten

In heel wat sectoren (zoals alle sectoren waarvoor HORVAL bevoegd is) zullen de lonen niet onmiddellijk stijgen omdat er pas een indexatie is op 1 januari 2017. Voor de werknemers is de indexsprong dus nog lang niet verteerd.

Bovendien heeft de indexsprong een levenslang en cumulatief effect: iedere toekomstige indexering, loons- en uitkeringsverhoging wordt door de indexsprong berekend op een basisbedrag dat 2% lager ligt dan oorspronkelijk het geval was. Zo veroorzaakt deze indexsprong een definitieve koopkrachtdaling (verarming) voor bijna 7 miljoen lonen, wedden en sociale uitkeringen.

De indexsprong schendt ook het grondwettelijk discriminatieverbod omdat enkel de inkomens uit arbeid en de sociale uitkeringen worden getroffen in tegenstelling tot inkomens voor zelfstandigen (bedrijfsbestuurders) en vrije beroepen (notarissen, advocaten) die de vergoedingen die zij aanrekenen aan hun cliënteel wel nog kunnen indexeren. Ook inkomens gehaald uit roerende (aandelen, dividenden, meerwaarden) en onroerende goederen (huurgelden, gronden, erfpachten) blijven buiten schot. Dit is dus een maatregel genomen met 2 maten en 2 gewichten.

index

Wie heeft recht op jeugdvakantie?

Als werknemer worden je vakantiedagen berekend op basis van het aantal dagen dat je gewerkt hebt in het voorgaande jaar (= vakantiedienstjaar). Als jonge schoolverlater kan je dus onmogelijk aan het minimum van 20 vakantiedagen komen, want je hebt geen volledig jaar kunnen werken.

Met jeugdvakantie heb je in het jaar nadat je de schoolbanken hebt verlaten ofwel het vakantiejaar, toch recht op vier weken vakantie (20 werkdagen volgens de 5-dagenweek). Je moet wel eerst jouw wettelijke vakantiedagen opnemen. Dit zijn de dagen die je als werknemer hebt opgebouwd. Voor de resterende dagen en tot een totaal van maximum 20 dagen, kan je toch vakantie nemen en rekenen op een uitkering van de RVA.

Lees meer.

jeugdvakantie

Hoe verwerkt u het lidgeld van de vakbond in uw aangifte?

De vakbondsbijdrage is principieel een aftrekbare beroepsuitgave.
De fiscus maakt een onderscheid tussen vakbondsbijdragen betaald tijdens de uitoefening van een werknemersactiviteit en deze betaald tijdens een periode van werkloosheid.
De vakbondsbijdrage die is betaald in de periode dat u als werknemer loon ontving, kan alleen worden afgetrokken als u uw werkelijke beroepskosten bewijst. De vakbondsbijdrage maakt immers deel uit van haar beroepskosten. Bewijst u uw werkelijke beroepskosten niet, kies dan zoals de meeste werknemers voor de aftrek van de wettelijk kostenforfait, dan is de vakbondsbijdrage begrepen in dat kostenforfait en kan u die bijdrage niet inbrengen bovenop haar kostenforfait.

Maar voor werkloosheidsuitkeringen geldt er geen wettelijk kostenforfait. Van de werkloosheidsuitkering kan dus enkel de werkelijke beroepskosten, hoe beperkt ook, aftrekken. Naast vakbondsbijdragen zijn dat bijvoorbeeld verplaatsingskosten voor het volgen van een opleiding op vraag van de VDAB.

11188193_930910140263474_634347218440099645_nIn dat geval vermindert u uw werkloosheidsuitkering zelf met de vakbondsbijdrage die u betaalde tijdens de periode van haar werkloosheid en geeft u enkel het nettobedrag van de werkloosheidsuitkering aan, na aftrek dus van de vakbondsbijdrage en eventuele andere beroepskosten. En wat geldt voor gewone werkloosheidsuitkeringen, geldt ook voor werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen). Alleen voor gepensioneerden is de vakbondsbijdrage niet aftrekbaar als beroepskosten.

Keerzijde van de medaille is dat een eventuele ontvangen vakbondspremie belastbaar is.

