2023: Wijzigingen in de regelgeving voor tijdskrediet en thematisch verlof

Vanaf 1 januari 2023 zijn er veranderingen in de toegangsvoorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering voor tijdskrediet, en dit voor alle motieven uitgezonderd landingsbanen. Ook werden leeftijds-en anciënniteitstoeslagen afgeschaft, en dit voor alle verlofstelsels inclusief thematische verloven.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op!  Contact/e-loket (horvalwvl.be)

 

 

Wettelijk betaalde feestdagen 2023

De tien wettelijke feestdagen 2023 zijn:

 • Nieuwjaar: Zondag, 1 Januari 2023
 • Paasmaandag: Maandag, 10 April 2023
 • Dag van de Arbeid: Maandag, 1 Mei 2023
 • O.H. Hemelvaart: Donderdag, 18 Mei 2023
 • Pinkstermaandag: Maandag, 29 mei 2023
 • Nationale feestdag: Vrijdag, 21 Juli 2023
 • O.L.V. hemelvaart: Dinsdag, 15 Augustus 2023
 • Allerheiligen: Woensdag, 1 November 2023
 • Wapenstilstand: Zaterdag, 11 November 2023
 • Kerstmis: Maandag, 25 December 2023

Algemeen principe is dat de werknemer niet mag werken tijdens tien feestdagen per jaar en de werkgever is gehouden deze niet gepresteerde dagen te betalen. Maar er indien zondagsarbeid in de sector of krachtens de Arbeidswet is toegestaan, mag er wel gewerkt worden tijdens een feestdag. In dit geval heeft de werknemer recht op “inhaalrust “.

Om de tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden. Deze “vervangingsdag ” moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze vervangingsdag verkrijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de onderneming. Het aantal uren die op de vervangingsdag zouden zijn gepresteerd, zijn van geen belang.

Opgepast! De werkgever is verplicht vóór 15 december 2022 een bericht aan te plakken met de melding van de vervangingsdagen van de feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen.

Heb je vragen rond de regelgeving van feestdagen, neem dan contact op!

 

Wijzigingen procedure re-integratietraject (RIT) langdurig zieke werknemers

Bron: ECHO-ABVV oktober 2022 • 3

Vanaf 1 oktober 2022 wordt de procedure van re-integratie bij de eigen werkgever aanzienlijk veranderd. In eerste instantie wordt de Codex over het welzijn op het werk gewijzigd (procedurele aspecten van de reorganisatieprocedure). In tweede fase verwachten we nog een ontkoppeling van het re-integratietraject en medische overmacht, die evenwel een aanpassing van de arbeidsovereenkomstenwet eist en momenteel besproken wordt in het parlement.

Welke wijzigingen van het RIT zijn nu al van toepassing?

 • Wijzigingen van termijnen

Een aantal termijnen wordt verlengd, zoals de termijn voor de werknemer om beroep in te stellen tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts, en de termijn voor de werknemer om in te stemmen met het re-integratieplan. Andere termijnen worden integendeel ingekort, zoals de termijn voor de werkgever om het re-integratietraject op te
starten (vanaf 3 maanden arbeidsongeschiktheid) en de termijn om een re-integratieplan op te maken voor een werknemer die definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk.

Vereenvoudiging van de beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsarts en inzetten op aangepast of ander werk. Het aantal beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van de re-integratiebeoordeling wordt verminderd om meer focus te leggen op aangepast werk.

 • Verduidelijking van de verplichtingen van de werkgever

Voortaan moet de werkgever bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor aangepast of ander werk maximaal rekening houden met de aanbevelingen van de arbeidsarts en met het collectief re-integratiebeleid. Ook het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap wordt expliciet vermeld. Daarnaast moet de werkgever de
werknemer de nodige toelichting verschaffen bij het aangeboden re-integratieplan. Alser geen aangepast of ander werk is, moet de werkgever dat onderbouwd motiveren en aantonen dat hij deze mogelijkheden ernstig heeft onderzocht.

 • Multidisciplinariteit

Het niveau van overleg tussen de betrokken artsen, de terug-naar-werk-coördinatoren en de gewestelijke instellingen, VDAB, Forem en Actiris (en hun partnerorganisaties) wordt verhoogd.

 • Het versterken van het collectief re-integratiebeleid

Éen van de kernpunten van het veranderde re-integratiesysteem wordt het collectief beleid en de nieuwe informatieverplichtingen van de arbeidsarts en van de werkgever t.o.v. het CPBW. De werkgever overlegt regelmatig met het CPBW op collectief niveau over re-integratiemogelijkheden in het bedrijf en bezorgt jaarlijks aan het comité de geglobaliseerde en geanonimiseerde elementen uit de re-integratieplannen en uit de gemotiveerde verslagen die hier nuttig kunnen zijn. De preventieadviseur-arbeidsarts, op zijn beurt, verstrekt jaarlijks aan de werkgever en aan
het comité een kwantitatief en kwalitatief verslag over re-integratietrajecten in het bedrijf. Op basis van deze informatie wordt het collectief re-integratiebeleid minstens één keer per jaar geëvalueerd.

 • Toepassing op lopende re-integratietrajecten

Deze wijzigingen zijn sinds 1 oktober 2022 onmiddellijk van toepassing op de lopende re-integratietrajecten. Dit houdt o.a. in dat de arbeidsarts voor een re-integratieverzoek dat vóór 1 oktober werd ingediend, maar waarvoor hij nog geen beslissing heeft genomen, na 1 oktober meteen de nieuwe beslissingen (A, B, C) zal moeten nemen i.p.v. de oude beslissingen. Als de beslissing van de arbeidsarts reeds genomen en overgemaakt is vóór 1 oktober, blijft deze geldig en zal de werkgever de nieuwe termijnen moeten toepassen om een plan of verslag op te maken.

Betaald educatief verlof: loongrens 2022-2023

Niettegenstaande de regionalisering van het Betaald educatief verlof blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Een koninklijk besluit van 19 september 2021 legt het loonplafond voor de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022, dus schooljaar 2021-2022, vast op 3.047 EUR per maand.

 

Tijdelijke werkloosheid omwille van de oorlog in Oekraïne schorst opzeg gegeven door de werkgever, tenzij opzeg gegeven voor 1 april 2022

In de geactualiseerde ‘FAQ corona’ van de RVA lezen we:

“Indien u wordt opgezegd door uw werkgever tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne, loopt uw opzegtermijn niet en wordt hij dus geschorst/verlengd.

Er is evenwel géén schorsing/verlenging indien de opzegtermijn is beginnen lopen vóór 01.04.2022, ongeacht de ligging van de opzegtermijn;

Indien u zelf uw opzeg geeft tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne, loopt uw opzegtermijn wél en wordt hij dus niet geschorst/verlengd.

!! Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van Covid-19 wordt in de regel niet meer aanvaard vanaf 01.07.2022.”

PC 132: Aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte

Werk je in de sector van de technische land- en tuinbouw (PC 132) en ben je langdurig ziek, dan heb je recht op een aanvullende vergoeding!

Voorwaarden:

 • minimum 1 jaar in dienst is in de sector van de technische land- en tuinbouw
 • langdurige arbeidsongeschiktheid van minstens 4 maanden wegens
  ziekte of ongeval van gemeen recht

Bedrag en duurtijd:

 • De vergoeding bedraagt € 5  per ziektedag vanaf de eerste week van de 5e maand ziekte. De duur is afhankelijk van de anciënniteit:
  • Vanaf 1 jaar anciënniteit : gedurende maximum 4 weken
  • Vanaf 5 jaar anciënniteit : gedurende maximum 13 weken
  • Vanaf 10 jaar anciënniteit : gedurende maximum 26 weken

Meer info bij Horval West-Vlaanderen.