Ondernemingsraadsleden, tijd voor debat over de vervanging van de feestdag welke met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in een onderneming samenvallen

Geen ondernemingsraad in de onderneming?

  • Bij ontstentenis van een beslissing van de ondernemingsraad of zo er geen ondernemingsraad is, mogen de regelingen op het vlak van de onderneming getroffen worden tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging
  • Bij gebrek aan overeenstemming van de syndicale afvaardiging of bij gebrek aan een syndicale afvaardiging, kan dit akkoord direct met de werknemers worden gesloten ;
  • Indien op deze verschillende vlakken geen beslissing wordt genomen, worden de regelingen getroffen bij individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer ;
  • Wanneer de vervangingsdag niet is vastgesteld overeenkomstig deze regels, wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op die feestdag volgt.
  • Maar, men kan ook overeenkomen om de keuze van de vervangingsdag over te laten aan de werknemer net zoals een dag jaarlijkse vakantie

Lees meer op de FOD site over feestdagen

Categories OR

70 jaar Ondernemingsraden

Op 20 september 1948 werd de Wet houden de organisatie van het bedrijfsleven door de Regent ZKH Prins Karel bekrachtigd. Jammer genoeg moest er gewacht worden tot juli 1949 voor de eerste uitvoeringsbesluiten.

De Wet vormt de basis voor de organisatie van het sociaal overleg en onder andere de oprichting van ondernemingsraden in de ondernemingen die gemiddeld 50 werknemers tewerkstellen. De eerste sociale verkiezingen konden echter pas gehouden worden in ondernemingen met gemiddeld 200 werknemers (Regentbesluit van 23 oktober 1949). Pas in 1978 werd het aantal werknemers op 100 gebracht.

Lees meer over de werking van de Ondernemingsraden.

 

 

 

Read more

Consulteren van de jaarrekening van de onderneming

Als vakabondsafgevaardigde, werknemer of consument kan het nuttig zijn om de jaarrekening van de onderneming waar je werkt of van consumeert te bekijken. Dat kan via Balanscentrale van de jaarrekeningen van de Nationale Bank van België. De Balanscentrale houdt de over de financiële situatie van de ondernemingen met publicatieverplichting bij.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loonkloof : analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers

In het kader van de strijd tegen de loonkloof tussen vrouwen en mannen én de huidige loononderhandelingen dienen we ons ook dit jaar de vraag te stellen of het loonbeleid in onze onderneming wel genderneutraal is.

De werkgevers moesten tegen begin dit jaar het tweejaarlijkse analyseverslag van de bezoldigingsstructuur voorleggen (van zodra er 50 werknemers zijn tewerkgesteld) aan de OR of bij afwezigheid de syndicale delegatie. Hieruit moet blijken of het bezoldigings- of loonbeleid binnen de onderneming genderneutraal is. Dit analyseverslag moet besproken worden met de personeelsafgevaardigden en daarna dient er ev. een actieplan te worden opgesteld om de loonkloof in de onderneming te verminderen.

Er zijn 2 modelformulieren voorzien die als basis dienen voor deze onderhandelingen:

visbedrijf

 

Online loonklooftest en -calculator

In het kader van de EFI-besprekingen in de bedrijven heeft het ABVV een loonklooftest en loonkloofcalculator online geplaatst.

In de sociale balans, het deel van de jaarrekening (volume 6) van de onderneming gericht op tewerkstelling en opleiding, zit een pak informatie over het personeelsbeleid. Het is een uitstekend instrument om objectieve en onweerlegbare feiten te verzamelen over de tewerkstelling en de verloning van mannen en vrouwen in jouw onderneming.

a

 

c

 

 

Categories OR

CAO104: Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers.

In juni 2012 hebben de sociale partners in de NAR CAO104 afgesloten over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming. Doel: Elke werkgever moet een werkgelegenheidsplan oudere werknemers opstellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen.

Daarop volgde in heel wat bedrijven overleg en resulteerde in een bedrijfswerkgelegenheidsplan. De meeste plannen zijn in voege getreden op 1 januari 2013 met een duur van 4 jaar.

Tijd dus om het bestaande  werkgelegenheidsplan te evalueren en bij te sturen in de ondernemingsraad of met de vakbondsafvaardiging. Indien binnen het bedrijf geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is, dan met het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Lees CAO 104.

Lees meer over werkgelegenheidsplannen.

Lees de ABVV-folder.

 

page_1

Vormingsinspanningen bekijken op het bedrijf

In heel wat bedrijven staat de economische en financiële informatie op de agenda van de ondernemingsraden.

De gelegenheid om de vormingsinspanningen te bekijken. Het IPV, Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. Heeft een interessant tool ontwikkelt om opleidingsinspanningen goed in te vullen. Klik hier voor meer info en de tool.

ipv foto