Aanwezigheidsregistratie vleessector

Sinds 1 januari 2016 geldt in de vleesnijverheid een aanwezigheidsregistratie. Slachthuizen, ondernemingen voor vleesbereidingen en vleesproducten en  de uitsnijderijen die onder de PC’s 118 en 119 vallen, moeten voortaan elke dag alle personeel registreren dat in de onderneming aanwezig is. De registratie geldt voor eigen personeel, maar ook alle personeel van de aannemers en onderaannemers. Dit geldt ook voor de zelfstandigen die activiteiten in het vlees komen verrichten.

Werkgeverstussenkomst bij woon- werkverkeer vanaf 1 februari ’16

Elk jaar op 1 februari worden de tarieven voor vervoerskosten aangepast. Er is een verhoging van 1,41% voor trajacttreinkaarten en halftijdse treinkaarten. Voor het zevende jaar op rij

wijzigt er niets aan de klassieke werkgeversbijdrageregeling. De tariefverhoging van de NMBS heeft enkel gevolgen op de tussenkomst voor werkgevers in het kader van een derdebetalersregeling, en de terugbetaling van bepaalde andere vervoerskosten. Voor de vervoerskostentussenkomst per sector kan je terecht bij Horval.

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

De zogenaamde ‘sociale correctie’ van de regering-Michel treft gepensioneerden, mensen die van een uitkering moeten leven, en in het bijzonder vrouwen, extra hard. De ‘sociale correctie’ is in feite een discriminerende asociale maatregel.

Vakbond ABVV | Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!
In het kader van de taxshift verhoogde de regering de belastingen via btw en accijnzen. De werkenden krijgen hiervoor een klein beetje compensatie, via de personenbelastingen. Een compensatie die overigens niet opweegt tegen alle facturen die de regeringen van dit land doorschuiven naar de burgers.

Aanpassing van de loonberekeningsmodule op www.abvv.be

Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe barema’s van de bedrijfsvoorheffing van toepassing. Deze geven aan hoeveel belasting vanaf 1 januari 2016 ingehouden wordt op de lonen, pensioenen en brugpensioenen die
per maand uitbetaald worden.
Vanwege de wetswijzigingen in het kader van de ‘taxshift’ van de regering omvat dit barema enerzijds de wijzigingen m.b.t. de berekening van de forfaitaire beroepskosten, het basisbarema en de werkbonus en anderzijds de niet-indexering van de belastingverlagingen voor pensioenen en andere vervangingsinkomens.
Bovendien zijn er bepaalde andere parameters (belastingvrij bedrag, belastingschijven…) in de berekening van de bedrijfsvoorheffingsschaal
die wel werden geïndexeerd.
Hierdoor zullen de netto-inkomens van werknemers en ambtenaren zoals elk jaar stijgen in januari 2016.
Wij geven nog aan, als voorbeeld, dat de voorheffingskorting toegekend aan werknemers die recht hebben op lagere persoonlijke sociale bijdragen, opgetrokken werd van 14,40% tot 28,03% van de werkelijk toegekende werkbonus.
De module voor de berekening van het nettoloon op onze website werd aangepast aan deze nieuwe cijfers.
Bereken je nettoloon op: www.abvv.be/bereken-je-nettoloon