Indexering flexiloon

Vanaf 1 maart 2022 bedraagt het minimumbedrag van het flexi-uurloon 10,13 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,78 EUR per uur (totaal dus 10,91 EUR).

 

 

Flexi-jobs zijn uitsluitend bestemd voor werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités (of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker onder het desbetreffend paritair comité ressorteert):
• Bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij,
industriële broodbakkerijen (PC 118.03)
• Handel in voedingswaren (PC 119)
• Zelfstandige kleinhandel (PC 201)
• Kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
• Middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01)
• Horeca (PC 302)
• Grote kleinhandelszaken (PC 311)
• Warenhuizen (PC 312)
• Kappersbedrijf en schoonheidszorgen (PC 314)

Stijging flexi-jobs-uurloon

Flexi-jobs zijn mogelijk in volgende sectoren:

 • Paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119);
 • Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01);
 • Paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302);
 • Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311);
 • Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312);
 • Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314);
 • Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, beperkt tot de kleine (banket)bakkerijen (PSC 118.03 -RSZkengetal 058);
 • Paritair Comité voor de uitzendarbeid (PC 322), als de gebruiker onder één van de hierboven opgesomde paritaire comités ressorteert.
 • Paritair comité voor de uitzendarbeid (PC 322) en uitzendkrachten ter beschikking stellen van een gebruiker die valt onder één  van de hierboven vernoemde paritaire comités .

Het minimumloon werd vastgelegd op € 9,93 EUR per uur + flexivakantiegeld = € 10,69 EUR per uur.

 

 

Handel in Voedingswaren (PC 119): uitbetaling jaarlijkse premie

Vanaf 15 december 2021 dienst de jaarlijkse premie van € 112,20 uitbetaald te worden,  indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2021. Te proratiseren in functie van de geleverde prestaties per volledige maand. Deeltijdsen eveneens pro rata.

Echter niet van toepassing indien gelijkaardige voordelen effectief werden toegekend in de loop van het jaar 2021.

Bestaanszekerheidsvergoedingen in de sector Handel in Voedingswaren

Een overzicht van de bestaanszekerheidsvergoedingen in de sector Handel in Voedingswaren (PC 119) :

 

Bij collectief ontslag:

Het Waarborg- en sociaal fonds kent aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van een collectief ontslag een uitkering toe van 4,40 euro per dag ter aanvulling van de wettelijke vergoeding gedurende de eerste 120 door de RVA vergoedbare dagen volgend op het ontslag.

 

Bij tijdelijke werkloosheid:

Waarborg- en sociaal fonds  kent aan de arbeiders die het slachtoffer zijn van tijdelijke werkloosheid (om economische en technische reden) een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe van 4,40 euro per dag
gedurende de eerste 60 dagen per kalenderjaar die in aanmerking komen voor vergoeding.

En een aanvullende vergoeding op de RVA-uitkeringen toe van 1,6 euro per dag, voor de werkloosheidsdagen
tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 bij tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht in verband met Covid-19.

 

Bij langdurige ziekte:

Het Waarborg- en sociaal fonds  kent aan de arbeiders die langdurig ziek zijn een aanvullende uitkering toe van 4,40 euro per dag bovenop de ziekte-uitkering gedurende 60 dagen te rekenen na de periode gedekt door door het gewaarborgd loon (30 kalenderdagen) voorbij is. Neem contact op met Horval voor de specifieke voorwaarden te kennen.

Voor arbeiders die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van Covid-19 wordt de aanvullende uitkering toegekend vanaf de 31e dag van de arbeidsongeschiktheid en voor een maximum van 60 dagen, ongeacht of zij al dan niet recht
hebben op het gewaarborgde loon.

 

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht:

Het Waarborg- en sociaal fonds kent aan de arbeiders wier arbeidsovereenkomst ten einde kwam wegens overmacht, een aanvullende uitkering toe van 4,40 euro per dag bovenop de werkloosheidsuitkering of ziekte-uitkering gedurende 60 dagen na het einde van de overeenkomst.

Voor deeltijdse arbeiders wordt de tussenkomst van het sociaal fonds berekend naar rata van de arbeidstijd. 

Er is sprake van overmacht bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van definitieve arbeidsongeschiktheid.