Syndicale premie sector Handel in Voedingswaren

Op 1 april start de betaling van de syndicale premie voor leden werkzaam in de sector Handel in Voedingswaren (PC 119)

Er zijn twee soorten betalingen:
1.automatische betaling
2.betaling na afgifte ‘bon syndicale premie’

GEAUTOMATISEERDE BETALING

Horval stort de syndicale premie op uw bankrekening indien u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
1. U had vorig jaar een syndicale premie ontvangen;
2. U bent in regel met uw bijdragen;
3. U was in de sector tewerkgesteld tijdens de referteperiode;
4. U hebt een bankrekeningnummer in ons betalingssysteem.

BETALING NA AFGIFTE ‘BON SYNDICALE PREMIE’
Indien niet voldaan aan de voorwaarden voor automatische betaling, ontvang u een attest van het Sociaal Fonds.

HORVAL verzilvert de bon mits voor 30 september 2014 lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.
Referteperiode van betaling: 1 oktober 2014 tot 30 september 2015.

syndicale premie handel in voedingswaren

Wist je dat? Handel in Voedingswaren: Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

De arbeiders ontvangen bij tijdelijke werkloosheid (economische of technische werkloosheid), gedurende 60 dagen per kalenderjaar een bijkomende vergoeding van € 4 per dag (in 2015 € 3,80) bovenop de RVA-uitkering.

Deze bijkomende vergoeding wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds. U kan de aanvraagformulieren verkrijgen op een van de HORVAL WVL-secretariaten.

Er is een specifieke bepaling van toepassing voor de uitzendkrachten.

Raadpleeg uw syndicaal afgevaardigde of neem contact op met HORVAL WVL voor bijkomende informatie.

 

Wist je dat? Handel in Voedingswaren: Eindeloopbaandagen

119 horval icoonDe volgende arbeiders beschikken over een aantal extra verlofdagen:

  • 3 betaalde eindeloopbaandagen voor alle arbeiders vanaf 58 jaar die voldoen aan de voorwaarden van SWT op 58 jaar;
  • 5 betaalde eindeloopbaandagen voor alle arbeiders vanaf 60 jaar en met minstens 10 jaar anciënniteit.

Toepassingsmodaliteiten:

  • Het recht op de eindeloopbaandagen wordt geproratiseerd voor de deeltijdse arbeiders;
  • Deze eindeloopbaandagen zijn onderling niet cumuleerbaar (het meest voordelige regime is van toepassing) en worden vastgelegd in onderling overleg tussen werkgever en arbeider.

Wist je dat? Handel in Voedingswaren: Tussenkomst in de kosten van de kinderopvang

119 horval icoonVanaf 1 januari 2016 hebben de arbeiders werkzaam in de sector Handel in Voedingswaren recht op een tussenkomst in de kinderopvang.

Toepassingsvoorwaarden:

  • De arbeiders moeten minstens een jaar gewerkt hebben in een bedrijf binnen de sector Handel in Voedingswaren en moeten verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op het moment van de opvang van het kind;
  • Enkel een tussenkomst voor kinderen tot 3 jaar;

 

  • Onder “kinderopvang” verstaat men opvang in een erkende kinderkribbe, peutertuin of onthaalmoeder.

 

Toepassingsmodaliteiten:

  • Indien de voorwaarden vervuld zijn, wordt de tussenkomst toegekend aan elk van de 2 ouders;
  • De aanvragen zullen prioritair ingediend worden bij de werkgevers, die aan het Sociaal Fonds een volledig dossier per aanvraag overmaken met de nodige stavingsstukken.

Wist je dat? Handel in Voedingswaren – jaarlijkse koopkrachtpremies

Kerstpremie

De kerstpremie bedraagt

€ 112,20 voor de voltijdse arbeiders die werden tewerkgesteld gedurende het hele kalenderjaar. De premie wordt uitbetaald in de tweede helft van de maand december.

De jaarlijkse koopkrachtpremies of kerstpremie kunnen op het vlak van de onderneming worden omgezet in andere voordelen, mits ondernemings-cao. Deeltijdse arbeiders ontvangen een premie naar verhouding tot hun prestaties.

Premie € 78,54

In de loop van januari wordt een jaarlijkse koopkrachtpremie van € 78,54

In de maand januari wordt in de ondernemingen met 50 werknemers of meer aan alle arbeiders een premie uitbetaald. Het bedrag van deze premie stemt bij een volledig refertejaar overeen met € 165,42 bruto, met inbegrip van enkel en dubbel vakantiegeld.

Handel in Voedingswaren – Eindejaarspremie

Eindejaarspremie

Voor de arbeiders die sinds 12 maanden voltijds tewerkgesteld zijn in de onderneming stemt de eindejaarspremie overeen met 164,66 uren normaal loon (38-urenweek).

De deeltijdse arbeiders ontvangen een premie in verhouding tot het aantal gewerkte uren.

Behoudens andere schikkingen overeengekomen op het vlak van de onderneming, wordt de eindejaarspremie betaald in de loop van de maand december voor de arbeiders die in dienst zijn op 31 december. De andere arbeiders ontvangen hun eindejaarspremie op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten.