Tijdelijke werkloosheid wegens uitbreken van het Coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus kan in bepaalde situaties aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Verblijf in China of een ander land getroffen door het coronavirus omwille van persoonlijke redenen:

Indien de werknemer in de onmogelijkheid is om zijn werk in België tijdig te hervatten, kan hij tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht:

 • gedurende de periode dat hij vastzit in het buitenland en niet kan terugkeren naar België;
 • gedurende de periode dat hij in quarantaine wordt geplaatst (in het buitenland of in België).

! De werknemer heeft dus geen recht op tijdelijke werkloosheid voor geplande vakantiedagen. Er kan enkel een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden ingediend indien de werknemer zijn werk niet op de voorziene datum kan hervatten aangezien hij langer dan voorzien in het buitenland moet verblijven omdat zijn vlucht geannuleerd is of omdat hij in quarantaine is geplaatst in het buitenland of bij zijn terugkomst in België.

 

Verblijf in China of een land dat getroffen is door het coronavirus omwille van professionele redenen:

 • De werknemer is omwille van professionele redenen in China of een land dat getroffen is door het coronavirus en kan bij het einde van zijn opdracht niet naar België terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod) of is gerepatrieerd maar wordt in quarantaine geplaatst:
 • Indien de werknemer zijn werk hierdoor in België niet kan hervatten op de voorziene atum, kan hij tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht:
  • gedurende de periode dat hij vastzit in het buitenland en niet kan terugkeren naar België;
  • gedurende de periode dat hij in quarantaine geplaatst wordt (in België of het buitenland).
 • De werknemer woont in China en werkt daar voor een Belgische onderneming en is daar in de onmogelijkheid om te werken (bijvoorbeeld omwille van een uitgangsverbod, omdat de onderneming gesloten is…. ).
 • De werknemer is in dienst van een buitenlandse onderneming (Chinese of een andere) met een buitenlandse arbeidsovereenkomst en kan door het coronavirus tijdelijk niet verder tewerkgesteld worden.

 

Werknemers tewerkgesteld in België

 • Bedrijven getroffen door een gebrek aan levering van grondstoffen of onderdelen uit China of een ander land getroffen door het coronavirus: Voor de werknemers die hierdoor niet kunnen werken, kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd.
 • Bedrijven getroffen door een daling van hun cliënteel: Een daling van het cliënteel kan voor de arbeiders aanleiding geven tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.
 • De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt in voorkomend geval aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur doch voorlopig uiterlijk tot en met 31/03/2020.

 

Meer gedetailleerde info op de Werkloosheidsdiensten van het ABVV en bij de sociaal consulenten van Horval West-Vlaanderen.

Dagcontracten: schering en inslag!

De Rijksdienst Sociale Zekerheid maakte de cijfers over uitzendarbeid bekend.

In 2016 waren er 11.431.769 uitzendcontracten, waarvan 6.488.001 dagcontracten. Het aantal opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde gebruiker bedroeg 3.132.863.

In 2019 waren er 11.809.067 uitzendcontracten, waarvan 6.433.7785 dagcontracten. Het aantal opeenvolgende dagcontracten bij dezelfde gebruiker bedroeg 2.780.672.

Er zijn dwingende maatregelen zijn nodig!

 

 

100 jaar index

In 2020 is het indexcijfer van de consumptieprijzen 100 jaar oud. Wat in het begin een eenvoudige wiskundige berekening was, is in de loop der tijd – economisch en syndicaal gesproken – uitgegroeid tot een zeer belangrijke indicator.

Inderdaad, in vakbondskringen, wie indexcijfer van de consumptieprijzen zegt, denkt … automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen.

De index, een prioriteit voor de vakbond, draagt bij tot het behoud van de koopkracht, maar werd al meermaals aangevallen. Recent nog met de indexsprong die de regering Michel-De Wever ons in 2015 heeft opgelegd.

Deze indexsprong heeft de werknemers en de sociaal uitkeringstrekkers veel gekost (en zal hen veel blijven kosten) ook al hebben ze er recht op.

Precies daarom heeft het ABVV, naar aanleiding van 100 jaar indexcijfer van de consumptieprijzen op een eenvoudige en duidelijke manier willen uitleggen wat dit indexcijfer betekent. En vooral ook wijzen op het belang van de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen, door enkele clichés te doorbreken die verband houden met de toepassing ervan.

Lees de e-brochure

 

Werken ‘over de grens’? Informeer je!

Wat moet je doen als je ziek wordt? Welk arbeidsrecht geldt er voor jou?
Op hoeveel vakantiedagen heb je recht? Hoe bouw je pensioen op?
Wat zijn je rechten als je ontslagen wordt? En hoe zit dat met je belastingen?

Wie over de grens werkt of overweegt om in het buitenland aan de slag te gaan, stelt zich veel vragen.
Antwoorden krijg je bij onze Euresconsulenten en medewerkers van de diensten grensarbeid.
Zij informeren je over je loon en arbeidsvoorwaarden, belastingen, pensioen en sociale zekerheid.

Overuren tijdens loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Het naleven van de arbeidsregeling tijdens loopbaanonderbreking / tijdskrediet is gewijzigd.

Met name:

 • een werknemer in loopbaanonderbreking kan werken in een systeem van arbeidsduurverminderingsdagen (ADV-dagen) en
 • een werknemer in loopbaanonderbreking bijkomende uren of overuren kan presteren.

Wens je meer informatie dan kan je terecht bij Horval West-Vlaanderen.

Oproep tot ratificatie van nieuwe IAOconventie ter bestrijding van geweld en pesterijen

Op 14 november deed het ABVV in gemeenschappelijk vakbondsfront een oproep gericht aan de minister van Werk en aan de voorzitters van de democratische partijen, met de vraag om snel over te gaan tot de ratificatie van de nieuwe internationale normen gericht op het uitbannen van geweld en pesterijen op het werk.

Tijdens de IAO-conferentie in juni 2019 werden immers Conventie 190 en Aanbeveling 206 ter bestrijding van geweld en pesterijen op het werk aangenomen. Deze goedkeuring is het resultaat van een langdurige strijd die de door de wereldwijde vakbondsbeweging, en in het bijzonder door de vakbondsvrouwen, werd geleverd. Deze praktijken, waar vooral vrouwen het slachtoffer van worden, zijn een echte plaag. Ze vormen vaak een schending van de mensenrechten en hebben grote sociale gevolgen. Het gaat er nu om onze gemeenschappelijke vastberadenheid te tonen ter bevordering van een omgeving van nultolerantie t.o.v. dergelijke gedragingen.

Hiertoe moet werk worden gemaakt van een doeltreffend geïntegreerd beleid om geweld en pesterijen op het werk te voorkomen en uit te bannen.

Er loopt eveneens een internationale campagne met #RatifyC190. Zie www.ituc-csi.org/GBV

 

Tekst uit: ECHO-ABVV december 2019

Afbeeldingsresultaat voor iao verdrag 190

 

Wettelijke feestdagen 2020

De tien wettelijke feestdagen 2020 zijn:

 • Nieuwjaar: Woensdag, 1 Januari 2020
 • Paasmaandag: Maandag, 13 April 2020
 • Dag van de Arbeid: Vrijdag, 1 Mei 2020
 • O.H. Hemelvaart: Donderdag, 21 Mei 2020
 • Pinkstermaandag: Maandag, 1 Juni 2020
 • Nationale feestdag: Dinsdag, 21 Juli 2020
 • O.L.V. hemelvaart: Zaterdag, 15 Augustus 2020
 • Allerheiligen: Zondag, 1 November 2020
 • Wapenstilstand: Woensdag, 11 November 2020
 • Kerstmis: Vrijdag, 25 December 2020

Algemeen principe is dat de werknemer niet mag werken tijdens tien feestdagen per jaar en de werkgever is gehouden deze niet gepresteerde dagen te betalen. Maar er indien zondagsarbeid in de sector of krachtens de Arbeidswet is toegestaan, mag er wel gewerkt worden tijdens een feestdag. In dit geval heeft de werknemer recht op ” inhaalrust “.

Om de tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden. Deze “vervangingsdag ” moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze vervangingsdag verkrijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de onderneming. Het aantal uren die op de vervangingsdag zouden zijn gepresteerd, zijn van geen belang.

Opgepast! De werkgever is verplicht vóór 15 december 2019 een bericht aan te plakken met de melding van de vervangingsdagen van de feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen.

Heb je vragen rond de regelgeving van feestdagen, neem dan contact op!