Bestaanszekerheidsvergoedingen in de sector Handel in Voedingswaren

Een overzicht van de bestaanszekerheidsvergoedingen in de sector Handel in Voedingswaren (PC 119) :

 

Bij collectief ontslag:

Het Waarborg- en sociaal fonds kent aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van een collectief ontslag een uitkering toe van 4,40 euro per dag ter aanvulling van de wettelijke vergoeding gedurende de eerste 120 door de RVA vergoedbare dagen volgend op het ontslag.

 

Bij tijdelijke werkloosheid:

Waarborg- en sociaal fonds  kent aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van tijdelijke werkloosheid (om economische en technische reden) een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe van 4,40 euro per dag
gedurende de eerste 60 dagen per kalenderjaar die in aanmerking komen voor vergoeding.

En een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe van 1,6 euro per dag, voor de werkloosheidsdagen
tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 bij tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht in verband met Covid-19.

 

Bij langdurige ziekte:

Het Waarborg- en sociaal fonds  kent aan de arbeiders die langdurig ziek zijn een aanvullende uitkering toe van 4,40 euro per dag bovenop de ziekte-uitkering gedurende 60 dagen te rekenen na de periode gedekt door door het gewaarborgd loon (30 kalenderdagen) voorbij is. Neem contact op met Horval voor de specifieke voorwaarden te kennen.

Voor arbeiders die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van Covid-19 wordt de aanvullende uitkering toegekend vanaf de 31e dag van de arbeidsongeschiktheid en voor een maximum van 60 dagen, ongeacht of zij al dan niet recht
hebben op het gewaarborgde loon.

 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht:

Het Waarborg- en sociaal fonds kent aan de arbeiders wier arbeidsovereenkomst ten einde kwam wegens overmacht, een aanvullende uitkering toe van 4,40 euro per dag bovenop de werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering gedurende 60 dagen na het einde van de overeenkomst.

Voor deeltijdse arbeiders wordt de tussenkomst van het sociaal fonds berekend naar rata van de arbeidstijd. 

Er is sprake van overmacht bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van definitieve arbeidsongeschiktheid.

Ben je langdurig ziek? Vraag na of je recht hebt op een aanvullende vergoeding.

In diverse sectoren of ondernemingen wordt een aanvullend vergoeding uitbetaald bij langdurig ziekte.

Een beperkt overzicht:

  • PC 118: Voedingsnijverheid: Van de 4de maand ziekte tot de laatste dag van de 12e maand ziekte heeft de arbeider recht op een vergoeding van € 7,56 (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen) uitbetaalt door het Sociaal Fonds . Deeltijdsen en wie het werk — na toelating van zijn arts — halftijds hervat, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties.
  • PC 119: Handel in Voedingswaren: de voltijdse arbeiders kunnen vanaf de 2e maand ziekte een aanvullende vergoeding genieten van € 4,40 per dag gedurende 60 dagen. deeltijdse arbeiders genieten ook van deze vergoeding maar in verhouding tot hun prestaties.
  • PC 132: Technische land- en tuinbouw: De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op een vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst in de onderneming: 1 jaar dienst : 4 weken, 5 jaar dienst: 13 weken, en 10 jaar dienst: 26 weken. het bedrag is €5 per dag. (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen)
  •  PC 144: Landbouw: De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op een vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst in de onderneming: 1 jaar dienst : 4 weken, 5 jaar dienst: 13 weken, en 10 jaar dienst: 26 weken. het bedrag is €4,96 per dag. (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen)

Voor meer info neem contact op met Horval West-Vlaanderen.

 

Generieke en sectorale gidsen tegen verspreiding COVID-19 op het werk

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt.
Het gaat om een gids met algemene richtlijnen zodat bedrijven op een veilige manier kunnen opstarten.

Bepaalde sectoren hebben werk gemaakt van een sectorgids of protocol op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. Onder andere in een paar van onze sectoren: