PC 132: Aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte

Werk je in de sector van de technische land- en tuinbouw (PC 132) en ben je langdurig ziek, dan heb je recht op een aanvullende vergoeding!

Voorwaarden:

 • minimum 1 jaar in dienst is in de sector van de technische land- en tuinbouw
 • langdurige arbeidsongeschiktheid van minstens 4 maanden wegens
  ziekte of ongeval van gemeen recht

Bedrag en duurtijd:

 • De vergoeding bedraagt € 5  per ziektedag vanaf de eerste week van de 5e maand ziekte. De duur is afhankelijk van de anciënniteit:
  • Vanaf 1 jaar anciënniteit : gedurende maximum 4 weken
  • Vanaf 5 jaar anciënniteit : gedurende maximum 13 weken
  • Vanaf 10 jaar anciënniteit : gedurende maximum 26 weken

Meer info bij Horval West-Vlaanderen.

Misschien heb je recht op jeugdvakantie?

 Om recht te hebben op jeugdvakantie moet je volgende voorwaarden vervullen:

–  op 31 december van het vakantiedienstjaar (het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin je vakantie neemt, dus 2021) de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben;

–  in de loop van het vakantiedienstjaar (2021) jouw studies, leertijd of opleiding hebben beëindigd of stopgezet;

–  na het einde of stopzetting van de studies, leertijd of opleiding, in de loop van het vakantiedienstjaar gewerkt hebben als loontrekkende gedurende een minimumperiode (je moet, gedurende minstens één maand, verbonden zijn door één of meerdere arbeidsovereenkomsten en deze tewerkstelling moet minstens 13 arbeidsdagen bevatten in de zin van de werkloosheidsreglementering). Een tewerkstelling met de vakantieregeling “openbare dienst” of met een uitgestelde bezoldiging (onderwijs) en een industriële leertijd tellen echter niet mee;

–  op het tijdstip van de uitputting van de jeugdvakantie verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en onder toepassing vallen van de vakantieregeling “privé-sector”.

Voldoe je aan de voormelde voorwaarden, dan mag je in het jaar volgend op het jaar waarin je jouw studies, leertijd of opleiding beëindigt of stopzet 4 weken vakantie  nemen (gewone betaalde vakantie + aanvullende betaalde vakantie (art 17bis wet 28.6.1971) + jeugdvakantie). Jeugdvakantie wordt maar toegekend ná de uitputting van de gewone betaalde vakantie.

Meer info bij Horval West-Vlaanderen!

 

COVID-19 erkend als beroepsziekte

Wanneer er een uitbraak van COVID-19 op de werkvloer plaatsvond en je bent besmet geraakt dan hebt misschien recht op een erkenning tot beroepsziekte.

 • Vier cruciale vragen die moeten aan voldaan zijn:
 • Waren er ten minste 5 besmette personen binnen de 14 dagen?
 • Waren er ten minste 4 besmette personen in dezelfde werkruimte?
 • Is er een epidemiologisch verband tussen de besmettingen?
 • Bevorderden de werkomstandigheden de overdracht van het virus?

Denkt je dat je besmet bent geraakt tijdens een uitbraak op het werk en denk je recht hebt op een erkenning tot beroepsziekte? Dan kan je contact opnemen met ons.

Samen met je zullen we de nodige documenten voor erkenning opmaken en contact opnemen met adviseur-bedrijfsarts en de werkgever.

Overschakeling van zomertijd naar wintertijd

De laatste zondag van oktober (31/10/2021) wordt de klok op 3 uur teruggezet naar 2 uur.

De omschakeling kan voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon van werknemers die op dat moment aan het werk zijn.
De CAO nr. 30 van de Nationale Arbeidsraad biedt de volgende oplossing aan!

Samenvattend:

nachtploeg bij de 2 uur veranderingen aantal bezoldigde uren bij overgang naar het zomeruur (voor 7u eff. Arbeid) aantal bezoldigde uren bij de overgang naar winteruur (voor 9u eff. Arbeid)
dezelfde ploeg 8 8
verschillende ploegen 8 9

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): een overzicht.

De normale toegangsleeftijd voor het SWT is en blijft 62 jaar voor de komende jaren. Maar de loopbaanvoorwaarden voor vrouwen wijzigen:

Mannen Vrouwen
2021 40 jaar 37 jaar
2022 40 jaar 38 jaar
2023 40 jaar 39 jaar
2024 40 jaar 40 jaar

 

Er zijn ook afwijkingen, mits opgenomen in een sector cao:

 • 33 loopbaanjaren en ouder dan 60 jaar voor diegene:
  • die minstens 20 jaar in een regeling met nachtarbeid hebben gewerkt
  • die bij een werkgever van de bouwsector hebben gewerkt en in het bezit zijn van een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid opgesteld door een arbeidsgeneesheer;
  • die minstens 5 jaar in een zwaar beroep (wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten of nachtarbeid)  hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar.
 • 35 loopbaanjaren en ouder dan 60 jaar mits:
  • minstens 5 jaar in een zwaar beroep (wisselende ploegen,  werk in onderbroken diensten en nachtarbeid) hebben gewerkt tijdens de laatste 10 jaar of 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar. Als uw sector een dergelijke arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (vereist voor de aangepaste beschikbaarheid op de arbeidsmarkt), kunt u ze terugvinden in hoofdstuk  2102(“SWT 60 jaar – zwaar beroep”) van de sectorale documentatie.

Andere afwijkingen:

 • Zeer lange loopbanen (40 loopbaanjaren) en 60 jaar zijn
 • 58 jaar en ouder met een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar mits:
  • ofwel het statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid hebben;
  • ofwel werknemers zijn met ernstige lichamelijke (of gelijkgestelde) problemen die geheel of gedeeltelijk door hun beroepsactiviteit veroorzaakt zijn en de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken.
 • 60 jaar voor wie werkt in een onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Meer info bij de West-Vlaamse Horval- medewerkers.

Weetje voor wie loopbaanonderbreking/tijdkrediet elektronisch indient?

De aanvraag om tijdskrediet (algemeen stelsel of landingsbaan), loopbaanonderbreking of thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg) wordt bij voorkeur elektronisch ingediend via de portaalsite van de sociale zekerheid.

De onlineaanvraag biedt veel voordelen, waaronder een snellere en meest ecologische procedure.

Een aanvraag loopbaanonderbreking of tijdskrediet bestaat uit een werkgeversgedeelte en een werknemersgedeelte.

Het gedeelte van de werkgever moet (online of via gestructureerde elektronische boodschappen) worden ingediend vóór die van de werknemer.