En waar vindt u terug hoeveel vakbondsbijdrage er werd betaald? Betaalde de vakbond de werkloosheidsuitkering uit, dan reikt zij hiervoor een fiscale fiche uit (fiche 281.13). Het bedrag van de betaalde vakbondsbijdrage wordt dan meestal ook vermeld in het aanhangsel bij die fiche. Aan u dan om na te gaan of dit bedrag ook effectief werd betaald tijdens de periode van werkloosheid

Vormingsinspanningen bekijken op het bedrijf

In heel wat bedrijven staat de economische en financiële informatie op de agenda van de ondernemingsraden.

De gelegenheid om de vormingsinspanningen te bekijken. Het IPV, Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. Heeft een interessant tool ontwikkelt om opleidingsinspanningen goed in te vullen. Klik hier voor meer info en de tool.

ipv foto

 

 

Recht op klein verlet voor het feest van de vrijzinnige jeugd of communiefeest?

Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van zijn kinderen.

Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop er niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen van de werknemer als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

 

Let op: voor de eerst communie of lentefeest is er geen recht op klein verlet voorzien

Nieuwe brochures!

Op onze Nieuwspagina vindt je volgende brochures:

Speciaal voor jongeren:

Nieuwe lijst met ecocheque-producten

ecochequesDe lijst van ecocheque-producten focuste tot nu toe meestal op de aankoop en de plaatsing van milieuvriendelijke producten. Vanaf maart wordt het onder meer mogelijk om ecocheques te gebruiken voor de betaling van de plaatsing, de herstelling en/of het onderhoud van verscheidene producten die al eerder in de lijst voorkwamen. Het “onderhoud” slaat op de uitgaven die nodig zijn om die producten in goede staat te houden.Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, hoogrendementsketels, fietsen,  roetfilters, enz.

Lees het persbericht van de Nationale Arbeidsraad.

Vakbonden naar Grondwettelijk Hof tegen optrekking pensioenleeftijd

ABVV, ACV en ACLVB dienen vandaag een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd te laten vernietigen. In één beweging contesteren zij ook de verstrenging van het vervroegd pensioen en de optrekking van de leeftijd voor het overlevingspensioen. Ze doen dit zowel voor de werknemerspensioenen als voor het stelsel van de overheidspensioenen voor ambtenaren en onderwijzend personeel ABVV, ACV en ACLVB achten deze wettelijke ingrepen als strijdig met diverse grondwettelijke rechten. Met name door een achteruitgang van het recht op sociale zekerheid (artikel 23). En ook strijdig met het verbod op discriminatie (artikel 10 en 11). Vrouwen worden immers in veel zwaardere mate getroffen door deze maatregel.

De optrekking van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is een substantiële achteruitgang van het recht op sociale zekerheid zoals gegarandeerd in de Grondwet. Men trekt de pensioenleeftijd op onder het mom van de betaalbaarheid van de pensioenen. Puur ideologisch werd deze maatregel doorgedrukt zonder enige impactanalyse noch op de sociale zekerheid noch op de mensen. Alternatieven, zoals bijkomende financiering, nochtans voorgesteld door de expertencommissie, werden niet in overweging genomen.

Vrouwen worden bovendien nog harder getroffen. Door hun kortere loopbanen wordt de toegang tot het vervroegd pensioen voor velen onmogelijk gemaakt. Het gelijk behandelen van ongelijke situaties is een discriminatie, volgens het Grondwettelijk Hof. De toegangsvoorwaarde voor het vervroegd pensioen wordt op 42 jaar gebracht. De gemiddelde loopbaan van een vrouw is 36,6 jaar, terwijl deze van een man 42,2 jaar bedraagt. Dit betekent dus dat voor een groot pak vrouwen het vervroegd pensioen niet langer toegankelijk is. Vrouwen worden zo gestraft voor situaties uit het verleden. Discriminaties op de arbeidsmarkt, worden herbevestigd in de pensioenreglementering. Vrouwen betalen dus twee keer de prijs.

De vakbonden eisen een serieuze en integrale aanpak van de pensioendiscussie, waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit en met een goede sociale bescherming als uitgangspunt. De vakbonden willen een pensioenleeftijd die haalbaar is, waardige pensioenen voor iedereen en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid.